دانلود پایان نامه :بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی …

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی «M.A»
گرایش : بازاریابی بین الملل

موضوع :
بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین : VMI مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد

استاد راهنما  :
استاد مشاور  :

سال تحصیلی 1391- 1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده    1
مقدمه    2

فصل اول:كلیات تحقیق
1-1- مقدمه    4
1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق    6
1-4-هدف پژوهش    6
1-5- سوالات تحقیق    6
1-6- فرضیه های تحقیق    7
1-7- قلمرو تحقیق    7
1-8- روش انجام تحقیق    7
1-9- تعاریف واژه ها واصطلاحات    7

فصل دوم:مبانی نظری و مدل تحلیلی پژوهش
2-1 بخش اول : مدیریت زنجیره تامین    11
2-1-1 مقدمه    11
2-1-2  تاریخچه و سیر تحول مدیریت رنجیره تأمین    11
2-1-3 دلایل و ضرورت های مدیریت زنجیره تأمین    12
2-1-4 دلایل اهمیت مدیریت زنجیره تأمین    12
2-1-5  تعریف مدیریت زنجیره تأمین    12
2-1-6 عناصر و اجزاء مدیریت زنجیره تأمین    13
2-1-7 انواع روش های تأمین در سطح استراتژیک و عملیاتی    14
2-1-8 تصمیم گیری برای خرید یا تولید    14
2-1-9 روش های تأمین    15
2-1-9-1 برون سپاری    15
2-1-9-2 رده بندی    15
2-1-9-3 منبع یابی بین الملل    16
2-1-9-4 منبع یابی مشارکتی    16
2-1-9-5 تجارت دوجانبه    16
2-1-9-6 تجارت درون شرکتی    17
2-1-9-7 پیمانکاری فرعی    17
2-1-10 مشارکت در زنجیره تأمین    17
2-1-11 انواع رویکردها در مشارکت میان خریدار- تأمین کننده    18
2-1-12 فواید مشارکت در زنجیره تأمین    20
2-1-13 زیرمجموعه های اصلی در زنجیره تأمین    22
2-1-13-1  مشتری و تقاضا در زنجیره تأمین    22
2-1-13-2  مدیریت ظرفیت و منابع سازمانی    22
2-1-13-3  تدارکات و الزامات عرضه کنندگان    22
2-1-13-4  مدیریت موجودی در زنجیره تأمین    23
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-1-13-5  مدیریت عملیات در زنجیره تأمین    23
2-1-13-6  مدیریت توزیع    23
2-2 بخش دوم : انبارداری    24
2-2-1 مقدمه    24
2-2-2 دلایل نگهداری موجودی ها و انبار کردن آنها    24
2-2-3 تعریف انبار    25
2-2-4 تعریف انبارداری    25
2-2-5 طبقه بندی موجودی های کالا    25
2-2-6 اصول و شرایط طبقه بندی موجودی های کالا    25
2-2-7 روش های مختلف طبقه بندی موجودی های کالا    26
2-2-8 روش های شماره گذاری موجودیها    27
2-2-9 روش های شماره گذاری (کد نمودن)کالاها    27
2-3 بخش سوم : کنترل موجودی    29
2-3-1 مقدمه    29
2-3-2 تاریخچه کنترل موجودی    30
2-3-3 تعریف موجودی کالا    31
2-3-4 گروه بندی موجودی ها    31
2-3-4-1 مواد اولیه    32
2-3-4-2 قطعات مربوط به تولید (آماده مونتاژ)    32
2-3-4-3 قطعات نیمه تمام در مسیر تولید (قطعات بین کارگاهی)    32
2-3-4-4 محصولات تمام شده (فرآوده نهایی)    32
2-3-4-5 سایر مواد و قطعات (مواد غیرمستقیم)    32
2-3-5 هزینه های موجودی ها    32
2-3-5-1 هزینه های تهیه و خرید:    33
2-3-5-2 هزینه های نگهداری موجودی:    33
2-3-5-3 هزینه های تکمیل (برآورد) سفارش های مشتری    34
2-3-5-4 هزینه های خالی بودن انبار از دخیره    34
2-3-5-5 هزینه های اجرای سیستم پردازش اطلاعات    35
2-3-6 انواع سیستم های کنترل موجودی    35
2-3-6-1 سیستم نقطه سفارش    36
2-3-6-2 سیستم دوره سفارش    36
2-3-7 ساده سازی سیستم های نقطه سفارش و دوره سفارش    36
2-3-7-1 سیستم های دوظرفی    36
2-3-7-2 سیستم های بازدید عینی    36
2-3-8 مقدار اقتصادی سفارش ( به عنوان یک روش سنتی )    37
2-3-8-1 هزینه سفارش    37
2-3-8-2 هزینه نگهداری کالا در انبار    37
2-3-8-3 هزینه کل سیستم موجودی انبار    37
2-3-8-5 نقطه شمارش مجدد    38
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
2-3-8-6 زمان انتظار    38
2-3-8-7 تقاضا در طول زمان انتظار    39
2-3-8-8 ذخیره ایمنی    39
2-4 بخش چهارم    39
2-4-1 نرم افزار    39
2-4-1-1 نرم افزار سیستم عامل    39
2-4-2 گرایشات شبکه و برقراری ارتباط    40
2-4-2-1 منظور از شبکه های کامپیوتری چیست    40
2-4-2-2 شبکه های ارتباطی    40
2-4-4 سخت افزار کامپیوتر    42
2-4-2 مدیریت موجودی توسط فروشنده    42
2-4-2-1 تاریخچه مدیریت موجودی توسط فروشنده    42
2-4-2-2 مفهوم مدیریت موجودی توسط فروشنده    43
2-4-2-3 مدیریت موجودی در زنجیره تأمین    43
2-4-2-4 رویکرد مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده    44
2-4-2-5 شکل گیری ساختار فرآیند مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده    45
2-4-2-6 موقعیت موجودی    45
2-4-2-7 سیستم توزیع    46
2-4-2-8 سطح دسترسی فروشنده به اطلاعات تقاضای مشتری    46
2-4-2-9 نقش سیستم های اطلاعاتی    47
2-4-2-10 تصمیمات مربوط به جایگزینی    48
2-4-2-11 مالکیت موجودی    48
2-4-2-12مزایای سیستم مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده    49
2-4-15- چالش ها و محدودیت های مدیریت موجودی بر مبنای فروشنده    51
2-4-3 فرهنگ سازمانی    51
2-4-3-1 فرهنگ حاکم    52
2-4-3-2 تعریف فرهنگ سازمانی    53
2-4-3-3 جو سازمانی    53
2-4-3-4 تفاوت فرهنگ و جو سازمانی با بهره گرفتن از مدل شاین    54
2-4-4 قوانین و مقررات    55
2-5 مدلها و متغیر های پژوهش درقالب یك مدل    56
2-6 مرور تحقیقات پیشین    56
2-6-1 پیشینه خارجی تحقیق    56
2-6-2 پیشینه داخلی تحقیق:    59

