دانلود پایان نامه ارشد: بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

دانلود پایان نامه

دانلود و برنامه ریزی شهری

عنوان : بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

دانشگاه پیام نور

مرکز بروجن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بیژن دادرس

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول

کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2 طرح مسئله……………………………………………………………………………………………… 4

1-3 سؤالهای اصلی پژوهش………………………………………………………………………………. 6

1-4 فرضیه ها ی پژوهش…………………………………………………………………………………. 6

1-5 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 6

1-6 سابقه انجام تحقیق …………………………………………………………………………………… 7

1-6-1 تحقیق های انجام یافته داخلی………………………………………………………………….. 7

1-6-2 تحقیق های انجام یافته خارجی………………………………………………………………… 10

1-7 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق………………………………………………………………… 10

1-8 كاربردهای متصور از تحقیق………………………………………………………………………… 10

1-8-1 مراجع استفاده كننده از نتیجه پایان نامه ………………………………………………………. 10

1-9 روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………. 11

1-9-1 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………. 11

1-9-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………… 11

1-10 روایی و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………… 11

1-11 جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. 13

1-12 مشکلات و محدودیت های تحقیق……………………………………………………………… 14

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات موضوع……………………………………………………………………………. 16

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………… 16

2-2-1 معرفی متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش……………………………………………… 16

2-2-1-1  متغیر مستقل……………………………………………………………………………………. 17

2-2-1-1-1 سفر …………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-2 متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-2-1 سیستم حمل و نقل…………………………………………………………………………. 18

2-2-1-2-1-1 جنبه های حمل و نقل…………………………………………………………………. 18

2-2-1-2-1-2 مدلهای حمل و نقل…………………………………………………………………….. 19
2-2-1-2-1-3 طبقه بندی های حمل و نقل………………………………………………………….. 19

2-2-1-2-1-4 حمل و نقل و ارتباطات ……………………………………………………………… 19

2-2-1-2-1-5 حمل و نقل ، فعالیت ها و کاربری زمین………………………………………….. 20

2-2-1-2-1-6 حمل و نقل ؛ انرژی و محیط زیست……………………………………………….. 20

2-2-1-2-1-7 مقررات قرارداد حمل و نقل ………………………………………………………… 21

2-2-1-2-1-8 انواع حمل و نقل ………………………………………………………………………. 22

2-2-1-2-1-8-1 حمل و نقل زمینى یا راه هاى خشکى……………………………………………. 22

2-2-1-2-1-8-2 حمل و نقل با راه آهن………………………………………………………………. 23

2-2-1-2-1-8-2-1 مزایاى راه آهن…………………………………………………………………….. 24

2-2-1-2-1-8-2-2 مزایاى راه آهن از بُعد حجم کالا و تناژ بار وتعداد مسافر و نوع کالا…. 24

2-2-1-2-1-8-2-3 مزایاى راه آهن از نظر عامل زمان……………………………………………… 24

2-2-1-2-1-8-3 حمل و نقل تركیبی، راهی برای ارتقای شبكه های ریلی……………………. 25

2-2-1-2-1-9 سیستم های نوین حمل و نقل در جهان……………………………………………. 25

2-2-1-2-1-10 حمل و نقل عمومی…………………………………………………………………… 28

2-2-1-2-1-11 حمل و نقل نیمه عمومی ……………………………………………………………. 29

2-2-1-2-2 مدیریت تقاضای سفر……………………………………………………………………… 29

2-2-2-1-1-1 مدیریت شهری………………………………………………………………………….. 31

2-2-2-1-1-2 مفهوم برنامه ریزی  وبرنامه ریزی شهری………………………………………….. 31

2-2-2-1-1-3 تعامل فضایی…………………………………………………………………………….. 32

2-3 مروری بر مطالعات صورت گرفته………………………………………………………………. 34

2-3-1 مقایسه انگیزه های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال…………………………….. 34

2-3-2 تخمین تابع تقاضای سفر یک شهر………………………………………………………….. 35

2-3-3 استفاده از بهینه سازی فازی در تعدیل مقادیر نرخ های سفر…………………………… 37

2-3-4 مدل برنامه ریزی شبکه حمل و نقل اتوبوسرانی بین شهری…………………………….. 38

2-3-5 مدل تحلیل عاملی برای انتخاب عوامل مؤثر برتقاضای سفر با اتوبوسهای بین شهری 39

2-3-6 میزان مخاطرات سفر با اتوبوس در یك راه اصلی بین شهری………………………….. 41

2-3-7 نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در كاهش تقاضای سفرهای شهری……………… 42

