پایان نامه ارشد: رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته:مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انسانی

عنوان : رابطه بین رهبری تحول گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

 

عنوان

رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده­های فنی و حرفه­ای استان گیلان

 

استاد راهنما

 

دکتر صادق تقی لو

  

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………… 3

1-2) بیان مسأله………………………………. 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………. 6

1-4) اهداف تحقیق……………………………… 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق………………………… 8

1-6) فرضیه­های تحقیق…………………………… 9

1-7) تعریف نظری  و عملیاتی  متغیرهای تحقیق………. 10

1-7-1) رهبری تحول­گرا………………………….. 10

1-7-2) رفتار شهروندی سازمانی…………………… 10

1-7-3) توانمندسازی……………………………. 11

1-8) قلمرو تحقیق……………………………… 12

1-8-1) قلمرو موضوعی…………………………… 12

1-8-2) قلمرو زمانی……………………………. 12

1-8-3) قلمرو مکانی……………………………. 12

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: توانمندسازی روانشناختی……………….. 15

2-1-1) قلمرو مکانی……………………………. 16

2-1-2) سیر تاریخی مطالعه توانمندسازی……………. 19

2-1-3) ابعاد توانمندسازی روانشناختی…………….. 23

2-1-4) رویکردها و مدل­های توانمندسازی……………. 24

2-1-5) راه کارهای اجرایی و مراحل توانمندسازی…….. 35

2-1-6) عوامل موثر بر توانمندسازی……………….. 38

بخش دوم: رهبری تحول­گرا……………………….. 43

2-2-1) تعاریف و مفاهیم  رهبری………………….. 44

2-2-2) سبك های رهبری………………………….. 44

2-2-3) ابعاد  و اجزای رهبری تحول­گرا…………….. 48

2-2-4) عوامل مؤثر برسبك رهبری تحول گرا………….. 53

2-2-5) توسعه رهبری تحول­گرا…………………….. 55

بخش سوم: رفتار شهروندی سازمانی………………… 58

2-3-1) تعاریف و مفاهیم رفتارشهروندی سازمانی……… 59

2-3-2) تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی……………. 62

2-3-3) انواع رفتار شهروندی و ویژگی­های آن در سازمان.. 63

2-3-4) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از دیدگاه صاحب­نظران   65

2-3-5) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی…. 71

2-3-6) پیش بینی کننده­های رفتار شهروندی سازمانی…… 73

2-3-7) پیامدهای فردی و سازمانی رفتار شهروندی سازمانی 75

2-3-8) رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی………….. 76

2-3-9) سیاست­های تشویق رفتار شهروندی سازمانی……… 77

بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………. 80

2-4-1) مطالعات انجام شده در داخل کشور…………… 81

2-4-2) مطالعات انجام شده خارج از کشور…………… 85

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………… 89

3-2) روش تحقیق……………………………….. 89

3-2-1) جامعه و نمونه آماری…………………….. 90

3-3) روش­ و ابزار جمع­آوری داده­ها………………… 91

3-3-1) پرسش­نامه رفتارشهروندی سازمانی……………. 91

3-3-2) پرسش­نامه رهبری تحول­گرا………………….. 91

3-3-3) پرسش­نامه توانمدسازی روانشناختی…………… 91

3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری……………. 91

3-4-1) روایی…………………………………. 92

3-4-2) پایایی………………………………… 92

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………. 93

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق

4-1) مقدمه…………………………………… 95

4-2) توصیف متغیر های سئوالات عمومی پرسشنامه………. 96

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق……………………… 101

4-4) آزمون فرضیه­های تحقیق……………………… 104

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………… 108

5-2) نتایج آمار توصیفی………………………… 108

5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان……………………… 108

5-2-2) توصیف متغیر  رفتار شهروندی سازمانی……….. 108

5-2-3) توصیف متغیر رهبری تحول­گرا  ……………… 108

5-2-4) توصیف متغیر توانمند سازی روانشناختی………. 109

5-3) نتایج آزمون فرضیه­ها………………………. 109

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق……………. 110

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده………………. 113

5-6) محدودیت­های تحقیق…………………………. 113

منابع و مآخذ…………………………………

پیوست……………………………………….

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1): مقایسه توانمندسازی در پارادایم قدیم و جدید انگیزشی 21

جدول 2-2): رویکردهای توانمندسازی روانشناختی……… 25

جدول شماره 3-1): آلفای کرانباخ…………………. 93

جدول 4-1): توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان……….. 96

جدول 4-2): توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان…. 97

جدول 4-3): توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان………….. 98

جدول 4-4): توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان……. 99

جدول 4-5):  لیست  آموزشکدهای فنی و حرفه ای  پرسشنامه های پخش شده…………………………………………… 100

جدول 4-6): توصیف متغیررفتار شهروندی سازمانی……… 101

جدول 4-7): توصیف متغیر رهبری تحول گرا…………… 102

جدول 4-8): توصیف متغیر توانمند سازی…………….. 103

جدول 4-9): همبستگی بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی  104

جدول 4-10): ضریب همبستگی بین توانمند سازی و رفتارشهروندی سازمانی…………………………………………… 105

جدول 4-11): آزمون رگرسیون چندگانه توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول گرا و رفتارشهروندی سازمانی…………………….. 106

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4-1): میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان…… 96

نمودار 4-2): ) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان  97

نمودار 4-3): میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان……… 98

نمودار 4-4): میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان.. 99

نمودار 4-5): میله ای  متغیر آموزشکدهای فنی و حرفه ای     100

نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیررفتار شهروندی سازمانی.. 101

