دانلود پایان نامه :بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی

دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

عنوان : بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد بوشهر
« پایان‏ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A. »
رشته: حسابداری
 
موضوع:
بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شیمیائی.
استاد راهنما:
استاد مشاور:
مشاور صنعتی:
سال تحصیلی
1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                         صفحه
چکیده……………………………………………..……………………………….…..……….     1
1. فصل اوّل: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه……………………………………………….……………………………….……..   3
1-2 ساختار پژوهش………..………………………………….…………………………………   3
1-3 بیان مسأله و علل برگزیدن موضوع پژوهش….……………………………….…………………….   3
1-4 اهمّیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………..….….…..………   4
1-5 اهداف پژوهش…………………………..…………………………….………………………   5
1-6 پرسش‏های پژوهشگر در این پژوهش…………………………..…..………………..………………….   5
1-7 فرضیه‏های پژوهش………….……………………………….……………………………..…    5
1-8 روش‏شناسی پژوهش……….……………….………………………………………..………    5
1-9 روش گردآوری اطلاعات………………….……………….……….…………………………    6
1-10 متغیرهای عملیاتی پژوهش……………………………….………………..……………….…    6
1-11 قلمرو پژوهش………….………………..…………………………..…………….….……   7
1-11-1 قلمرو موضوعی……………………………………………………………………..…….…   7
1-11-2 قلمرو زمانی………………………….………………….……………………..….….…….. 7
1-11-3 قلمرو مکانی……….………………………………..…………..………………………..…   7
1-12 کاربران پژوهش………….……………….………………..………………………….……   7
1-13 تعاریف واژگان کلیدی…………………………….………………………………………….……   7
1-13-1 محافظه‏کاری حسابداری …….…………..….…………………………………………..…  7
1-13-2 ارزش شرکت…….……………….…..….…………………….…………………….…   7
1-13-3 احتیاط ……………………………………………………..………………………..…..   7
1-13-4 اندازه شرکت ………………..……………………………..……………….…..………   7
فصل دوّم: چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه……….……………………………………….……………………………………… 9
2-2 مبانی نظری پژوهش9  ………………………………………………………………………………………………….
2-2-1 تعاریف محافظه‏کاری از نظر صاحب‏نظران  ………..……………..…..….………..….…….….   9
2-2-2 دیدگاه‏های موجود درمورد محافظه‏کاری …..…..………………………..……………………… 11
2-2-3 انواع محافظه کاری..….…………………………………………………………………..  12   2-2-3-1 محافظه کاری غیرمشروط…..……………………………….……………………………  12
2-2-3-2 محافظه کاری مشروط………………………………………….……………………..  12
2-2-4 بررسی تفاسیر محافظه‏کاری…………….……………..……..……….……………….….……   13
عنوان                                                                                                                                         صفحه
2-2-4-1 تفسیر قراردادی……………………………………………………………………………….……    13
2-2-4-1-1 تفسیر قراردادی برای محافظه‏کاری…………….………..………………………..….   14
2-4-2-2تفسیر دعاوی قضایی و حقوقی   ..…..………..…… ..…………………………………..………15
2-23-4- تفسیر مالیاتی  ………..…………………………….……………………..………………  15
2-24-3- تفسیر سیاسی ………..…… …………………………………………………….………..……… 16
2-2-4-5 تفسیر قانون‏گذاری…………..………………………………………………………   17
2-25- توجیه کاربرد محافظه کاری در گزارشگری مالی  ……..…………. ………………………………….……  17
2-2-5-1 بُعد قراردادی …………….……………………………………………………………………….…  17
2-2-5-2 بُعد قضایی…………………………….…………………………………………………………   18
2-2-5-3 بُعد سیاسی ………..…………….……….…..….….….………………………..………    18
