دانلود پایان نامه ارشد:بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

استاد راهنما

دکتر محمد حسن حسنی

استاد مشاور

دکتر سید محمود مجیدی

بهار-1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 الف) بیان مسئله  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1 ب) سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………..2 پ) فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………3 ج) اهداف و کاربردهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..4 ح) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 خ) ساختار و پلان تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..5 بخش نخست : پلیس و پیشگیری از جرم                                                   فصل اول   :پلیس …………………………………………………………………………………………………………………………………7 مبحث اول :مفهوم و ساختار پلیس ……………………………………………………………………………………………….7 گفتار اول : تعریف پلیس ………………………………………………………………………………………………………………………..7 گفتار دوم : ساختارپلیس ……………………………………………………………………………………………………………………..11 بند اول : پلیس اداری و قضایی ……………………………………………………………………………………………………………11 الف:  پلیس اداری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..11 ب:   پلیس قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………13 بند دوم : پلیس تخصصی و عمومی ……………………………………………………………………………………………………..15 مبحث دوم : نقش و وظایف پلیس در قبال جرم …………………………………………………………………..17 گفتار اول : اقدامات پیشگیرانه ……………………………………………………………………………………………………………19 گفتار دوم : اقدامات قضایی …………………………………………………………………………………………………………………20 بند اول :  اقدامات ناظر به كشف جرم …………………………………………………………………………………………………21 الف :   مفهوم كشف جرم …………………………………………………………………………………………………………………………..21 ب:   اقدامات پلیس در جرائم مشهود…………………………………………………………………………………………………………22 پ:   اقدامات پلیس در جرائم غیرمشهود  …………………………………………………………………………………………………23 بنددوم  :  اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم ………………………………………………………….24 الف:  حفظ صحنه و معاینه محل . ……………………………………………………………………………………………………………25 ب:  ضبط آلات و ادوات جرم  …………………………………………………………………………………………………………………..29 بند سوم : جلوگیری از فرار، مخفی شدن ویا تبانی متهم  ……………………………………………………………..31 بند چهارم : اقدامات ناظر به تحقیق ، بازجویی ،جمع آوری ادله و اعلام گزارش جرم به مراجع قضایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..33 الف:  تحقیقات محلی …………………………………………………………………………………………………………………………………33 ب:  تفتیش منزل، اماكن و اشیا ………………………………………………………………………………………………………………..34 پ:  بازجویی مقدماتی …………………………………………………………………………………………………………………………………35 ت:  اقدامات ناظر به تكمیل پرونده و اجرای تصمیمات قضایی  ………………………………………………………………36 فصل دوم : پیشگیری از جرم ………………………………………………………………………………………………..40 مبحث اول : تعریف پیشگیری ……………………………………………………………………………………………………..40 گفتار اول  :  معنی لغوی پیشگیری …………………………………………………………………………………………………….43 گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی و جرم شناسی پیشگیری ……………………………………………………………….44 مبحث دوم : انواع پیشگیری از جرم …………………………………………………………………………………………48 گفتار اول : انواع پیشگیری از حیث رویکرد ……………………………………………………………………………………..50 بند اول  :  پیشگیری واکنشی یا کیفری (Penal Prevention)  …………………………………………….50 الف  :  پیشگیری کیفری عام (Common Prevention)  ……………………………………………………………51 ب : پیشگیری کیفری خاص (Special Prevention) ………………………………………………………………….52 بند دوم : پیشگیری کنشی یا غیر کیفری (Non Penal Prevention) ………………………………54 الف :  پیشگیری وضعی (Situational Prevention) ………………………………………………………………….56 ب  : پیشگیری اجتماعی (….Social Preventio……………………………………………………………………………..61 گفتار دوم : انواع پیشگیری از حیث نحوه عمل ………………………………………………………………………………63 بند اول  :  پیشگیری فعال (Active Prevention) …………………………………………………………………….63 بند دوم  :  پیشگیری انفعالی (Shame Prevention) ………………………………………………………………63 گفتار سوم : انواع پیشگیری از حیث سطوح اجرایی ………………………………………………………………………64 بند اول : پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention) ……………………………………………..64 بند دوم  : پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention) ………………………………………64 بند سوم : پیشگیری ثالث یا سومین (Tertiary Prevention) ………………………………………………65 بخش دوم : نقش پلیس در پیشگیری وضعی و اجتماعی                        فصل اول : نقش پلیس در پیشگیری وضعی ……………………………………………………………….67 مبحث اول : دشوار ساختن ارتکاب جرم …………………………………………………………………………………68 گفتار اول : شناسایی آماج های جرم …………………………………………………………………………………………………..69 گفتار دوم :  كاهش آماج های جرم و جاذبه های آن …………………………………………………………………..70 گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم ………………………………………………………………………………..74 گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی ………………………………………………………………………………………74 مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم ……………………………………………………………………………………75 گفتار اول : مراقبت های رسمی ………………………………………………………………………………………………………….76 گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی ………………………………………………………………………………………………….77 گفتار سوم:  مراقبت های طبیعی ………………………………………………………………………………………………………77 فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………..78 مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی ………………………………………………………78 گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………….80 گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی ……………………………………………………………………………………….81 مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری اجتماعی …………………………………………….84 گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی ………………………………………………………………..84 بند اول:   مشارکت پلیس در شوراهای پیشگیری از جرم(فرانسه)  ……………………………………………85 بنددوم:   محله ای با خانه های امن تر )لی سستر شایر  انگلستان)  …………………………………………86 بند سوم :   افسران پشتیبان جامعه (انگلستان)  …………………………………………………………………………….87 بند چهارم : پلیس و تشکیلات چند عاملی پیشگیری از جرم ………………………………………………………89 بند پنجم:   تأسیس اداره »جوانان، مرکز توجه پلیس مردمی« …………………………………………………..89 گفتار دوم:  پلیس و پیشگیری از جرم از طریق تمرکز بر نهادهای اجتماعی  ………………………90 مبحث سوم پلیس و پیشگیری از جرم از طریق مدارس ……………………………………………92 گفتار اول : رویکردهای موجود در زمینه مداخلات پیشگیرانۀ پلیس درمدارس …………………..93 گفتار دوم:  الگوهای موجود در زمینه اقدام پلیس در مدارس  ………………………………………………….95 الف:   الگوی پلیس مدرسه  ………………………………………………………………………………………………………………………96 ب:   فعالیت ماموران پلیس به عنوان آموزش دهنده ………………………………………………………………………………..96 پ:   الگوی همکاری جامع پلیس و مدرسه  …………………………………………………………………………………………….97 گفتار سوم:  پلیس وپیشگیری از طریق اقدام در مورد گروه های در معرض خطر ………………98 الف:   اقدامات پیشگیرانه پلیس در مورد بزه دیدگی زنان ……………………………………………………………………….98 1- مبارزه با خشونت علیه زنان  ………………………………………………………………………………………………………………..99 2- تشکیل پلیس زن  ………………………………………………………………………………………………………………………………100 ب:   پیشگیری از جرم در میان اطفال ونوجوانان  …………………………………………………………………………………101 1- تشکیل پلیس اطفال ……………………………………………………………………………. ……………………………………….101 2- برنامه گروه های آموزش مردمی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان  …………………….103 پ:   اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال ونوجوانان ………………………………………………..104 1- نظارت اخلاقی و باندهای نوجوانان (بروکسل، بلژیک) . ……………………………………………………………………104 2- تمرکز بر نوجوانان (شهر بوستون، ایالت ماساچوست ، آمریکا)  ……………………………………………………….105 3- میانجی گری و عدالت ترمیمی (تاسمانیا ، استرالیا) ………………………………………………………………………….106 4- ابزارهایی برای حل تقابل با جوانان (ایالت کبک، کانادا)  ………………………………………………………………….107 5- پروژۀ سگ سورتمه (کپنهاک ، دانمارک)  …………………………………………………………………………………………108 6- سرقت از فروشگاه و مسئولیت بزهکار (میلتون کینز ، انگلستان)  ……………………………………………………108 7- مراکز تفریحی: محل گفتگو (فرانسه)   ……………………………………………………………………………………………..109 8- حامیان نوجوانان (فرانسه)  ………………………………………………………………………………………………………………..110 9- خرابکاری و مسئولیت (هلند)    …………………………………………………………………………….. ………………………. 112 10- مشارکت چندجانبه برای پیشگیری از بزهکاری اطفال (انگلستان) ……………………………………………… 112 ت:  پیشگیری از بزه دیدگی اقلیت های قومی و نژادی …………………………………………………………………………114 گفتار چهارم : پیشگیری از جرم از طریق بکارگیری راهبرد پلیس جامعه محور ……………….115 بند اول : مراقبت همسایگی………………………………………………………………………………………………………………..116 بند دوم :   کسب اطلاعات ازسطح جامعه از طریق افزایش تماس پلیس با مردم …………………..117 بند سوم :    اطلاع رسانی به جامعه در مورد جرم ………………………………………………………………………..119 بند چهارم : افزایش مقبولیت پلیس …………………………………………………………………………………………………119 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………….123 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………124منابع و ماخذ