2-3-8 میزان رضایت از سفر با مترو………………………………………………………………….. 44

2-3-9 مدلسازی تولید سفر ……………………………………………………………………………. 45

2-3-10 تدوین متدولوژی ارزیابی پارامترهای موثر بر تقاضای سفرها در ایران…………….. 47

2-3-11 مولفه های كیفیت و كارایی حمل و نقل عمومی………………………………………… 48

2-3-12 اهمیت حمل و نقل پایدار شهری در توسعه پایدار شهری…………………………….. 50

2-3-13 حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبكه های حمل ونقل با پارامترهای غیر دقیق 52

2-3-14 برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور….. 53

2-3-15 روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر………………………………………………… 55

2-3-16 پیش بینی تولید سفرهای بین شهری……………………………………………………….. 59

2-3-17 بررسی مدلهای تولید سفر……………………………………………………………………. 60

2-3 -17 -1 مدل PBS&J………………………………………………………………………………. 61

2-3-17-2 مدل رگرسیون لوژستیک……………………………………………………………………. 62

2-3-17-3 مدل BPNN………………………………………………………………………………….. 62

2-3-17-4 مقایسه نتایج مدلها…………………………………………………………………………… 63

2-3-18 بررسی اثرات تکرار سفر بر میزان رضایت مسافران……………………………………. 64

2-3-19 تاثیرات حمل و نقل همگانی بر كاهش مصرف سوخت………………………………. 65

2-3-20 عوامل موثر در ایجاد حمل و نقل نامطلوب………………………………………………. 67

2-3-20-1 راهکارهایی جهت بهبود وضعیت توسعه حمل و نقل همگانی …………………… 67

2-3-21 راهکارهای کاهش تقاضای سفر…………………………………………………………….. 67

2-3-21-1 راهکارهایی كه می توان برای کاهش تقاضای سفر بكار برد شامل……………….. 68

2-3-22 مناسب سازی شبکه حمل و نقل شهری و بین شهری…………………………………… 69

2-3-23 سفر و شادی ،نیاز بنیادین مردم ایران ………………………………………………………. 71

2-3-24 ثمرات سفر………………………………………………………………………………………… 74

2-3-25 توصیه های ایمنی برای سفر با اتوبوس های بین شهری………………………………… 78

2-3-26 توصیه هایی برای روزهای مسافرت…………………………………………………………. 80

2-3-27 کاهش سفرهای بین شهری با اتوبوس، با وجود ثبات نرخ بلیط………………………. 81

2-3-28 چرا باید سفر كنیم؟……………………………………………………………………………… 82

2-3-28-1 نکاتی درباره سفر با خودروی شخصی …………………………………………………. 89

2-3-28-2 نکاتی درباره سفر با قطار و اتوبوس……………………………………………………… 90

2-3-28-3 نکاتی درباره سفر با هواپیما………………………………………………………………… 90

2-3-29 روشهای مدیریت تقاضای سفر در حمل ونقل……………………………………………. 91

2-3-30 بررسی عوامل مؤثر بر زمان سفر در سیستم حمل ونقل…………………………………. 97

2-3-31 مدل هوشمند تقاضای سفر  تحلیل الگوی مدل تقاضای سفرهای جاده ای…………… 99

2-3-32 تنگناهای سیستم حمل و نقل شهری…………………………………………………………. 100

2-3-33 مدیریت شهری…………………………………………………………………………………… 103

2-3-33-1 مدیریت شهری در جهان معاصر………………………………………………………….. 104

2-3-33-2 اهداف مدیریت شهری………………………………………………………………………. 105

2-3-33-3 وظایف مدیریت شهری…………………………………………………………………….. 105

2-3-33-4 ضرورت برنامه ریزی برای شهری سال…………………………………………………… 108

2-3-33-5 ارائه مدلى براى مدیریت یكپارچه حمل و نقل…………………………………………. 114

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………… 116

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 116

3-2 ویژگی های طبیعی……………………………………………………………………………………. 116

3-2-1 وضعیت توپوگرافی……………………………………………………………………………….. 116

3-2-2 فاكتورهای اقلیمی منطقه…………………………………………………………………………. 117

3-2-2-1 ارتفاعات………………………………………………………………………………………. 117

3-2-2-2 عرض جغرافیایی……………………………………………………………………………. 117

3-2-2-3 پوشش گیاهی………………………………………………………………………………… 117

3-2-2-4 ساعات آفتابی………………………………………………………………………………… 118

3-2-2-5 توفان، رعد و برق…………………………………………………………………………… 118

3-2-2-6 روزهای همراه با برف و یا مخلوط برف و باران…………………………………….. 118

3-2-2-7 روزهای همراه با گرد و خاك…………………………………………………………….. 119

3-2-2-8 اقلیم شهرکرد…………………………………………………………………………………. 119

3-2-3 جهت وزش بادهای غالب……………………………………………………………………. 120

3-3 ویژگی های انسانی………………………………………………………………………………… 122

3-3-1 تاریخچه شهرکرد……………………………………………………………………………….. 122

