دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و اولویت بندی تامین كنندگان كالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گرفتن از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP …

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی بین المللی

عنوان : بررسی و اولویت بندی تامین كنندگان كالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گرفتن از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی مجتمع گاز پارس جنوبی)

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی (M.A.)
گرایش بازاریابی بین المللی

موضوع:
بررسی و اولویت بندی تامین كنندگان كالاهای صنعتی و پالایشگاهی با بهره گرفتن از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی مجتمع گاز پارس جنوبی)

استاد راهنما :
استاد مشاور:

سال تحصیلی:1391-1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه

چكیده:            1

فصل اول:کلیات
1-2- بیان مسئله    3
1-3-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق    5
1-4- سوال های اصلی تحقیق    5
1-5- سوال های فرعی تحقیق    6
1-6- هدف از انجام تحقیق    6
1-6-1- هدف کلی    6
1-6-2- هدف اجرایی فوق به اهداف جزئی زیر قابل تقسیم می باشد    6
1-6-3- اهداف كاربردی    6
1-7-  فرضیه‏های تحقیق    7
1-9- قلمرو تحقیق    7
1-10-روش شناسی تحقیق    8
1-11- جامعه آماری    8
1-12- روش گردآوری اطلاعات    9
1-13- روش تجزیه و تحلیل آماری    9
1-14- سازمان تحقیق    9
1-15-تعاریف اصطلاحات بكار برده شده(مفهومی)    10
1-15-1- مدیریت زنجیره تأمین    10
1-15-2- زنجیره تامین    10
1-15-3- لجستیك    10
1-15-4- کیفیت    10
1-15-5- نام و نشان تجاری    10
1-15-6  قیمت    10
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
1-15-7  كاربران    10
1-16- مدل مفهومی تحقیق    11

فصل دوم:
2-1-1- مقدمه    13
2-1-2-تأمین     13
2-1-3- مدیریت تأمین    13
2-1-4- تعاریف زنجیره تأمین    14
2-1-5- مدیریت زنجیره تأمین    15
2-1-6- تعریف مدیریت زنجیره تأمین    16
2-1-7- تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین    16
2-1-8- دسته بندی زنجیره های تأمین    17
2-1-9- هدف زنجیره تأمین    19
2-1-10- فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین    19
2-1-11- فرآیند های اصلی مدیریت زنجیره تأمین    20
2-1-12- زنجیره ارزش    21
2-1-13- نگرش سیستمی زنجیره ارزش    22
2-1-14- زنجیره ارزش وزارت نفت    22
2-1-2-    فرایند توزیع    23
2-1-3- مقدمه ای بر مدیریت توزیع فیزیکی    23
2-1-4- آمیخته مدیریت توزیع فیزیكی    24
2-1-5- مفاهیم اصلی مدیریت توزیع فیزیكی یا آمیخته آن عبارتند از:    24
2-1-5-1- پردازش سفارشات    24
2-1-5-2- موجودی    25
2-1-5-3- انبارداری    25
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-1-5-4- حمل و نقل    25
2-1-6-    مفهوم لجستیك کالا    26
2-2-1- مقدمه        27
2-2-2-    معیارهای كلیدی در ارزیابی تأمین كنندگان براساس ادبیات و پیشینه آن    28
2-2-3- عوامل كلیدی تشكیل دهندة فرآیند ارزیابی تأمین كنندگان    31
2-2-3-1-    تأمین كنندگان    31
2-2-3-2- ارزیابان    31
2-2-3-3- معیارهای ارزیابی    31
2-2-4- تفسیر معیارهای مورد پژوهش    32
2-2-4-1-    بعد مسافت(حمل و نقل)    32
2-2-4-2- افزایش حسن شهرت    34
2-2-4-3- توان و دانش فنی تأمین کننده ( باتوجه به سوابق و عملكرد قبلی )    35
2-2-4-4-    سابقه تأمین کننده    36
2-2-4-5- استانداردها و گواهی کیفیت    36
2-2-4-6- ارزیابی توان مالی تأمین كنندگان    37
2-2-5- فرآیند اداره تداركات مجتمع گاز پارس جنوبی    39
2-2-6- ساختار خرید    41
2-2-6-1- استعلام گیری    41
2-2-6-2- ارزیابی فنی    41
2-2-6-3- ارزیابی مالی    41
2-2-6-4- صدور سفارش خرید    42
2-2-6-5- قطعی شدن سفارش خرید    42
2-2-6-6- رسید كالا    42
2-2-6-7-تسویه حساب مالی    42
2-2-7-ارزیابی تأمین كننده یا عرضه كننده    42
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-2-7-1-فرآیند ارزیابی و انتخاب عرضه كننده/ تأمین كننده    43
2-2-7-2-سیاست خرید و روشهای دریافت قیمت    43
2-2-7-3-شناسایی و تعیین منابع معتبر و فعال در زمینه تهیه كالای موردنظر    43
2-2-7-4-اخذ استعلام    44
2-2-7-5-دریافت پیشنهادات / بازگشایی پاكات    44
2-2-8-اهمیت انتخاب عرضه كننده    44
2-2-9- وظایف مأمور خرید    45
2-2-9-1- مشخص كردن نوع تقاضا    45
2-2-9-2- تهیه لیست مجوز مناقصه    45
2-2-9-3- ارسال استعلام    45
2-2-9-4- دریافت پاكات پیشنهاد    46
2-2-9-5-رفع ابهام (در صورت وجود)    46
2-2-9-6- تهیه لیست مقایسه قیمت ها    46
2-2-9-7- ارسال تلكس    46
2-2-9-8- ارسال سفارش كتبی    46
2-3-1- مقدمه        46
2-3-2-فرآیند تصمیم گیری را می توان شامل مراحل شش گانة زیر دانست    47
2-3-3-روشهای ارزیابی تأمین کنندگان    47
2-3-4-تصمیم گیری چند معیاره    48
2-3-5- تبدیل شاخص های كیفی به كمی    48
2-3-6-مدل انتخاب چند معیاره    49
2-3-7-    فرآیند تحلیل سلسله مراتبی    49
2-3-8- فرآیند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی    50
2-3-9-مراحل مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی    51
2-3-10-سازگاری در قضاوت‎ها    52
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-3-11-الگوریتم محاسبه نرخ ناسازگاری    53
2-3-12-دلایل انتخاب مدل سلسله مراتبی    54
2-3-13-استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تصمیم‎گیری گروهی    54
2-3-14-چارچوب نظری و سابقة تحقیقات انجام گرفته مربوط    55
2-3-14-1- پژوهش های مرتب داخلی    56
2-3-14-2-پژوهش های خارجی    57

