دانلود پایان نامه:مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان فقیر و غنی

دانلود پایان نامه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقایسه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان فقیر و غنی(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چكیده:
در این پژوهش یك گروه بیست نفری از نوجوانان و جوانان قشر فقیر جامعه و یك گروه بیست نفری از نوجوانان و جوانان قشر غنی جامعه انتخاب شده اند و با بهره گرفتن از یك طرح پژوهشی از نوع علمی و مقایسه ای از نظر میزان افسردگی مورد سنجش و مقایسه قرار گرفتند. افسردگی افراد با بهره گرفتن از مقیاس افسردگی بك سنجیده شد و نمرات افسردگی به دست آمده به عنوان شاخصی از میزان افسردگی و نیز به عنوان داده های خام پژوهش مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. ازآنجا كه هدف پژوهش مقایسه دو گروه فوق از نظر میزان افسردگی بود داده های یاد شده با بهره گرفتن از روش مقایسه میانگین ها تجزیه و تحلیل شد و در نهایت این نتیجه بدست آمد كه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان قشر فقیر بیش از نوجوانان و جوانان قشر غنی است.
 
فصل اول
كلیـــــــات
 

مقدمه

فقر موضوع مورد بحث و بررسی بسیاری از رشته های علمی نظیر اقتصاد، جمعیت شناسی، روان شناسی اجتماعی، ژئوپولتیك، اخلاق، اقتصاد بین الملل، سیاست و اقلیم شناسی بوده است.
تا این اواخر در اكثر جوامع، فقر به عنوان یك وضعیت بشری، مشیت الهی شمرده می شد. كه از یك سو حاصل بی دانشی و از سوی دیگر زاده زندگی شبانی و كشاورزی تلقی می شد.
در اجتماعات پیشرفته سرمایه داری فقر معلول تن آسایشی خود فقیران محسوب می شد. لذا پژوهشگران اجتماعی پژوهش درباره فقر را دون شأن خود می دانستند. اساسا فرض بر این بود كه در جوامع مزبور مساله فقر به كلی حل شده و آن عده معدودی كه فقیرند خودشان تقصیر كارند چون كه تن پرونده و بعلاوه و دولت و مؤسسات پژوهشی نیز روی خوشی به این قبیل موضوعات نمی دادند. اما اشاعه عقاید روشنفكرانه و تساوی طلب در دوره بعد از جنگ جهانی دوم بخصوص از دهه 1960 و نشر مقالات و كتابهایی درباره وضع فقیران و محلات فقیرنشین شهرهای بزرگ و ساكنان نواحی عقب افتاده ممالك مرفه، دولتهای غربی را ناگزیر كرد به وجود فقر اذعان كنند و برنامه هایی برای تخفیف دامنه فقر در كشور خود به مورد اجرا بگذارند. بر اثر تغییر در نحوه نگرش به مساله فقر، محققان نیز پژوهش علمی درباره فقر را وجهه همت خود قرار دادند. با این وصف مطالعه دوباره فقر كاری است كه تازه شروع شده و لذا آثاری در این زمینه كه جامعیت داشته باشند بندرت انتشار یافته است. در پی ریزی جامعه شناسی فقر می توان این نكته را در نظر آورد كه پاره ای از مقالات آن توصیفی هستند. و حال آن كه تعدادی دیگر تحلیلی و فنی هستند و فهم آنها محتاج دانستن مبادی علم اقتصاد و جمعیت شناسی است. در حال حاضر كه دنیا دستخوش مشكلات عظیمی است و تعداد زیادی از كشورهای عقب مانده با دشواری سیر كردن شكم جمعیت روزافزون خود دست به گریبان هستند. مساله فقر بیش از هر موقع دیگری اهمیت پیدا كرده است.
(مارك هنری – پاوی / ترجمه مسعود محددی / 1379)

