دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانكداری اینترنتی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

گرایش : بازرگانی

عنوان : شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانكداری اینترنتی

دانشکده علوم انسانی

گروه مدیریت بازرگانی

  پایان نامه :

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی

 عنوان :

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانكداری اینترنتی

(مطالعه موردی كاربران بانكداری اینترنتی، بانك ملت استان زنجان)

 استاد راهنما

دکتر حسن رنگریز

 استاد مشاور

دکتر محمد جلیلی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 • فهرست مطالبفصل اول: كلیات تحقیق1-1. مقدمه  …………………………………………………………. 2

  2-1. بیان مساله …………………………………………………….. 2

  3-1. پیشینه و ضرورت تحقیق ………………………………………………………………… 4

  4-1. اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………… 5

  5-1. قلمروی تحقیق………………………………………………………………………….. 5

  6-1. سوالات تحقیق ………………………………………………………………. 6

  7-1. فرضیات تحقیق …………………………………………………. 6

  8-1. تعریف مفاهیم و واژه­های تحقیق ………………………………………………………… 6

  9-1. ساختار تحقیق و چگونگی ارتباط مباحث ………………………………………………….. 7

  فصل دوم: ادبیات تحقیق

  1-2. مقدمه ……………………………………………………………………….. 10

  2-2. فناوری اطلاعات ……………………………………………………….. 10

  3-2. معرفی تجارت الكترونیكی ………………………………………………………. 12

  1-3-2. تاریخچه تجارت الكترونیك …………………………………………………….. 13

  2-3-2. مزایای تجارت الكترونیكی ………………………………………………………….. 14

  4-2. پیشینه بانكداری در ایران و جهان …………………………………………………………… 15

  1-4-2. پیشینه بانكداری در جهان……………………………………………………………….. 15

  2-4-2. پیشینه بانكداری در ایران………………………………………………………………….. 18

  5-2. آمیخته بازاریابی خدمات بانكی ……………………………………………………………………. 21

  1-5-2. قیمت………………………………………………………………………………………………… 22

  2-5-2. محصول……………………………………………………………………………………………. 22

  3-5-2. توزیع (مكان)……………………………………………… 23

  4-5-2. ترویج و تبلیغ………………………………………………………………………………….. 23

  6-2. معرفی پول و پول الكترونیك …………………………………………………………………………. 26

  1-6-2. وظابف پول……………………………………………………………………………………………. 26

 • تعدادی از برچسب های سایت به صورت تصادفی