فصل سوم:روش تحقیق
3-2- روش تحقیق    59
3-3-شیوه جمع آوری اطلاعات    60
3-3-1-روایی        60
3-3-2-پایایی        61
3-4- آزمون آلفای كرونباخ    61
3-5- آشنایی با جامعه آماری    62
3-6-متغیرهای تحقیق    62
3-7-روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها    63
3-8-مدل مفهومی تحقیق    63
3-9-مدل آماری تحقیق:    64

فصل چهارم:نتایج
4-1-1. محاسبه حجم نمونه:    66
4-2-1. به ترتیب نمودار(4-1) میزان فراوانی و نمودار(4-2) درصد فراوانی پاسخ دهندگان را نشان خواهد داد.        67
4-2-2. در نمودارهای(4-3) و(4-4) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سطح تحصیلات نشان خواهد داد.    68
نمودار(4-3): فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات    68
نمودار(4-4): درصد فراوانی پاسخ دهندگان از لحاظ سطح تحصیلات    68
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
4-2-3. در نمودارهای(4-5) و(4- 6) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سن نشان خواهد داد.    69
4-2-4. در نمودارهای(4-7) و(4-8) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ سابقه كار نشان خواهد داد.    69
4-2-5. در نمودارهای(4-9) و (4-10) به ترتیب نمودار میزان فراوانی و نمودار درصد فراوانی پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسیت پاسخ دهندگان نشان خواهد داد.    70
4-3. بررسی ترجیحات پاسخ دهندگان در مقایسه های زوجی    71
4-3-1. در نمودار های (4-11) و (4-12) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و”سابقه” نشان داده شده است.    71
4-3-2. در نمودار های (4-13) و (4-14) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی”و” شهرت” نشان داده شده است.    72
4-3-3. در نمودار های (4-15) و (4-16) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان و دانش فنی”و” استانداردهای كیفیت” را نشان داده شده است.    73

