پایان نامه حقوق: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده مجازی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق

گرایش: خصوصی

عنوان:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

استاد راهنما:

دکتر سید حسن وحدتی شبیری

استاد مشاور:

دکتر رضاحسین گندمکار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..1

الف – بیان مسئله……………………………………………………………………………………………..2

ب – انگیزه طرح موضوع………………………………………………………………………………………..3

ج – پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….4

د – هدف از تحقیق…………………………………………………………………………………………….6

ه – سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………….6

و – فرضیات…………………………………………………………………………………………………….6

ز – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………….6

فصل اول: کلیات

مبحث اول – کودک آزاری و انواع آن…………………………………………………………………………8

گفتار اول: کودک آزاری……………………………………………………………………………………….8

1- تعریف واژه کودک………………………………………………………………………………………….9

2- تعریف کودک آزاری……………………………………………………………………………………….12

گفتار دوم: انواع آزار کودک………………………………………………………………………………….14

1- آزار جسمانی…………………………………………………………………………………………….15

1-1- آزار فعال (انجام فعل)…………………………………………………………………………………16

2-1- آزار غیرفعال (ترک فعل)………………………………………………………………………………16

2- آزار جنسی………………………………………………………………………………………………17

1-2- زنای با محارم………………………………………………………………………………………….19

2-2- فحشاء کودکان……………………………………………………………………………………….20

3- آزار عاطفی و روانی…………………………………………………………………………………….19

4- آزار ناشی از غفلت و مسامحه………………………………………………………………………..21

5- آزار تجاری………………………………………………………………………………………………..23

1-5- به منظور اعمال منافی عفت………………………………………………………………………..23

2-5- به قصد تجارت اعضای بدن…………………………………………………………………………..24

مبحث دوم: کلیات مسئولیت مدنی………………………………………………………………………25

1- مسئولیت و اقسام آن………………………………………………………………………………….26

1-1- تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………..26

2-1- اقسام مسئولیت…………………………………………………………………………………….26

1-2-1- مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………..26

2-2-1- مسئولیت اخلاقی………………………………………………………………………………..26

2- تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………….27

3- مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….27

4- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………..28

فصل دوم: مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری……………………………………31