فصل سوم:روش انجام تحقیق
3-1 مقدمه    62
3-2 نوع پژوهش    62
3-3 جامعه آماری    62
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
3-5 اعتبار (روایی) پرسشنامه تحقیق    63
3-6 پایایی پرسشنامه تحقیق    63
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها    65

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه    67

4-2 یافته های توصیفی    67
4-2-1 تحلیل داده های جمعیت شناختی    67
4-2-2 نتایج توصیفی داده های تحقیق    72
4-2-2-1 بررسی نرمال بودن    72
4-2-2-2 شاخص های آمار توصیفی    73
4-3 یافته های استنباطی مربوط به فرضیه های پژوهش    73
4-4 یافته های جانبی    77

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهاد ها
5-1 مقدمه    85
5-2 نتایج حاصل از تحلیل داده ها    85
5-3 محدودیت های تحقیق    87
5-4 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق    87
5-5    پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی    88

منابع وماخذ
منابع فارسی    90
منابع غیر فارسی    92
پیوستها :    95
چکیده انگلیسی    103

 

چکیده :
با توجه به تغییرات شدیدی که در عرصه فعالیتهای اقتصادی بوجود آمده است سازمان ها همواره در پی کاهش هزینه ها و افزایش کارایی خود بوده اند و دراین میان از روش های نوینی که حاصل خلافیت پیشگامان صنعت است استفاده می نمایند تا تولیداتی با هزینه کمتر داشته باشند از این رو پژوهشی با عنوان بررسی موانع استقرار رویکرد نوین مشارکت در زنجیره تامین :  (VMI ) مدیریت موجودی توسط فروشنده در مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت گرفت .هدف این پژوهش  شناسایی بعضی از موانعی است که باعث عدم به کارگیری این روش توسط مدیریت تدارکات و امور کا لای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب – ستاد می شود قلمرو مکانی این پژوهش سازمان مدیریت تدارکات – ستاد و سال انجام آن 1390می باشد. نوع پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی می باشد. شیوه گرد آوری اطلاعات این پژوهش میدانی وکتابخانه ای و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد جامه آماری این پژوهش کارکنان و کارشنا سانی است که دارای تحصیلات کاردانی و بالاتر باشند .تعداد جامعه پس از بررسی های صورت گرفته 102 نفر مشخص گردید که به دلیل نزدیکی نمونه با جامعه آماری پرسشنامه محقق ساخته 44 سوالی تهیه شده در اختیار تمامی افراد جامعه قرار گرفت ضریب پایایی (آلفای کرانباخ) پرسشنامه با نمونه 102 تایی بین 72/0 تا81/0 در نوسان بود که این امر نشان دهنده پایایی و اعتبار پرسشنامه است نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که فرضیه های : بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری، سیاستهای سازمان در به اشتراک گذاری اطلاعات و افزایش ارایه خدمات به مصرف کنندگان جزءموانع به شمار نیامده ولی فرهنگ و جو سازمانی ،قوانین و مقررات در قسمت تدارکات و آمادگی سازمان در استفاده از سیستم های نوین جزءموانع به کارگیری این رویکرد (مدیریت موجودی توسط فروشنده) به حساب می آیند .

 

تعداد صفحه :115

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.