دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :داخلی

عنوان : بررسی عوامل موثر بر واکنش های رفتاری بازدید کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                  رشته: مدیریت بازرگانی            گرایش داخلی

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر واکنش های رفتاری بازدید کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

 

استاد راهنما:

 دکتر سید محمود شبگو منصف

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق. 8

1-4) اهداف تحقیق. 9

1-5) سوالات تحقیق. 9

1-6) چهارچوب نظری تحقیق. 10

1-7) فرضیه ها 11

1-8) تعریف مفهومی متغیرها 12

1-8-1) ویژگی های مقصد گردشگری.. 12

1-8-2)  کیفیت درک شده 12

1-8-3)  ارزش درک شده 13

1-8-4)  رضایت… 13

1-8-5)  واکنش های رفتاری.. 13

1-9) تعریف عملیاتی متغیرها 14

1-9-1) ویژگی های مقصد گردشگری.. 14

1-9-2) کیفیت درک شده 14

1-9-3) ارزش درک شده 14

1-9-4) رضایت… 15

1-9-5) واکنش های رفتاری.. 15

1-10) اهداف کاربردی. 15

1-11) قلمرو تحقیق. 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 17

2-2)  تعریف گردشگری. 19

2-3) انواع گردشگری. 20

2-3-1) اکوتوریسم. 21

2-3-2) گردشگری فرهنگی.. 21

2-3-3) گردشگری تجاری.. 22

2-3-4) سفر به روستاها 22

2-3-5) گردشگری مذهبی و زیارتی.. 23

2-3-6) سفرهای حادثه جویی.. 23

2-3-7) گردشگری سلامت… 24

2-3-8) گردشگری ورزشی.. 24

2-4) تاریخچه گردشگری در جهان. 25

2-6) معرفی استان گیلان. 31

2-6-1) سابقه تاریخی.. 31

2-6-2) گیلانگردی یا گردشگری در استان گیلان. 32

2-6-3) جاذبه های گردشگری گیلان. 35

2-6-3-1) تنوع جاذبه های گردشگری در گیلان. 35

2-7) گردشگری و اهمیت آن. 40

2-8)  عناصر صنعت گردشگری. 41

2-9) مزایای ناشی از صنعت گردشگری. 43

2-10) اقتصاد و گردشگری. 44

2-10-1)  تغییر اقتصادی.. 46

2-10-1-1)  اشتغال. 46

2-10-1-2)  درآمدزایی.. 47

2-10-1-3) احیا و تنوع اقتصادی.. 48

2-10-2) اثرات اقتصادی توسعه گردشگری.. 49

2-11) عوامل و محرك های تأثیرگذار در رفتار گردشگران. 50

2-12) ویژگی های جمعیت شناختی و ارتباط آنها با نیات رفتاری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات، ارزش درک شده و تصویر…………………………………………………………………………………………………………………………… 55

2-13) واکنش های رفتاری. 56

2-13-1) قصد بازدید مجدد. 62

2-13-2) توصیه به دیگران. 63

2-14) ویژگی های مقصد گردشگری. 64

2-15) کیفیت خدمات درک شده 67

2-16) ارزش درک شده 71

2-17) رضایت.. 74

2-18)  ارتباط بین سازه های مربوط به نیات رفتاری. 80

2-18-1)  ارتباط بین نیات رفتاری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات و ارزش درک شده 80

2-18-2)  ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 81

2-18-3)  ارتباط بین ارزش درک شده، کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 82

2-18-4)  ارتباط بین تصویر، کیفیت خدمات و رضایت مشتری.. 83

2-18-5) ارتباط بین تصویر و نیات رفتاری.. 83

2-19)  پیشینه. 84

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 97

3-2) روش تحقیق. 97

3-3) جامعه آماری. 98

3-4) نمونه و روش نمونه گیری. 98

3-5) حجم نمونه. 99

3-6 ) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها 99

3-7) روایی و پایایی. 100

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها 101

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1) مقدمه. 103

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………… 103

4-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق. 111

4-4) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق. 121

4-5) بررسی مدل تحقیق. 126

4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 127

4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 128

4-5-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق.. 129

4-6)تحلیل مسیرهای غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق. 129

4-7) آزمون فرضیه ها 130

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1( بحث و نتیجه گیری. 133

5-2) نتایج آمار توصیفی. 133

5-3) نتایج آمار استنباطی. 135

5-4) مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات گذشته………………………………………………………………………. 135