گفتار اول: قاعده لاضرر و گستره آن در کودک آزاری…………………………………………………..33

1- نظریه شیخ انصاری……………………………………………………………………………………34

2- نظریه محقق خراسانی……………………………………………………………………………….34

3- نظریه مرحوم نراقی……………………………………………………………………………………34

4- نظریه مرحوم امام خمینی……………………………………………………………………………34

5- گسترده قاعده لاضرر کودک آزاری…………………………………………………………………..36

گفتار دوم: قاعده ضمان ید و گستره آن در کودک آزاری………………………………………………37

1- مفهوم استیلا………………………………………………………………………………………….39

2- مفهوم حق غیر………………………………………………………………………………………..39

3- به نحو عدوان…………………………………………………………………………………………..39

4- غصب و زندانی کردن کودک…………………………………………………………………………..41

5- بحث فقهی غصب و کودک زندانی…………………………………………………………………..41

6- بررسی حکم منافع انسان آزاد از نظر فقها…………………………………………………………42

1-6- منافع مستوفات…………………………………………………………………………………….42

2-6- منافع غیر مستوفات……………………………………………………………………………….43

7- گستره قاعده ضمان ید در کودک آزاری…………………………………………………………….45

گفتار سوم: قاعده اتلاف و گستره آن در کودک آزاری………………………………………………..48

1- قاعده فقهی اتلاف و منافع………………………………………………………………………….49

2- ادله اعتبار قاعده اتلاف………………………………………………………………………………50

3- قاعده اتلاف و منافع………………………………………………………………………………….51

4- گستره قاعده اتلاف در کودک آزاری………………………………………………………………..51

گفتار چهارم: قاعده تسبیب و گستر آن در کودک آزاری…………………………………………….52

1- مبانی فقهی قاعده تسبیب………………………………………………………………………..54

2- اختلافات قاعده اتلاف و تسبیب…………………………………………………………………….54

3- ادله اعتبار قاعده تسبیب……………………………………………………………………………55

1-3- روایات………………………………………………………………………………………………55

2-3- اجماع………………………………………………………………………………………………55

1-2-3- اجتماع سبب و مباشر…………………………………………………………………………55

1-1-2-3- مباشر اقوی از سبب………………………………………………………………………..55

2-1-2-3- سبب اقوی از مباشر………………………………………………………………………..56

3-1-2-3- تساوی مباشر و سبب………………………………………………………………………56

4- تعدد اسباب و کودک آزاری………………………………………………………………………….56

5- ارکان و مبانی نظری مسئولیت مدنی……………………………………………………………..61

1-5- فعل زیانبار………………………………………………………………………………………….61

1-1-5- لزوم نامشروع بودن فعل……………………………………………………………………….61

2-1-5- تقصیر…………………………………………………………………………………………….61

2-5- وجود ضرر…………………………………………………………………………………………..62

1-2-5- مفهوم ضرر و اقسام آن………………………………………………………………………..63

2-2-5- شرایط ضررهای قابل مطالبه………………………………………………………………….63

3-5- رابطه سببیت……………………………………………………………………………………..64

6- گستره قاعده تسبیب در کودک آزاری……………………………………………………………..65

گفتار پنجم: قاعده غرور و گستره آن در کودک آزاری………………………………………………..66

1- قاعده غرور و تدلیس………………………………………………………………………………..66

2- شرایط غرور………………………………………………………………………………………….67

3- نقش غرور در اتلاف و تسبیب………………………………………………………………………67

4- گستره قاعده غرور در کودک آزاری………………………………………………………………..68

گفتار ششم: قاعده استیفاء و گستره آن در کودک آزاری………………………………………….69

1- استیفاء از عمل دیگری……………………………………………………………………………..69

2- استیفاء از مال دیگری……………………………………………………………………………….70

1-2- استیفای مشروع…………………………………………………………………………………70

2-2- استیفای نامشروع……………………………………………………………………………….71

3- بهره مندی از کار کودک ممیز………………………………………………………………………71

4- بهره مندی از کار کودک و مسئولیت در مقابل کودک و ولی او………………………………….72

5- اعمال حقوق صغیر ممیز و غیرممیز………………………………………………………………..73

6- گستره قاعده استیفاء در کودک آزاری…………………………………………………………….75

مبحث دوم: مبانی حقوق مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری سوء رفتار عاطفی……………77

گفتار اول: نظریه تقصیر………………………………………………………………………………….78

1- مسئولیت ناشی از فعل شخص…………………………………………………………………..79

1-1- عنصر مادی تقصیر…………………………………………………………………………………79

2-1- عنصر معنوی تقصیر……………………………………………………………………………….80

1-2-1- تقصیر عمدی……………………………………………………………………………………80

2-2-1- تقصیر غیرعمدی (تقصیر ناشی از بی احتیاطی و غفلت)………………………………….81

3-2-1- فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی………………………………………………81

2- فرض تقصیر…………………………………………………………………………………………..82

3- مسئولیت مبتنی بر تقصیر………………………………………………………………………….82

گفتار دوم: نظریه خطر…………………………………………………………………………………..85

1- نظریه خطر در برابر انتفاع مادی…………………………………………………………………….86

2- نظریه خطرهای ایجاد شده…………………………………………………………………………86

3- نظریه خطر نامتعارف…………………………………………………………………………………86

گفتار سوم: نظریه تضمین حق…………………………………………………………………………87

گفتار چهارم: مبانی بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتار عاطفی….89

1- کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………89

2- نظام آموزشی کودکان………………………………………………………………………………91

3- اقدامات ایران طبق کنوانسیون در مبارزه با ممانعت از تحصیل کودکان…………………………92

مبحث سوم: انواع مسئولیت دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران………………..95

