پایان نامه با موضوع آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد(. M. A)

گرایش:حقوق خصوصی

عنوان :

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر علی مشهدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر جهانبخش غلامی

پائیز 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. و

بیانمساله. 3

سوالاتتحقیق.. 5

فرضیههایتحقیق.. 6

اهدافتحقیق.. 7

گرداوریروشتحقیق.. 7

فصلاول: کلیاتومبانی.. 9

مبحثنخست- تعریفپیمانكاریوماهیتحقوقیقراردادهایپیمانكاری.. 10

گفتارنخست- تعریفپیمانكاری.. 10

گفتاردوم- ماهیتحقوقیشرایطعمومیپیمان. 11

گفتارسوم- ماهیتحقوقیقراردادهایپیمانكاری.. 13

گفتارسوم- جایگاهقراردادپیمانكاریدرتقسیمبندیعقود. 15

بنداول:عقدلازمیاجایز. 15

بنددوم- عقدمستمریاآنی.. 18

بندسوم- عقدتملیكییاعهدی.. 19

بندچهارم- عقدرضایییاتشریفاتی.. 19

بندپنجم- عقدباگفتگویآزادیاعقدالحاقی.. 21

گفتارچهارم:تفاوتقراردادپیمانكاریباقراردادهایمشابه. 22

بنداول- مقایسهپیمانكاریوعقداجارهاشخاص…. 22

بنددوم- مقایسهپیمانكاریوقراردادكار. 26

بندسوم- مقایسهپیمانكاریوعقدوكالت… 27

مبحثدوم:قراردادهایپیمانکاریدولتی.. 30

گفتاراول: مبانی.. 31

بنداول: تعریف… 31

بنددوم: تاریخچه. 33

بندسوم:  منابع. 34

بندچهارم: ویژگیهایقراردادپیمانکاریدولتی.. 34

الف) وجودادارهیاموسسهدولتی.. 34

ب) وجودشرایطمعین.. 35

ج) کسبمنفعتعمومی.. 35

د) مراجعرسیدگیخاص…. 36

ه) محدودیتوممنوعیتها 36

1-محدودیتها : 37

  1. ممنوعیتها: 39

گفتاردوم: انعقادقراردادهایپیمانکاریدولتی.. 40

بنداول: اصل 77 قانوناساسی.. 40

بنددوم:  قانونمنعمداخلهکارکناندولتدرپیمانهایدولتی.. 41

فصلدوم: تضمیندرقراردادهایپیمانکاریدولتی.. 43

مبحثاول: تضمینبوسیلهاعتباراتاسنادی.. 44

گفتاراول: مقرراتحاکمواصولبنیادیناعتباراتاسنادی.. 47

بنداول: مقرراتحاکمبراعتباراتاسنادی.. 47

الف) عرفوعادت… 48

ب) مقرراتمتحدالشکلاعتباراتاسنادی.. 49

ج)  قواعدمتحدالشکلضمانت نامه هایقراردادی.. 51

د) قواعدمتحدالشکلضمانت نامه هایعندالمطالبه. 52

ز) عرفهاورویه هایاعتبارنامه هایتضمینیبین المللی (آی.اس.پی. ۹۸) 53

ه) کنوانسیونآنسیترالراجعبهضمانت نامه هایمستقلواعتباراتاسنادیتضمینی.. 54

بنددوم: اصولبنیادیناعتباراتاسنادی.. 56

بنددوم: انواعواشکالاعتباراتاسنادی.. 61

الف) اعتباراتاسنادیقابلبرگشتوغیرقابلبرگشت… 62

ب) اعتباراسنادیقابلانتقالوچرخشییاگردان. 68

مبحثدوم:ضمانتنامهبانکی.. 73

گفتاراول:تعریفومقرراتحاکمبرضمانتنامهبانکی.. 75

بنداول: تعریف… 75

بنددوم: عناصرضمانتنامه: 77

بندسوم: مکانیسمصدورضمانتنامه. 78

بندچهارم: انواعضمانتنامهها: 80

الف) تقسیمبهاعتبارشرایطمطالبه: 81

ب)تقسیمبهاعتبارقراردادمبنایصدوروتعهداتموردتضمین : 83

1-ضمانتنامهشرکتدرمناقصهومزایده: 83

  1. ضمانتنامهپیشپرداخت (استردادپیشپرداخت : 85

3.ضمانتنامهحسنانجامکاریاانجامتعهدات : 86

