دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

گرایش : اجرایی

عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان­ نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فرهنگ اشاره به دانش اعضای یک گروه معین دارد که تصور می شود کم و بیش مشترک است. فرهنگ فعالیت های موسوم به فعالیت های تکراری و غیر تکراری اعضای فرهنگ را تحت تأثیر قرار داده، درون آن ها رسوخ کرده و به آن ها شکل می دهد. تسهیم دانش نیز به عقاید جمعی یا عادات اخلاقی مربوط به توسعه­ی آموزش در میان افراد و یا واحدهای درون و برون سازمان بر می­گردد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان می باشد.

این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- پیمایشی می باشد؛ جامعه آماری مورد مطالعه کلیه كاركنان شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان شامل 290 نفر می باشد که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری طبقه­بندی احتمالی تعداد 165 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، در این پژوهش از دو پرسش­نامه فرهنگ سازمانی دنیسون و مدیریت دانش لین و لی استفاده شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و سازه مورد تأیید قرار گرفت و آلفای کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه 889/0 محاسبه گردید. در پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روشهای آمار توصیفی(جداول توزیع فراوانی مطلق، میانگین) و آزمون های آمار استنباطی(t تک نمونه ای و آزمون فریدمن) بوسیله نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی یافته های جانبی پژوهش پرداخته شد. همچنین با بهره گرفتن از متدولوژی ساختار یافته خطی بوسیله نرم­افزار LISREL فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند.

نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که فرهنگ مشارکتی با ضریب 31 درصد، فرهنگ سازگاری با 25 درصد، فرهنگ انطباق­پذیری با 22 درصد و فرهنگ ماموریتی نیز با 21 درصد بر تسهیم دانش تاثیر­ داشته­اند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که فرهنگ سازگاری با میانگین 2.64 دارای بالاترین رتبه و فرهنگ مشارکتی با میانگین 2.34 دارای پایین ترین رتبه در نمونه مورد بررسی می باشند.

کلید واژه ها: فرهنگ سازمانی، فرهنگ مشارکتی، فرهنگ سازگاری، فرهنگ انطباق پذیری، فرهنگ مأموریتی، تسهیم دانش.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1- شرح و بیان مسأله پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3- اهـداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4- فـرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6- تعریف مفاهیم و وا‍‍‍ژه ها…………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6-1- تعریف نظری مفاهیم و واژه ها…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-2-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه ها  ……………………………………………………………………………………………… 7

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1- مروری بر ادبیات فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………… 10

2-1-1- تعریف فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………… 10

2-1-2- اهمیت فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-3- مدل های فرهنگ سازمانی ………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1-4- گونه شناسی های فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………. 13

2-1-4-1- گونه شناسی هریسون (1972) و هندی (1978) …………………………………………………………………… 13

2-1-4-2- گونه شناسی دیل و کندی (1982 )……………………………………………………………………………………….. 14

2-1-4-3- گونه شناسی کوئین (1988)………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-4-4- گونه شناسی دشپاند ( 1993)……………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-4-5- گونه شناسی اشنایدر (1994)………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-4-6-  گونه شناسی ساننفیلد (1373)……………………………………………………………………………………………… 19

2-1-4-7- گونه شناسی هلریگل و اسلوکام (1994)…………………………………………………………………………………. 19

عنوان                                                                                                                            صفحه

2-1-4-8- گونه شناسی ریچارد ال دفت (1998)…………………………………………………………………………………….. 20

2-1-4-9- گونه شناسی کوئین و کامرون (1999)……………………………………………………………………………………. 21

2-1-4-10- گونه شناسی دشپاند و فارلی (2004)…………………………………………………………………………………… 23

2-1-4-11- گونه شناسی دنیسون (2008)……………………………………………………………………………………………… 24

2-1-5- مقایسه گونه شناسی های فرهنگ سازمانی  ……………………………………………………………………………….. 27

2-1-6-  چارچوب ارزش های رقابتی برای دسته بندی انواع فرهنگ سازمانی ……………………………………………. 29

2-1-6-1- موقعیت اول ( میزان کنترل شدید و کانون توجه داخلی )…………………………………………………………. 31

