پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بهره وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : تعیین رابطه بهره­ وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بهره­وری نیروی انسانی و سرمایه بر تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر حنان عموزادتکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
1-1 مقدمه  2
1-2 بیان مسئله. 3
1-3  اهداف تحقیق.. 10
1-4 سؤالات تحقیق.. 10
1-5  فرضیه‏های تحقیق.. 10
1-6 تعریف عملیاتی متغیرها واژه‏ها 11
1-7 روش تحقیق.. 12
1-8 قلمرو تحقیق.. 12
1-9 ساختار تحقیق.. 13
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه  15
2-2 بهره­وری   15
2-2-1 بهره­وری و تعاریف آن. 15
2-2-2 اهمیت بهره­وری.. 18
2-2-3 سطوح بهره­وری.. 19
2-2-4 چرخه مدیریت بهبود بهره­وری.. 22
2-2-5 روش­های مختلف محاسبهی بهره­وری.. 23
2-2-6 شاخص­های بهره­وری کلی عوامل تولید. 26
2-2-7 مدل بهره­وری.. 27
2-2-8 تفاوت بهره­وری با تولید. 27
2-3 تقسیم سود. 28
2-3-1 سیاستهای تقسیم سود. 28
2-3-1-1 سیاست تقسیم سود منظم. 30
2-3-1-2 سیاست تقسیم سود نامنظم. 37
2-3-1-3 سیاست تقسیم سود باقیمانده 38
2-3-2 اهداف سیاست تقسیم سود. 40
2-3-3 سیاست تقسیم سود سهام و تأمین مالی داخلی.. 42
2-3-4 روش­های تقسیم سود. 42
2-3-4-1 تقسیم سود نقدی.. 42
2-3-4-2 تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران. 42
2-3-5 محدودیت­ها و عوامل كنترل كننده مؤثر بر سیاست تقسیم سود. 45
2-4 پیشینه تحقیق.. 45
2-4-1 پژوهش­های داخلی.. 45
2-4-2 پژوهش­های خارجی.. 51
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه  59
3-2 روش کلی تحقیق.. 59
3-3 جامعه آماری.. 60
3-4 نمونه آماری.. 61
3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 62
3-4-2 روش نمونه­گیری و دلیل انتخاب… 62
3-5 روش گردآوری داده­ها 62
3-6 ابزار گردآوری داده­ها 63
3-7 روش ها و ابزار تجزیه وتحلیل داده‏ها 63
3-7-1 مدل تحقیق.. 64
3-7-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 65
3-7-1-2 تعریف متغیرها 65
3-7-1-3 نحوه اندازه­گیری متغیرها 65
3-7-1-4 دسته­بندی متغیرها 66
3-7-1-5 رابطه بین متغیرها 67
3-7-1-6 اندازه­گیری رابطه. 67
3-7-2 نرم­افزارها 67
فصل چهارم:بیان یافته­ها
4-1  مقدمه  69
4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 70
4-3 توصیف یافته ها 71
4-4 تحلیل یافته­ها 72
4-4-1 تحلیل پیش فرض های رگرسیون. 72
4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها 82
4-4-2-1 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 82
4-4-2-2 رابطه بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 94
4-4-2-3 رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 102
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه  116

5-2 خلاصه پژوهش…. 116
5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 118
5-4 نتیجه­گیری کلی.. 121
5-5  پیشنهادها 122
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 122
5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 124
5-6 محدودیت­های پژوهش…. 124
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکت های جامعه آماری.. 127
پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS و Eviews. 128
منابع و مأخذ:
منابع فارسی 135
منابع لاتین.. 138
منابع اینترنتی.. 139
 
جدول(2-1):تعاریف بهره­وری.. 16
جدول(2-2):پژوهش های پیشین انجام گرفته در داخل و خارج از کشور. 55
جدول (1-3 ):روش کلی تحقیق.. 60
جدول (2-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 61
جدول (3-3):محاسبه­ی روش­های آماری و تجزیه وتحلیل پیش فرض­ها 63
جدول(1-4):توصیف شرکت های نمونه آماری.. 70
جدول (2-4): اندازه شاخص­های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 71
جدول(3-4): بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 74
جدول(4-4): بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 74
جدول (5-4): نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 77
جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 78
جدول (7-4) :ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 78
جدول (8-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأهای مقاطع) 80
جدول (9-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 81
جدول (10- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 82
جدول (11- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود. 83
جدول (12- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت های با اندازه بزرگ و با اندازه­ی کوچک) 86
جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 89
جدول (14- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و تقسیم سود (در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین) 92
جدول (15- 4): ضریب همبستگی پیرسون بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود. 94
جدول (16- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت های با اندازهی بزرگ و با اندازه­ی کوچک) 96
جدول (17- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 99
جدول (18- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین) 101
جدول (19- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه تقسیم سود. 103
جدول (20- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت های با اندازه­ی بزرگ و با اندازه­ی کوچک) 105
جدول (21- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه با تقسیم سود (در شرکت های با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 108
جدول (22- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین بهره­وری نیروی کار و بهره­وری سرمایه و تقسیم سود (در شرکت های با رشد بالا و رشد پایین) 111
جدول (23-4):خلاصه یافته­های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 114
جدول(1-5): نتیجه گیری کلی فرضیات… 122
 
