پایان نامه ارشد مهندسی صنایع- صنایع: توسعه مدل جدیدی برای پیش­بینی قابلیت اعتماد محصولات بر اساس رویکرد بیز

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

دانشکده صنایع و مرکز برنامه ریزی سیستم ها

 

 توسعه مدل جدیدی برای پیش­بینی قابلیت اعتماد محصولات بر اساس رویکرد بیز

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

فهرست مطالب

 

چکیده. 1

فصل اول: مقدمه  2

1-1     تعریف مسئله. 2

1-2     اهمیت و ضرورت انجام کار. 3

1-3     روند ارائه مطالب… 4

فصل دوم: اهمیت پیش بینی قابلیت اعتماد  5

2-1     معرفی قابلیت اعتماد و پیش بینی آن.. 5

2-2     مفاهیم، تعاریف و مدل های ریاضی در بحث قابلیت اعتماد. 6

2-3     روند موجود در صنایع مختلف…. 9

2-4     مراحل ایجاد یک محصول.. 10

2-5     فرآیند خدمات پس از فروش…. 12

2-6     نیاز به سیستم با بازخورد سریع. 13

2-7     انواع خرابی های محصول.. 13

2-8     جمع آوری داده ها 15

2-8-1      داده کامل.. 16

2-8-2      داده سانسور شده 17

2-9     آزمایش تشدیدی طول عمر. 19

فصل سوم: روش های پیش بینی قابلیت اعتماد  22

3-1     تقسیم بندی مدل های موجود در بحث قابلیت اعتماد. 22

3-2     مدل های موجود برای پیش بینی قابلیت اعتماد. 23

3-3     مدل بیز برای پیش بینی قابلیت اعتماد سیستم ها 27

3-4     دلایل استفاده از بیز. 28

3-4-1      داده های کم و پراکنده 28

3-4-2      استفاده از نظرات خبره 28

3-5     مزایا و معایب استفاده از روش بیز. 29

3-6     مطالعات انجام شده در زمینه ی پیش بینی قابلیت اعتماد. 29

فصل چهارم: برآورد بیز قابلیت اعتماد بر اساس توزیع وایبال با توزیع های پیشین متفاوت برای پارامتر مقیاس    32

4-1     قضیه و مدل بیز. 32

4-2     استفاده از نظریه بیز در برآورد پارامترهای توزیع خرابی.. 33

4-2-1      اطلاعات ورودی به مدل. 34

4-2-2      اطلاعات خروجی از مدل. 34

4-3     مدل وایبال.. 34

4-4     بررسی مسئله و ارائه مدل.. 35

4-4-1      توزیع گاما 36

4-4-2      توزیع گامای معکوس… 38

4-4-3      توزیع نرمال قطع شده 39

4-5     بررسی رفتار پارامتر مقیاس و تابع قابلیت اعتماد با توجه به توزیع های پیشین مختلف…. 39

4-6     بررسی حالتی که پارامتر β مقادیر مختلفی دارد. 44

4-7     مثال عددی.. 46

4-7-1      تخمین پارامترهای توزیع پیشین α.. 47

4-7-2      برآورد پارامتر α توزیع وایبال به روش بیز. 48

4-7-3      نتایج بدست آمده 49

4-8     بررسی جنبه های کاربردی مدل ارائه شده. 50

4-8-1      مثال کاربردی از دیدگاه تولیدکننده 51

4-8-2      مثال کاربردی از دیدگاه مصرف کننده 53

فصل پنجم: پیش بینی درصد افزایش قابلیت اعتماد بر اساس درصد افزایش پارامتر مقیاس در توزیع وایبال   56

5-1     برآورد قابلیت اعتماد بر اساس توزیع پیشین گسسته. 56

5-2     مثال عددی.. 57

5-3     تاثیر درصد افزایش مقدار قابلیت اعتماد در پارامتر α.. 58

فصل ششم: نتیجه گیری    60

6-1     اهمیت مدل ارائه شده. 60

6-2     بررسی نتایج بدست آمده. 61

6-3     پیشنهاداتی برای ادامه ی تحقیق.. 62

پیوست I : انواع توزیع های آماری.. 63

پ-1- توزیع نمایی.. 63

پ-2- توزیع گاما 64

پ-3- توزیع گامای معکوس… 65

پ-4- توزیع نرمال قطع شده 66

پیوست II : برآوردگر بیز. 68

پیوست III : توابع بسل و گاما 70

پ-1- تابع بسل.. 70

پ-2- تابع گاما 71

پیوست IV : برآورد حداکثر درستنمایی پارامترهای توزیع وایبال.. 74

مراجع  7  

  

