دانلود پایان نامه ارشد درباره:تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند دروازه ای

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله و بررسی هندسه سیستم  بادبند دروازه ای 

تکه هایی از متن :

١-١- سیستم های مهاربندی در فلسفه جدید طراحی

طبق فلسفه طراحي لرزه اي، انتظار مي رود كه سيستم مهاربندي تحت زلزله هاي شديد و كمياب بتوانند پاسخ غير ارتجاعي پايدار و مداومي از خود نشان دهند. استراتژي اين فلسفه طراحي طوري است كه مطمئن شويم تغييرشكل هاي پلاستيك فقط در بادبندها اتفاق مي افتد و ساير قسمت هاي سازه مثل ستون ها و تيرها و اتصالات بدون پذيرفتن خرابي، زلزله هاي شديد را تحمل كرده و باربري ثقلي سازه را حفظ نمايند. بدين مفهوم كه بادبندها به عنوان عضو كنترل شونده توسط تغييرمكان[1] و ساير اعضاي سازه اي و اتصالات به عنوان عضو كنترل شونده توسط نيرو[2] مي شوند و در نتيجه رفتارشكل پذير سازه تأمين مي شود. در مقايسه با قاب هاي خمشي، در قاب هاي مهاربندي شده محدوديت هايي در تغييرشكل هاي غيرارتجاعي برگشت پذير وجود دارد و مطلوبست كه مكانيسم غيرارتجاعي در نقاط خاصي از سازه باشد. مفصل پلاستیك تا حد امكان در سطوح مختلف سازه پخش شود تا اينكه مقدار تغييرشكل پلاستيك در مكان هاي خاص كاهش يابد. در اولين سطح، بادبندها با كمانش غيرارتجاعي يا تسليم خود انرژي را جذب مي نمايند و ساير اعضاي سازه تقاضاهاي[3] ناشي از رفتار غيرارتجاعي بادبندها را تحمل كرده، پايداري آنها را تأمين مي نمايند.

طراحي موجود كه بر اساس روش تنش مجازاست و ازآناليز استاتيكي بهره مي گيرد، ابهاماتي در اين زمينه دارد. همچنين وجود خسارتهاي زياد در قابهاي مهاربندي شده (در زلزله هاي شديد) سبب مي شوند تا تحقيقات و مطالعات در زمينه رفتار غيرارتجاعي بادبندها هم بصورت تجربي و هم تئوريك افزايش يابد.

عملكرد غيرالاستيك قابل اطمينان بادبندها، نيازمند ايجاد مسير مناسب و آزاد براي تغييرشكل هاي پس از الاستيك و قابل پيشگویي بودن رفتار كمانشي است. از آنجائيكه استراتژي طرح لرزه اي در قاب هاي مهاربندي شده، اطمينان يافتن از رفتار غيرارتجاعي فقط در بادبندهاست، زيرا كه تغييرشكل غيرارتجاعي پايدار بادبندها، منبع اصلي جذب انرژي زلزله است. براي اينكار وبراي محافظت ساير اعضاي غيرشكل پذير و كنترل شونده به نيرو در سازه مهاربندي شده، بايد تخمين واقعي و صحيح از رفتار غيرارتجاعي بادبندها و نيروهاي بوجود آمده در آنها هنگام زلزله هاي شديد، داشته باشيم. براي رسيدن به اهدافي كه در بالا ذكر شد و نيز رسيدن به پاسخ شكل پذير مورد نياز بايد بر رفتار هيسترزيس و غيرارتجاعي بادبندها شناخت كامل و مسلطي داشه باشيم زيرا با وجود آنكه تلاش هايي در جهت مشخص كردن رفتار هيسترزيس بادبندها صورت گرفته ولي در آئين نامه هاي لرزه اي نكات مبهم و ناسازگار وجود دارد، برخي از آنها مطابق معيارهاي طراحي اوليه مي باشد و برخي نيز بر اساس روابط هندسي و محدوديت هاي ابعادي مي باشد. بنا به دلايلي كه ذكر شد و براي پيش بيني رفتار الاستوپلاستيك بادبندها، بايد اطلاع دقيقي از روابط تغييرمكان- بار بادبندها تحت بارگذاري سيكلي داشت. هر چند كه رفتار غير الاستيك سيكلي بادبند كاملا پيچيده است.

استفاده از جذب انرژي بادبند فشاري در قابهاي مهاربندي، مفهوم جديدي است كه علاوه بر مزيت هاي اقتصادي، مي تواند عملكرد لرزه اي مطمئن تري را در زلزله هاي شديد تضمين نمايد. با كمانش بادبند، خمش در آن ايجاد مي شود و در نهايت منجر به تشكيل مفصل پلاستيك در محل لنگر ماكزيمم (در وسط عضو) مي شود. بوجود آمدن كمانش غيرارتجاعي باعث مي شود كه بادبند فشاري به منبع مهمي براي جذب انرژي لرزه اي تبديل شود. به عبارت ديگر از مهمترين عوامل و پارامترهايي كه بر رفتار لرزه اي قاب هاي مهاربندي شده تأثير مي گذارد، اثر بادبند فشاري است كه در بسياري از موارد ناديده گرفته مي شود، ولي تعيين منحني هيسترزيس بادبند فشاري و مقدار جذب انرژي و نيز تأثير آن بر عملكرد لرزه اي مي تواند در شناخت بهتر و واقعي رفتار هيسترزيس مؤثر باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند  دروازه ای  تحت تاثیر نیروی زلزله  و بررسی هندسه سیستم  بادبند  دروازه ای 

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.