الف – کتاب ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………127 ب – مقالات  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….129 پ – پایان نامه ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………131 ت –  منابع لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………………………..132 ج – سایت های اینترنتی     ………………………………………………………………………………………………………………………..134 چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………135

 

 

علایم اختصاری

 

ق.ا. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی

ق.ن.ا. ……………………………………………………………………………………………………………………………….قانون نیروی انتظامی

ق.م.ا. …………………………………………………………………………………………………………………………….. قانون مجازات اسلامی

ق.آ.د.ک. ………………………………………………………………………………………………………………..قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.د.ع.ا. ………………………………………………………………………….قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب

رک. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………رجوع کنید

نک. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….نگاه کنید

ج. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..جلد

چ. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….چاپ

ش. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..شماره

ص. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

ibid. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..همان

 

مقدمه

الف) بیان مسئله

در این پژوهش با توجه به موضوع که عبارتست از بررسی نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم (کیفری، غیر کیفری)، ابتدا به مفاهیم پلیس وپیشگیری وسپس به نقش پلیس در پیشگری وضعی واجتماعی  می پردازیم:

کلمه « پلیس»1 به لحاظ لغوی از ریشه یونانی « پولی تیا  »2 به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به  «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم  به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن«قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است.                                     در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. 3

از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.

در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق  بشر به طور عمده در چارچوب  وظیفه  پیشگیری  از وقوع جرم قابل تصور است ؛  وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.

پیشگیری4 از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[1]

امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می نماید، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می تواند با آگاهی از واقعیت های جامعه شناختی اقدام به برنامه ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام مند با جامعه و تشکل های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله های جرم زا است.

بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه سازی و میانجی گری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.

پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است كه درصدد تاثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتكاب جرم می باشد و عمدتاً بر تغییر محیط های اجتماعی و انگیزه های مجرمانه متمركز می شود. در پیشگیری اجتماعی تاكید و تمركز بر عوامل اجتماعی موثر در تكوین جرم است. این پیشگیری می كوشد تا با دستكاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشه های جرم را بخشكاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاكید زیادی بر «دلایل ریشه ای» جرم دارد.

 

ب) سوالات تحقیق

  1. 1. وظایف پلیس در قبال جرم چیست ؟
  2. 2. نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی چه می تواند باشد؟

 