  • نكته اساسی كه خود بر مدیران یعنی بر مسئولان اجرایی و محققان در حیطه های كاملا مرتبط علوم اجتماعی و علم اقتصاد تحلیل می كند، این است كه به شكلی معماوار فقر اگرچه واپس می نشیند، ولی فرآیند كاهش پیوسته سطح زندگی برخی دسته جات اجتماعی و برخی گروه های سنی شدید می شود. از نظر آماری اندازه گیری مسائل فقر از طریق تعریف خطی نمایانگر در آمد سرانه امكان پذیر است. براساس این تعریف فرد یا گروهی كه در زیر این خط قرار داشته باشند، در ارضای نیازهای اساسی خود با تضیقات غیرقابل قبولی مواجه هستند. البته این خط براساس سطح عمومی توسعه تغییر می كند.

(مارك هنری – پاوی / 1379)
یافته های آماری نشان می دهد كه 17 درصد از كل جمعیت كشور زیر خط فقر قرار دارند. جمیعت زیر خط فقر در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی 48 درصد بود. بدین ترتیب طی 22 سال گذشته بیش از 30 درصد جمعیت از زیر خط فقر خارج شده اند. شمار جمعیت روستایی زیر خط فقر كه قبل از انقلاب بالغ بر 48 درصد جمعیت روستایی كشور بود. در سال 1380 به حدود 26 درصد رسیده است. همچنین جمعیت شهری زیر خطر فقر از 47 درصد كل جمعیت شهری در قبل از انقلاب به 2/12 درصد در حال كاهش است.
 