گفتار اول: نظام حقوقی ایران و کودک آزاری…………………………………………………………95

1- مسئولیت دولت در برابر سلامت جسمانی کودک……………………………………………….97

1-1- دوران جنینی……………………………………………………………………………………..97

2-1- مسئولیت معاون در سقط جنین………………………………………………………………..98

2- مسئولیت دولت برابر تمامیت جسمی کودکان بعد از تولد………………………………………98

1-2- مجازات قتل کودک………………………………………………………………………………..98

1-1-2- بچه کشی……………………………………………………………………………………..99

2-1-2- قتل کودک توسط پدر………………………………………………………………………….99

3-1-2- خودداری از نجات کودک در معرض خطر به قصد سلب حیات…………………………….100

4-1-2- برخورد قانون در برابر قطع عضو و ضرب و جرح عمدی کودک……………………………..100

3- تنبیه کودک…………………………………………………………………………………………101

1-3- عدم جواز تنبیه بدنی کودکان………………………………………………………………….102

2-3- عدم جواز تنبیه کودکان غیرممیز………………………………………………………………102

3-3- عدم جواز مجازات و تنبیه بدنی کودکان………………………………………………………103

گفتار دوم: مسئولیت مدنی دولت در قبال کودک آزاری…………………………………………..107

1- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار کودکان از راه تکدی گری…………………………………107

2- مسئولیت مدنی دولت در برابر بهره کشی از کودکان در جرایم مواد مخدر………………….108

3- مسئولیت دولت در برابر سوء استفاده از کودکان در کار………………………………………110

4- مسئولیت مدنی دولت در برابر آزار جنسی کودکان……………………………………………112

5- مسئولیت دولت در برابر حمایت از قاچاق کودکان……………………………………………..113

1-5- قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو……………………………………115

2-5- تمهیدات موجود در پروتکل الحاقی در برخورد با قاچاق اشخاص…………………………..115

6- مسئولیت دولت در قبال ازدواج کودکان…………………………………………………………117

فصل سوم: قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان

مبحث اول: ترک انفاق اولاد…………………………………………………………………………124

گفتار اول: تعاریف…………………………………………………………………………………….124

1- ترک………………………………………………………………………………………………..124

2- انفاق……………………………………………………………………………………………….125

گفتار دوم: مصادیق نفقه……………………………………………………………………………..126

1- نفقه اقارب (اولاد)…………………………………………………………………………………126

1-1- فقدان وصف مجرمانه در خصوص ترک نفقه فرزند نامشروع………………………………..128

2-1- مجرمانه بودن ترک نفقه فرزند نامشروع……………………………………………………..128

2- ملاک تعیین مقدار نفقه اولاد…………………………………………………………………….129

3- استطاعت مالی مرتکب ترک انفاق…………………………………………………………….130

1-3- عجز معیشتی بزهدیده……………………………………………………………………….130

4- ضمانت اجراهای حقوقی ترک انفاق…………………………………………………………..131

1-4- الزام به پرداخت نفقه………………………………………………………………………….131

2-4- اقدام تأمینی قضایی جهت دفع نفقه………………………………………………………..131

5- نفقات گذشته و آینده کودک…………………………………………………………………….132

6- اثرات ناشی از ترک نفقه………………………………………………………………………..132

مبحث دوم: خسارات ناشی از کودک آزاری………………………………………………………134

گفتار اول: دیه و ماهیت حقوقی آن………………………………………………………………..136

1- نظریات دیه………………………………………………………………………………………..136

2- دیه و مسئولیت مدنی…………………………………………………………………………..137

3- تطبیق قواعد دیه با قواعد مسئولیت مدنی……………………………………………………142

1-3- موارد اختلاف دیه با مسئولیت مدنی………………………………………………………..142

2-3- موارد اشتراک دیه و مسئولیت مدنی……………………………………………………….144

گفتار دوم: ضرر و زیان های ناشی از آزار علیه تمامیت جسمانی……………………………..144

1- ضرر و زیان ناشی از صدمه بدنی………………………………………………………………146

2- ضرر و زیان های ناشی از صدمه به جسم…………………………………………………….147

1-2- ضرر و زیان ناشی از هزینه معالجه………………………………………………………….147

2-2- ضرر و زیان ناشی از کار افتادگی……………………………………………………………147

3-2- ضرر و زیان ناشی از افزایش مخارج زندگی…………………………………………………148

4-2- ضرر و زیانهای ناشی از مرگ…………………………………………………………………149

3- صدمات معنوی وارد بر شخصیت اطفال…………………………………………………………149

1-3- ممانعت از تحصیل کودک………………………………………………………………………150

2-3- بهره برداری از کودک…………………………………………………………………………..150

3-3- صدمات وارد بر حیثیت و آبرو………………………………………………………………….151

4- دلایل مطالبه خسارت مازاد بر دیه در صدمات معنوی و جسمی…………………………….152

1-4- بنای عقلاء………………………………………………………………………………………153

2-4- قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………….153

3-4- قاعده نفی عسر و حرج……………………………………………………………………….153

4-4- قاعده اتلاف…………………………………………………………………………………….154

5-4- رد استناد به قاعده تسبیب…………………………………………………………………..154

گفتار سوم: خسارت عدم النفع…………………………………………………………………….155

1- ضرر…………………………………………………………………………………………………155

2- شرایط ضرر………………………………………………………………………………………..156

3- موارد قابل مطالبه در خسارت عدم النفع……………………………………………………….156

1-3- طبق تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی…………………………………………156