3-3-2 امور ایمنی و ترافیك…………………………………………………………………………… 124

3-3 -3 تقسیمات سیاسی………………………………………………………………………………. 126

3-3-4 ویژگی های اجتماعی………………………………………………………………………….. 131

3-3-4-1 آمار جمعیتی شهرکرد………………………………………………………………………. 131

3-3-4-2 بعد خانوار…………………………………………………………………………………….. 131

3-3-4-3 تحولات حجم جمعیت…………………………………………………………………….. 133

3-3-4-4 میزان رشد جمعیت………………………………………………………………………….. 135

3-3-4-5 پیش بینی جمعیت آینده شهرکرد………………………………………………………… 136

3-3-4-6 برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد………………………………………… 138

3-3-4-7 مهاجران وارد شده…………………………………………………………………………… 139

3-3-4-8 مبادلات مهاجرتی استان با سایر استان ها………………………………………………. 142

3-4-4-9  مراکز آموزشی و دانشگاهی………………………………………………………………. 143

3-4  خصوصیات اقتصادی شهر………………………………………………………………………. 149

3-4-1 بخش صنعت…………………………………………………………………………………….. 149

3-4-2 بخش معدن………………………………………………………………………………………. 150

3-4-3 کشاورزی…………………………………………………………………………………………. 151

3-4-4 دامپروری…………………………………………………………………………………………. 151

3-4-5 خدمات……………………………………………………………………………………………. 152

3-4-6 میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش های مختلف اقتصادی……………….. 153

3-4-7 جمعیت فعال از نظر اقتصادی……………………………………………………………….. 154

3-5 خصوصیات کالبدی شهر………………………………………………………………………….. 157

3-5-1 نحوه استفاده از اراضی…………………………………………………………………………. 157

3-5-1-1 مسکونی……………………………………………………………………………………….. 157

3-5-1-2 آموزشی……………………………………………………………………………………….. 158

3-5-1-3 آموزش عالی و فنی حرفه ای…………………………………………………………….. 158

3-5-1-4 بهداشتی……………………………………………………………………………………….. 159

3-5-1-5 درمانی…………………………………………………………………………………………. 159

3-5-1-6 مکان های تفریحی…………………………………………………………………………… 159

3-5-1-7 فضای سبز شهرکرد…………………………………………………………………………. 160

3-5-1-8 مذهبی………………………………………………………………………………………….. 161

3-5-1-9 فرهنگی………………………………………………………………………………………… 161

3-5-1-10 ورزشی………………………………………………………………………………………. 161

3-5-1-11 جهانگردی و پذیرایی…………………………………………………………………….. 161

3-5-1-12 اداری-خدمات شهری…………………………………………………………………….. 162

3-5-1-13 نظامی- ستادی……………………………………………………………………………… 162

3-5-1-14 صنعتی……………………………………………………………………………………….. 162

3-5-1-15 تاسیسات و تجهیزات شهری و گورستان…………………………………………….. 162

3-5-2 شبکه ارتباطی شهر……………………………………………………………………………… 163

3-5-2-1 حریم شبکه ارتباطی…………………………………………………………………………. 164

3-5-2-2 ارتباطات منطقه………………………………………………………………………………. 169

3-5-2-3 شیب خیابانها و نحوه دفع آبهای سطحی………………………………………………. 172

3-5-2-4 حمل و نقل و انبارها……………………………………………………………………….. 173

3-5-2-5 سرویس حمل و نقل عمومی………………………………………………………………. 173

3-5-2-6 حمل ونقل شهری و برون شهری……………………………………………………….. 174

3-5-2-6-1 اتوبوس شهری……………………………………………………………………………. 174

3-5-2-6-2 تاکسی………………………………………………………………………………………. 174

3-5-2-6-3 فرودگاه ……………………………………………………………………………………. 174

3-5-2-6-4 پایانه ها های مسافربری…………………………………………………………………… 174

3-6 معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد………… 176

3-7 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 177

فصل چهارم

یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 179

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 179

4-2 نتایج توصیفی تحقیق……………………………………………………………………………….. 179

4-2-1 وضعیت جنسی پاسخگویان…………………………………………………………………… 179

4-2-2 وضعیت محل سکونت پاسخگویان………………………………………………………….. 180

4-2-3 وضعیت سنی پاسخگویان……………………………………………………………………… 181

4-2-4 وضعیت تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………………. 182

4-2-5 وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته…………………………………… 184

4-2-6 وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته از طرف پاسخگویان………………….. 184

