پایان نامه رشته مدیریت سیستم های اطلاعاتی: رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

دانشکده علوم انسانی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در مدیریت دولتی

گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی

رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی(مورد مطالعه، اعضا هیأت علمی وکارکنان دانشگاه شهید باهنر و دانشگاه آزاد اسلامی کرمان)

استاد راهنما:

دکتر اکبر اعتباریان

استاد مشاور:

دکترمحمدرضا سلطان آقایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده ………………………1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………… 2

1-2- بیان مساله……………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 5

1-4-اهداف تحقیق………………………. 7

1-4-1- هدف اصلی………………………. 7

1-4-2- اهداف فرعی………………………. 7

1-4-3- اهداف جانبی………………………. 7

1-5- فرضیات تحقیق………………………. 7

1-5-1- فرضیه اصلی………………………. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی………………………. 7

1-6- سؤال‏های جانبی………………………. 8

1-7- تعریف واژه های تحقیق………………………. 8

1-7-1-تعریف نظری واژه ‏ها…………………….. 8

1-7-2- تعریف عملیاتی واژه ها…………………….. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه……………………… 11

2-2-دولت الکترونیک……………………….. 12

2-2-1- دولت الکترونیک چیست؟……………………… 13

2-2-2- بخش های دولت الکترونیک……………………….. 14

2-2-2-1- دولت نسبت به دولت ……………………… 14

2-2-2-2- نیروهای محرک در پس بخش………………………. 14

2-2-2-3- دولت به تجارت ……………………… 16

2-2-2-4- نیروهای محرک بخش ……………………… 16

2-2-2-5- دولت نسبت به شهروند ……………………… 17

2-2-2-6- نیروهای محرک بخش ……………………… 18

2-2-3- مراحل دولت الکترونیک……………………….. 18

2-2-4- راه‏کارهای دولت الکترونیکی………………………. 19

2-2-5- تحقق دولت الکترونیکی………………………. 20

2-2-5-1- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی………………………. 20

2-2-6- مشکلات دولت الکترونیکی………………………. 21

2-2-7- فرصت هایی بالقوه دولت الکترونیک……………………….. 22

2-2-8- دولت الکترونیک و حکومت الکترونیک……………………….. 24

2-2-9- مدل مثلث ارتباطی بین دولت ،تجارت و شهروندان……….. 25

2-2-10- گسترش دولت الکترونیک……………………….. 26

2-2-11- مشخصه ها و ویژگی های انواع دولت الکترونیک………….. 28

2-2-12- خلاصه ای از ابتکارات جهانی دولت الکترونیک…………… 29

2-2-13- دیدگاه جامع نسبت به مقوله های اجرایی دردولت الکترونیک……….. 31

2-2-14- مباحث سیاسی،اجرایی و اخلاقی در بحث دولت الکترونیک………….. 32

2-2-15- مدل‏های پیاده سازی دولت الكترونیك……………………….. 33

2-2-15-1- مدل سازمان ملل………………………. 33

2-2-15-2- مدل لاینه – لی………………………. 35

2-2-15-3-مدل گروه گارتنر……………………… 37

2-2-16- تاثیرات استفاده از دولت الکترونیک……………………….. 37

2-2-17- تعامل پذیری دولت الکترونیک……………………….. 37

2-3- اعتماد عمومی………………………. 39

2-3-1- تعریف اعتماد……………………… 39

2-3-2- مفهوم اعتماد……………………… 39

2-3-3- انواع اعتماد……………………… 40

2-3-4- عناصر اعتماد……………………… 40

2-3-5- اعتماد عمومی………………………. 41

2-3-5-1- انواع اعتماد عمومی………………………. 43

2-3-5-2- ابعاد اعتماد عمومی………………………. 44

2-3-5-3- اهمیت اعتمادعمومی………………………. 44

2-3-5-4- پیامدهای اعتماد عمومی………………………. 45

2-3-5-5- پاسخ گویی و اعتماد عمومی………………………. 45

2-3-5-6- دلایل عمومی افول اعتماد عمومی………………………. 46

2-3-5-7- دیدگاه اسلام به اعتماد عمومی……………………47

2-3-5-8- راهکارهای بهبود اعتماد عمومی………………………. 47

2-4- تحقیقات انجام شده ……………………..49

2-4-1- تحقیقات داخلی………………………. 49

2-4-2- تحقیقات خارجی………………………. 50

2-5-جمع ‏بندی………………………. 51

شکل(2-4)مدل مفهومی پژوهش……………………….. 52

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1-مقدمه……………………… 53

3-2- روش و نوع تحقیق………………………. 54

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه……………………… 54

3-4- روش نمونه گیری………………………. 54

3-5-ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات)…………………….. 55

3-5-1- روایی و پایایی ابزار جمع آوری………………………. 55

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ‏ها…………………….. 56

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه……………………… 57

4-2-یافته های جانبی تحقیق………………………. 57

4-2-1- توصیف شاخص های دموگرافیک (بررسی ویژگی های عمومی)…………. 57

4-2-1-1- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس جنسیت………… 57