بیان مساله:
افسردگی یكی از حالات روانی بیمارگونه است كه به نظر می رسد در تمام دورانها با جوامع بشری همراه بوده است. كما اینكه در آثاری كه از چند هزار سال قبل بر جای مانده نشانه ای از وجود آن به چشم می خورد. به عنوان مثال حكمایی چون بقراط از افسردگی تحت عنوان ملانكولی یاد كرده اند و آن را به زیادی صفرای سیاه در بدن نسبت داده اند. در سبز فایل نیز افسردگی از آنچنان شیوعی برخوردار بوده است كه آن را سرماخوردگی بیماریهای روانی دانسته اند.
در خصوص چگونگی پدیدآیی و ماهیت بیماری افسردگی تلاشهای پژوهشی كه بویژه در قرن بیستم انجام شده است، نتایج خوبی به همراه داشته است. به یمن این پژوهشها امروزه اطلاعات زیادی در مورد افسردگی در دست است. دانش ما در مورد نشانه های افسردگی، انواع افسردگی، زمینه های ژنتیك، بیوشیمیایی و نوروترانسمیتری افسردگی، زمینه های شناختی از افسردگی و بالاخره انواع روشهای درمانی افسردگی از آن جمله اند.
علیرغم اطلاعات زیادی كه امروزه در خصوص افسردگی در دست است هنوز ابعاد وسیع این بیماری به خوبی شناخته نشده است و با توجه به حالات متنوعی كه از این بیماری به چشم می خورد به نظر می رسد متغیرهای زیادی در این بیماری دخیل هستند. فقر به عنوان یكی از پدیده های اجتماعی كه می تواند بعد اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی داشته باشد از این قبیل متغیرهای تاثیرگذار است. در خصوص تاثیر و نقش فقر در نابسامانی های جامعه نظیر بزهكاری، آدم كشی، اعتیاد، فحشاء، دزدی و … مطالب زیادی نوشته شده و به نظر می رسد كه نقش فقر در این نابسامانی ها حداقل به عنوان یك عامل مهم ثابت شده است.
اما تاثیر و رابطه فقر با بیماری های روانی موضوعی قابل بحث است. در حالی كه در برخی از نوشته ها تاكید زیادی شده است كه فقر در ایجاد بیماریهای روانی بسیار تعیین كننده است با این حال برخی از مؤلفین دیگر در نقش نسبی آن جانب احتیاط را رعایت كرده اند و تاثیر آن را منوط به بسیاری از عوامل اثرگذار دیگر دانسته اند. رابطه فقر با انواعی خاص از اختلالات روانی و اینكه آیا فقر در ایجاد برخی از بیماریها بیش از بیماریهای دیگر موثر است موضوعی باز هم قابل بحث و مبهم است.
با توجه به این ابهامات كه در خصوص رابطه فقر و بیماریهای روانی و جدو دارد. موضوع پژوهش حاضر مطرح شده است. از این رو در این پژوهش درصدد هستیم كه به این سؤال پاسخ دهیم كه آیا بین افراد قشر فقیر جامعه و قشر غنی تفاوتی از نظر میزان افسردگی به چشم می خورد یا خیر؟
اهمیت و ضرورت مساله مورد بررسی:
این پژوهش كه به منظور مقایسه افسردگی بین دو قشر غنی و فقیر صورت می گیرد از جانب مختلفی می تواند حائز اهمیت باشد.
اولین نكته در خصوص اهمیت این پژوهش توجه به موضوع فقر است. براساس بررسی های به عمل آمده و كارهایی كه در دست است فقر پدیده نسبتا رایج در اغلب جوامع انسانی و بخصوص در جوامع جهان سوم است. به عنوان مثال گزارش شده است. در سال 1379 از جمعیت 5/40 میلیون نفری، شهرنشینان 6/14 درصد از جمعیت 2/23 میلیون نفری، روستانشینان كشور 8/16 درصد، كه جمعا حدود 10 میلیون نفر از جمعیت كشور را تشكیل می دهند، زیر خط فقر دارند. گروه زیر خط قرمز یعنی افرادی كه از توان كافی جهت تامین حداقل نیازهای اساسی برای زندگی خود برخوردار نیستند. به زبان پولی و با در نظر گرفتن نرخ تورم، خانوارهای 8/4 نفره شهری كه امسال ماهانه 71000 ریال و خانوارهای روستایی 6/5 نفره، كه ماهانه 480000 ریال و كمتر درآمد دارند، زیر خط فقر قرار دارند. این جمعیت 10 میلیون نفری كشور اصطلاحا فقیر نامیده می شوند. پس كل جمعیت كشور در دهه اول درآمدی و حدود 50 درصد جمعیت كشور در دهه دوم درآمدی، كه در شهرها و روستاها زندگی می كنند را افراد فقیر تشكیل می دهند. علاوه بر این جمعیت 10 میلیون نفری فقیر در 25 درصد دیگر از خانوارهای شهری و 28 درصد دیگر از خانوارهای روستانشین نیز، كه جمعا شامل 5/16 میلیون نفری در تامین هزینه های اساسی زندگی خود با دشواریهای نسبی مواجه هستند، به لحاظ نبود مشاغل پایدار و درآمدهای قابل اتكاء و وجود تورم این گروه ممكن است به گروه فقرا بپیوندند. از طرف دیگر امروزه این امر مسلم شده است كه بین فقر و نابسامانی های اجتماعی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هر جا كه صحبت از نابسامانی هایی چون اعتباد، فحشاء، بزهكاری و … در بین است معمولا فقر به عنوان یك عامل اثر گذار یا به عنوان یك همبسته نیز مطرح است. بنابراین به نظر می رسد كه فقر به عنوان یك پدیده اجتماعی نیاز به بررسی و مطالعه دارد و این پژوهش نیز به نحوی در این ارتباط صورت می گیرد. نكته دیگر در خصوص این پژوهش اشاره به رابطه بین فقر و یك بیماری روانی است. تا آنجا كه در منابع روان پزشكی به چشم می خورد. مؤلفین زیادی اشكال مختلف فقر نظیر فقر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی را در ایجاد بیماریهای روانی موثر دانسته اند. در حالی كه این موضوع، هنوز به خوبی نشناخته نشده است. و جا دارد كه رابطه فقر هم به طور كلی با بیماریهای روانی و هم به طور اقتصادی با بیماری خاص مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا كه این پژوهش در این راستا صورت می گیرد، به نوبه خود حائز اهمیت است.
از آن جا كه پژوهش هایی نظیر این پژوهش می توانند نتایجی به همراه داشته باشند كه مورد استفاده محققان مسائل روانی – اجتماعی و همچنین مدیران جامعه قرار گیرند و احتمالا به پیش گیری از مشكلات روانی – اجتماعی، كمك كنند موضوع مورد بررسی در این پژوهش می تواند دارای اهمیت باشد.
از آن جا كه پژوهش هایی نظیر این پژوهش می توانند نتایجی به همراه داشته باشند كه مورد استفاده محققان مسائل روانی – اجتماعی و همچنین مدیران جامعه قرار گیرند و احتمالا به پیشگیری از مشكلات روانی – اجتماعی، كمك كنند موضوع مورد بررسی در این پژوهش می تواند دارای اهمیت باشد.
 