4-2-7 وضعیت مقصد نهایی سفرپاسخگویان………………………………………………………. 186

4-2-8 وضعیت علت سفر………………………………………………………………………………. 186

4-2-9 وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها از طرف پاسخگویان………………. 188

4-2-10 وضعیت ناسبترین سیستم حمل و نقل پیشنهادی پاسخگویان بین دو شهر شهرکرد و اصفهان 189

4-2-11 وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل و نقل از نظر پاسخگویان…………….. 190

4-2-12 وضعیت نظر خواهی در مورد خدمات……………………………………………………. 191

4-2-13 وضعیت نظر خواهی در مورد سیستم حمل و نقل……………………………………… 195

4-3-1 سهم استان از حمل و نقل جاده ای………………………………………………………….. 199

4-3-2 سهم شهرستان شهرکرد از سفرهای استانی(پایانه مسافربری آزادی)………………….. 204

4-4 نتایج استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………. 206

4-4-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. 206

4-4-1-1 وضعیت پاسخگویان از نظر گروه سنی و علت سفر……………………………………. 206

4-4-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. 211

4-4-3 آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 215

فصل پنجم

جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………………….. 217

5-1 جمع بندی………………………………………………………………………………………………. 217

5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………….. 218

5-2-1 نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………. 218

5-2-2 نتایج استنباطی……………………………………………………………………………………… 219

5-2-2-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………. 219

5-2-2-2 آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………… 219

5-2-2-3 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………… 220

5-3 اقدامات مورد نیاز برای حل مشکلات سیستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه…… 221

5-3-1 اقدامات فرهنگی…………………………………………………………………………………… 221

5-3-2 اقدامات قانونی…………………………………………………………………………………….. 222

5-3-3 اقدامات اقتصادی………………………………………………………………………………….. 222

5-3-4 اقدامات خدماتی…………………………………………………………………………………… 222

5-3-5 اقدامات اجتماعی………………………………………………………………………………….. 223

5-4 ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………… 223

5-5 موضوعات پیشنهادی جهت کار در آینده………………………………………………………… 224

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 226

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 229

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 230

فهرست جدول ها

جدول شماره 1-1 : متغیرهای کلی تحقیق ، شاخص های سنجش متغیرها و درصد روایی آنها        12

جدول شماره 2-1 : استراتژی­های مدیریت تقاضای سفر…………………………………………… 30

جدول شماره 2-2 : مشخصات و خصوصیات سفر با اتوبوس در ایران………………………….. 42

جدول شماره 2-3 : طبقه بندی برای تعیین نرخ های تخلیه………………………………………… 61

جدول شماره 2-4 : جدول دسته بندی برای نشان دادن عملکرد مدل رگرسیون لوجستیک … 63

جدول شماره 2-5 : دسته بندی برای نشان دادن عملکرد مدل )مدل رگرسیون لوجستیک)…. 63

جدول شماره 2-6 : انواع معیارها و حالتهای هر معیار در تكنیكهای پیش بینی زمان سفر……. 96

جدول شماره 2-7 : چهار روش برای دست یابی به شهرهای سالم………………………………… 110

جدول شماره 3-1 : خلاصه نتایج تعیین اقلیم شهركرد با روشهای مختلف……………………… 119

جدول شماره 3-2 : وضع جوی شهر شهركرد برحسب ماه…………………………………………. 121

جدول شماره 3-3 : تعداد پایگاه های امداد نجات جاده ای تا پایان سال 1389……………….. 125

جدول شماره 3-4 : تعداد تصادفات، متوفیات و مصدومین در سال 1389…………………….. 126

جدول شماره 3-5 تقسیمات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری :1388……………………….. 127

جدول شماره 3-6 : طول و عرض جغرافیایی شهرستانها……………………………………………. 127

جدول شماره 3-7 : تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسیمات كشوری…….. 128

جدول شماره 3-8 : تقسیمات استان چهارمحال و بختیاری…………………………………………. 128

جدول شماره 3-9 : تقسیمات كشوری در محدوده استان…………………………………………… 129

جدول شماره 3-10 : آمار جمعیتی شهرکرد……………………………………………………………. 131

جدول شماره 3-11 : جمعیت بر حسب تعداد افراد تشکیل دهنده خانواده در سال 1385…… 132

جدول شماره 3-12 : جمعیت برحسب نوع خانوار، جنس و شهرستان: آبان 1385……………. 132

جدول شماره 3-13 : توزیع سنی شهر شهرکرد و میزان رشد ویژه گروه های بزرگ سنی…… 134

جدول شماره 3-14 : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های رشد بر حسب دوره های پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزینه اول)………………………………………………………………………….. 137