5-5) پیشنهادات بر اساس نتایج………………………………………………………………………………………… 137

5-6) محدودیت ها 138

5-7) پیشنهادات آتی. 138

منابع و مأخذ. 140

پیوست ها 146

پرسشنامه. 156

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول 2-1)  متوسط میزان رشد گردشگران ورودی به ایران. 29

جدول2-2) گزارش آماری از گردشگران ورودی به واحدهای اقامتی استان گیلان طی سال 1391-1386. 33

جدول 2-3) آمار ظرفیت واحدهای گردشگری طی برنامه چهارم توسعه و سال 1384-1387 استان گیلان. 34

جدول 2-4) آمار ظرفیت واحدهای گردشگری طی برنامه چهارم توسعه و سال 1388-1391 استان گیلان. 34

جدول 2-5)  جاذبه های گردشگری استان گیلان به تفکیک شهرستان. 39

جدول 2-6) درآمد حاصل از گردشگری (به میلیارد دلار) 48

جدول 2-7) اثرات اقتصادی گردشگری.. 50

جدول 2-8) عوامل داخلی و بیرونی تأثیر گذار در رفتار گردشگران. 54

جدول 2-9) چهار مرحله مدل وفاداری الیور. 58

جدول 3-1) تعداد پرسشنامه. 99

جدول3-2) توزیع سوالات پرسشنامه. 100

جدول 3-3) پایایی مربوط به سوالات پرسشنامه. 101

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان. 103

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان. 104

جدول4-3) توصیف سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 105

جدول4-4) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 106

جدول4-5) توصیف وضعیت درآمد پاسخ دهندگان. 107

جدول4-6) توصیف شغل پاسخ دهندگان. 108

جدول4-7) توصیف نحوه سفر پاسخ دهندگان. 109

جدول4-8) توصیف تعداد دفعات بازدید پاسخ دهندگان از گیلان. 110

جدول4-9) توصیف متغیر ارزش درک شده 111

جدول4-10) توصیف سازه های ارزش درک شده 112

جدول4-11) توصیف متغیر کیفیت درک شده 113

جدول4-12) توصیف سازه های کیفیت درک شده 114

جدول4-13) توصیف متغیر رضایت.. 115

جدول4-14) توصیف سازه های رضایت.. 116

جدول4-15) توصیف متغیر واکنش رفتاری.. 117

جدول4-16) توصیف سازه های واکنش رفتاری.. 118

جدول4-17) توصیف متغیر ویژگی مقصد. 119

جدول4-18) توصیف سازه های ویژگی های مقصد. 120

جدول 4-19) علایم به کار رفته در مدل. 121

جدول4-20) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر برونزای تحقیق. 123

جدول4-21) شاخص های برازش مدل تحقیق برای مدل اندازه گیری متغیر درونزای تحقیق. 126

جدول 4-22) شاخص های معنی داری و برازش مدل. 129

جدول4-23) جدول نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری.. 130

جدول 5-1) مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین.. 136

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                      صفحه

نمودار 2-1) درصد رشد متوسط سالیانه ورود گردشگران در مناطق جهان (2005) 27

نمودار 2-2) روندهای توسعه گردشگری در جهان. 27

نمودار 2-3) روند توسعه گردشگری در ایران. 30

نمودار 2-4)  دوره های توسعه گردشگری در ایران. 30

نمودار4-1) نمودار دایره ای برای جنسیت پاسخ دهندگان. 103

نمودار4-2) نمودار ستونی برای سن پاسخ دهندگان. 104

نمودار4-3) نمودار ستونی برای سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 105