اهداف پژوهش:
مهمترین هدف این پژوهش همان گونه كه از موضوع آن استنباط می شود مقایسه میزان افسردگی در دو دسته از نوجوانان و جوانان است، نوجوانان جوانانی كه در طبقه فقیر جامعه زندگی می كنند و نوجوانان و جوانانی كه در طبقه فنی جامعه به سر می برند.
علاوه بر هدفی كه به آن اشاره شد در این پژوهش برخی اهداف فرعی و جانبی دیگر نیز دنبال می شود. برخی از این اهداف به شرح زیر است. همان گونه كه می دانیم فقر از نظر روان شناختی یكی از منابع مهم استرس، به شمار می رود. با فرض این موضوع یكی از اهدافی كه این پژوهش دنبال می كند به طور صنفی و جانبی تاثیر استرس های
روانی – اجتماعی را بر روی افسردگی می سنجد.

یكی دیگر از اهداف این پژوهش این است كه نتایج مطالعات و تجربیات گذشته را در بخشی از جامعه ما مورد ارزیابی قرار می دهد. همان گونه كه می دانیم فقر به عنوان یكی از زمینه های روانی – اجتماعی كه در بسیاری از بیماریهای روانی نقش دارد، مطرح شده است. در این پژوهش یكی از اهداف این است كه سرنخهایی در خصوص صحت و سقم این مطلب بدست آورد.
اهداف كاربردی این پژوهش را نمی توان نادیده گرفت. مسلما در صورتی كه بین فقر و میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان رابطه معنادار وجود داشته باشد این نتیجه ناشی از واقعیت های زیادی است كه ایجاب می كند. همه افرادی كه با نوجوانان و جوانان سروكار دارند در مورد آنا تعمق كنند. از این رو نتیجه پژوهش می تواند برای بسیاری از افرادی كه با نوجوانان و جوانان سروكار دارند نظیر مشاوران، معلمان، روان شناسان، روان پزشكان، مددكاران اجتماعی، اولیاء مدارس، والدین و حتی مسئولان كشوری و مقامات حائز اهمیت و مورد استفاده باشد.
 
فرضیه پژوهش:
همان گونه كه قبلا اشاره شد این پژوهش تحت عنوان بررسی مقایسه میزان افسردگی بین نوجوانان و جوانان قشر غنی و فقیر صورت می گیرد با توجه به این موضوع فرضیه اساسی این پژوهش را این گونه مطرح می كنیم.
میزان افسردگی در نوجوانا و جوانان قشر فقیر بیش از نوجوانان و جوانان قشر غنی است. براساس این فرضیه چنانچه یك گروه از نوجوانان و جوانانی كه در قشر فقیر قرار دارند با گروه دیگر كه در قشر غنی به سر می برند از نظر میزان افسردگی مقایسه شوند، انتظار می رود كه میزان افسردگی در نوجوانان و جوانان قشر فقیر بیش از نوجوانان و جوانان قشر غنی باشد.
 