4-2-1-2- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس تحصیلات……….. 58

4-2-1-3- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت……… 59

4-2-1-4- بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی بر اساس وضعیت تاهل……….. 60

4-3- یافته ‏های اصلی تحقیق………………………. 61

4-3-1- توصیف کمی متغیرهای پژوهش……………………….. 61

4-3-1-1- توصیف كمی متغیر خدمات دولت الکترونیک……………………….. 61

4-3-1-2- توصیف كمی متغیر اعتماد عمومی و مؤلفه های آن……………………… 62

4-3-2- توصیف متغیرهای پژوهش براساس فراوانی گویه ‏ها…………………….. 64

4-3-2-1- توصیف متغیر خدمات دولت الکترونیک……………………….. 65

4-3-2-2- توصیف متغیر اعتماد عمومی………………………. 66

4-3-2-3- توصیف مؤلفه های متغیر اعتماد عمومی………………………. 67

4-3-3- تحلیل داده ها (بررسی فرضیه های تحقیق)…………………….. 68

4-3-3-1-فرضیه اصلی………………………. 68

4-3-3-2- فرضیه فرعی 1……………………… 69

4-3-3-3- فرضیه فرعی ……………………..2. 70

4-3-3-4- فرضیه فرعی 3……………………… 71

4-3-3-5- فرضیه فرعی4……………………… 73

4-3-3-9- سوال های جانبی تحقیق………………………. 74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………… 80

5-2- یافته های توصیفی………………………. 81

5-3-بحث و نتیجه گیری………………………. 81

5-4-پیشنهادهای تحقیق………………………. 84

5-4-1-پیشنهادات کاربردی………………………. 84

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………. 85

5-5- محدودیت های تحقیق………………………. 85

فهرست منابع……………………… 86

پیوست……………………….. 92

چکیده انگلیسی………………………. 100

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی است. این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان و اعضا هیأت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1393 بود که تعداد آنها 1991 نفر (دانشگاه شهید باهنر 1392 نفر ، دانشگاه آزاد599 نفر) گزارش گردید. حجم نمونه از طریق جدول مورگان 322 نفر تعیین شد که تعداد 360 پرسشنامه توزیع و تعداد 350 پرسشنامه جمع‏ آوری و نمونه‏ گیری به روش طبقه‏ای تصادفی انجام گردید. در این پژوهش جهت جمع‏آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش میزان استفاده از خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی استفاده گردید. پرسشنامه میزان استفاده از دولت الکترونیک دارای 7 گویه و پرسشنامه اعتماد عمومی دارای 28 گویه می‏باشد. برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه­ها از نظر متخصصین و کارشناسان استفاده گردید که روایی پرسشنامه دولت الکترونیک 91/0 و پرسشنامه اعتماد عمومی 90/0 به­دست آمد. همچنین پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دولت الکترونیک 786/0 و اعتماد عمومی 917/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین میزان استفاده از خدمات‏ دولت ‏الکترونیک واعتماد عمومی وابعاد آن شامل اطمینان، درست‏کاری و خطرپذیری رابطه مستقیم وجود دارد.‏ همچنین نتایج سؤال­های جانبی نشان داد که میزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی در جامعه موردمطالعه بیش از سطح متوسط است. نتایج مربوط به نقش متغیرهای جمعیت شناختی درمیزان استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک نشان داد که بر اساس جنسیت وسابقه خدمت تفاوت معنادار نمی­باشد ولی براساس تأهل وتحصیلات تفاوت معنا­دار است. نتایج مربوط به نقش متغیرهای جمعیت شناختی دراعتماد عمومی هم نشان داد که جنسیت، تأهل، تحصیلات و سابقه خدمت هیچکدام موجب تفاوت در نتایج نشده­ اند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در بسیاری از كشورهای جهان اعتماد كاركنان بخش عمومی به سازمان­ها روبه كاهش بوده ویكی ازسازوكارهایی كه باعث ارتقای اعتماد در این سازمان­ها می­شود، به كارگیری دولت خدمت­گزاراست. راجر[1](1995) اعتماد را تمایل یک نفر به آسیب پذیر نگه­داشتن خود در برابر اقدامات طرف مقابل می­داند، بر اساس این انتظار، طرف مقابل دست به اقداماتی می­زند که برای اعتمادکننده اهمیت دارد، در تعریف دیگری روتر[2](1997) آنرا صلاحدیدی از جانب فرد یا گروهی که می­توان به واسطه­ی آن بر کلام، وعده، اظهارشفاهی یا کتبی فرد یا گروه دیگری تکیه کرد، بیان می­کند. همچنین به عقیده گوردون[3](2000) اعتماد یک انتظار مثبت است، در رابطه با اینکه طرف مقابل در گفتار، کردار و رفتار خود به گونه‏های فرصت طلبانه رفتار نکند(زاهدی و همکاران،1390). در تعریف کلاس اوفه[4] اعتماد به معنای این باور است که دیگران با اقدام یا خودداری از اقدام خود به رفاه من یا ما کمک می­کنند و از آسیب زدن به من خودداری می­کنند(بختیاری، 1389).

