دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس                                                                       

گروه حسابداری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

عنوان:

مطالعه تجربی تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

            یوسف احدی سرکانی

بهار 1394


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2) بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………… 4
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………….. 6
1-4) جنبه­های جدید تحقیق……………………………………………………………………………………… 6
1-5) اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………… 7

1-6) فرضیه­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه­ها…………………………………………………………….. 7
1-7) قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 11
1-7-1) قلمرو موضوعی تحقیق………………………………………………………………………… 11
1-7-2) قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………….. 11
1-7-3) قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………. 11
1-8) استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق……………………………………………………………………………. 11
1-9) تعریف واژه­ها و­­ اصطلاحات عملیاتی………………………………………………………………….. 12
1-10) ساختارتحقیق………………………………………………………………………………………………. 15
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 17
2-2) ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………… 18
2-2-1) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………. 18
2-2-1-1) اهداف حاکمیت شرکتی…………………………………………………………… 20
2-2-1-2) مزایای حاکمیت شرکتی…………………………………………………………… 21
2-2-1-3) انواع سیستم­های حاکمیت شرکتی………………………………………………. 22
2-2-1-3-1) سیستم درون سازمانی…………………………………………………. 22
2-2-1-3-2) سیستم برون سازمانی………………………………………………….. 25
2-2-1-4) تمرکز مالکیت……………………………………………………………………….. 26
2-2-1-5) مالکیت نهادی……………………………………………………………………….. 29
2-2-1-6) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)…………………………………………………….. 29
2-2-1-7) حاکمیت شرکتی در ایران…………………………………………………………. 30
2-2-1-8) مالکیت شرکت­ها…………………………………………………………………… 32
2-2-1-9) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی……………………………………………… 32
2-2-1-10) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران………………………………………….. 33
2-2-2) ساختار مالکیت………………………………………………………………………………….. 34
2-2-2-1) مالکیت نهادی……………………………………………………………………… 35
2-2-2-2) مالکیت شرکتی…………………………………………………………………….. 37
2-2-2-3) مالکیت مدیریتی…………………………………………………………………… 38
2-2-2-4) مالکیت خارجی……………………………………………………………………. 42
2-2-3) شیوه­های تأمین مالی……………………………………………………………………………. 46
2-2-3-1) شیوه­های مختلف تأمین مالی بر اساس مدت……………………………….. 46
2-2-3-2) شیوه­های مختلف تأمین مالی بر اساس منبع………………………………… 47
2-2-3-3) روش­های متداول برای تأمین مالی……………………………………………. 47
2-2-3-4) تأمین مالی کوتاه­مدت، میان مدت و بلندمدت………………………………. 48
2-2-3-5) سهام ممتاز…………………………………………………………………………. 53
2-2-3-6) سهام عادی…………………………………………………………………………. 56
2-2-3-7) سود انباشته…………………………………………………………………………. 58
2-2-4) مخارج سرمایه­ای و تصمیمات مربوط به آن………………………………………………. 60
2-2-4-1) اهمیت مخارج سرمایه­ای………………………………………………………… 62
2-2-4-2) انواع سرمایه­گذاری……………………………………………………………….. 63
2-2-4-3) بیش (کم) سرمایه­گذاری………………………………………………………… 65
2-3) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 67
2-3-1) پیشینه داخلی تحقیق……………………………………………………………………………. 67
2-3-2) پیشینه خارجی تحقیق…………………………………………………………………………… 70
2-4) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. 72
فصل سوم: روش تحقیق
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 74
3-2) فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………. 74
3-3) روش­ تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 76
3-4) مدل­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 76
3-5) جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….. 80
3-6) نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………… 80
3-7) روش جمع­آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… 83
3-8) روش­های تجزیه­وتحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها…………………………………………………… 83
3-8-1) رگرسیون لوجستیک……………………………………………………………………………. 83
3-8-2) رگرسیون چندمتغیره…………………………………………………………………………….. 87
3-9) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. 90
فصل چهارم: تجزیه­وتحلیل داده­ها
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 92
4-2) آمارهای توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 92
4-3) تجزیه و تحلیل داده­ها……………………………………………………………………………………… 95
4-3-1) آمار استنباطی…………………………………………………………………………………….. 95
4-3-2) پایایی متغیرها……………………………………………………………………………………. 95
4-3-3) نتایج آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………… 96
4-3-3-1) آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………… 96
4-3-3-2) آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………….. 99
4-3-3-3) آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………….. 102
4-3-3-4) آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………….. 108
4-4) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. 114
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 118
5-2) خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 118
5-3) نتایج حاصل از بررسی فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………… 119
5-3-1) سایر نتایج تحقیق……………………………………………………………………………….. 122
5-4) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق……………………………………………………………………….. 121
5-5) پیشنهادها برای تحقیق­های آتی…………………………………………………………………………… 123
5-6) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………. 123
5-7) خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………. 124
منابع
الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………. 125
الف) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 127
پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………. 130
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………. 146
 
فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                 صفحه

جدول 2-1) روش­های تأمین مالی کوتاه­مدت………………………………………………………………… 49
جدول 2-1) روش­های تأمین مالی میان­مدت و بلندمدت………………………………………………….. 51
جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………….. 79
جدول 3-2) پراکندگی شرکت­های نمونه در صنعت………………………………………………………… 82
جدول 4-1) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………… 93
جدول 4-2) نتایج آزمون پایایی لوین، لین و چو……………………………………………………………. 95
جدول 4-3) خروجی­های آماری مربوط به فرضیه اول…………………………………………………….. 97
جدول 4-4) خروجی­های آماری مربوط به فرضیه دوم…………………………………………………….. 100
جدول 4-5) ماترسی همبستگی فرضیه سوم………………………………………………………………….. 103
جدول 4-6) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………….. 104
جدول 4-7) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………….. 105
جدول 4-8) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل سوم…………………………………………………………. 106
جدول 4-9) ماترسی همبستگی فرضیه چهارم……………………………………………………………….. 109
جدول 4-10) آزمون F لیمر……………………………………………………………………………………… 110
جدول 4-11) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………….. 111
جدول 4-12) نتایج بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم……………………………………………………. 112
جدول 4-13) نتایج فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………. 115
جدول 5-1) جدول نتایج تحقیق………………………………………………………………………………… 121
 
 
چکیده
مدیران ممکن است به منظور پاسخگویی به تمایلات سرمایه­گذاران اقدام به سرمایه­گذاری در پروژه­هایی نمایند که توجیه اقتصادی بلندمدت نداشته باشد. نتیجه پیروی از چنین الگویی می­تواند منجر به پدیده­ای شود که به عنوان سرمایه­گذاری بیش از حد یا سرمایه­گذاری کمتر از حد شناخته شده است. این پیامد ممکن است ناشی از ترکیب سهامداران، مدیران و سایر شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی باشد. از سوی دیگر مقررات اعمال شده در قوانین حاکمیت شرکتی کشورها ممکن است شیوه­های تأمین مالی را نیز متأثر سازد. این مطالعه شواهدی را در مورد رابطه­ی بین مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، مدیریت سرمایه­گذاری و شیوه­های تأمین مالی در شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می­نماید. در این تحقیق از مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی، مالکیت بلوکی، نسبت اعضای غیرموظف و دوگانگی وظیفه مدیرعامل به عنوان شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی استفاده شده است. همچنین از تأمین مالی از طریق بدهی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی به عنوان شیوه­های تأمین مالی استفاده کرده­ایم و از سرمایه­گذاری بیش از حد و کمتر از حد به عنوان شاخص­های مدیریت سرمایه­گذاری استفاده کردیم. پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردی و از حیث روش­شناسی از نوع تحقیق­های توصیفی- همبستگی است. بدین منظور داده­های مورد نیاز از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس ­اوراق ­­بهادار ­تهران، در طی دوره زمانی 1386 تا 1392 جمع­آوری گردیده است. تکنیک آماری مورد استفاده بسته به نوع فرضیه، رگرسیون لاجستیک، رگرسیون چند متغیره و آزمون F می­باشند. نتایج تحقیق نشان داد که اولاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و سرمایه­گذاری بیش از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثانیاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و سرمایه­گذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجود دارد. ثالثاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد. و نهایتاً بین شاخص­های معرف حاکمیت شرکتی و تأمین مالی از طریق منابع داخلی رابطه معناداری وجود دارد.
واژه­های کلیدی: سرمایه­گذاری بیش از حد، سرمایه­گذاری کمتر از حد، مکانیزم­های حاکمیت شرکتی، تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی، تأمین مالی از طریق منابع داخلی.
 
