پایان نامه ارشد : بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی

پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی )M.A)

عنوان:

بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

استاد راهنما :

دکتر قاسمعلی طالبی

بهار 95

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                            شماره صفحه
فصل اول 🙂 كلیات تحقیق (
 
 
-1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2
 
-2-1 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….. 4

 
-3-1 اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………… 6
 
-4-1 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………… 7
 
-1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………………………………………. 7
 
-5-1 سئوال و فرضیه های پژوهش………………………………………………………………….. 7
 
-1-5-1 سوال اصلی پژوهش…………………………………………………………………………… 7
 
-2-5-1 فرضیات فرعی………………………………………………………………………………….. 7
 
-6-1 مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………. 8
 
-7-1 تعاریف نظری و عملیاتی………………………………………………………………………… 8
 
-1-7-1 تعریف نظری……………………………………………………………………………………. 8
 
-2-7-1 تعریف عملیاتی………………………………………………………………………………….. 9
 
 
 
 
فصل دوم 🙂 مبانی نظری و پیشینه تحقیق (
 
 
-1-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………. 11
 
-1 -1-2 مبانی نظری رفتار شهروندی………………………………………………………………. 11
 
-2-1-2 مبانی نظری تعهدسازمانی……………………………………………………………………. 29
 
-2-2 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………… 44
 
عنوان                                                                                                                   صفحه
 
-1 -2-2 پیشینه خارج از كشور……………………………………………………………………….. 44
 
-2-2-2 پیشینه داخل كشور……………………………………………………………………………… 46
 
فصل سوم : ) روش تحقیق (
 
 
-1-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 58
 
-2-3 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 58
 
-3-3 جامعه آماری و روش نمونه گیری :………………………………………………………….. . 59
 
-4-3 روش گردآوری اطالعات )میدانی، كتابخانهای و غیره(:…………………………………. 59
 
-5-3 ابزار اندازه گیری:……………………………………………………………………………….. .. 59
 
-1 پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………. 59
 
-2 پرسشنامه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………… 59
 
-6-3 شیوه اجرای پژوهش………………………………………………………………………………. 60
 
-7-3 روش تجزیه وتحلیل اطالعات:………………………………………………………………….. 60
 

فصل چهارم : ) تجزیه و تحلیل داده ها (  
1 – 4 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 62
) 2- 4 آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………… 63
)3-4 آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………… 66

 
 
عنوان                                                                                                                   صفحه
 
فصل پنجم 🙂 نتیجهگیری و پیشنهادها (
 
 
-1-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 69
 
-2-5 نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………….. 69
 
-3-5 محدودیتها…………………………………………………………………………………………….. 73
 
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………. 74
 
الف – فارسی……………………………………………………………………………………………….. 75
 
ب- التین………………………………………………………………………………………………………. 81
 
 
چكیده
 
هدف از این پژوهش ، بررسی سنجش رابطه بین رفتار شههروندی سهازمانی و ابعهاد مختلهف تعههد سازمانی كاركنان سازمان آموزش و پرورش شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعهه كلیهه كاركنهان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1389-90 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با بهره گرفتن از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند . برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است :
 
الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی ب : به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی
 
و برای تحلیل نتایج آماری توصیفی و آمار استنباطی )روش آماری تحلیل رگرسیون ( به كار بسهته شده است . نتایج پژوهش نشان داده است :
 
بین تعهد سازمانی كاركنان ورفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعههد
 
سازمانی كاركنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بهر رفتهار شههروندی داشهته و باعه ارتقها رفتهار شهروندی می شود كهه در مجمهوع باعه افهزایش اثربخشهی وكهارایی فعالیتههای سهازمان مهی
 
شود.نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشههای سهازمانی و متمایهل بهه حفه  عضهویت
 
سازمانی كه حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت كند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشهی سازمان باشد. وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با باالرفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت كاركنان است و وجهه سازمان را در اجتمهاع ، مناسه جلهوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می كند.
 