جدول شماره 3-15 : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های  شد بر حسب دوره های پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزینه دوم)………………………………………………………………………….. 137

جدول شماره 3-16 : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های رشد بر حسب دوره های پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزینه سوم)…………………………………………………………………………. 138

جدول شماره 3-17 : برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد…………………………….. 139

جدول شماره 3-18 : توزیع مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری  از  سایر استانها برحسب مقصد مهاجرت                                                                                                           140

جدول شماره 3-19 : توزیع مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (85-1375)                                                                                                           140

جدول شماره 3-20 : مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مبدا      140

جدول شماره 3-21 : موازنه مهاجرتی استان چهارمحال و بختیاری با استانهای اصفهان، خوزستان، تهران و فارس در سالهای 1385 – 1375………………………………………………………………………………………………… 141

جدول شماره 3-22 : مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (85-1375)                                                                                                           142

جدول شماره 3-23 : شمار و درصد مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (75-1365)……………………………………………………………………………………………………. 143

جدول شماره 3-24 : باسوادان در جمعیت 6 ساله و بیشتر ساكن برحسب جنس و شهرستان 143

جدول شماره 3-25 : دانش آموزان وکارکنان آموزشی،دفتری واداری کلیه دوره های تحصیلی برحسب شهرستان 144

جدول شماره 3-26 : فارغ التحصیلان دوره های تحصیلی تحت پوشش اداره کل آموزش و پرورش  بر حسب پایه تحصیلی                                                                                                           144

جدول شماره 3-27 : دانشجویان دانشگاهها ومراکز آموزش عالی دولتی برحسب دوره های مختلف تحصیلی 145

جدول شماره 3-28 : فارغ التحصیلان دانشگاهها ومراکز آموزش عالی دولتی برحسب دوره های مختلف تحصیلی     147

جدول شماره 3-29 : کارگاه های فعال بخش خدمات شهرکرد به تفکیک نوع فعالیت عمده.. 153

جدول شماره 3-30 : جمعیت فعال شهرکرد…………………………………………………………… 155

جدول شماره 3-31 : جمعیت ده ساله و بیشتر شهرکرد به تفکیک فعال و غیر فعال طی دهه های مختلف      156

جدول شماره 3-32 : جمعیت فعال شهرکرد به تفکیک شاغل و بیکار و جنسیت در دوره های مختلف         156

جدول شماره 3-33 : تعداد پلاکهای سطح شهر……………………………………………………….. 157

جدول شماره 3-34 : پروانه های ساختمانی صادر شده برای احداث بنا برحسب مساحت زمین و زیربنا در نقاط شهری                                                                                                           157

جدول شماره 3-35 : پروانه های ساختمانی مسکونی صادر شده برای احداث بنا برحسب تعداد طبقات در نقاط شهری                                                                                                           158

جدول شماره 3-36 : پروانه های ساختمانی صادرشده برای احداث بنابرحسب وضعیت قبلی زمین ومساحت آن درنقاط شهری                                                                                                           158

جدول شماره 3-37 : اماکن مذهبی……………………………………………………………………….. 161

جدول شماره 3-38 : عرض حریم بکه ارتباطی شهر…………………………………………………. 166

جدول شماره 3-39 : حجم ترافیک ورودی به شهر شهرکرد- اصفهان…………………………… 171

جدول شماره 3-40 : تعداد اتوبوس و مینی بوس فعال در خطوط شهری و برون شهری……. 173

جدول شماره 3-41 : انواع راه های تحت پوشش اداره کل راه و ترابری استان…………………. 175

جدول شماره 3-42 : انواع راه های روستایی تحت پوشش اداره کل راه و ترابری استان……… 175

جدول شماره 3-43 : تعداد پایانه ، سفر و مسافرجابجا شده برون استانی و درون استانی از طریق پایانه های مسافر بری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای برحسب شهرستان……………………………………. 175

جدول شماره 4-1 : وضعیت جنسی پاسخگویان……………………………………………………… 180

جدول شماره 4-2 : وضعیت محل سکونت پاسخگویان ……………………………………………. 181

جدول شماره 4-3 : وضعیت سنی پاسخگویان………………………………………………………… 182

جدول شماره 4-4 : وضعیت تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………. 183

جدول شماره 4-5 : وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته………………………. 184

جدول شماره 4-6 : وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته……………………………….. 185

جدول شماره 4-7 : وضعیت مقصد نهایی سفر………………………………………………………… 186

جدول شماره 4-8 : وضعیت علت سفر…………………………………………………………………. 187

جدول شماره 4-9 : وضعیت علت سفر در صورت غیر شغلی بودن……………………………… 187

جدول شماره 4-10 : وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها………………………….. 188