نمودار 4-7): هیستوگرام  متغیر رهبری تحول گرا   ….. 102

نمودار 4-8): هیستوگرام  متغیر توانمند سازی………. 103

 

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1): مدل مفهومی تحقیق…………………….. 9

شکل 2-1): مددکاری اجتماعی و توانمندسازی…………. 23

شکل 2-2): رویکردهای توانمندسازی………………… 26

شکل 2-3): الگوی توانمندسازی چهارعاملی…………… 28

شکل 2-4): مدل توانمندسازی کانگر………………… 30

شکل 2-5): مراحل توانمندسازی……………………. 38

شکل 2-6): مدل ارگان………………………….. 67

 

 

 

چکیده

هدف کلی این بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان با تعداد 353 نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه 186 نفر است که تعداد 225 پرسشنامه با بهره گرفتن از روش نمونه­برداری تصادفی توزیع شد. در نهایت تعداد 188 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان ارتباط معناداری وجود دارد و بین توانمندسازی روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین توانمندسازی روانشناختی رابطه بین رهبری تحول­گرا و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان را تعدیل می­کند. بنابراین باید راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ گرایش به سبک رهبری تحولی و تقویت توانمندسازی روانشناختی ­کردن ارائه کرد بدین منظور رئیس در نقش یك رهبر باید به­عنوان یك برانگیزاننده، راه­ها و روش­های مطمئن و مؤثری را برای پیشرفت کارمندان ایجاد كند.

کلمات کلیدی: توانمندسازی روانشناختی، رهبری تحول­گرا، رفتار شهروندی سازمانی

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه

شرایط كاملاً متحول و متغیر حاكم بر سازمان­ها و ورود آنها به اقتصاد دانش­محور، افزایش رقابت و لزوم اثربخشی سازمانها، امروزه نیاز به نسل ارزشمندی از كاركنان را با نام سربازان سازمانی آشكار می­كند. امروزه عملكرد و رفتارهایی فراتر از آنچه به­طور رسمی در شرح شغل بیان شده، مورد انتظار است. به­تازگی رفتارهای فرانقش یا رفتار شهروندی سازمانی، جزء جدایی­ناپذیر مدیریت عملكرد به­شمار رفته و موج نوینی را در دانش موجود از رفتارهای مزیت بخش سازمانی ایجاد كرده­اند(Erkutlu,2011).

 بررسی­های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن بیان­گر این واقعیت است كه رفتارهای رهبری همچون؛ سبك رهبری تحول آفرین می­تواند بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیرگذار باشد(Nielsen et al, 2011). رهبران تحول آفرین افراد جذابی هستند كه زیردستان شان را به لحاظ عاطفی و احساسی شناسایی می­كنند و كاركنان زمانی به افزایش تلاش­ها و كوشش­های فوق العاده (اضافی) مبادرت خواهند كرد كه آن­ها با رهبران حمایتی و تحول آفرین كار بكنند. به­علاوه رهبران تحول­آفرین یك چشم­انداز هدفمند و آرمانی را به شركتی كه كاركنان را برای اجرای اهداف موفقیت آمیز از طریق تأكید و علاقه­مندی به سازمان بیش از افراد كنار هم گرد می­آورد، ابلاغ می­كنند(یعقوبی و همکاران،1390). كاركنانی كه برای رهبران تحول آفرین كار می­كنند اغلب فراتر از وظایف رسمی برای منفعت رساندن به سازمان انگیزش پیدا می­كنند، در ضمن وقتی كه رهبران تحول آفرین روابط نزدیك، صمیمانه، حمایتی و توسعه یافته را پرورش دهند در آن صورت كاركنان برای بروز سطح بالای از رفتار شهروندی سازمانی تمایل خواهند داشت. به طور كلی سرپرستانی كه با كاركنانشان پیوند و روابط ضعیفی را به وجود می آورند و با آنها دیر آشنا شوند و نیز هنگامی كه كاركنان سرپرستانشان را ناآگاه و بی مطلع تلقی كنند احتمالاً كمتر در رفتار شهروندی سازمانی درگیر می­شوند(Zareei et al, 2011). از سویی دیگر یكی از عواملی دیگر كه نقش اساسی در بروز این رفتارها و برتری سازمان­ها دارد، توانمندسازی روانی كاركنان است كه طی سال­های گذشته، توجه تعداد زیادی از بزرگان مدیریت را به خود جلب كرده است (آقاجانی و همکاران، 1392). چرا که با توجه به محیط رقابتی و پیچیدة عرصة سازمان، سازمان­ها محكوم به داشتن نیروی انسانی توانمند از بُعد روانی هستند، چون نیروی ضعیف، كم­توان و بی­تفاوت، مانعی برای رسیدن به­اهداف و آرزوهای بزرگ سازمان است. نیروی انسانی كارآمد را می­توان از شاخص­های عمدة برتری سازمان­ها به سازمان­های دیگر دانست. از این جنبه، دنیا پس از سال­ها تجربه به این باور رسیده است كه برای موفقیت و پیشتازی در عرصة اقتصادی و رقابتی، سازمان­ها باید از نیروی كار توانمند، متخصص و با انگیزة بالا برخوردار باشند(Bagheri et al, 2011). با توجه به هدف این تحقیق که بررسی رابطه بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی است. در فصل اول به کلیات تحقیق حاضر پرداخته می­شود لذا اجزای آن شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف، چارچوب نظری، فرضیه­های تحقیق، تعاریف عملیاتی و نظری متغیرها و قلمروهای تحقیق است.

تعداد صفحه : 157

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.