پایان نامه حقوق: بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه‌ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو …

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:
بررسی قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ایران و مقایسه ی تطبیقی آن با کنوانسیون ژنو 1930

استاد راهنما:

دکتر محمود علیزاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده: 1

مقدمه: 2

بیان مساله: 4

اهمیّت و اهداف انجام تحقیق: 6

اهداف کاربردی: 7

سوالات تحقیق: 7

فرضیه های تحقیق: 7

تعریف اصطلاحات: 8

 

فصل اوّل: کلیّات

1_1_شناخت اسناد و اقسام آن: 9

1_1_1_مفهوم اسناد (سند): 9

1_1_2_اقسام سند: 10

1_1_2_الف:اسناد در قانون مدنی: 10

1_1_2_ب_اسناد تجاری: 11

1_2_مفهوم و ماهیت کنوانسیون ژنو: 13

1_2_1_پیشینه ی تاریخی کنوانسون ژنو: 13

1_2_2_ضرورت برگزاری کنوانسیون ژنو: 14

1_1_2_الف_بررسی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: 16

الف:بررسی چگونگی الحاق کشورها به کنوانسیون ژنو: 16

ب: ایران و کنوانسیون ژنو: 18

1_3_بررسی تعارض قوانین و ضرورت انجام تحقیق: 20

1_3_1_بررسی تعارض قوانین: 20

1_3_2_لزوم بررسی تعارض قوانین: 21
فصل دوّم:حصول تعارض قوانین و قواعد حل آن

2_1_چگونگی ایجاد تعارض قوانین: 24

2_1_1_شرط ایجاد تعارض بین قوانین: 24

2_1_2_چگونگی ایجاد تعارض قوانین در اسناد تجاری: 26

2_2_قواعد حل تعارض قوانین: 27

2_2_1_معرفی قواعد حل تعارض قوانین: 28

2_2_2_قواعد مادی: 31

2_2_3_مختصات و مشخصات قواعد حل تعارض قوانین: 31

2_3_جلوه های ایجاد تعارض قوانین: 33

2_3_1_قواعد تعارض در مورد اعتبار تعهدات براتی: 34

2_3_1_الف: شرایط شکلی اسناد تجاری و تعهدات براتی: 34

2_3_1_ب_شرایط ماهوی: 38

2-3-2- قواعد تعارض در مورد آثار تعهدات براتی: 47

2_3_2_1_اصل وابستگی امضاها 47

2_3_2_2_محدودیت وارد به اصل وابستگی امضاها: 51

2_3_2_3_مرور زمان تعهدات براتی: 52

2_3_2_4_قبولی برات و سفته: 53

2_3_2_4_الف:قبولی برات و تعهد براتکش: 55

2_3_2_4_ب_قبولی برات و تعهد ظهرنویس: 55

2_3_2_4_ج_قبولی برات و ضمانت آن: 56

2_3_3_تعارض قوانین و اجرای تعهدات براتی: 56

2_3_3_1_محّل برات: 56

2_3_3_1_الف:وجود محّل برات: 57

2_3_3_1_ب:انتقال محّل برات: 58

2_3_3_2_پرداخت وجه برات: 60

2_3_3_2_الف:تصریح جهت پرداخت: 61

2_3_3_2_ب: سرقت، گم شدن و از بین رفتن برات: 62

2_3_3_3_تعهد براتگیر: 632_3_3_4_نوع پول پرداخت: 63

2_3_4_حقوق و وظایف دارنده ی سند تجاری: 64

2_3_4_الف_شرایط مراجعه و طرح دعوای برات: 64

 

فصل سوّم: ضوابط تعیین قانون حاکم بر اسناد تجاری

3_1_ایجاد قواعد تعارض قوانین: 72

3_1_1_بررسی دیدگاه های مختلف مربوط به قانون حاکم: 73

3_1_2_کنوانسیون ژنو و حقوق ایران: 76

3_2_شکل و اعتبار اسناد تجاری و قانون حاکم بر آن: 77

3_2_1_قانون حاکم بر شکل اسناد تجاری: 77

3_2_2_قانون حاکم بر اعتبار اسناد: 79

3_2_2_الف:قلمرو قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 79

3_2_2_ب_نحوه ی تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسناد تجاری: 80