2-1-6-2- موقعیت دوم (میزان کنترل شدید و کانون توجه خارجی)…………………………………………………………. 32

2-1-6-3- موقعیت سوم ( میزان انعطاف پذیری بالا و کانون توجه داخلی )……………………………………………….. 33

2-1-6-4- موقعیت چهارم ( انعطاف پذیری بالا و کانون توجه خارجی)……………………………………………………… 34

2-2- مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-2-1- مفهوم داده، اطلاعات و دانش ……………………………………………………………………………………………………… 36

2-2-1-1- داده ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-1-2- اطلاعات  ………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-1-3- دانش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-2-2- مفهوم مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-2-1- تعاریف مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-3- اهمیت مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-2-4- خصوصیات دانش ………………………………………………………………………………………………………………………. 41

2-2-4-1-  انواع دانش …………………………………………………………………………………………………………………………… 42

2-2-5- مدل های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-5-1- مدل ادل و گراسیون (1998) …………………………………………………………………………………………………. 43

2-2-5-2- مدل نیومن (1999) ……………………………………………………………………………………………………………… 44

2-2-5-3- مدل هیسیگ (2000) ………………………………………………………………………………………………………….. 45

2-2-5-4- مدل مارک و مک الروی (2002) ……………………………………………………………………………………………. 46

2-2-5-5- مدل گلد و همکاران (2001) …………………………………………………………………………………………………. 46

2-2-5-6- مدل چن و چانگ (2009)……………………………………………………………………………………………………… 47

2-2-6- مقدمات(توانمند سازهای) بکارگیری مدیریت دانش……………………………………………………………………… 49

عنوان                                                                                                                            صفحه

2-2-6-1- مدیریت…………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-2-6-2- فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-2-6-3- ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-2-6-4-  تکنولوژی اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-2-7- پیامدهای (مزایای) بكارگیری مدیریت دانش ………………………………………………………………………………. 51

2-2-8- تسهیم دانش……………………………………………………………………………………………………………………………… 51

2-2-8-1- موانع تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………………………. 52

2-2-8-1-1- موانع بالقوه فردی   ……………………………………………………………………………………………………………. 53

2-2-8-1-2- موانع بالقوه سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 54

2-2-8-1-3- موانع بالقوه تکنولوژی…………………………………………………………………………………………………………. 55

2-2-8-2- تسهیم دانش و نگرش کارکنان ………………………………………………………………………………………………. 57

2-3- اثر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………. 59

2-3-1-  فرهنگ به عنوان یکی از نتایج مدیریت دانش……………………………………………………………………………… 61

2-3-2- فرهنگ تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………………….. 62

2-4- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-4-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………. 64

2-4-2- تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………… 65

2-5-  جمع­بندی برسی نظری  ………………………………………………………………………………………………………………………68

خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل سوم:روش پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

3-2- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

3-3- حجم نمونه و روش نمونه­گیری ………………………………………………………………………………………………………. 71

3-4- روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-5- اعتبار و قابلیت اعتماد یا روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………. 75

3-5-1- تعیین روایی (اعتبار) …………………………………………………………………………………………………………………. 75

3-5-2- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) ……………………………………………………………………………………………………. 75

عنوان                                                                                                                            صفحه

3-6- روش­های تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق ………………………………………………………………………………………. 76

خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

4-1- تحلیل توصیفی داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 79

4-1-1- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه…………………………………………………………………………….. 79

4-1-1-1-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت…………………………………………………………………………………. 79

4-1-1-2-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سن………………………………………………………………………………………… 80

4-1-1-3-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات……………………………………………………………………………….. 81

4-1-1-4-  وضعیت پاسخ دهندگان از نظر تأهل………………………………………………………………………………………. 82

4-2- تحلیل استنباطی داده­ها………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-1- مدل های اندازه­گیری………………………………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-1-1- مدل اندازه­گیری فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 83