2-3- خسارت ناشی از فوت منفعت عین…………………………………………………………..156

3-3- نیروی کار صنعتگران و سایر افراد……………………………………………………………..157

4-3- محرومیت از سود قابل وصول…………………………………………………………………..157

5-3- ضرر جسمی…………………………………………………………………………………….157

6-3- ماده 5 قانون مسئولیت مدنی…………………………………………………………………157

7-3- ضرر احتمالی……………………………………………………………………………………157

8-3- فعل زیانبار……………………………………………………………………………………….158

4- خسارت عدم النفع و کودک آزاری………………………………………………………………..158

1-4- نوع خوردنی های موجود در مراکز نگهداری کودک……………………………………………158

1-1-4- خوردنی های غیرقابل خوراکی………………………………………………………………158

2-1-4- خوردنی های قابل خوراکی………………………………………………………………….159

5- عدم درمان بیماری های آمیزشی طفل………………………………………………………….160

6- تقلب در مواد دارویی مخصوص اطفال…………………………………………………………….160

گفتار چهارم: افضاء (ازاله بکارت)…………………………………………………………………….162

1- ارش البکاره در فقه و حقوق موضوعه……………………………………………………………164

گفتار پنجم: روش های جبران خسارت……………………………………………………………..167

1- برگرداندن وضع زیاندیده به حالت پیشین خود…………………………………………………..167

1-1- بازگرداندن عین مال……………………………………………………………………………..167

2-1- از بین بردن منبع ضرر……………………………………………………………………………168

2- جبران خسارت از طریق پرداخت معادل…………………………………………………………..168

1-2- دادن مثل…………………………………………………………………………………………169

2-2- دادن قیمت……………………………………………………………………………………….169

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………..171

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….172

منابع…………………………………………………………………………………………………….178

قوانین…………………………………………………………………………………………………..183

چکیده:

دوران کودکی به عنوان یکی از مهم­ترین مراحل زندگی انسان در تکوین شخصیت او نقش بسزایی ایفاء می نماید؛ از این رو صیانت از کودکان در برابر آزارها و صدماتی که می­تواند بر کودکان آثار سوء و زیان بار بر جای نهد مورد اهتمام کلیه نظام­های حقوقی قرار گرفته است که این امر می­توا ند در دو بخش مسئولیت کیفری و مدنی متبلور می گردد.

برای اثبات مسئولیت مدنی تا ضرری بوجود نیاید مسئولیتی محقق نخواهد شد و این امر از ماده 1.ق.م. م. استنباط می گردد و احراز رابطه سببیت بین فعل عامل زیان و زیان وارده می باشد که زیان دیده باید در دادگاه رابطه علت و معلولی بین فعل خوانده و ضرر وارده را اثبات نماید. براین اساس، هر کس مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد که می تواند ولی، سرپرست قانونی یا هر شخص دیگری باشد که به موجب تجاوز از تعهد ی که از طریق قانون یا قرار داد ویا نتیجه اعتماد متعارف دیگران بر عهده داشته صورت گرفته است.

براساس ماده 935 ق.م. تقصیر اعم از تعدی و تفریط است و طبق ماده 1 ق.م. مسئولیت بر پایه تقصیر بنا شده،و بر این اساس هر کس پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش می باشد و زیانی را که به دیگری می زند باید جبران کند. نظریه خطر برای مسئول شناختن شخص، همین که از عمل خطر آفرین او خسارتی به بار آید خواه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد مقصر می داند و باید خسارت وارده را جبران نماید.

تأثیر قرار دادهای خصوصی بین والدین و مراقبین، نسبت به صدماتی که به شخص کودک وارد می شود، خواه خسارت مربوط به سلامت جسمی او باشد یا آزادی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت و شرافت نافذ نیست ؛ وهیچ کس حق ندارد در پناه قرار دادی که به سود خود تحصیل کرده در ضرر زدن به دیگران آزاد باشد.