2-2-5-4 بُعد مالیاتی …………………….…….…..…….…….……………………………..    18
2-2-6 تأثیرات کاربرد محافظه کاری بر فرآیند اندازه گیری و گزارش گری مالی…..….….…………….……     18
2-2-6-1 تأثیر محافظه کاری بر سودهای حسابداری…….………….…………….………………….  18
2-2-6-2 تأثیر محافظه کاری بر صورت های مالی……..….……….…………….…………………     19
2-2-6-2-1 حسابرسی و گزارشگری سودهای محافظه‏كارانه……..……….…………….…………  .  19
2-2-6-3 روش‏های ارزشیابی شرکت‏ها……………….………….……………………………..    20
2-2-6-4 تأثیر محافظه کاری بر ارزش یابی شرکت…….   …….…….…………………..……………   21
2-2-6-5  تأثیر محافظه کاری بر تصمیمات و هزینه های مربوط به تأمین مالی…………………..….……….   21
2-2-6-5-1 اندازه شرکت……..………….…………………….…..………….……………… 21
2-2-7 مخالفت با محافظه کاری……..…………….………………………..…………….…………  22
2-2-8 پیامدهای محافظه‏کاری………………….……   ……….…..….…..………………………   23
2-2-9 تئوری اثباتی حسابداری و محافظه‏کاری……………….…………………….…………..……     23
2-2-10انتقادات وارده بر تحقیقات اثباتی حسابداری…………………………………………..……..      24
2-2-11 فرضیه‏های تحقیقات اثباتی……..…………………………………………..…………..      25
2-2-11-1 فرضیه پاداش مدیریت(یا فرضیه طرح پاداش) ……..…………………..…..………….……      25
2-2-11-2 فرضیه بدهی(فرضیه بدهی به سرمایه)  …..…………………….………….………………..     26
2-2-11-3 فرضیه هزینه‏های سیاسی……….…………………………….…….………………..    26
2-2-12 ارقام حسابداری محافظه‏کارانه به‏عنوان اطلاعاتی جهت استفاده‏کنندگان……….…………..………     27
23- پیشینه پژوهش…………….….…………….……      .…………………………………        27

2-3-1 پژوهش‏های خارجی   …………………………………………………………………… 27
2-3-2 پژوهش‏های داخلی……..……………….……………………………………………..   30
عنوان                                                                                                                                         صفحه
3. فصل سوّم: روش‏شناسی پژوهش
3-1 مقدمه……………………………….………………………………………….……   34
3-2 جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………..…………………….…   34
3-3 تعداد شرکت‏های موجود در جامعه آماری……….…………………………………………..   35
3-4 لیست اسا‏می شرکت‏های آزمون شده ….….……..………………………………..…………  36
3-5 روش‏شناسی پژوهش……….……….……………..…………….…………………..…    37
3-6 بررسی روایی پژوهش………..………………………………………..…………………   38
3-7 بررسی پایایی پژوهش…………….………………………………………………………   39
3-8 روش گردآوری اطلاعات..……….………..……………………………….…..…………   39
3-9 متغیرهای پژوهش …….…..…..…..……………………..………………………………   40
3-9-1 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………..…………………………………….  40
3-9-2 متغیرهای مستقل و وابسته ……..…..…………………………………………………..   40
3-9-3 نحوه محاسبه متغیر های پژوهش………….…..……….……………………………….  41
3-10 فرضیه‏های پژوهش..………..………………………………..……………………………..    41
3-11 روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات …………….…………………………..……………….   42
3-12 روش آماری پژوهش …………………….………………………………………………  42
3-12-1 رگرسیون و همبستگی……………….…..……………………  …….…….………  42
3-12-2 معادله رگرسیون……………………..……………………………………………..  43
3-12-3 همبستگی……………………..…………………………………………………..  43
3-12-4 ضریب تعیین…………..……………………………………..……………………  44
3-12-5 ضریب همبستگی (r) ……………………………………..………………………… 44
3-13 آزمون کولموگروف– اسمیرنوف…….……………..………..……….…..………………..  44
4. فصل چهارم: واکاوی داده‏های پژوهش
4-1مقدمه………….……………………………………………………………….….…  47
4-2 کاربرد روش‏های آماری………………………………………………………………….  48