فصل اول
كلیات تحقیق
 مقدمه
مكانیزم­های حاكمیت شركتی به مرور زمان بوجود می­آیند. برخی شركت­ها دارای مكانیز­م­های قوی حاكمیت شركتی مثلاً در تعداد اعضای مستقل هیأت­مدیره، حضور سرمایه­گذاران نهادی می­باشند. برخی شركت­ها نیز دارای حاكمیت شركتی ضعیفی می­باشند. در این تحقیق توانایی حاكمیت شركتی از كفایت حاكمیت شركتی تفكیك می­شود. توانایی (یا ضعف) حاكمیت شركتی بعنوان اندازه حاكمیت شركتی قلمداد می­شود. شركتی كه دارای تعداد بیشتری عضو هیأت­مدیره مستقل­، سرمایه­گذاران نهادی بوده­، درصد مالكیت اعضای هیأت­مدیره و اعضای غیرموظف هیأت مدیره باشد دارای حاكمیت شركتی توانمند محسوب می­شود. در مقابل، حاكمیت شركتی در صورتی كافی تلقی می­شود كه در كاهش هزینه­های نمایندگی مؤثر واقع شود. حاكمیت شركتی می تواند ضعیف ولی كافی باشد با این شرط كه در زمان شروع آن، مسئله نمایندگی در حد پایین باشد. حاكمیت شركتی می­تواند قوی (توانمند) بوده ولی كافی نباشد  (نیکو مرام و محمدزاده سالطه، 1389).
واحدهای تجاری همواره با فرصت­های سرمایه­گذاری زیادی روبرو می­شوند و نیازمند تصمیم­گیری منطقی نسبت به یک سرمایه­گذاری بهینه هستند. در واقع، سرمایه­گذاری هر واحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارا بودن آن صورت گیرد، اما مسئله اصلی، انتخاب طرح­ها و تصمیم­گیری راجع به فرصت­های سرمایه­گذاری به وسیله مدیران واحدهای تجاری است که بر اساس منافع شخصی آن­ها صورت می­گیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع مانع انجام یک سرمایه­گذاری بهینه می­شود (یانگ و جیانگ[1]، 2008).
از این رو واحدهای تجاری برای سرمایه­گذاری در طرح­های مختلف باید حد یا میزان سرمایه­گذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهند. این امر از طریق روش­های ارزیابی طرح­ها، از جمله ارزش فعلی خالص انجام می­شود. طبق این روش، در یك یا چند طرح وقتی سرمایه­گذاری انجام می­گیرد كه، ارزش فعلی خالص آن طرح­، مثبت باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).
شرکت­ها در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی روبرو هستند. منابع مالی داخلی، شامل جریان­های وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی دربرگیرنده وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تأمین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن­ها می­توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهامداران، اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآور، تسویه بدهی­های موعد رسیده و افزایش سرمایه در گردش کنند (فرانک و گویال[2]، 2003).
در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق می­پردازیم سپس اهداف، اهمیت و ضرورت، فرضیه­های تحقیق، قلمرو تحقیق، استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق، تعریف و واژه­ها و اصطلاحات و ساختار تحقیق بیان می­شوند.
 
تعداد صفحه : 156
قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته حسابداری ارسال و , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.