 امروزه با پیشرفت­هایى كه در فناورى اطلاعات و ارتباطات حاصل شده و نیز اثرگذارى این فناورى بر جوانب مختلف زندگى و ظهور عصر دیجیتال كه به موج چهارم مشهور شده است، تغییر در زمینه­هاى مختلف زندگى امرى اجتناب ناپذیر شده و در صورت ناسازگارى سازمان­ها با این تغییرات ناكارآمدى سازمان­ها بیش از پیش مشهود خواهد بود كه بازاریابى و تجارت و دولت الكترونیكى نمونه­هایى از این تأثیرگذارى است. یكى از آرمان­هاى در حال تحقق عصر ارتباطات و اطلاعات، دولت الكترونیكی است(آقا زمانی،1384).

به عنوان اهمیت موضوع بررسی نقش دولت الکترونیک با اعتماد عمومی شهروندان می­توان گفت که: بهره­گیری از فرصت­هایی که فن­آوری اطلاعات و ارتباطات برای کشورهای جهان، به­ویژه کشورهای در حال توسعه همانند ایران، فراهم آورده است، به آنها امکان می­دهند، تا فاصله خویش با کشورهای توسعه یافته را با سرعت بیشتری کاهش دهند (زاهدی و همکاران، 1390).

مسأله اصلی این تحقیق رابطه استفاده شهروندان ازخدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی است. در این فصل در مورد بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات تحقیق، فرضیات تحقیق ، تعریف واژه های تحقیق بحث می­شود.

1-2- بیان مساله

دایره مفهومی اعتماد نسبتاً گسترده وچند بعدی است. بررسی اعتماد در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی هرکدام نقطه آغاز، ویژگی ها و پشتوانه نظری خاص خود را دارند. افزون بر این، اعتماد به نهادها موجود در جامعه و اقدامات آن ها، خود می تواند دریچه دیگری را برای مطالعه مقوله اعتماد بگشاید. اعتماد عمومی به عنوان درکی که از میزان اطمینان به دیگران وجود دارد اطلاق شده است. این نوع از اعتماد معمولاً با این پرسش مورد سنجش قرار می گیرد که: شما فکر می کنید بیشتر مردم قابل اعتماد هستند یا اینکه نیاز به دقت در مراودات خود دارید، یا هر دو مورد به شرایط و فرد بستگی دارد. اعتماد به دولت می‏تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست‏های دولت بدون توجه به زور شود(دانایی‏فرد، 1387).

اعتماد­سازی درسطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان­بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به‏ویژه زمانی که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش­بینی یا استنباطی به عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، 1380).

اعتماد به دولت می­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون توجه به زور شود. (دانایی­فرد، 1387)اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام­های سیاسی منجر خواهد شد و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می­دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، 1387).

از آن هنگام تا به امروز تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می­دهد: دولت درفرایند توسعه اجتماعی واقتصادی نقش محوری دارد، با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع وتسهیل کننده در روند توسعه. مهم­ترین اقداماتی نیز که توسط دولت­ها می­تواند برای تقویت اعتماد عمومی انجام شود عبارتند از:

تشویق و تقویت تشکیل نهادهای مدنی؛ تقویت وغنی سازی آموزش­های عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی؛ پرهیز از تصدی­گری بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و واگذاری فعالیت­های مربوطه به نهادهای مردمی برای جلب مشارکت آنها در فعالیت­ها و زمینه‏سازی ایجاد و تقویت نهادهای اجتماعی و شبکه­های اعتماد بین آحاد مختلف مردم. آموزش و توانمندسازی، فرایند طرح‏ریزی شده­ای است که شهروندان، مشارکت خود را در جوامع مختلف احساس و نتایج حاصل را مشاهده کنند. هدف از آموزش و توانمندسازی ایجاد فرصت دسترسی به ساختار اصلی و کسب اطلاعات است. شهروندان و مدیران بخش عمومی می باید به مثابه دو شریک در راه تأسیس نهادهای آزادمنشانه یا مراکز یادگیری همت گمارند. با تحصیل دانش، شهروندان و مدیران می­توانند بهتر با یکدیگر کار کنند و از ابتدای کار در اجرای اموری که تعیین و مشخص گردیده­اند، مشارکت ورزند(شمس ، 1385).

دولت­ها برای اجرای برنامه خود، کارفرمایان برای بالا بردن فروش محصولاتشان، و حتی یک سرپرست اداره برای موفقیت در کار خود نیازمند جلب اعتماد کسانی می­باشند که تحت نظارت آنها به فعالیت پرداخته و موفقیت آنها در گروه جلب اعتماد است. متولیان امور عمومی در صورتی که از اعتماد شهروندان نسبت به خود برخوردار باشند، بهتر می­توانند از مهارت­ها، توانایی­ها و استقلال خود در جهت ارائه خدمات و اثربخش نمودن اقداماتشان استفاده کنند(گوردن، 2000).

برخی از صاحب­نظران سه بعد حس درست‏کاری، خطرپذیری و اطمینان را برای اعتماد عمومی ذکر کرده­اند(منوریان ، 1388).

به نظر می­رسد ارائه خدمات الکترونیکی به دلیل سهولت و سرعت دستیابی به آن و ایجاد ارتباط با خدمت گیرنده بتواند در جهت تقویت سه بعد درست‏کاری، اطمینان و خطرپذیری مؤثر باشد.

گارتنر(2000)دولت الکترونیک را در معنای گسترده به این صورت تعریف می­کند که: دولت الکترونیک در واقع بهینه‏سازی مداوم نحوه­ی ارائه­ی خدمات، مشارکت پیوسته، و مدیریت کردن از طریق متحول ساختن روابط درونی و بیرونی با بهره گرفتن از تکنولوژی، اینترنت و رسانه جدید می­باشد(گارتنر، 2000). فعالیت­های دولتی که برمبنای ارتباطات الکترونیکی بین همه­ی سطوح دولت، شهروندان و بخش تجاری صورت می­گیرد.

نظر به اینکه روند اجرایی برنامه­های اصلاحات ساختاری دولت الکترونیک در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذار از این مرحله، ایجاد اعتماد عمومی در بین شهروندان جامعه وجود نخواهد داشت مقتضی است تا از طریق شناسایی مشکلات استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده‏سازی آن، برنامه ساختاری دولت جهت جلب اعتماد عمومی شهروندان با سرعت بیشتری دنبال گردد(انبری، 1392).

با توجه به موقعیت ایران در مسیر گذار به توسعه پایدار و نقش مهم توسعه خدمات الکترونیک در این مسیر و نیاز به اعتماد عمومی و در نتیجه همکاری، همراهی و ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان؛ توسعه خدمات الکترونیکی دولت و اعتماد عمومی می­تواند یک مسأله مهم برای مطالعه باشد به‏دلیل اینکه دولت الکترونیک درایران درمراحل اولیه استقرار و به‏کارگیری است به‏نظر می‏آید جامعه‏ی نخبگان آمادگی بیشتری برای استفاده از خدمات دولت الکترونیک دارند به همین علت مسأله اصلی این تحقیق مطالعه «رابطه استفاده­ شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی» بین اعضا هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‏های شهید باهنر و آزاد اسلامی کرمان می‏باشد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

دولت­ها در اجرای برنامه ­های اقتصادی به شدت به همکاری عموم مردم بخصوص نخبگان جامعه نیاز دارند؛ چرا که همراهی نخبگان جامعه و کارگزاران اقتصادی در اجرای سیاست­های اقتصادی دولت فرآیند رسیدن به اهداف برنامه را تسریع کرده و بازخوردهایی که نخبگان جامعه به برنامه های اقتصادی دولت نشان می­دهند می‏تواند منجر به اصلاح نقاط ضعف برنامه‏های دولت شده و کارآیی عملکرد دولت را افزایش دهد. از سویی دیگر اعتماد مردم به حاکمیت مشارکت آنها را در اجرای برنامه­های دولت و پشتیبانی سیاسی از دولت افزایش می­دهد، به‏طوری که هرچه مشارکت و همکاری مردم با دولت بیشتر باشد، دولت می­تواند با اتکا به مردم برنامه‏های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خود را با تاثیرگذاری بیشتری به سرانجام برساند( نادمی، 1388).