كلید واژه ها : تعهد سازمانی ،ابعاد تعهدسازمانی ، رفتار شهروندی ، رفتار شهروند سازمانی.
 
فصل اول :
 
کلیات تحقیق
 
-1-1 مقدمه
 
 
همواره آن دسته از رفتارهای شغلی كاركنان كه تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیهات سهازمان دارنهد، مورد توجه محققان و مدیران زیادی بوده است .در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتار های شغلی واثر بخشی سازمانی، اكثرا به عملکرد درون نقشی كاركنان توجه مهی كردند. عملکرد درون نقشی به آن رفتارهای شغلی كاركنان اطالق می شود كه در شهرح وظهایف و نقش های رسمی سازمان بیان شده و توسط سیستم رسمی سازمان شناسهایی و پهاداش داده مهی شوند. تقریبا از یك دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکهرد فرانقشهی تفهاوت قائل شده اند. ) هوی ایت آل 1 ) 1999منظور از عملکرد فرانقشی رفتار های شهغلی فراتهر از نقهش های رسمی كاركنان استکه بطور اختیاری انجام می شوند و به سازمان در كس اهدافش كمك می كنند.) اورنگ2 ، . ) 1988
 
محققان اهمیت زیادی برای تاثیر عملکرد فرانقشی بر اثر بخشی سازمانی قائل مهی باشهند و بنهابراین سعی كرده اند تا این رفتارها را مفهوم سازی كنند .یکی از متداول ترین مفهوم سهازی ههای صهورت گرفته درباره رفتار های فرانقشی، رفتارهای شهروندی سازمانی می باشد ) بیهتمن و اورنهگ1993 3 ، اورنگ . ) 1988 4 به دلیل توان زیاد این متغیر برای تأثیرگذاری بر اثربخشهی سهازمان، در 15 سهال اخیر این متغیر بسیار مورد تحقیق و توجه قرار گرفته شده است.
 
مباحثی نظیر : ادراك ، انگیزش ، نگرش های شغلی ، تعهد سازمانی و غیره از جمله مواردی هستند كه به بررسی ریشه بسیاری از رفتارهای آدمی در محیط كار می پردازد . اما بحثی كه در دو دهه اخیر مطرح شده است و عالوه بر رفتار شناسان ، توجه روانشناسان و جامعه شناسان را نیز به خود جل نموده است رفتار شهروندی سازمانی نام دارد .
تعهد سازمانی منعکس كننده نگرشه ای افراد نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی است و بیانگر
 
 
1 – Hui et al 2 – Organ 3 – Bateman and Organ 4 – Organ
 
 
نیرویی است كه فرد را ملزم می كند تا در سازمان بماند و بها تعلهق خهاطر ، جههت تحقهق اههداف سازمانی كارهایی را انجام دهد . افزایش تعهد سازمانی موجه افهزایش بهروز رفتارههای شههروندی سازمانی می گردد . تعهد سازمانی به شکل معنا داری با برخی از ابعهاد رفتهار شههروندی سهازمانی ارتباط دارد . افراد متعهد به سازمان فداكاری ، مالحظه و وظیفه شناسی بیشتری نشان می دهند . و در مورد اینکه تعهد سازمانی یك نگرش است یا یك رفتار و هریا دو ، باید گفهت كهه در گذشهته تعهد سازمانی به وظیفه شناسی و صداقت در سهازمان اطهالق مهی شهد كهه بها پهذیرش اههداف و ارزشهای سازمان ، خشنودی شغلی كاركنان از سازمان یا تمایل برای همکهاری بها سهازمان ارتبهاط داشت )دولتخواهان ، . ) 1380
 