4.ضمانتانمهاستردادکسوروجالضمان. 87

ج)ضمانتنامههایپایه،ضمانتنامههایمتقابل: 88

فصلسوم:ماهیتوآسیبشناسیتضمیندرقراردادهایپیمانکاری.. 90

مبحثاول: ماهیتحقوقیتضمینات… 91

گفتاراول: اعتباراتاسنادیتضمینی.. 91

بنداول:اعتباراسنادیوحواله. 92

بنددوم: اعتباراسنادیوجعاله. 95

بندسوم:اعتباراسنادیومضاربه. 97

بندچهارم:اعتباراسنادیووکالت… 101

بندپنجم: اعتباراسنادیوتعهدیبهنفعشخصثالث… 103

گفتاردوم: ماهیتحقوقیضمانتنامهبانکی.. 104

بنداول: تحلیلماهیتضمانتنامهبانکیبراساسمفهومضمانعقدی.. 105

الف) ویژگیهایعقدضمان. 105

ب) ویژگیهایضمانتنامه هایبانکی.. 107

بنددوم: تحلیلضمانتنامه هایبانکیبرمبنایمفهومایقاع. 129

بندسوم:تحلیلمفهومضمانتنامه هایبانکیبرمبنایماده 10 قانونمدنیوتعهدبهنفعثالث… 131

مبحثدوم: آسیبشناسیومشکلاتتضمیندرقراردادهایپیمانکاریدولتی.. 133

گفتاراول: آسیبشناسیقانونتضمیندرشرایطعمومیپیمان. 133

بنداول: نابرابریحقوقیدرشرایطعمومیپیمان. 134

الف) تبعیضبینمیزاناختیاراتومسئولیت هایهریکازطرفینقرارداد. 134

ب) عدمتعادلوتوازندرمیزانحقوقطرفیندروقوعتاخیرها 136

بنددوم: عدمتعادلدرداشتنامکاناتواخذتضمینات… 139

الف) رفعنواقص…. 139

ب) وصولمطالبات… 140

ج) همهتعهداتوتضمین هامتوجهپیمانکاراست… 141

گفتاردوم: تقلبدرتضمینات… 142

بنداول: مفاهیمتقلب… 143

الف)  قواعداتاقبازرگانیبین المللی.. 144

ب) کنوانسیونسازمانمللمتحدراجعبهضمانتنامه هایمستقلواعتبارنامه هایتضمینی.. 144

ج) تقلبدرچارچوبماده 19 کنوانسیونسازمانمللمتحد. 146

بنددوم: آثارتقلب… 147

نتیجهگیری.. 150

فهرستمنابع. 156

 

 

چکیده

برای اجرای طرح های عمرانی، اشخاصی به عنوان پیمان کار آن طرح استخدام می شوند. ایناشخاص با کارفرمای خود قراردادهای پیمان کاری منعقد می کنند. نظر به اهمیت و شایع بودن این نوع قراردادها، قانون گذار مستقلا شرایط خاصی را در این دسته از قراردادها پیش بینی کرده است. یکی از شرایط قانونی در این قراردادها، اخذ تضمین اجرای طرح از پیمان کار است. تضمین عبارت است از عهده دار بودن شخصی در مقابل شخص دیگر به منظور پرداخت دین مدیون به داین. منشأ این امر می تواند از عقد ضمان و یا هر یک از عقود دیگر به صورت مستقل یا شرط ضمن عقد نشات بگیرد.در شرایط عمومی پیمان دو نوع تضمین به صورت شرط ضمن عقد بر دوش پیمان کار گذاشته شده که یکی در ماده 34 تحت عنوان «تضمین انجام تعهدات» و دیگری در ماده 35 به نام «تضمین حسن انجام کار» پیش بینی شده است.تضمینات تودیعی از سوی پیمان کار، واجد ماهیت حقوقی خاصی است. در ضمن تشریفات خاصی نیز برای برداشت از آن در نظر گرفته شده است. جهت این تضمین در حقوق کشور ما از دوشیوه بصورت ضمانت نامه بانکی و اعتبارات اسنادی تضمینی استفاده می کنند  که مشکلات خاص حقوقی هم در قانون شرایط عمومی پیمان و هم در نحوه عملی کردن این تضمینات وجود دارد که در این تحقیق سعی کردیم تا حد وسع و توان به بررسی آنها و نظراتی که ابراز شده،بپردازیم.

