پایان نامهبررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های كارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های كارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

دانشگاه پیام نور

گروه مدیریت

عنوان تحقیق:

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی واستراتژی های كارآفرینی درون سازمانی در شرکت های دانش بنیان شهرک صنعتی شیراز

 

استاد راهنما:

 

نگارش:

شماره دانشجویی:

زمستان1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 8

1-2) بیانمساله. 9

1-4) اهدافانجامتحقیق.. 11

1-5) تعریفواژههاواصطلاحاتتحقیق.. 12

فصلدوم:ادبیاتوپیشینهتحقیق.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- سرمایه. 16

2-3- انواعسرمایه. 17

2-4- سرمایهاجتماعی.. 18

2-5- تعریفسرمایهاجتماعی.. 21

2-7-  انواعسرمایهاجتماعی.. 26

2-8-  سرمایهاجتماعیبهمثابهیکیازمشخصههایجوامعوملتها 26

2-9- منشأهایسرمایهاجتماعی.. 28

2-10- الگوهایاندازهگیریسرمایهاجتماعی.. 29

2-11- عواملتعیینکنندهپیدایشسرمایهاجتماعیدراینحیطه(سازمان) 31

2-12- رویکردهایمفهومیاصلیبهسرمایهاجتماعی.. 31

2-13-  سنجشسرمایهاجتماعی.. 32

2-14- کارآفرینی.. 34

2-15- تاریخچهكارآفرینی.. 35

2-16- تعاریفکارآفرینی.. 37

2-17- انواعكارآفرینی.. 40

– كارآفرینیمستقل.. 41

– كارآفرینیدرونسازمانی.. 41

– كارآفرینیسازمانی.. 42

2-18-کارآفرینیدرون‍سازمانی.. 43

2-19- مدلهایفرآیندكارآفرینیسازمانی.. 44

2-20-  مدلكارآفرینیسازمانیكورنوالوپرمن.. 45

2-21-  مدلكارآفرینیسازمانیكوراتكوونافزیگر. 46

2-22- فرآیندكارآفرینیاحمدپورومقیمی.. 47

2-24- مدلکارآفرینیبارینگروایرلند. 48

2-25- مدلپیترزوپتلزبرگوعواملموثربرآن. 50

2-25-2- تکنیکهایایدهپردازی: 53

2-25-3- بکارگیری(امکانسنجی) ایدهدرسازمان. 54

2-25-4- نتایجایده 55

2-26- سرمایهاجتماعیوکارآفرینیسازمانی.. 55

2-27- تحقیقاتانجامگرفته : 59

2-27-1- داخلی: 59

2-27-2- خارجی:. 60

فصل سوم:

3-1) مقدمه. 64

3-2) روشتحقیق.. 64

3-2-1)تحقیقکاربردی.. 65

3-2-2) تحقیقتوصیفی.. 65

فرایندپژوهش: 68

3-3) متغیرهایتحقیق.. 68

3-4) روشهایجمع آوریاطلاعات.. 69

3-5) رواییوپایاییپرسشنامه. 70

3-5-1) تعیینپایایی (قابلیتاعتماد) پرسشنامه. 70

3-5-2) تعییناعتبار (روایی) پرسشنامه. 71

3-6) جامعهونمونهآماری.. 72

3-6-1) جامعةآماری.. 72

3-6-2) قلمرومکانیتحقیق.. 73

3-6-3) قلمروزمانیتحقیق.. 73

3-6-4) نمونهآماریوروشمحاسبهحجمنمونه. 73

3-8) روشتجزیهوتحلیلاطلاعات.. 75

فصل چهارم:

4-1- مقدمه. 77

4-2- ویژگیهایجمعیتشناختیپاسخدهندگان. 77

4-3- تحلیلاستنباطیدادهها 79

4-3-1-بررسینرمالبودنمتغیرها 80

4-3-1-1- بررسینرمالبودنمتغیرهایگرایشکارافرینانه. 80

4-3-1-2- بررسینرمالبودنمتغیرسرمایهاجتماعی.. 81

4-3-3- بررسیهمبستگیبینمتغیرهایمستقلووابسته. 81

4-3-3-1- همبستگیبینبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانی.. 81

4-3-3-2- همبستگیبینبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانی.. 82

4-3-3-3- همبستگیبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانی.. 83

4-3-3-6- همبستگیبینگرایشکارآفرینانهوسرمایهاجتماعی.. 83

فصل پنجم:

5-1- مقدمه. 86

5-2- مروریمختصربرهدف،مسئلهوچگونگیكار. 86

5-3- نتایجآزمونها 87

5-3-1- تائیدیاعدمتائیدفرضیاتبااستفادهازمدلمعادلاتساختاریافتهخطی.. 87

5-3-1 -1  آزمونفرضیهفرعی1:  همبستگیمعنیداریمیانبعدساختاریوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد.. 87

5-3-1 -2  آزمونفرضیهفرعی2:  همبستگیمعنیداریمیانبعدشناختیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. 88

5-3-1 -3  آزمونفرضیهفرعی3: همبستگیمعنیداریبینبعدروانیوکارآفرینیدرونسازمانیوجوددارد. 88