در حقوق موضوعه ما جزء در معدود مقرراتی مستقیماً مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری مورد توجه قرار نگرفته،بلکه احکام آن را باید از احکام عام قانونگذار استنباط و استخراج نمود.

مقدمه:

دوران کودکی یکی از مهم­ترین دوران­های زندگی هر انسان بشمار می­رود. چرا که در این دوران شخصیت فرد شکل می­گیرد. کودک توجه به دیگران و رعایت حقوق آن­ها، آشنایی با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را در کانون گرم خانواده می­آموزد. اما گاهی محیط­های مختلف، شرایط پر استرس و اضطراب و خطر آفرین و انواع آزار و اذیت را به کودکان تحمیل می کنند. این همان مفهوم کودک آزاری می­باشد. یکی از آسیب­هایی که متأسفانه چندان به آن توجه نشده است.پدیده کودک آزاری پدیده جدیدی نیست و سابقه­ای طولانی دارد. در رم قدیم کشتن فرزند حق قانونی والدین بود، اعراب نیز قبل از روی آوردن به دین اسلام فرزندان دختر خود را زنده به گور می­کردند، فروش دختران در چین قدیم رایج بود و فرعون در شرایط خاصی دستور قتل نوزادان پسر را صادر می­کردند.

هر یک از موارد فوق با ساختار اقتصادی،فرهنگی و حقوق آن جامعه رابطه تنگاتنگی دارد. اما مطالعات نشان داده­اند که پیامدهای سوءرفتار با کودک نه تنها خود فرد، بلکه خانواده و جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد. لذا پرداختن به این پدیده از ضروریات است. طبق گزارش بهداشت جهانی در 1999، حدود40 میلیون کودک 4 ساله در سراسر جهان در معرض سوء رفتار و غفلت والدین یا مراقبان خود بوده اند، به نحوی که به استفاده از خدمات بهداشتی، درمانی و اجتماعی نیازمند شده اند. هر چند تاکنون مطالعات جامع و گسترده ای در خصوص کودک آزاری در کشور ما صورت نگرفته، در مطالعه­ای که در سال 1379 بر روی 1309 نفر از مراجعان به سه درمانگاه و مرکز اورژانس بیمارستان­های تخصصی کودکان شهر تهران انجام گرفت، معاینه فیزیکی پزشکان از مراجعان نشان داد که 2/12 درصد آن ها در طول زندگی توسط والدین و مراقبان خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته اند و علائم آزار جسمی بر روی صورت، اندام فوقانی،پشت و اندام تحتانی آن ها قابل مشاهده بوده است. با وجود این که بیش از 40 درصد مراجعین پزشکان را اطفال تشکیل می دهند، این پزشکان در معاینات و مصاحبه های تشخیصی خود مساله آزار جسمی را نادیده گرفته اند و بسیاری از شکستگی­ها، خون مردگی­ها و ضربات وارده به جمجمه و اندام کودک را به حساب نوعی حادثه تلقی کرده­اند. بررسی­ها نشان داده اند که اگر پزشکان سوء رفتار با کودکان را تشخیص ندهند، امکان کشته شدن 5 درصد از کودکان آزار دیده متعاقب آسیب­های جسمانی وجود دارد و 25 درصد آن­ها نیز مجدداً با شدت بیشتری مورد آزار قرار خواهند گرفت. با توجه به نتایج تحقیقات، در این پژوهش در پی آنیم که، مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری را مشخص کنیم، آن­گاه قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری را مورد بررسی قرار دهیم.