تعریف پژوهش:
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش:
این پژوهش تحت عنوان بررسی و مقایسه افسردگی در نوجوانان و جوانان قشر فقیر و غنی صورت می گیرد. از این رو متغیرهای عمده مورد بررسی عبارتند از افسردگی، قشر فقیر، قشر غنی، در این قسمت این متغیرها را تعریف خواهیم كرد.
1- افسردگی:
الف: تعریف نظری
واژه افسردگی به معنای ضعف، تا حدی دارای ابهام است و در رشته مختلف معاونی متفاوتی دارد. در روان پزشكی افسردگی بر حسب موارد خاص به یك علامت یا سندرم اطلاق می شود و برای شخص عادی حالتی مشخص با غمگینی و گرفتگی و بی حوصلگی همراه می باشد.
بنابراین افلسردگی یك نوع بیماری است كه خصوصیات عمده آن تغییر خلق شخص و احساس غم و اندوه است كه ممكن است از یك نوع نومیدی خفیف تا احساس یاس شدید نوسان داشته باشد.
این تغییر خلق نسبتا ثابت است و گاهی روزها، هفته ها و ماه ها و حتی سالها دوام پیدا می كند. همراه این تغییرات خلق، تغییرات مشخص در رفتار و نگرش، تفكر، كارآیی و اعمال فیزیولوژیك بوجود می آید. به طور كلی شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و درجه نفوذ آنها دارد. در خفیف ترین فرم، ممكن است فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد. مهمترین علامت افسردگی ناتوانی در كسب لذت از چیزهایی است كه قبلا برای او لذت بخش بوده است.
افسردگی كم شدن تنوس روانی است كه روی خلق و رفتار و احساس كه شخص در وجود خودش دارد اثر می گذارد كه این حالت ممكن است به صورت خستگی مختصر، اشتغال خاطر، بدبینی، ناامیدی و غمگینی تظاهر می كند یا بصورت كاهش فعالیت و اراده و حتی استعداد و بالاخره احساس عدم اعتماد به نفس و احساس تقصیر و گناه جلوه گر می شود.
خلق در بیماران افسرده با كاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، اشكال در تمركز، بی اشتهایی و افكار مرگ و خودكشی مشخص هستند. سایر علائم بعبارتند از تغییر در سطح فعالیت، توانایی های شناختی تكلم و اعمال نباتی این اختلالات عملا همیشه منجر به اختلال در عملكرد و روابط اجتماعی و بین فردی می گردد.
علائم و نشانه ها و تابلوی بالینی: نشانه های معینی وجود دارند كه در هر نوعی از افسردگی دیده می شوند این نشانه ها بر حسب نوع و شدت افسردگی متغیر هستند برخی از مهمترین این نشانه عبارتند از:
بدخوابی[1]: ممكن است به صورت مشكل به خواب رفتن (بیخوابی اول شب) – مشكل در خواب ماندن (بیخوابی در فاصله خواب) یا بیدار شدن در صبح زود (بیخوابی سحری) تظاهر كند.
اختلال در اشتها: ممكن است به صورت كاهش اشتها و كاهش علاقه به غذا، فقدان اشتها، یا خودداری از غذا خوردن به دلایل هذیانی باشد.
علائم جسمانی: ممكن است به صورت واكنش های خفیف سیستم عصبی خودكار باشد كه دستگاه های قلبی و عروقی، گوارش، تولیدمثل یا تنفس را عصب می دهد و یا به صورت اشتغال خاطر هیپوكندریاك یا علائم جسمانی معین، یا هزیانهای جسمی تظاهر كند. غالبا همین علائم جسمانی است كه در ابتدا بیمار را نگران كرده و او را به معاینهع طبی سوق می دهد.
علاوه بر این، شخص اغلب عصرها احساس می كند كه حالش نسبت به صبح بهتر است و هیچ توضیح قانع كننده ای برای این موضوع وجود ندارد.
خصوصیات اصلی و مركزی حالات افسردگی، كاهش میل به فعالیتهای لذت بخش روزمره مثل معاشرت، تفریح، ورزش ، غذا و روابط جنسی است . این ناتوانی برای كسب لذت، حالتی نافذ و پایا دارد. بطور كلی، شدت افسردگی بستگی به تعداد علائم و درجه نفود آنها دارد . در خفیف ترین شكل ممكن است فقط معدودی از علائم اساسی وجود داشته باشد. (پورافكاری – 1373)
مهمترین علامت افسردگی همین ناتوانی در كسب لذت است از چیزهایی كه قبلا برای شخص لذت بخش بوده است. غمگینی یكی از خصوصیات افسردگی است. معهذا ممكن است به جای غمگینی از گیجی، اضطراب و عدم تمركز فكری شكایت داشته باشد.
احساس درماندگی، میل به خود ملامتگری، كاهش اعتماد به نفس از شایعترین علائم افسردگی است. كندی روانی حركتی یا برعكس آن تحریك و آشفتگی ممكن است.
بی اشتهایی و كاهش وزن نیز از علائم عمده افسردگی شمرده می شود. تغییرات شبانه روزی خلق به صورت شدت یافتن علائم بهنگام صبح بارز است. شكایتهای مبهم از سردرد، كم درد، یبوست، بدون علت آشكار گاهی با افسردگی رابطه دارد. وجود افكاری انتحاری تكرار شونده نیز در میان مهترین علائم افسردگی بوده و مستلزم توجه جدی.
انواع افسردگی: در DSMIII اختلالات خلقی به شرح زیر طبقه بندی شده اند:

  • اختلالات خلقی عمده Major affective disorol

در اینجا خصیصه اصلی، اختلالی است شامل یك دوره افسردگی و یا یك دوره مانی می باشد. اشخاصی كه دارای دوره هایی مانی و یا هر دوره مانی و افسردگی باشند گفته می شود كه دارای اختلالی به نام اختلال دو قطبی [2]هستند، و اشخاص كه فقط دارای افسردگی باشند گفته می شود كه دارای اختلال افسردگی عمده هستند.
 
2-1- اختلال خلقی خاصی:
این طبقه شامل اختلالات سیكلوتیمیك با تغییر خلق ادواری و اختلال دیستیمیك یا افسرده خوبی است.
 
3-1- اختلالات ناجور:

  • موارد اختلالات خلقی در حقیقت در طیف وسیعی می گنجد كه در یك انتهای آن افسردگی یا خوشی خفیف و كوتاه مدت و تحت بالینی قرار دارد و افسردگیهای هذیانی شدید یا شیدایی سرسامی در انتهای دیگر است.
  • در DSMIII واژه های قبلی شمال بیماری مانیك دپرسیو، ملانكولی رجعتی یا قهقرائی.

و واكنش افسردگی سایكلوتیك و نوروز افسردگی حذف شده اند اكنون بیماری مانیاك دپرسیو به عنوان اختلال عاطفی دو قطبی و ملانكولی رجعتی و واكنش افسردگی مایكوتیك و بعضی از افسردگی ها نوروتیك به عنوان اختلال افسردگی عمده تلقی می شوند.
اختلال از نوع نوروتیك به طور آشكار زندگی افراد را آشفته می سازد ولی ارتباط با واقعیت دست نخورده باقی خواهد ماند. افراد نوروتیك از اطراف خود مطلع هستند و كارائی خود را تا حدودی حفظ می كنند و گفتگوهایشان پا به نسبه منطقی است و به درمانگر هم مراجعه می كنند.
1- Disturbed
 bipolar disorder (بیماریهای مانیك در پرسیو)1-
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :67
قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در روانشناسی و علوم تربیتی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.