کلید واژه:تضمین،پیمانکاری، ضمانت نامه بانکی،اعتبارات اسنادی تضمینی

 

مقدمه

شرایط عمومی پیمان، یکی از اسناد مهم و جزء لاینفک قراردادهای پیمانکاری است که دولت در دهه چهل آن را تهیه و به قراردادهای پیمانکاری منضم کرد که هم اکنون نیز ادامه دارد و کارفرما، پیمانکار و مشاور مکلف است طبق مفاد آن عمل کند. مفاد شرایط عمومی پیمان شامل پنج فصل است؛ فصل اول تعریف و مفاهیم، فصل دوم تأییدات و تعهدات پیمانکار، فصل سوم تعهدات و اختیارات کارفرما، فصل چهارم تضمین های پیمانکار، پرداخت صورت وضعیت ها و تحویل کار و فصل پنجم حوادث قهری، فسخ و ختم پیمان به نوعی یک نظام و ساختار مدیریتی برای اجرای طرح های آبادانی را برای عوامل دخیل در احداث طرح مشخص می کنند و کلیه امور مربوط به طرح را پوشش می دهند که از آن جمله می توان زمان شروع یک فعالیت یا کار، نوع فناوری یا روش اجرای کار، نظارت بر کیفیت کار و مصالح به کار رفته، تحویل گرفتن کار انجام شده و نیز تبیین حدود اختیارات و مسئولیت های هر کدام از عوامل ذیربط در طرح، روش حل اختلاف بین آن ها و تصفیه حساب نهایی بین پیمانکار و کارفرما را نام برد.

مفاد شرایط عمومی پیمان در یک وضعیت آرمانی و بدون ایراد باید راهکارهایی به دست دهد که طرح مورد اجرا به روال صحیح در مدت زمان پیش بینی شده قبلی، با کیفیت و معیارهای مورد قبول در حداقل زمان و با نازل ترین قیمت انجام شود. در انشای مواد مختلف آن لازم است اصول و موازین حقوقی و مدنی برای طرفین قرارداد لحاظ شود؛ به طوری که طرفین قرارداد از امکانات لازم، مطابق با موازین عرف جامعه، در مواجهه با مسائل کاری، مشکلات مالی، حل و فصل اختلافات و احقاق حق خود برخوردار باشند.

شرایط عمومی پیمان موجود به نحوی تنظیم نشده که برای پیمانکار شرایط و امکاناتی برابر با طرف دیگر قرارداد یعنی کارفرما از بابت دستیابی به حقوق واقعی و استحقاقی خود مهیا سازد.

قرارداد پیمانکاری برای اجرای یک طرح در نوع خود، یک نوع قرارداد خرید خدمات محسوب می شود و خریدار یا متقاضی که در قرارداد کارفرما نامیده می شود و پول در اختیار اوست، در هنگام عقد قرارداد، مختار است که نظریات و سلیقه های شخصی خود را در شرایط قرارداد اعمال کند. در این بررسی، تحلیل کم و زیاد بودن میزان اختیارات و وسعت حوزه های تحت شمول آن برای طرفین قرارداد مورد نظر نیست؛ بلکه موضوع بحث ما بررسی شرایط حقوقی نابرابر و مشکلات در بحث تضمین و بیان شرایط و ماهیت تضمیناتی است که در قراردادهای پیمانکاری دولتی به کار میروند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :172 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این نوشته در حقوق ارسال و , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.