جدول شماره 4-11 : وضعیت نوع سیستم حمل و نقل مناسب بین دو شهر شهرکرد و اصفهان        189

جدول شماره 4-12 : وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل ونقل…………………………. 190

جدول شماره 4-13 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات درمانی………………. 191

جدول شماره 4-14 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات آموزشی…………….. 192

جدول شماره 4-15 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تفریحی…………….. 193

جدول شماره 4-16 : وضعیت ن نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تجاری…………… 194

جدول شماره 4-17 : وضعیت نظرپاسخگویان به مدیریت حمل و نقل شهری…………………. 195

جدول شماره 4-18 : وضعیت نظرپاسخگویان به سیستم ایمنی جاده ای………………………… 196

جدول شماره 4-19 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت خدمت رسانی سیستم حمل و نقل.. 197

جدول شماره 4-20 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی…………. 198

ت جدول شماره 4-21 : تعداد مسافر جابجا شده به تفکیک شهرستان مبدا و استان مقصد….. 201

جدول شماره 4-22 : تعداد سفر انجام شده به تفکیک شهرستان مبدا و استان مقصد………….. 202

جدول شماره 4-23 : مسافرین جابه جا شده استان چهار محال و بختیای……………………….. 204

جدول شماره 4-24 : مسافرین جابه جا شده از پایانه مسافربری آزادی شهرکرد……………… 204

جدول شماره 4-25 : اطلاعات گروه های سنی و علت سفر………………………………………. 206

جدول شماره 4-26 : نتایج بدست آمده از آزمون خی دو………………………………………….. 207

جدول شماره 4-27 : متغیرها و شاخص های مورد استفاده در فرضیه دوم……………………… 211

جدول شماره 4-28 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات در شهر شهرکرد…. 212

جدول شماره 4-29 : سرانه و سطوح مورد نیاز کاربریها(متر مربع)………………………………. 213

جدول شماره 4-30 : نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………… 214

جدول شماره 4-31 : نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………… 215

فهرست نمودارها

نمودار شماره 2-1 : توسعه اهداف سیستم حمل و نقل شهری…………………………………….. 39

نمودار شماره 2-2 : نمای شماتیک سیستم عصبی فازی…………………………………………. 46

نمودار شماره 2-3 : نمودار سه بعدی خروجی ها در برابر ورودی ها…………………………… 46

نمودار شماره 2-4 : منحنی ROC برای مدل رگرسیون لوجستیک …………………………….. 63

نمودار شماره 2-5 : منحنی ROC برای مدل BPNN…………………………………………… 63

نمودار شماره 2-6 : طرح شهر سالم بلفاست………………………………………………………….. 112

نمودار شماره 2-7 : مدل مفهومى كنترل یكپارچه ترافیك…………………………………………… 113

نمودار شماره 3-1 : تعداد پایگاه های امداد نجات جاده ای تا پایان سال 1389……………….. 125

نمودار شماره 3-2 : تعداد تصادفات، متوفیات و مصدومین در سال 1389…………………….. 126

نمودار شماره 3-3 : درصد مساحت شهرستانهای استان…………………………………………….. 128

نمودار شماره 3-4 : تراکم جمعیت در استان و به تفکیک شهرستان……………………………… 133

نمودار شماره  4-1 : وضعیت جنسی پاسخگویان……………………………………………………. 180

نمودار شماره  4-2 : وضعیت محل سکونت پاسخگویان…………………………………………… 181

نمودار شماره 4-3 : وضعیت سنی پاسخگویان……………………………………………………….. 182

نمودار شماره 4-4: وضعیت تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………. 183

نمودار شماره 4-5 : وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته……………………… 184

نمودار شماره 4-6 : وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته………………………………. 185

نمودار شماره 4-7: وضعیت مقصد نهایی سفر………………………………………………………… 186

نمودار 4-8 : وضعیت علت سفر…………………………………………………………………………. 187

نمودار 4-9 : وضعیت علت سفر در صورت غیر شغلی بودن……………………………………… 188

نمودار شماره 4-10 : وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها…………………………. 189

نمودار شماره 4-11 : وضعیت نوع سیستم حمل و نقل مناسب بین دو شهر شهرکرد و اصفهان   190

نمودار شماره 4-12 : وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل ونقل………………………… 191

نمودار شماره 4-13 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات درمانی……………… 192

نمودار شماره 4-14 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات آموزشی……………. 193

نمودار شماره 4-15 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تفریحی……………. 194

نمودار شماره 4-16 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تجاری……………… 195

نمودار شماره 4-17 : وضعیت نظرپاسخگویان به مدیریت حمل و نقل شهری………………… 196

نمودار شماره 4-18 : وضعیت نظرپاسخگویان به سیستم ایمنی جاده ای………………………… 197

نمودار شماره 4-19 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت خدمت رسانی سیستم حمل و نقل.. 198