4-2-1 آزمون کولموگراف و اسمیرنوف………………….………………………………….     48
4-2-2 آمار توصیفی داده‏های پژوهش………………….………………………………………  49
4-2-3 آزمون فرضیات..…..…..……….…….……………………………………..………….  49
4-2-3-1آزمون فرضیه اوّل…….…….…………………………………….………….………  49
4-2-3-2 آزمون فرضیه دوّم……….………………..……….………………………………  50
5. فصل پنجم: نتیجه‏گیری و پیشنهادات
صفحه
5-1 مقدمه………………………………….……..….…………..……………………    54
عنوان
5-2 مرور کلی بر نحوه انجام پژوهش…………………….……..……………………………….  54
5-3 نتیجه‏گیری و جمع‏بندی ….…..…….…………………………………….……………..  54
5-4 مقایسه نتایج پژوهش با پژوهش‏های خارجی…………….………………………………..   55
5-5 محدودیت‏های پژوهش..……… ..….…………………………………………………..  55
5-6 پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی  …………………………………………………….……..  56
منابع فارسی…….…………………………………………………………………….   58
منابع غیرفارسی …………………….…………………………………………………   59
پیوست‏ها و نمودارها.….…………….………….………………………………………   62
چکیده انگلیسی….……………………………………………………………………  67
فهرست جداول
3-1 جدول محدودیت‏های ناظر جهت انتخاب نمونه آماری.….…..………………………………… 35
3-2 جدول نام‏های شرکت‏های عضو جامعه آماری   .…………..………………………………….   36
3-3 انواع متغیرهای پژوهش بر اساس رابطه……………………………….……………………………  44
4-1 جدول نتایج آزمون کولموگراف و اسمیرنوف…………………………….…………………..  48
4-2 جدول آمار توصیفی داده‏های پژوهش   .……….………….……………………………….  49
4-3 جدول اطلاعات متغیرهای فرضیه اوّل…………..………………………………………….  50
4-4 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه دوّم……………………………………….……………..   51
4-5 جدول نتایج فرضیات در یک نگاه …….….………………………………………………  52
فهرست نمودارها
4-1 نمودار پراکنش فرضیه اوّل………………………..……..……………………………….   50
4-2 نمودار پراکنش فرضیه دوّم…….………………….………………………………………  51
پیوست‏ها
الف -1 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه اوّل………………….…………………………………    63
الف-2 جداول اطلاعات متغیرهای فرضیه دوّم………….………………………….………………..    65
ب-1 نمودار پراکنش  فرضیه اوّل……..…….. ….…………………………………………..    66
ب-2 نمودار پراکنش  فرضیه دوّم…………..….……………………..……………………….   67
چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی میزان ارتباط درجه محافظه‏کاری با اندازه و ارزش شرکت‏ در صنعت مواد و محصولات شیمیائی می‏باشد.
همچنین در این پژوهش، جامعه‏آماری شامل کلیه شرکت‏های فعّال در صنعت مواد و محصولات شیمیائی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که تعداد 52 شرکت بعد از اعمال محدودیت‏ها به‏عنوان نمونه‏آماری این پژوهش انتخاب گردیدند. در این راستا دو فرضیه طراحی گردید. به‏منظور آزمون این فرضیه‏ها اطلاعات شرکت‏های فعّال در صنعت مواد و محصولات شیمیائی، طی دوره زمانی 1383-1387 جمع‏آوری گردید. همچنین اطلاعات هر ساله شرکت‏ها با بهره گرفتن از رایانه در صفحه گسترده Excel پردازش و از طریق نرم‏افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون خطی دو متغیره(ساده) و نیز جهت آزمون خود همبستگی بین متغیرها از آماره دوربین واتسون بهره گرفته شده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان می‏دهد که بین درجه محافظه کاری و اندازه شرکت رابطه معنی‏داری وجود ندارد که با یافته‏ پژوهش‏های کشورهای غربی رابطه معکوس دارد. ولی در فرضیه دوّم؛ بین درجه محافظه کاری و ارزش شرکت‏ رابطه معنی‏داری منفی مشاهده گردید.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :74
قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته حسابداری ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.