5-3-2- آزمونفرضیهاصلی: گرایشکارآفرینانهبرسرمایهاجتماعیسازمانیتأثیردارد. 89

5-4- نتیجهگیریوپیشنهاداتکاربردی.. 90

منابعوماخذ. 97

 

مقدمه

تحولات قرن حاضر با شتاب فراوان تمامی رویکرد های سنتی به مفهوم سازمان به عنوان موضوع علم مدیریت را به کناری نهاده و با به هم ریختن قواعد کلاسیک مدیریت، مفاهیمی نوین را به تاریخ علم مدیریت تزریق می نماید . امروزه، منابع خلق ارزش با چرخشی آشکار ، از سرمایه های برون زا به سرمایه های درونی تغییر جهت داده است. سرمایه اجتماعی همچون ثروتی پنهان ( توسلی و همکاران ، 1382) ، به تولید دانش سازمانی منتهی می شوند و روش های قدیمی ایجاد ارزش همچون سرمایه های مادی و نیروی کار فیزیکی، جایگاه گذشته خود را از دست داده اند. یكیازاندیشمندانمدیریتبهناملینداگراتون(2003)برایترسیماینوضعیتجدیدازاستعارهانقلابدموكراتیكدرمحیطهایكاریاستفادهمیكند .بهعقیدهوی،مفهومدموكراسیسازمانیحولچنداصلاساسیبوجودمیآید :ایجادشرایطیكهدرآنافرادبتوانندتواناییبالقوهوكیفیتهایمتمایزخودرابیانكنند، حمایتازاستفادهاختیاریازقدرت،مداخلهافراددرتعیینشرایطارتباطشانباسازمانونهایتاتوسعهفرصتبرایدسترسیبهمنابعارزشمند.

در این میان ، کارآفرینیی به عنوان مفهومی جدید پا به عرصه مفاهیم علمی نوین می گذارد و با رشد روز افزون کاربرد کارآفرینیی در دنیای واقع ، توجه سیاست گذاران و کلان نگران را به خود جلب می نماید. از دیگر سو برای شناخت و تفسیر نحوه عملکرد ، کارآفرینیی به عنوان یک برنامه تحقیقات علمی جایگاه خود را در تئوری های مدیریت می گشاید و برای توجیه تاثیر آن بر روی توسعه جامع و همه جانبه ، به نظریه پردازی می پردازد .

برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیه کارآفرینیی کافی است بدانیم که فقط بین سالهای 1999 تا 2000 در کشور آمریکا قریب به 8/10 میلیون شغل برخاسته از فعالیت های کارآفرینیانه به وجود آمده است که درمقایسه با حذف 3/8 میلیون شغل به واسطه سیاست های کوچک سازی و افزایش بهره وری ، اقدامات کارآفرینیانه به ایجاد 5/2 میلیون فرصت شغلی به طور خالص کمک کرده است و اثرات منفی بیکاری را برطرف ساخته است . (سلیمی فر و  مرتضوی ، 1384 )

از دیگر سو همانگونه که مطرح شد، مدتی است که سرمایه  سرمایه اجتماعی به عنوان منابع جدید سازمانی مورد توجه قرار گرفته است. بنابر مطالعه اشام و دیگران  طی سال های دهه 1990 به این سو ، بیشترین ارجاعات در مجلات معتبر موجود در بانک اطلاعاتی  « EonLit » مربوط به کلید واژه سرمایه اجتماعی بوده است . همین طور  طبق مطالعات فاین بنا بر نظر سردبیر مجله «Quarterly Journal of Economics» از مجلات معتبر در حوزه اقتصاد رایج و غالب ، یک چهارم ارجاعات مجله در دهه 1990 مربوط به اثر 1993 پوتنام مربوط به تعریف سرمایه اجتماعی بوده است( دینی ترکمانی ، 1385).

بدین مناسبت با توجه به اهمیت موضوع ، لزوم پرداختن به مساله کارآفرینیی و بررسی تمامی جوانب و ابعاد آن در تحقیقات متعددی مدنظر قرار گرفته است . در این راستا پرداختن به سرمایه اجتماعی و نیز در تئوری های کارآفرینیی ، مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات گسترده ای از ارتباط بین این متغیرها ، ارائه شده است . مبانی نظری کارآفرینیی در سازمان ، اهمیت سرمایه اجتماعی را در درک این که چگونه سازمان ها شبکه ها را خلق و آنها را مدیریت می کنند ، روشن می سازد . در سطح فردی نیز ، مطالعات صورت گرفته نشان می دهند ، شبکه های شخصی کارآفرینی ، امکان دسترسی به منابعی را که خود فرد به تنهایی قادر به دست یابی به آنها نیست ، فراهم می کند. اگر فردی توانایی و تمایل به خطرپذیری برای اقدام به کاسبی یا کارهای کارآفرینیانه را داشته باشد ، برای راه اندازی کسب و کار و کارهای کارآفرینیانه شانس مضاعف خواهد داشت . اگر چنین افرادی در کسب و کاری وجود داشته باشند ، به احتمال زیاد موفق خواهند بود( الوانی و عبدالله پور ، 1387).

تعداد صفحه : 98

در قسمت هایی از متن این فایل کلمات به هم چسبیده شده ولی خواناست

قیمت 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.