بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی:دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

تکه هایی از متن :

 

5-1- نتیجه گیری

در بخش اول این مطالعه، آزمایش‌های خزشی تک مرحله‌ای، چندمرحله‌ای و بارگذاری-باربرداری، در سطوح تنشی متفاوت در حالت خشک و اشباع به منظور بررسی تاثیر سطوح تنش، تاریخچه تنش و تاثیر آب منفذی بر رفتار خزشی نمونه‌ی خاک ماسه‌ رس‌دار انجام شده است.

نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهند:

  • در تنش‌های پایین مقادیر ضریب تراکم ثانویه در نمونه‌های اشباع بزرگتر از نمونه‌های خشک می‌باشد. در نمونه اشباع به دلیل توانایی لغزش بالا و اصطکاک پایین ذرات به آسانی بر روی هم می‌لغزند. ولی با افزایش تنش نمونه متراکم‌تر، پایدارتر و میانگین نیروهای داخلی کاهش یافته و تغییرشکل‌های خزشی کمتری مشاهده می‌شود، بطوریکه مقادیر ضریب تراکم ثانویه کاهش می‌یابد. درحالیکه در نمونه خشک با افزایش تنش تغییرشکل‌های خزشی بیشتر می‌شود و با گذشت زمان لغزش و تماس ذرات با هم افزایش می یابد.
  • در نمونه‌های اشباع، روند تغییرات ضریب تراکم ثانویه با افزایش سطوح تنش در هر دو آزمایش خزشی تک مرحله‌ای و چندمرحله‌ای تقریبا یکسان است و مدت زمان بین بارگذاری‌ها تاثیری بر میزان تغییرات تراکم ثانویه ندارد، اما در نمونه‌های خشک با افزایش مدت زمان بین بارگذاری، تغییرات ضریب تراکم ثانویه بیشتر می‌شود.
  • در تنش‌های یکسان، مقادیر ضریب تراکم ثانویه در آزمایش‌های خزشی تک‌مرحله‌ای و بارگذاری-‌باربرداری تقریبا یکسان می‌باشد، اما در آزمایش بارگذاری-باربرداری زمان رسیدن به یک تخلخل مشخص کوتاه‌تر از آزمایش تک‌مرحله‌ای بوده و این آزمایش می‌تواند باعث تسریع در خزش را شود. در آزمایش بارگذاری-باربرداری با اعمال تنش‌های بیش تحکیمی و تنش‌های خزشی آرایش و لغزش مجدد ذرات رخ می‌دهد که باعث افزایش سرعت خزش می‌شود.
  • یک رابطه خطی بین نسبت تخلخل و لگاریتم تنش موثر وجود دارد. نتایج نشان می‌دهد، که شاخص تراکم نمونه خشک بزرگتر از نمونه های اشباع می‌باشد. می‌توان گفت در تخلخل اولیه و تخلخل در پایان تحکیم اولیه بالا، مقادیر شاخص تراکم نیز بالا می‌باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.