نمودار4-4) نمودار ستونی برای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 106

نمودار4-5) نمودار ستونی برای وضعیت درآمد پاسخ دهندگان. 107

نمودار 4-6) نمودار ستونی برای شغل پاسخ دهندگان. 108

نمودار4-7) نمودار ستونی برای نحوه سفر پاسخ دهندگان. 109

نمودار4-8) نمودار ستونی برای تعداد دفعات بازدید پاسخ دهندگان از گیلان. 110

نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر ارزش درک شده 111

نمودار4-10) نمودار راداری برای میانگین سازه های ارزش درک شده 112

نمودار4-11) هیستوگرام  متغیر کیفیت درک شده 113

نمودار4-12) نمودار ستونی برای میانگین سازه های کیفیت درک شده 114

نمودار4-13) هیستوگرام  متغیر رضایت.. 115

نمودار4-14) نمودار ستونی برای میانگین سازه های رضایت.. 116

نمودار4-15) هیستوگرام  متغیر واکنش رفتاری.. 117

نمودار4-16) نمودار میله ای برای میانگین سازه های واکنش رفتاری.. 118

نمودار4-17) هیستوگرام  متغیر ویژگی مقصد. 119

نمودار4-18) نمودار ستونی برای میانگین سازه های ویژگی های مقصد. 120

نمودار4-19) مدل اندازه گیری متغیرهای برونزا در حالت اعداد استاندارد. 122

نمودار4-20) مدل اندازه گیری متغیرهای برونزا در حالت اعداد معنی داری.. 123

نمودار4-21) مدل اندازه گیری متغیرهای درونزا در حالت اعداد استاندارد. 124

نمودار4-22) مدل اندازه گیری متغیرهای درونزا در حالت اعداد معنی داری.. 125

نمودار 4-23) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد) 127

نمودار 4-24) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) 128

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق. 11

شکل2-1) انواع گردشگران از دیدگاه سازمان جهانی جهانگردی.. 25

شکل 2-2) تاثیر گردشگری در جوامع میزبان. 45

شکل 2-3) سهم منطقه ای رشد کل اشتغال جهانی.. 47

شکل 2-4) مدل جانکینگتون و گنجنارت (2012) 59

شکل 2-5) مدل چن و تسایی(2007) 59

شکل 2-6) مدل چن و چن(2010) 60

شکل 2-7) مدل زابکار و همکاران(2010) 60

شکل 2-8) مدل لای و فوچن(2011) 61

شکل 2-9) مدل هاچینسون و همکاران(2009) 61

شکل2-10) بخش ها و اجزای مختلف مقصد گردشگری.. 65

شکل 2-11) مدل سروکوال. 70

شکل 2-12) مدل کانو. 76

شکل 2-13) ساختار کلان مدل شاخص رضایت مشتری در کشور سوئد SCSB. 77

شکل 2-14) مدل شاخص رضایتمندی مشتری در آمریكا ACSI 77

شکل 2-15) مدل شاخص رضایت مشتری در اروپا ECSI 78

شکل 2-16) مدل شاخص رضایت مشتری در مالزی.. 78

شکل 2-17) مدل انتظارات/ عدم تایید انتظارات.. 79

چکیده

