دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز  

دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه كارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی (M.A)
 گرایش: بازاریابی بین الملل

موضوع:
بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازریابی بر عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز

استاد راهنما:
استاد مشاور:

سال تحصیلی 91-1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                 صفحه
چكیده    1

فصل اول – كلیات تحقیق
1-1-مقدمه    3
1-2-بیان مسئله    4
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق    4
1-4-اهداف تحقیق    5
1-5-قلمرو تحقیق     6
1-6-مدل تحلیلی تحقیق    6
1-7-سؤالات تحقیق     7
1-8-فرضیه های تحقیق    8
1-9-جامعه آماری و نمونه آماری    8
1-10-شرح واژه ها و اصطلاحات بكار رفته در تحقیق    9

فصل دوم – ادبیات تحقیق
2-1-مقدمه    11
2-2-آمیخته بازاریابی    11
2-2-1-محصول و خدمات     12
2-2-1-1-سطوح محصولات     12
2-2-1-2-تنوع محصول    13
2-2-1-3-كیفیت    13
2-2-1-4-استحكام (دوام فیزیكی)     13
2-2-1-5-نام و علامت تجاری شركت    14
2-2-1-6-ویژگیهای كالا    14
2-2-1-7-بسته بندی    14
2-2-1-8-سطح خدمات    15
عنوان                                                                                                                  صفحه
2-2-2-فعالیتهای ارتقاء و ترغیب    15
2-2-3-كانال توزیع    16
2-2-4-ملاحظات قیمت گذاری    17
2-2-5- ارتباطات بازاریابی    17
2-2-5-1-اجزای آمیخته ارتباطات بازاریابی    18
2-2-5-2-نقش های ارتباطات بازاریابی     20
2-2-5-3 -بازیگران اصلی ارتباطات بازاریابی    21
2-2-6-عناصر آمیخته ارتباطات بازاریابی    21
2-2-6-1-تبلیغات    22
2-2-6-2-پیشبرد فروش    23
2-2-6-3 -روابط عمومی    23
2-2-6-4-فروش حضوری    23
2-2-6-5-بازاریابی مستقیم    23
2-2-6-6-نقطه فروش / بسته بندی    24
2-3-منظور از رفتار مصرف كننده چیست ؟    24
2-3-1-مفهوم بازار یابی    24
2-3-2-رفتار مصرف كننده    24
2-3-3-تعریف دیگر رفتار مصرف کننده    25
2-3-4- چرا رفتار مصرف كننده را مطالعه می كنیم ؟    25
2-3-5- تحلیل مصرف كننده به عنوان اساس مدیریت بازار یابی    25
2-3-6-سیاست گذاری عمومی و رفتار مصرف كننده    26
2-3-7-ارزش شخصی رفتار مصرف كننده    26
2-3-8-سه دیدگاه پژوهشی در مورد رفتار مصرف كننده    26
2-3-8-1-دید گاه تصمیم گیری    27
2-3-8-2-دیدگاه تجربی     27
2-3-8-3-دیدگاه تاثیر رفتاری    28
2-4-پیشینه تبلیغات تجاری در ایران    28
عنوان                                                                                                                  صفحه
2-5-جمع بندی    29
2-5-1 علل مطالعه رفتار مصرف کننده را می توان به صورت زیر خلاصه نمود    29
2-5-2-ابعاد عناصر ارتباطات بازاریابی    30

فصل سوم – روش تحقیق
3-1-روش تحقیق    32
3-2-روش گردآوری داده های تحقیق    34
3-2-1-پرسشنامه    34
3-2-2-مطالعات کتابخانه ای    36
3-3-ابزار اندازه گیری تحقیق( پرسشنامه )     36
3-3-1-محتوای پرسشنامه    36
3-3-2-اجزای پرسشنامه     36
3-3-3-چگونگی امتیازات هر پرسش    37
3-3-4-روائی پرسشنامه     38

3-3-5-پایائی پرسشنامه     38
3-3-6-ضریب تطابق كندال پرسشنامه    39
3-3-7-آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف  (KS)     40
3-4-روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها    42
3-5-جامعه آماری و نمونه آماری     42

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1-مقدمه    45
4-2-روشهای توصیفی    45
4-3-روش های استنباطی و تحلیل های آن    50
4-4-بررسی فرضیات تحقیق     51
4-4-1-بررسی فرضیات فرعی تحقیق    51
4-4-1-1-بررسی رابطه بین متغیر های تبلیغات و عملكرد فروش    52
عنوان                                                                                                                  صفحه
4-4-1-2-بررسی رابطه بین متغیر های پیشبرد فروش  و عملكرد فروش    52
4-4-1-3-بررسی رابطه بین متغیر های روابط عمومی و عملكرد فروش    53
4-4-1-4-بررسی رابطه بین متغیر های فروش حضوری و عملكرد فروش    53
4-4-1-5-بررسی رابطه بین متغیر های بازاریابی مستقیم و عملكرد فروش    53
4-4-1-6-بررسی رابطه بین متغیر های اسپانسری و عملكرد فروش    54
4-4-2-بررسی فرضیه اصلی تحقیق    55
4-4-2-1-آزمون ضریب همبستگی پیرسون    55
4-4-2-2-آزمون همبستگی اسپیر مان    55
4-4-2-3-آزمون  t     56