نمودار شماره 4-20 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی………… 199

نمودار شماره 4-21 : تعداد مسافر جابجا شده در سطح کشور بر حسب استان مبدا…………. 199

نمودار شماره 4-22 : تعداد سفر وسایل نقلیه عمومی مسافری حامل مسافر سطح کشور بر حسب استان مبدا در سال 1388………………………………………………………………………………………………………………….. 200

نمودار شماره 4-23 : مسافرین جابجا شده برون استانی استان چهارمحال و بختیاری……….. 203

نمودار شماره 4-24 : مسافرین جابجا شده برون استانی استان اصفهان………………………….. 203

نمودار شماره 4-25 :وضعیت نظرپاسخگویان در مورد کمبود خدمات در شهر شهرکرد…….. 212

فهرست نقشه ها

نقشه شماره 3-1 : نقشه شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری……………………………….. 130

نقشه شماره 3-2 : نقشه شهرستان شهرکرد…………………………………………………………….. 130

نقشه شماره 3-3 : نقشه راه های استان چهارمحال و بختیاری…………………………………….. 16

فهرست تصویرها

شکل شماره 2-1 : اعضای گروه رهبری کننده طرح شهر سالم……………………………………… 112

شکل شماره 3-1 : پارک کوهستانی ملت شهرکرد……………………………………………………. 159

شکل شماره 4-1 : پایانه مسافربری شهرکرد…………………………………………………………… 203

شکل شماره 4-2 : پایانه مسافربری آزادی شهرکرد………………………………………………….. 205

ضمیمه

پرسشنامه سفرهای روزانه شهرکرد – اصفهان       231

چکیده:

با توجه به اینکه شهر شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری رشد چندانی نداشته (چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ برخی خدمات مانند تفریحی و تجاری ) و در سال 1389 (و سالهای پیش از آن) بیشترین جابجایی مسافر (78.3% )از شهر شهرکرد ، به شهر اصفهان و اکثر آنها به صورت روزانه بوده است، این پژوهش سعی بر شناخت عوامل موثر در ایجاد این سفرها داشته است. که روش کار به صورت ترکیبی از روش های اسنادی- تحلیلی و میدانی بوده، بدین صورت که پس از تکمیل  پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آماری (Excel ,Spss) استفاده شده است.آزمون آماری آلفای کورنباخ نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. آزمون های فرضیات تحقیق نشان داد که اولا هیچگونه رابطه ای بین علت سفرهای روزانه و گروه های جمعیتی سفر کننده از شهرکرد به اصفهان وجود نداشته است ثانیا رابطه ی معناداری بین سیستم حمل و نقل شهری شهرکرد-اصفهان و میزان تردد و همچنین رابطه معناداری بین خدمات شهری شهرکرد و تعداد سفر وجود دارد. که با مدیریت و برنامه ریزی صحیح می توان تعداد سفرها را کاهش وشهر شهرکرد را به سوی پیشرفت و توسعه سوق داد.

مقدمه:

در گذشته های دور كه جابجایی انسان ها با پای پیاده و سپس با بهره گرفتن از حیوانات و ارابه ها صورت می گرفت به دلیل ناامنی و ناهمواری راه ها و عدم وجود حالت ارتجاعی فنری در كالسكه ها،به خصوص در زمستان، مردم كمتر مسافرت می كردند و به ندرت هم برای تفریح به سفر می رفتند .

از طرف دیگر حمل و نقل فعالیتی است اقتصادی که جابه جایی انسان و کالا را از مکانی به مکان دیگر شامل می شود.  بشر در طول تاریخ تکامل زندگی خود با ترکیب اصلی حمل و نقل و با توجه به امکانات طبیعی در مناطق مختلف کره زمین به شیوه های متنوعی برای فعالیت حمل و نقل دست یافته است(بیضایی :87،1382).

به تدریج با توسعه جاده ها و بهره برداری از وسایل نقلیه موتوری و افزایش سرعت جابجایی،مسافرت در اقصی نقاط جهان افزایش یافت . در كشور ما با گذشت زمان و اهمیت دسترسی به فنون و دانش های مختلف، به تدریج مسافرت ها با هدف كسب دانش و تجربه آموزی و همچنین برای تجارت، زیارت و تفریح و توسط طیف خاصی از مردم صورت می گرفت( جاروندی و فرقانی ، 1388 :124).