تعهد سازمانی همانند خشنودی شغلی مستلزم بروز احساسات در موفقیت شغلی است . با وجود این از آن جا كه تعهد سازمانیاساساً به نگرش كاركنان در خصوص سازمان می پردازد : ممکن است بها متغیر هایی توجه به كاركنان مانند غیبت ، ترك كار و همچنین خشنودی شغلی مربوط گردد. تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی به سازمان در نظر گرفته می شود كه بر اساس آن فردی كه شداَی متعهد است، هویت خود را با سازمان معین می كند ، در سازمان مشاركت مهی كنهد ودر آن درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد .تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعص آمیز به ارزشها و :» بوكانان ، تعهد را چنین تعریف می كند اهداف یك سازمان است. وابستگی نسبت بهه نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف سازمان ، به خاطر خهود سهازمان جهدای از ارزشههای ابهزاری آن.تعهد سازمانی منعکس كننده نگرشهای افراد نسبت به ارزشها و اهداف سهارمانی اسهت و بیهانگر نیرویی است كه فرد را ملزم می كندتا در سازمان بماند وبا تعلق خاطر،جهت تحقق اهداف سارمانی ، كارهایی را انجام دهد. ) استرون، . ) 1377
 
 
-2-1 بیان مسأله
 
 
با پیچیده تر شدن روزافزون جوامع امروزی، رسالت سازمانها برای برآوردن انتظارات جوامع، حساس تر و مهمتر می شود، به طوری كه می توان اذعان نمود كه دنیای ما دنیای سازمانهاست و آنچه كهه امروز در بین اهل فن و به اتفاق نظر به یقین تبدیل شده، نقش اساسهی نیهروی انسهانی بهه عنهوان گرداننده اصلی سازمانهاست. به عبارتی انسانها به كالبد سازمان جان می دهند، البته نیروی انسهانی كارآمد و خودانگیخته می تواند برای رشد خود و توسعه و دستیابی بهه اههداف برنامهه ریهزی شهده سازمان بیشترین كارآیی را داشته باشد. )افشاری، .)1378
 
سازمانها ، بویژه در كشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بایستی زمینهه را بهه گونهه ای فهراهم سازند كه كاركنان و مدیرانشان با طی خاطر تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیت های خود را در جهت اعتالی اهداف سازمانی به كار گیرند ، این امر میسر نخواهد شهد مگهر آنکهه اصهول و قواعهد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی و بستر های الزم برای پیاده سازی اینگونه رفتار ها فراهم گردد سازمانهای امروزی شهروند مدار نبوده و رفتار شهروندی سازمانی به ندرت دیده می شود و كاركنان خواسته و یا ناخواسته از بروز چنین رفتارهایی اجتناب می ورزند . كاركنان همان چیزی كه قوانین و مقررات و شرح شغلی مشخص كرده و همان چیزی كه مدیران و رهبران سازمان گفته انهد انجهام می دهند و رفتارهایی فراتر از نقش مورد انتظار ارائه نمی دهند در نتیجه رفتار شهروندی سهازمانی محدود می شود. )تروكنبروت1، .)2000
 
بنابراین یکی از مشکالت اصلی سازمانها در دنیهای متحهول و بهه شهدت متغیهر امهروزی شناسهایی عواملی است كه می تواند در بروز رفتار شهروندی سازمانی كه یکی از پدیده های نو ظهور در زمنیه رفتار سازمانی است تأثیربگذارد. در مکاتبات اولیه مدیریت افراد با رفتارهایی ارزیابی می شهوند كهه در شرح شغل و شرایط احراز از شاغل انتظار می رفت ولی امروز رفتارهای فراتر از آنها مد نظر قهرار گرفته است. این رفتارها به مفاهیم رفتارهای پیش اجتماعی، رفتارهای فرانقشی،عملکرد زمینهه ای
1 – Truckenbroot
 