4-3-4. در نمودار های (4-17) و(4-18) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ”  توان مالی ” تامین كننده نشان داده شده است.    73
4-3-5. در نمودار های (4-19) و (4-20) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” توان و دانش فنی” و ” بعد مسافت ” تامین كننده نشان داده شده است.    74
4-3-6. در نمودار های (4-21) و (4-22) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” شهرت” تامین كننده نشان داده شده است.    75
4-3-7. در نمودار های (4-23) و (4-24) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه”  و ” استانداردهای كیفیت” را نشان داده شده است.    75
4-3-8. در نمودار های (4-25) و (4-26) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” توان مالی” را نشان داده شده است.    76
4-3-9. در نمودار های (4-27) و (4-28) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” سابقه” و ” بعد مسافت” را نشان داده شده است.    77
4-3-10. در نمودار های (4-29) و (4-30) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” استانداردهای كیفیت” را نشان داده شده است.    77
4-3-11. در نمودار های (4-31) و (4-32) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” توان مالی” را نشان داده شده است.    78

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
4-3-12. در نمودار های (4-33) و (4-34) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” شهرت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.    79
4-3-13. در نمودار های (4-35) و (4-36) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای كیفیت” و ” توان مالی ” را نشان داده شده است.    80
4-3-14. در نمودار های (4-37) و (4-38) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل” استاندادهای كیفیت” و ” بعد مسافت ” را نشان داده شده است.    81
4-3-15. در نمودار های (4-39) و (4-40) به ترتیب میزان فراوانی و درصد فراوانی در مقایسه دو عامل”توان مالی”  و ” بعد مسافت ”  را نشان داده شده است.    82
4-4. اولویت بندی عوامل با بهره گرفتن از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی:    82
4-6- تشكیل جدول مقایسات زوجی نسبت به هر معیار (آلترناتیوها)    84

فصل پنجم:نتیجه گیری
5-2-  بحث و نتیجه گیری    90
5-3- مشكلات و تنگناهای تحقیق    93
5-4-پیشنهادات برای تحقیقات آتی

منابع و ماخذ
منابع فارسی:        97
منابع غیر فارسی:    100
پیوست            103
چگیده انگلیسی        118

 

چكیده:
در این تحقیق به شناسایی و تعیین معیارهای مناسب برای انتخاب تامین كنندگان كالاهای صنعتی و پالایشگاهی و اولویت بندی آنها پرداخته ایم. نتایج نشان دادند كه شش عامل توان و دانش فنی، شهرت، استانداردها و گواهی كیفیت، بعد مسافت، سابقه و توان مالی، بیشترین اهمیت را در بین عناصر شركت كننده در امر خرید، در شركت مجتمع گاز پارس جنوبی دارند، و پانزده عامل فرعی تر نزد كارشناسان خرید و متقاضیان كالا ، در مجتمع گاز پارس جنوبی از اهمیت نسبتاً بالایی برخوردارند.
نتایج دیگر این تحقیق نشان داد كه عوامل كیفیت، توان فنی، سابقه، توان مالی، شهرت، بعد مسافت  به ترتیب از بیشترین اهمیت در نزد تصمیم گیرندگان خرید را برخوردار هستند. برای انتخاب نمونه، در یك پیمایش جامعه هدف، گروهی ایده آل از افراد است كه از دانش و نقطه نظرات موثر و مرتبط با محتوای پیمایش برخوردار باشند. لذا جامعه تحقیق، تصمیم گیرندگان در امر خرید و كسانی كه نظرشان در امر خرید تاثیر گذار است می باشد. ما در این پژوهش بدنبال دریافت نظر خبرگان ، متخصصان و تاثیر گذاران امر خرید و كسانی كه صاحب تجربه های عملی در خرید و انتخاب تامین كننده هستند، بوده ایم. بنابراین تعداد افرادی كه در این زمینه صاحب تجربه عملی و یا تخصصی باشند، حائز اهمیت بود، پس از بررسی های بعمل آمده مشخص شد كه تعداد183نفر در قسمت های مختلف جامعه مورد بررسی بیشتر در امر خرید تاثیر گزار هستند. لذا از طریق نمونه گیری طبقه ای ساده، نمونه گیری انجام پذیرفت. كه در نهایت نمونه تحقیق در این پژوهش شامل 83 نفر از كارمندان مجتمع گاز پارس جنوبی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از روش پرسشنامه استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای
Expert Choice, Spss  استفاده شده است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :134

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.