4-2-1-2- مدل اندازه­گیری تسهیم دانش…………………………………………………………………………………………………. 87

4-2-2- همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………………………………….. 89

4-2-2- 1- همبستگی بین فرهنگ مشارکتی و تسهیم دانش ………………………………………………………………….. 89

4-2-2- 2- همبستگی بین فرهنگ سازگاری و تسهیم دانش …………………………………………………………………… 89

4-2-2- 3- همبستگی بین فرهنگ انطباق پذیری و تسهیم دانش …………………………………………………………… 90

4-2-2- 4- همبستگی بین فرهنگ مأموریتی و تسهیم دانش ………………………………………………………………….. 91

4-2-3- تأیید مدل مفهومی تحقیق با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری…………………………………………………… 91

4-2-4- آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی…………………………………….. 96

4-2-4-1- فرضیه فرعی(1-1)، فرهنگ مشارکتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد………………………………… 96

4-2-4-2- فرضیه فرعی(1-2)، فرهنگ سازگاری بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد………………………………… 96

4-2-4-3- فرضیه فرعی(1-3)، فرهنگ انطباق پذیری  بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد…………………….. …97

4-2-4-4- فرضیه فرعی(1-4)، فرهنگ مأموریتی بر تسهیم دانش تأثیر معناداری دارد……………………………… …97

4-2-5- آزمون میانگین یک جامعه………………………………………………………………………………………………………… …98

4-2-6- آزمون واریانس فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….. …99

عنوان                                                                                                                            صفحه

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

 

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادها

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101

5-1- مروری بر مسأله، فرضیه ها و اهداف……………………………………………………………………………………………….. 102

5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 103

5-3- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………… 109

5-4- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..108

5-5- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………… 108

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………..116

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                           صفحه

شکل 1-1، مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 4

شکل 2-1، مدل فرهنگ سازمانی دنیسون   ……………………………………………………………………………………………… 27

شکل 2-2، جمع بندی گونه شناسی های فرهنگ سازمانی بر اساس چارچوب ارزش های رقابتی……………….. 30

شکل 2-3، فرآیند های مدیریت دانش………………………………………………………………………………………………………. 48

شکل 2-4، مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..68

شکل 4-1، وضعیت متغیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………… 79

شکل 4-2، وضعیت متغیر سن در نمونه آماری………………………………………………………………………………………….. 80

شکل 4-3، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………………….. 81

شکل 4-4، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس وضعیت تأهل………………………………………………………………………….. 82

شکل 4-5، مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی مربوط به خروجی برآورد ها………………………………………………….. 84

شکل 4-6، مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی مربوط به خروجی راه حل های استاندارد………………………………. 85

شکل 4-7،  مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی………………………………………. 86

شکل 4-8، مدل اندازه گیری تسهیم دانش مربوط به خروجی برآوردها……………………………………………………….. 87

شکل، 4-9، مدل اندازه گیری تسهیم دانش مربوط به خروجی راه حل های استاندارد شده………………………….. 88

شکل 4-10، مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب مدل اندازه­گیری  تسهیم دانش…………………………………………. 88

شکل 4-11، مدل نهائی روابط ساختار یافته خطی مربوط به خروجی برآوردها…………………………………………… 92

شکل 4-12، مدل نهایی روابط ساختار یافته خطی مربوط به خروجی راه­حل­های استاندارد شده مدل مفهومی

تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

شکل 4-13، مقادیر بحرانی(T-value) ضرایب در مدل نهایی روابط ساختار…………………………………………….. 95

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                            صفحه

جدول 2-1، معیارهای فرهنگ سازمانی از دیدگاه دشپاند…………………………………………………………………………… 17

جدول 2-2، تطبیق انواع فرهنگ سازمانی در گونه شناسی های مختلف……………………………………………………… 29

جدول 2-3، معیارهای سنجش گونه اول فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….. 32

جدول 2-4، معیارهای سنجش گونه دوم فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………….. 33

جدول 2-5، معیارهای سنجش گونه سوم فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………….. 34

جدول 2-6، معیارهای سنجش گونه چهارم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………… 35

جدول3-1، نمونه گیری طبقه بندی…………………………………………………………………………………………………………. 71

جدول 3-2، پرسشنامه فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………. 73

جدول 3-3، پرسشنامه تسهیم دانش………………………………………………………………………………………………………… 74

جدول 3-4، نتیجه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………… 76

جدول 3-5، شاخص های برازندگی در تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر……………………………………………….. 77