پ)  فرضیه های تحقیق

  1. 1. کارکرد پلیس در طول تاریخ حیات خود از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده و هم اکنون نیز پلیس ها در کشورهای گوناگون بعضاً وظایف یکسانی ندارند. این امر تا حد زیادی وابسته به نوع رژیم سیاسی، ارزش ها، هنجارها، تهدیدها و قوانین حاکم بر هر کشور است. (به طور مثال، در ایران یکی از کارکردهای پلیس به استناد بند «د» ماده (8) قانون استخدامی ناجا، پیشگیری از جرم می باشد. در همین راستا، پلیس با طیفی از مداخلات پیشگیرانه اعم از: انتظامی، وضعی و اجتماعی رو به رو می باشد که در بخش اجتماعی آن نیز ارتباط و تعامل با مدارس و دانش آموزان از ویژگی خاصی برخوردار است.
  2. 2. نقش پلیس در همۀ گونه های پیشگیری به یک میزان نیست. مهم ترین و مؤثرترین نقش پلیس در پیشگیری وضعی با اعمال مراقبت های رسمی و افزایش خطر ارتكاب جرم برای مجرمین ایفا می شود.پیشگیری وضعی مبتنی بر تغییر وضعیت های قبل از وقوع جرم است كه با تجربه تحدید فرصت های ارتكاب جرم و یا مشكل تركردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه سعی دارد شرایط را به

گونه ای ایجاد نماید كه پاسخ شخص به آن موقعیت، ارتكاب رفتار مجرمانه نباشد یا دست كم چنین پاسخ هایی تقلیل یابند.[2]

در برنامه ریزی اجرایی پیشگیری وضعی معمولاً سه اقدام زیر انجام می شود:

الف)دشوار ساختن ارتكاب جرم؛

ب) افزایش خطر ارتكاب جرم؛

ج)كاهش آماج های جرم وجاذبه های آن.[3]

تمرکز پلیس بر رویکردهای وضعی در زمینۀ پیشگیری از جرم موجب غلبۀ تفکرِ فرهنگ کنترل وواکنش های سرکوب گر و قهری نسبت به بزهکاران و در نتیجه کمرنگ شدن پیشگیری اجتماعی در سیاست حاکم بر پیشگیری پلیسی خواهد شد. در حالی که در پیشگیری اجتماعی بر خلاف پیشگیری وضعی به دنبال پیشگیری از جرم از طریق تحول اجتماعی به جای تغییر در محیط فیزیکی هستیم و از طریق تغییر شرایط اجتماعی به دنبال کاهش رفتار مجرمانه هستیم.

 

ج) اهداف و کاربردهای تحقیق

اهداف پژوهش را می توان درموارد ذیل خلاصه نمود:

  1. 1. بررسی سازمان پلیس ومسئله پیشگیری ازجرم؛
  2. 2. بررسی نقش پلیس در پیشگیری وضعی واجتماعی.

 

ح)  روش تحقیق

روش انجام پژوهش حاضر بصورت توصیفی  وروش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه دوابزار آن فیش برداری است ومبنا ومعیار درتجزیه وتحلیل داده ها استنباط واستدلال می باشد.با بهره گرفتن از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف ومورد تحلیل وبررسی قرار می گیرد.

 

خ)  ساختار و پلان تحقیق

عنوان موضوع

چکیده

مقدمه

بخش اول –  پلیس و پیشگیری از جرم

فصل اول –  پلیس

فصل دوم –  پیشگیری از جرم

 

بخش دوم –  پلیس در پیشگیری وضعی

فصل اول –  نقش پلیس در پیشگیری وضعی

فصل دوم –  نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی

نتیجه گیری وپیشنهاد

فهرست منابع ومآخذ

[1]  Police.

                                     

2 Politia.

 

3 وایت، راب و هینس، فیونا، درآمدی بر جرم و جرم شناسی، ترجمه میر روح الله صدیق،  چاپ دوم، نشر دادگستر، 1386،ص325.

 

4 Prevention.

1 بیات ، بهرام و دیگران ، پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماعی محور ، تهران، انتشارات معاونت اجتماعی نیروی  انتظامی جمهوری اسلامی ، اداره کل مطالعات اجتماعی ،  1387،ص42.

2 گل محمدی خامنه، علی،پیشگیری ازجرایم تهران ،تهران،معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی،اداره کل تدوین متون آموزشی،

1384،صص147148.

تعداد صفحه : 196

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در حقوق ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.