چکیده

در این پایان نامه به ارائه مدلی برای پیش بینی قابلیت اعتماد محصولات تعمیرناپذیر بعد از معرفی آن به بازار می پردازیم. فرض بر این است که نرخ خرابی های محصول از توزیع وایبال پیروی می کند. همچنین فرض می کنیم پارامتر شکل این توزیع مقدار ثابت و از قبل معینی دارد و پارامتر مقیاس آن به صورت متغیر تصادفی است که برای برآورد آن از نظریه بیز استفاده می کنیم. در واقع از بیز  برای ادغام اطلاعات گذشته مربوط به خرابی های محصولات قبل و اطلاعات اندک و پراکنده ای که برای محصول جدید در اختیار است، بهره می گیریم. در این پایان نامه به بررسی انواع توزیع های پیشین از جمله توزیع پیشین گاما، نمایی، گامای معکوس و نرمال قطع شده برای پارامتر α می پردازیم. مدل مطرح شده نتایج دقیق تر و منطقی تری نسبت به مدل های کلاسیک موجود برای پیش بینی قابلیت اعتماد ارائه می دهد چراکه هم از اطلاعات گذشته و هم از داده های فعلی خرابی محصول جدید در برآورد پارامترهای آن بهره می گیرد. در بحث برآورد پارامتر هرچه از اطلاعات بیشتری برای این تخمین استفاده کنیم نتایج بدست آمده دارای اعتبار بیشتری است. همچنین این مدل از جنبه ی مدیریتی نیز دارای اهمیت  بسیاری است چراکه برای دستیابی به نتایج منطقی و قابل فهم از نظرات خبره نیز در مدل بهره گرفتیم. در واقع اهمیت استفاده از آمار بیز در مباحث قابلیت اعتماد از دو جنبه است. اول آن که مشکل  کمبود داده ها را برطرف می کند و دوم اینکه می توان از نظر خبره در برآورد پارامترها استفاده کرد. و در نهایت مدل ارائه شده در صنعت به راحتی با جمع آوری اطلاعات مربوطه  قابل کاربرد بوده و می توان مدل پیشنهادی را به سادگی مورد استفاده قرار داد.

 

کلمات کلیدی: 1- پیش بینی قابلیت اعتماد  2- نظریه بیز  3- توزیع وایبال  4- اطلاعات پیشین

 

1-    فصل اول

فصل اول: مقدمه

امروزه پیشرفت سریع صنایع امری ضروری است. در کنار این پیشرفت نیاز مصرف کنندگان به کالاهایی با قابلیت اعتماد بالا، صنعت را به سمت تولید کالای با کیفیت ترغیب می کند. در این میان پیش بینی قابلیت اعتماد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیران صنایع برای تعیین ضمانت محصولات خود و همچنین برآورد هزینه ها نیازمند این پیش بینی هستند. بنابراین با توجه به آن چه بیان شد، دقت این امر دارای اهمیت زیادی است. هرچه مدل ارائه شده برای پیش بینی قابلیت اعتماد دقیق تر باشد، دارای اعتبار بیشتری است. در این فصل به بیان اهمیت موضوع پیش بینی قابلیت اعتماد و ضرورت مطالعه آن می پردازیم.

1-1   تعریف مسئله

روند فعلی موجود در صنایع مختلف، به طوری که در فصل 2 به آن اشاره می شود، این نکته را اذعان می دارد که برقراری سیستمی با قابلیت ارجاع سریع میزان خرابی های محصول و یا برآورد قابلیت اعتماد آن، از ضروریات هر صنعت است. مدل های موجود برای پیش بینی قابلیت اعتماد محصول جدید دارای محدودیت هایی هستند که باعث ارائه نتایج نادرست می شوند و این امر ناشی از کمبود اطلاعات و داده های خرابی است.

سوالی که در این پایان نامه به دنبال جواب آن هستیم به صورت زیر بیان می شود

« چگونه می توان قابلیت اعتماد یک محصول جدید را، بر اساس داده های محدودی که در اختیار است، به درستی پیش بینی کرد؟ »

تحقیقات گسترده ای برای پاسخگویی به این سوال صورت گرفته است که در فصول آینده به آن می پردازیم. روش های مختلفی برای پیش بینی قابلیت اعتماد ارائه شده است که از این جمله می توان به نظریه بیز اشاره کرد و می تواند راه گشای مشکل اندک بودن تعداد داده ها باشد. لذا در این تحقیق استفاده از آمار بیز برای پیش بینی قابلیت اعتماد محصول پیشنهاد می شود. بنابراین هدف از این پایان نامه را می توان به شرح زیر مطرح نمود.

« ارائه مدلی برای پیش بینی قابلیت اعتماد در مراحل اولیه معرفی محصول جدید و استفاده از نظریه بیز برای برطرف کردن مشکل کمبود داده ها »

زمانی که می خواهیم قابلیت اعتماد یک محصول، خصوصاً محصولاتی با حجم بالای فروش ( و یا به عبارتی محصولات پر مصرف) را پیش بینی کنیم،  زمان تا اولین خرابی مد نظر قرار می گیرد. بنابراین چنین محصولاتی برای پیش بینی قابلیت اعتماد جز محصولات تعمیرناپذیر محسوب می شوند. در عمل این فرض دور از واقعیت نیست، چراکه این محصولات به ندرت بیش از یک بار تحت تعمیر قرار می گیرند. پس به طور خلاصه این تحقیق بر محصولات تعمیرناپذیر و اولین زمان تا خرابی آن ها متمرکز است.

 

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 90

قیمت : 14700 تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :       

****         merisa.jami@gmail.com

این نوشته در مهندسی صنایع ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.