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1- خلاصه پژوهش     60
5-2-یافتههای پژوهش    61
5-2-1-رتبه بندی شدت تاثیر ارتباطات بازاریابی  بر عملكرد فروش    61
5-2-2-نتایج  كل مقدار ضریب همبستگی پیرسون در مورد  تاثیر ارتباطات بازاریابی بر عملكرد فروش    62
5-2-3-آزمون كندال    62
5-2-4-آزمون پایایی پرسشنامه    62
5-2-5-توزیع نرمال داده ها    62
5-3-نتیجهگیری    63
5-4-پیشنهاد به مسئولین و دستاندركاران شركت    63
5-5-محدودیتهای پژوهش    64

منابع و مآخذ
منابع فارسی    67
منابع غیر فارسی    69

عنوان                                                                                                                  صفحه
پیوست ها
پیوست الف) شاخص های آماری تك تك سوالات پرسشنامه    71
پیوست ب ) هیستوگرام تك تك سوالات پرسشنامه    79
پیوست پ ) آزمون پایایی پرسشنامه برای پیش آزمون    83
پیوست ت)  آزمون پایایی پرسشنامه برای كل نمونه آماری     84
پیوست ث) نتایج آزمون همبستگی برای فرضیات تحقیق     85
پیوست  ج) نتایج آزمون  t  برای فرضیه اصلی     87
چکیده انگلیسی    88

 

چكیده
محقق در این پژوهش كه با عنوان ”  بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز” می باشد تلاش خواهد نمود تا رابطه بین ارتباطات بازاریابی را با عملكرد فروش به محك تجربه گذاشته و نتایج آن را به مدیران شركت جهت بهره برداری ارائه نماید.
هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که  ارتباطات بازاریابی چگونه می توانند بر عملكرد فروش موثر باشند.اهداف فرعی مرتبط با هدف اصلی عبارت است از سنجش نوع ارتباط عناصر اصلی ارتباطات بازاریابی با عملكرد فروش ، كه عبارتند از :تبلیغات – پیشبرد فروش – ارتباطات اجتماعی
فروش رو در رو – بازاریابی مستقیم  و  اسپانسری
بمنظور انجام این تحقیق 191 پرسشنامه بین نمونه های آماری توزیع و بر اساس تحلیل های انجام شده كلیه فرضیات اصلی و فرعی مورد تائید قرار گرفتند و رتبه بندی شاخص ها به شرح زیر بدست آمد :

اولویت    شاخص
اول    تبلیغات
دوم    بازاریابی مستقیم
سوم    روابط عمومی
چهارم    پیشبرد فروش
پنجم    فروش حضوری
ششم    اسپانسری

1-1-مقدمه
در آستانه قرن بیست و یكم دنیا با تحولات سریع و عمیقی روبرو است . شركت ها و مؤسسات مختلف به این باور رسیده اند كه در بازار كار و فعالیت بین رقیبان و از همه مهمتر بین خریداران و مشتریان ، كسب شهرت بسیار دشوار و از دست دادن آن بسیار آسان است. در این راه موسساتی موفق خواهند بود كه به مشتریان خود وابسته اند و می بایست نیاز ها و خواسته های آن ها را درك كرده و آن ها را برآورده سازند و حتی سعی كنند از انتظارات آنان پیشی بگیرند.این عمل باعث می شود كه حداكثر رضایت در مشتری بوجود آمده و مشتری از خرید گذرا كه تنها یك بازار كالا یا خدمات استفاده می كنند به مشتری وفادار و دائمی تبدیل شود.(سماواتی ، 1375 ، 22)
در این رهگذر ارتباطات بازاریابی از جایگاه بسیار ویژه ای برخوردار می باشد، ارتباطات نقش حیاتی در تکمیل اهداف بازاریابی ایفا می کند فلذا  فهم ارتباطات ضروری است. زیرا فرایند پایه ای است که سازمانها خصوصا” مدیران از طریق ان به تکمیل مجموعه اهدافشان و تبدیل ان به موفقیت می اندیشند.
محقق در این پژوهش كه با عنوان ”  بررسی رابطه ابعاد ارتباطات بازاریابی با عملکرد فروش در شرکت لوله سازی اهواز ” می باشد تلاش خواهد نمود تا رابطه بین ارتباطات بازاریابی را با عملكرد فروش به محك تجربه گذاشته و نتایج آن را به مدیران شركت جهت بهره برداری ارائه نماید.لذا در این فصل به موارد زیر خواهد پرداخت:
1-2-بیان مسئله
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4-اهداف تحقیق
1-5-قلمرو تحقیق
1-6-مدل تحلیل تحقیق
1-7-سؤالات تحقیق
1-8-فرضیه های تحقیق
1-9-جامعه و نمونه آماری
1-10-شرح واژه ها و اصطلاحات بكار رفته شده در تحقیق

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :102

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.