نمودار(1-2): روابط بین درآمد هرسهم و سود پرداختی به هر سهم درسیاست تقسیم سود درصد ثابتی ازدرآمدهرسهم….33
نمودار(2-2): روابط بین درآمد هر سهم و پرداخت مبلغ ثابت به عنوان سود سهام. 34
نمودار (2-3) :سیاست تقسیم سود متغیر. 44
نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری نیروی کار با تقسیم سود. 75
نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری سرمایه با تقسیم سود. 75
نمودار(3-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین بهره­وری با تقسیم سود. 76
چکیده
در این تحقیق رابطه بین سیاست تقسیم سود سهام با بهره­وری را موردبررسی قرار داده­ایم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس­رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می­باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می­باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1392-1388) می­باشد. درنهایت با توجه به محدودیت­های تحقیق اطلاعات مربوط به 94 شرکت جمع­آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 75 شرکت به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند­سازی نتایج تجزیه وتحلیل آماری و ارائه راه حل­های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم­افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.
فرضیه­های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون­های چندگانه خطی دومتغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان می دهد که: بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری نیروی انسانی رابطه معناداری وجود دارد ولی بین سیاست تقسیم سود و بهره­وری سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد
 
1-1     مقدمه
بهره­وری مفهومی جامع و کلی است که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، ارتقای سطح زندگی، رفاه بیشتر، آرامش و آسایش انسان­ها مطرح و هدف اساسی برای همه­ی کشورهای جهان محسوب می­شود. در دنیای امروز ارتقای بهره­وری یکی از اولویت های ملی هر کشور به حساب می­آید زیرا ادامه حیات اقتصادی و بهبود سطح زندگی افراد یک جامعه، وابسته به ارتقای بهره­وری است. در بحث کلان کشور افزایش یا رشد بهره­وری منجر به افزایش رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم، افزایش قدرت رقابت اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، کاهش هزینه­ها و افزایش تولید ناخالص داخلی و… می­شود و چون تولید ناخالص داخلی تقسیم بر جمعیت کشور بیانگر درآمد سرانه است لذا بهبود بهره­وری منجر به افزایش ثروت تقسیم شده بین افراد جامعه خواهد شد.
امروزه با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز حیاتی به بهره­وری فزون­تر، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای درحال توسعه دارد. کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی در نظام های مختلف عملاً به نحوی یکسان اهمیت موضوع افزایش بهره­وری را مورد تأکید قرار داده اند.
کلارک[1] (1938) سطح زندگی بالای مردم آمریکا را ثمره مستقیم بهره­وری بیشتر اقتصادی آمریکا می داند. استاینر و گلدنر[2] (1982) عنوان می­کنند که رویای زحمتکشان جهان، یعنی دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر با افزایش بهره­وری تحقق پذیر می­باشد.
موضوع بهره­وری برای اولین بار در برنامه دوم و در قالب تبصره 35 موردتوجه قرار گرفت. در برنامه سوم توسعه اقتصادی ایران هدف مشخصی برای بهره­وری در نظر گرفته نشد. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور به مقوله بهره­وری توجه خاص معطوف گردید و اهداف کلی معینی برای ارتقای آن در نظر گرفته شد (ولی زاده زنوز، پروین، 1384). افزایش بهره­وری نه تنها به مفهوم استفاده مطلوب از منبع است. بلکه به ایجاد موازنه­ی بهتر میان ساختارهای اقتصادی اجتماعی و سیاسی در جامعه کمک می­کند.
همچنین یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است. اخبار مربوطه به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال­های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد. به طوری که دراین ارتباط تئوری­ها و دیدگاه­های زیادی مطرح شده است. به عبارتی تغییر خطی مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه­گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. (سعیدی، علی، کیهان، 1388)
تعداد صفحه : 155
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این نوشته در رشته حسابداری ارسال و , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.