الف – بیان مسئله

سوء رفتار با کودکان عبارت از انجام هر عملی. در مورد کودک و یا غفلت از کودک توسط یک فرد می باشد،که منجر به صدمه قابل ملاحظه جسمی و یا روانی می گردد و یا باعث شود آسیب جدی کودک را تهدید کند. سوءرفتار می­تواند در هر سنی از قبل از تولد تا نوجوانی ویا هر جنس، نژاد، یا ملیت را در بر گیرد سالانه حدود چهار میلیون سوء رفتار با کودکان گزارش می شود.مرکز ملی سوءرفتار با کودکان سن متوسط قربانیان را در حدود هفت سال بر آورد می کندکه 53درصد آنها را دختران و47درصد را پسران تشکیل می دهد. 79 درصد قربانیان بوسیله والدین،10 درصد توسط بستگان، 5 درصد توسط افراد غریبه و2درصد بوسیله ناپدری و نامادری مورد سوء رفتار قرار می گیرند. سوء رفتار با کودکان شامل آزار جسمی، آزار حنسی،آزار هیجانی،آزار تجاری،مسامحه و غفلت در مورد کودک می­باشد. سوء رفتار همان اندازه که در بیان ساده به نظر می­رسد، می­تواند در توضیح و بررسی پیچیده باشد.سوءرفتار از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است صرفنظر از موارد شدید وخشن که مصداق سوءرفتار با کودکان می­باشند، بسیاری از رفتارهایی که به منظور تربیت فرزندان انجام می­شود جزیی از از روش­های فرزند پروری محسوب می­شوند، نیز می توانند نوعی سوء رفتار نسبت به کودکان باشند. هر ساله هزینه­های زیادی در زمینه کودک آزاری به دولت­ها و ملت­ها تحمیل می­شود که این هزینه ها می­تواند ناشی از مراقبت از کودکان کم وزن، مرگ و میر کودکان، صدمات حمایتی،مسائل جنایی نوجوانان و بزرگسالان،ترک تحصیل،درمان بیماری های جسمی و معلولیت­های ناشی از بیماری های مقاربتی و ایدز باشند.

عوارض فردی شامل عوارض کوتاه مدت وگذرا مثل شکستگی، جراحت، خونریزی، ضربه به سر و حتی مرگ ناشی از این صدمات می­باشد. به علاوه این کودکان اختلالات دیر پای جسمی و بخصوص روانی مانند از دست دادن حس اعتماد به نفس، احساس بی­ارزشی، اختلالات رفتاری، اضطراب، وقوع بالای خودکشی، سوءمصرف مواد را در سال­های آینده نشان خواهند داد. عوارض بر جای مانده از صدمات بر سیستم عصبی حرکتی، نقص عضو های ناشی از سوختگی، دردهای مزمن، سر درد از عوارض کودک آزاری می­باشد. طبق آمارهای بدست آمده بررسی های گسترده در مورد شیوع این پدیده در دسترس نمی باشد. تنها انجمن حمایت از کودکان در سال 1384 ارجاع بیش از 100کودک آزاری را که برخی منجر به مرگ شده اند گزارش نموده اند. مطالعات متفاوت در جمعیت های دیگر این رقم را تا حدود 20تال 45 درصد بر حسب انواع مختلف گزارش کرده اند.

در قانون اساسی بیشتری از کشورهای توسعه یافته توجه لازم به حقوق کودکان مبذول شده است. ده­ها نهاد و سازمان منطقه­ای و بین­المللی وحمایت از آنها تأسیس شده که بارزترین آنها یونیسف در سازمان ملل متحد می­باشد. اما در کشور ما در سال 1381 سوء رفتار با کودکان به صورت یک جرم عمومی در آمده و قابل طرح از سوی عموم افراد است. (در ماده 5 و 6 قانون حمایت از کودکان نوجوانان) اما با توجه به عدم گسترش مناسب سیستم­های حمایت اجتماعی کودکان و وجود خلاءهای قانونی در مورد مجازات­های خاص کودک آزاری (به جز ء موارد خاص) این امر به خوبی تحقق نیافته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که نظام قانونی و حقوقی ما باید در این مورد اصلاح شود. پایان نامه فوق با هدف بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتار های عاطفی با کودکان در پی آن است که به شناسایی نقطه ضعف ها و کمبودهاو راهکارهای قانونی کشورمان می باشد زیرا که کودک آزاری باید در کشور ما جرم شناخته شده و برای برخورد با آن تعزیرات مناسبی لحاظ شود و نظام اجرایی کشور توانایی اجرای موثر قوانین را داشته باشد. از آن جایی که کودکان قشر آسیب پذیر ی بوده و نیازمند حمایت بیشتری هستند باید برای دفاع از حقوق آن­ها و جلوگیری از تعدی خانواده ها گامی هرچند کوچک در این راه برداشت شاید بتوان گره گشای اندکی از مشکلات آنان باشیم.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :199

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این نوشته در حقوق ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.