رفتار خود جوش و یا رفتار شهروندی سازمانی مهد نظهر قهرار گرفتهه انهد. بهرخالف گذشهته كهه از كاركنان انتظار می رفت تا در حد نقش های رسمی عمل كنند در قرارداد های روان شناختی جدید رفتار های فراتر ازنقش مورد انتظار است. سازمانهای امروزی نیاز به انعطاف پذیری برای موفقیهت و مواجهه با رقبا دارند . رفتار شهروندی سازمانی نوعی رفتار است كه ضهمن ایجهاد منهافعی همچهون بهره وری بیشتر ، كیفیت جامعه و بهبود كیفیت زندگی كاری می تواند در جهت ایجاد ایهن مزیهت گامی مهم بر دارد . با توجه به مفاهیم ارائه شده از رفتار شهروندی سازمانی همواره این سوال مطرح بوده كه آیا در سازمان اقتصادی مانند گمرك كه یك سازمان دولتی بسیار مهم اقتصادی می باشهد كه رفتارهای خاصی را می طلبد كه در برخی موارد با رفتار های سازمان در بخش خصوصی متفاوت می باشد و می تواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی كشور و تسهیل تجارت داشهته ، ایهن نوع رفتار می تواند مورد توجه قرار گیهرد ؟و تحقیقهات اولیهه در ایهن حهوزه كهه توسهط اورگهان و همکارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش های كاركنان، گرایشات و حمایت گری رهبر متمركز بوده است. پژوهش های بعدی در حوزه رهبری كه بوسیله پادساكوف و همکهارانش انجهام یافتهه، قلمهرو انواع رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحول گرا بسط داده اند. اثهرات ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده كه توسط صاحبنظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است )پادساكوف و همکاران1، .)2000
 
روابط بین ویژگی های سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی تا اندازه ای دارای بهه ههم ریختگهی است. به گونه ای كه نه رسمیت سازمانی، انعطاف ناپذیری سازمانی، حمایهت سهتادی و نهه فاصهله فضایی، ارتباط مستمری با رفتارههای شههروندی سهازمانی نداشهته انهد. ولهی بهه ههر حهال مولفهه همبستگی گروهی با تمام مولفه های رفتار شهروندی سازمانی دارای ارتباط مثبت بهوده اسهت . در پژوهشی دیگر، ارتباط بین تئوری “مبادله رهبر- عضو” با رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته كه نتایج این مطالعه نشان می دهد، بهبود كیفیت مبادله رهبر- عضو احساس تعهد و رفتار شههروندی
 
1 – Podsakoff & Mackenzie
 
 
را ارتقائ می بخشد )تروكنبروت1، .)2000 میزان تعهد كاركنان به سازمان می تواند در بهروز و یها
 
نوع رفتارهای شهروندی سازمانی موثر باشد. تعهد سازمانی نگرشی است كه بیهانگر ایهن نکتهه مهی
 
باشد كه اعضای سازمان، به چه میزان خودشان را با سازمانی كه در آن كار می كنند، تعیین هویت
 
می نمایند و چقدر در آن درگیر هستند. فردی كه تعهد سازمانی باالیی دارد، در سازمان باقی مهی
 
ماند، اهداف آن را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تالش بیش از حد و یا حتی ایثهار
 

نشان می دهد. محققان زیادی بیان می دارند كه یك رابطه مستقیم و قوی بهین تعههد سهازمانی و
رضایت شغلی وجود دارد. به این ترتی  انتظار می رود كه افزایش تعههد سهازمانی موجه افهزایش

 
بروز رفتارهای شهروندی سازمانی گردد. یافته های تجربی نیز این موضوع را تایید می كند.) همان ، ) 1974
 
لذا در این تحقیق بر آن شدیم تا رابطه تعهد سازمانی با این نوع رفتار را بررسهی كنهیم . نهاتهاًی بها توجه به مباح مطرح شده و كنجکاوی های ذهنی سوال اصلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود :آیا بین تعهد سازمانی كاركنان با رفتار شهروندی آنان رابطه وجود دارد ؟
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه : 101
قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.