حمل و نقل و ترافیک شهری ، همواره به عنوان مبحثی کلیدی و اساسی در مطالعات شهری و ناحیه ای مطرح بوده است. زیرا همانطور که خواهیم دید یکی از نقش های اساسی زندگی شهری را تشکیل می دهد ، که آن با ارتباط بخشیدن اکثر امور انسانی به یکدیگر و جریان یابی افراد ، کالا ، انرژی و اطلاعات محقق می گردد.اگر اغراق نباشد حیات و ممات شهرها در گرو حمل و نقل شهری است. بنابراین پرداختن به این موضوع خود بینشی گسترده و بین رشته ای را می طلبد که تنها از عهده یک علم و حتی مجموع علوم انسانی بر نمی آید(امینی نژاد :1390، 3).

از طرف دیگر ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می نماید. مفهومی که در کشور های مختلف به دلیل ساختار های سیاسی و رویکرد های اقتصادی، نهاد های متفاوتی را با الگو های متفاوتی در خود درگیر دارد( نعمت اللهی:1388،78).

پژوهش حاضر در راستای شناخت عوامل موثر بر سفرهای روزانه افراد ازسمت شهر  شهرکرد به سمت شهر اصفهان در پنج فصل تنظیم گردیده و راهکارهایی جهت مدیریت و برنامه ریزی شهری صحیح و جامع در شهر شهرکرد ارائه گردیده است.

فصل اول با عنوان کلیات تحقیق آورده شده است و در آن پس از آوردن مقدمه ای کوتاه به بیان مسئله و سپس سؤالهای اصلی پژوهش ، فرضیه ها ی پژوهش ، اهداف پژوهش ، سابقه  انجام تحقیق  ، كاربردهای متصور از تحقیق ، مراجع استفاده كننده از نتیجه پایان نامه ، روش انجام تحقیق ، روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، روایی و پایایی تحقیق ، جامعه آماری و روش نمونه گیری ، مشکلات و محدودیت های تحقیق ، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق  پرداخته شده است. در آخر با بیان واژگان کلیدی استفاده شده در تحقیق و شرح مختصر هر یک از آنها، این بخش را به پایان رسانده ام.

فصل دوم با عنوان مبانی نظری و ادبیات موضوع آورده شده است و در آن نیز پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ، به بیان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش پرداخته و به صورت مفصل شرح داده شده اند.همچنین مروری بر تحقیقات انجام گرفته ی پیشین داشته و آنها را به صورت مختصر بازگو نموده ایم.

فصل سوم تحت عنوان معرفی منطقه مورد مطالعه ذکر گردیده است و در آن نیز پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ،سه بخش اصلی ویژگی های طبیعی، ویژگی های انسانی و ویژگی های اقتصادی بیان شده و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه یعنی شهر شهرکرد و سپس خصوصیات اجتماعی و اقتصادی و در آخر ویژگی های کالبدی منطقه شامل 1- کاربری اراضی در وضع موجود به همراه سرانه هر بخش و 2- راه های ارتباطی منطقه ، معرفی شده اند.

فصل چهارم با عنوان یافته های پژوهش آورده شده و در آن پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ، ابتدا به بیان نتایج توصیفی و همچنین میزان رضایت آنان از طریق نظرخواهی پرداخته و سپس به اثبات فرضیه های پژوهش پرداخته شده و  با بهره گرفتن از نرم افزارهای Excel و Spss  در جهت دستیابی به اهداف پژوهش ، این بخش را به پایان رسانده ایم.

فصل پنجم به عنوان آخرین فصل با عنوان جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آورده شده است. در این فصل پس از یک جمع بندی کلی ، ابتدا به بیان نتایج توصیفی حاصل از یافته های میدانی پژوهش و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیات و سوالات مطرح شده در پژوهش پرداخته ایم . و در آخر هم با ارائه اقدامات مورد نیاز برای حل مشکلات سیستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه اعم از اقدامات قانونی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و خدماتی و ارائه پیشنهاداتی از طرف نگارنده و مسافران که بر اساس پرسش نامه بدست آمده بود ، پژوهش خود را به پایان می رسانیم.

این پژوهش که با هدف بررسی علل سفرهای روزانه و سیستم حمل و نقل بین دو شهر شهرکرد و اصفهان انجام می یابد ، و با اصول و روش علمی با بهره گرفتن از نرم افزارspss  جهت تحلیل نتایج تهیه شده و همچنین از آخرین آمار و اطلاعات به روز و دقیق و با نهایت سعی محقق در ارائه دقیق مطالب ، تدوین شده است، می تواند در راهگشای بسیاری از مسائل در خصوص حمل و نقل بین دو شهر شهرکرد و اصفهان موثر باشد. امید که پژوهش حاضر مورد پسند جامعه علمی کشور عزیزمان ایران ، همچنین ساکنین و مدیران عزیز استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان قرار گیرد.

تعداد صفحه : 232

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

این نوشته در جغرافیا ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.