جدول 4-1، توزیع پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………… 79

جدول 4-2، توزیع پاسخگویان بر اساس سن…………………………………………………………………………………………….. 80

جدول 4-3، توزیع پاسخگویان بر اساس تحصیلات……………………………………………………………………………………. 81

جدول 4-4، توزیع پاسخ گویان بر اساس وضعیت تأهل……………………………………………………………………………… 82

جدول 4-5، شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری فرهنگ سازمانی……………………………………………………….. 83

جدول 4-6، شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری تسهیم دانش…………………………………………………………….. 87

جدول 4-7، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ مشارکتی و تسهیم دانش…………………………………………….. 89

جدول 4-8، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ سازگاری و تسهیم دانش……………………………………………… 90

جدول 4-9، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ انطباق پذیری و تسهیم دانش……………………………………… 90

جدول 4-10، آزمون همبستگی پیرسون بین فرهنگ مأموریتی و تسهیم دانش…………………………………………… 91

جدول 4-10، شاخص های برازندگی مدل نهائی تحقیق……………………………………………………………………………. 94

جدول 4-11، نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………… 96

جدول 4-12، نتایج آزمون میانگین عامل­ها…………………………………………………………………………………………….. …98

جدول 4-13، آزمون فریدمن فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………… 100

 

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

در این فصل پس از بیان مسأله، اهمیت موضوع بیان خواهد شد. سپس چارچوب مفهومی به عنوان مبنای انجام این مطالعه و تحقیق تشریح می­گردد و سپس اهداف، سوال­ها، فرضیه ها، قلمرو تحقیق و در پایان تعریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها و اصطلاحات تشریح خواهند شد.

 

1-1- شرح و بیان مسأله پژوهش

به منظور کسب و حفظ مزیت رقابتی در اقتصادهای جهانی، سازمان های امروزی باید به طور مؤثری به سمت منابع دانش حرکت کنند (ونگ و چنگ[1]، 2007؛ لیبوویتز و همکاران [2]، 2007). این جهان گرایی و رقابت موجب شد تا امروزه دانش به یک منبع استراتژیک و مطمئن مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها تبدیل شود و سازمان ها را بر آن داشته است تا توجه بیشتری به مدیریت دانش[3] مبذول داشته و از دانش کارکنان در راستای بقا سازمان، به نحو مطلوب تری بهره برداری نمایند.

برایان کوئین[4] این چنین بیان می کند که :” سه چهارم ارزش افزوده ایجاد شده در هر سازمانی به واسطه در اختیار داشتن دانش خاص آن سازمان می باشد. ” با توجه به اهمیتی که دانش در دنیای امروزی پیدا کرده است، روش و نوع استفاده از دانش و برقراری زمینه هایی جهت انجام گرفتن این مهم ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر مدیریت دانش بطور گسترده به عنوان یک مزیت رقابتی شناخته شده است و سازمان های زیادی از آن به عنوان یک استراتژی اساسی در راستای دستیابی به مزیت رقابتی استفاده می نمایند. درصد بالایی از سازمان­هایی که مدیریت دانش را به عنوان استراتژی اصلی خود برگزیده اند، به اهداف موردنظر خود دست نیافته و احساس می کنند که تحقق آن امری غیر عملی است.

از اوایل دهه 1990 مدیریت دانش در راستای افزایش بهره وری و اثربخشی به صورت یک عامل حیاتی درآمده است (دلونگ و فاهی[5] ،2000). مدیریت دانش یک استراتژی حیاتی تجاری می باشد که یک سازمان را به استفاده بهینه از منابع در اختیار، دانش جمعی، استعدادها و تجارب قادر می سازد و بدین وسیله نرخ استفاده از فرصت ها و برخورد مناسب با چالش ها را بسرعت بالا می برد. در واقع مدیریت به عنوان راهی جهت استفاده بهینه از دانش (ضمنی و آشکار) شناخته شده است (کلوپلوس و فراپالو[6]، 2000).