گردشگری در حال حاضر یکی از حوزه های خدماتی مهم در جهان محسوب می شود که به دنبال خود زنجیره ی ارزش زیادی را در سایر حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد. از این رو رونق و پایداری بلند مدت آن همواره یکی از دغدغه های مسئولان و کارشناسان امر می باشد. در این میان تصمیم یک گردشگر پس از اقامت یا بازدید از یک منطقه گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار است که از آن در مبانی نظری غالباً تحت عنوان واکنش رفتاری یاد می شود. بنابراین درک واکنش های رفتاری بازدیدکنندگان برای مدیران مقصد گردشگری مهم می باشد. پژوهش حاضر تأثیر عواملی چون ویژگی های مقصد، کیفیت درک شده خدمات گردشگری، ارزش درک شده و رضایت را بر واکنش های رفتاری گردشگران را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه ی آماری تحقیق کلیه گردشگران ورودی به استان گیلان در نوروز 1393 بودند که 384 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس و با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95 درصد و با در نظر گرفتن دقت برآورد 5 درصد برای جامعه آماری نامحدود انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که پس از تایید روایی و پایایی، توزیع و داده ها با بهره گرفتن از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل تحلیل شد. مطابق با نتایج، ویژگی های مقصد بطور مستقیم و مثبت بر کیفیت درک شده خدمات گردشگری در مقصد تأثیر گذار است و ارزش درک شده و رضایت بطور مستقیم و مثبت از کیفیت درک شده تأثیر می پذیرد، علاوه بر این تأثیر مستقیم مثبت ارزش درک شده و رضایت بر واکنش های رفتاری نیز تأیید شده و همچنین کیفیت خدمات درک شده بازدیدکنندگان بصورت غیر مستقیم و از طریق متغیرهای میانجی رضایت و ارزش درک شده، بر واکنش های رفتاری تأثیر گذار است.

 

واژگان کلیدی: ویژگی های مقصد گردشگری، کیفیت خدمات درک شده، ارزش درک شده، رضایت، واکنش های رفتاری

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه

در میان صنایع خدماتی، صنعت گردشگری یکی از بخش های پیشتاز و در حال رشد در سطح بین المللی است و طبق پیش بینی های صورت گرفته، تقاضا برای گردشگری بین المللی تا سال 2020 به 1میلیارد نفر در سال خواهد رسید. به همین دلیل، گردشگری به عنوان موضوعی مهم و اساسی در تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها محسوب می شود و با گسترش آن می توان مسیری را برای افزایش درآمدهای کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و درنتیجه فراهم نمودن مسیری مطلوب برای دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه ترسیم نمود (کوزه چیان و همکاران،1390،ص20).

گردشگری به عنوان صنعتی نوپا در سال های اخیر تاثیرات زیادی بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان داشته است. ایجاد اشتغال، ارزآوری، تعادل منطقه ای، کمک به صلح جهانی، کمک به سرمایه گذاری در میراث فرهنگی، بهسازی محیط، کمک به بهسازی زیست گاه های حیات وحش، توسعه نواحی روستایی برخوردار از جاذبه های گردشگری و جلوگیری از مهاجر فرستی جمعیت و مانند آن، از جمله مزایای این صنعت بوده است (گودرزوند چگینی و مولایی هشجین،1388،ص180).