دولت، در فرآیند توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش محوری دارد، با این حال نه به عنوان فراهم كننده مستقیم رشد بلكه به‏عنوان یك شریك، عامل تسریع و تسهیل كننده در روند توسعه است. مهم­ترین اقداماتی كه توسط دولت­ها می­تواند برای تقویت سرمایه اجتماعی انجام شود عبارتند از:

تشویق و تقویت تشكیل نهادهای مدنی، تقویت و غنی‏سازی آموزش‏های عمومی؛ تأمین امنیت شهروندان در جهت حضور داوطلبانه در نهادهای اجتماعی، پرهیز از تصدی­گری بخش­های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(الوانی و شیروانی ،1383).

نمی‏توان انکار کرد که یکی از مهم­ترین عوامل مؤثر بر تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی برخورداری از اعتماد عمومی است(پور‏عزت و همکاران، 1388). با افزایش اعتماد عمومی سطح بدبینی به حکومت کاهش یافته هزینه کنترل متقابل حکومت و ملت کاهش می‏یابد(اوسلانر[5]، 2002). به نظر می­رسد که این وضع هر سه عرصه فعالیت اقتصادی، سیاسی، و فرهنگی حکومت را تحت تأثیر قرارمی­دهد(چورتن ، 2000). اغلب شهروندان افزایش اعتماد عمومی بین یکدیگر را در مشارکت خود در فعالیت­های شهری مؤثر می­دانند و به عبارتی شهروندان در صورتی که به اطرافیان خود از اطمینان و اعتماد کافی برخوردار باشند تمایل بیشتری به مشارکت در امور مختلف خواهند داشت(شریف زاده و صدقی، 1388). اعتماد به دولت می­تواند سبب همراهی شهروندان با سیاست­های دولت بدون توجه به زور شود(دانایی فرد، 1387). اعتماد به پشتیبانی مردم از نظام های سیاسی منجر خواهد شد و همچنین فرصت لازم را در اختیار رهبران سیاسی قرار می­دهد تا به اصلاحات ارتباط و گفتگو بپردازند بدون اعتماد هیچ کنش متقابل و مطمئنی صورت نخواهد پذیرفت(درانی و رشیدی ، 1387). اعتماد سازی در سطح اتکای عمیق متقابل بر این فرض قرار دارد که طرفین توجیهات و جهان بینی همدیگر را قلباً قبول دارند. به­ویژه زمانی که آنها در ارتباط با اموری باشند که نیاز به پیش­بینی یا استنباطی به‏عنوان پیامدهای اتکای متقابل دارند(احمدی مهربانی، 1382). برای رسیدن به وحدت شاخصه‏های مختلفی وجود دارد ولی مهم­ترین شاخصه آن اعتمادعمومی به ‏رفتارها و کنش‏های افرادجامعه به‏یکدیگراست(اشراقی، 1391). اعتمادعمومی یکی از مهم‏ترین ابعاد سرمایه اجتماعی است که آسیب دیدن آن می­توان زیان و هزینه بسیار سنگینی را برای نظام اداری و در مقیاس وسیع­تر به نظام سیاسی تحمیل کند کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران‏های جهان امروز به‏شمار می­رود (الوانی، 1379).

اهمیت نقش اعتماد عمومی و دولت الکترونیک در توسعه­ی جوامع و همچنین نسبتاً نو بودن مفهوم دولت الکترونیک، دلایلی بر اهمیت تحقیقات در این زمنیه به‏ویژه در ایران می­باشند. نتایج احتمالی این تحقیق می­تواند نقش دولت الکترونیک در اعتمادی عمومی را روشن نماید. همانطور که گفته شد اعتماد عمومی یکی از مهم­ترین عوامل تاثیر گذار در سرمایه اجتماعی دولت­ها است. بنابراین شناسایی نقش احتمالی دولت الکترونیک با اعتماد عمومی و همچنین اعتماد عمومی در استفاده شهروندان از دولت الکترونیک راه را برای مدیریت سرمایه اجتماعی و توسعه دولت الکترونیک هموار می­نماید.

[1]-Rajer

[2]-Roter

[3]-Gordon

[4]– Claus Offe

[5]– Uslaner

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 113

قیمت : 14700 تومان

 

***

—-

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.