مدیریت دانش با تمام سطوح و جهات سازمانی در ارتباط می باشد، بنابراین فرهنگ، افراد، فرآیندها و تکنولوژی همه باید در راستای پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش مد نظر قرار بگیرند. به عبارت دیگر مدیریت دانش تنها به تکنولوژی بستگی ندارد بلکه به افراد نیز وابسته است. در مسیر پیاده سازی فرایندهای مدیریت دانش موانع و مشکلات بسیاری قد علم می کنند. در این میان فرهنگ سازمانی[7] از جمله مهمترین موانع به حساب می آید. مدیران و رهبران امروزی می دانند که فرهنگ سازمانی مانعی بر سر راه تسهیم دانش است. با نگاهی گذرا بر سیستم دانشی سازمانها، دیده می شود که چون افراد دانش خود را به عنوان وسیله ای برای امنیت شغلی می پندارند، از تسهیم دانش طفره می روند و در نتیجه  فقدان فرهنگی حامی از روح همكاری احساس می­شود (چین لوی[8]،2004).

در تحقیقی از ارنست و یانگ[9] در مجله دنیای کامپیوتر (1998-2001) فرهنگ به عنوان بزرگترین مانع در سر راه انتقال دانش شناخته شده است که باعث عدم توانایی تغییر رفتار افراد شده و نیز بزرگترین مانع در مسیر اداره دانش است ) كی وورد و لیدنر[10]،2003). در مطالعه دیگری بر روی کارکنان 453 شرکت، بیش از نیمی از آنان ابراز داشتند که فرهنگ سازمانی، مانع اصلی موفقیت راهکارهای مدیریت دانش است ( راگلز[11]،1998).

با توجه به اهمیت فرهنگ، فاهی و پراسک[12](1998) این چنین بیان می کنند که:  ” یک سری ابزارهایی چون اینترانت، اینترنت، لوتوس نوتز[13] و غیره وجود دارند که برای دانش محور بودن به آنها نیاز است و اما تکنولوژی تنها 20% از پاسخ این معما را تشکیل می دهد. 80% باقی مانده افراد هستند. شما باید فرهنگ خاصی را انتخاب کنید. “

استراتژی مدیریت دانش، منابع مختلف سازمان را به قابلیت مبدل نموده و از این طریق بقای بلند مدت سازمان را تضمین می نماید(داروچ[14]، 2005). نکته قابل توجه این است که در راستای پیاده سازی مدیریت دانش، مسئله تسهیم دانش از اهمیت بسزایی برخوردار است. تسهیم دانش مهارت ها و مزایای رقابتی سازمان را توسعه داده و از این طریق برای سازمان ایجاد ارزش افزوده می نماید(رنزل[15]، 2006).

لذا  با توجه به مدل مفهومی پژوهش که در شکل (1-1) به صورت شماتیک ارائه شد است، در پژوهش حاضر تلاش می گردد فرهنگ سازمانی برتر در زمینه ارتقاء سطح تسهیم دانش در بین کارکنان شرکت توزیع برق منطقه ای شهر اصفهان شناسایی و تأثیر هر یک از مؤلفه های فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش مورد ارزیابی قرار می گیرد.

 

 

شکل 1-1، مدل مفهومی پژوهش

1-2- اهمیت و ارزش پژوهش

امروزه دانش و اطلاعات به عامل تعیین کننده ای در موفقیت و قدرت پذیری سازمان ها تبدیل شده است. در این راستا بسیاری از سازمان ها تلاش خود را بر این مسئله متمرکز نموده اند که چگونه می توانند دانش را در سازمان، مدیریت نمایند. مدیریت دانش مقوله ای نظام مند است و نیازمند توجه همه جانبه به عوامل مختلف سازمانی می باشد. در میان عوامل سازمانی موضوع فرهنگ سازمانی در سال های اخیر بیش از دیگر عوامل نظر محققان را به خود جلب کرده است (العلوی و دیگران[16] ، 2007).