گردشگری یكی از بخش هایی است كه به دلیل تأثیرهای مثبت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در حال تبدیل شدن به صنعت اول در جهان است؛ طوری كه بسیاری از كشورها با ایجاد زمینه ها و زیرساخت های مناسب درصدد بهره برداری از مزایای این صنعت هستند. برای اغلب این كشورها گردشگری منبع مهمی برای فعالیت های تجاری، كسب درآمد، اشتغال زایی و مبادلات خارجی محسوب می شود. بسیاری از این كشورها سالانه درآمد سرشاری از این صنعت به دست می آورند، صنعتی كه به دلیل آلودگی كمتر و پیامدهای منفی پایینی كه به همراه دارد صنعت پاك نامیده می شود. به تبع از كشورهای موفق در صنعت گردشگری دیگر كشورها نیز انگیزه توسعه این بخش را مورد توجه قرار داده اند تا از مزیت های آن بی نصیب نباشند. ولی دستیابی به مزیت نسبی در این بخش نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب، تأمین نیازمندیهای گردشگران و ایجاد تسهیلات مطلوب گردشگری است. با توجه به تعدد نیازهای گردشگران به عنوان عوامل جذب و توسعه گردشگری، توسعه این بخش مستلزم شناخت این نیازمندیها و تأمین آن از سوی مقصد است. طوریكه بر اساس این نیازها و خواسته های گردشگران، مناطق مختلف گردشگری با ویژگی منحصر به فرد شكل گرفته اند و نوع شناسی های مختلفی از گردشگری ارائه شده است (ابراهیم پور و همکاران،1390،ص70). برای مثال در یكی از طبقه بندی ها به گردشگری انبوه و جایگزین، فرهنگی و هنری، ماجراجویانه، طبیعت گرا، تاریخی و باستانی، ورزشی، ساحلی، مصرفی، سلامتی و دیدار از بستگان  می توان اشاره نمود. در نوع شناسی دیگر به گردشگری تفریحی، تجاری، فرهنگی، سلامتی و بهداشتی، مذهبی، مبادلات علمی، ورزشی، جنسی، ماجراجویانه و طبیعت گرا اشاره شده كه هر یك مورد توجه و خواست بخشی از گردشگران است (ابراهیم پور و روشندل اربطانی،1390،ص2). كشورهای مقصد برای موفقیت در جذب گردشگران باید با توجه به ویژگی های فرهنگی و جغرافیایی خود نسبت به فراهم آوردن زیرساخت های لازم و تبدیل شدن به مقصد گردشگران در حوزه خاص خود اقدام نمایند. این كار نیازمند رویكردی نظام گرا نسبت به بخش گردشگری است تا از طریق ایجاد و تأمین تسهیلات مورد نیاز زمینه توسعه گردشگری را فراهم نماید. از آنجا كه وجود تسهیلات مورد نیاز اولین گام در جذب و نگهداری گردشگران که به معنی تقاضای مجدد آنها است؛ از این رو شناخت وضعیت منطقه از حیث وجود سطحی از این عوامل، زمینه را برای آشنایی با وضعیت گردشگری منطقه و آسیب شناسی و توسعه آن فراهم می آورد تا با تأمین انتظارات و نیازهای گردشگران، رضایت و وفاداری آنها را نسبت به مقصد ایجاد نمایند (یسال[1]،2003،ص37). به عبارتی دیگر امكان بازگشت و تقاضای مجدد گردشگری بستگی به میزان رضایت آنها از مقصد دارد و تأمین رضایت آنها به نوبه خود وفاداری آنها را به مقصد افزایش خواهد داد (ابراهیم پور و روشندل اربطانی،1390،ص3).

در این میان، استان گیلان که بی تردید یکی از کانون ها و قطب های بسیار تعیین کننده گردشگری کشور محسوب می شود، علی رغم برخورداری از جاذبه های گردشگری متنوع، اعم از طبیعی، تاریخی، فرهنگی و …  هنوز مسیر توسعه از بستر صنعت توریسم را به خوبی طی ننموده و راه طولانی تا تحقق بروندادهای اقتصاد توریسم در پیش دارد. به علت حجم زیاد گردشگر سالانه سرمایه گذاری زیادی در گردشگری انجام می گیرد که به طور خلاصه به پیدایش مقصدهای جدید گردشگری منجر شده است و این روند به نظر می رسد در سال های اخیر با شدت بیشتری دنبال می شود. بدیهی است یکی از پی آمدهای این موضوع پدیدار شدن رقابت فزاینده در بین مقصدها می باشد. بصورت کلی شاخص های موفقیت در این رقابت را می توان در جذب گردشگر بیشتر، مراجعه ی مجدد و ترغیب دیگران برای بازدید توسط گردشگر تعریف کرد که البته این شاخصها برای یک دوره ی زمانی میان مدت یا بلند مدت دارای اعتبار و قابل اتکا هستند. این امر یکی از موضوعات مورد توجه در مطالعات گردشگری است که تحت عنوان واکنش های رفتاری از آن یاد می شود. این متغیر به عنوان یک متغیر وابسته نهایی تحت تأثیر متغیرهای مستقل و میانجی دیگری می باشد (زارعی و همکاران،1391،صص143-142) که نوع و چگونگی حضور و تأثیرگذاری آنها موضوع پژوهش حاضر است.

 

[1] Uysal

تعداد صفحه : 173

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.