توجه به این موضوع ضروری است که موقعیت سازمان در اجرای هر استراتژی از جمله مدیریت دانش تا حدود زیادی به حمایت و پشتیبانی فرهنگ سازمانی از آن استراتژی بستگی دارد. تلاش سازمان­ها برای تبدیل شدن به سازمان­های دانش محور در صورتی موفقیت­آمیز خواهد بود که ویژگی های فرهنگی مورد نیاز برای پیاده سازی  مدیریت ­دانش در هر سازمان وجود داشته باشد (آردیچویلی[17] ،2006؛ بوك[18]،2005؛ لوپس[19]،2004).

باور بر این است که فرهنگ بر رفتارهای مرتبط با دانش، افراد، گروه ها، واحدهای سازمانی، و کل سازمان تأثیر گذار می باشد و تأثیر مهمی بر تعیین این موضوع دارد که چه دانشی را باید در چه زمانی و با چه کسی تبادل کرد (اولیور و كاندادی [20] ، 2006 و كینگ[21] ، 2007). همچنین مروری بر ادبیات موضوع بطور خلاصه نشان می دهد که حضور یک نوع فرهنگ خاص برای اجرای مؤثر مدیریت دانش در سازمان ضروری است. برآیند این مطالعات بویژه بر این مطلب تأکید دارد که آن نوع فرهنگ می تواند به اجرای موفق فرآیندهای مدیریت دانش کمک کند که بر تبادل دانش، اعتماد، باز عمل کردن و خلاقیت تأکید داشته باشد (كینگ ، 2007 و لاسن[22] ،2003).

کی ورث و لیندر(2006) معتقدند که فرهنگ مشخص می نماید دانش مناسب برای تسهیم چه دانشی است و همچنین شخص و زمان مناسب برای تسهیم را تعیین می کند. آنان معتقدند که سطوح مختلف فرهنگ از راه های مختلف بر رفتارهای مربوط به دانش افراد، تیم ها، واحد های سازمانی و همچنین کل سازمان اثر می گذارد. به طور کلی ارزش ها و هنجارهای فرهنگی رفتار اعضای سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند و در نهایت بر خلق، تسهیم و بکارگیری دانش در سازمان تأثیر می گذارند (زنگ و همکاران[23]، 2010؛ طاهر و همکاران[24]، 2010). از این رو دستیابی به فضائی که در آن افراد آزادند که تجربه، ریسک و اشتباه کنند و همچنین ایجاد فرهنگ سازمانی که فرآیند تسهیم دانش را تسهیل نماید، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 

1-3- اهـداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین میزان تأثیر فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان.

اهداف فرعی

  • تعیین میزان تأثیر “فرهنگ مشارکتی” بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان.
  • تعیین میزان تأثیر ” فرهنگ سازگاری ” بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان.
  • تعیین میزان تأثیر ” فرهنگ انطباق پذیری ” بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان.
  • تعیین میزان تأثیر ” فرهنگ مأموریتی ” بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان.

 

1-4- فـرضیه های پژوهش

فرضیه­ ی اصلی:

فرهنگ سازمانی بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان تأثیر معناداری دارد .

فرضیه های فرعی:

  • “فرهنگ مشارکتی” بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان تأثیر معناداری دارد.
  • “فرهنگ سازگاری” بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان تأثیر معناداری دارد.
  • “فرهنگ انطباق پذیری” بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان تأثیر معناداری دارد.
  • “فرهنگ مأموریتی” بر تسهیم دانش در شرکت توزیع برق منطقه­ای شهر اصفهان تأثیر معنی داری دارد.

[1] – Wang & Chang

[2] – Liebowitz et al

[3] – Knowledge Management

[4] – Brian Quinn

[5] – Delong and Fahey

[6] – Koulopoulos & Frappaolo

[7] – Organizational Culture

[8] – Chin-Loy

[9] – Ernest & Yang

[10] – Kayworth and Leidner

[11] – Ruggles

[12] – Fahey and Prusak

[13] – Lotus Notes

[14] – Darroch

[15] – Renzl

[16] – Al-Alawi

[17] – Ardichvili

[18] – Bock

[19] – Lopes

[20] – Oliver & Kandadi

[21] – king

[22] – Lawson

[23] – Zheng et al

[24] – Tahir et al

 

تعداد صفحه :  144

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.