دانلود مقالات

مجموعه کامل پایان نامه دسترسی رایگان متن کامل پایان نامه مقاله تحقیق پروژه رشته و گرایش : ادبیات برق عمران تاریخ شیمی فیزیک حسابداری رشته روانشناسی و…

دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع سازه های فضاکار گنبدی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

  مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                               صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- تاریخچه­ی سازه­های فضاکار ...........................................................................................................................................1

1-2- مروری بر تحقیقات انجام شده .......................................................................................................................................3

1-3- اهداف تحقیق .....................................................................................................................................................................4

فصل دوم: معرفی سازه­های فضاکار

2-1- دسته­بندی سازه­های فضاکار از لحاظ شکل هندسی .................................................................................................6

2-1-1- شبکه­ها ......................................................................................................................................................................7

2-1-2- چلیک­ها .....................................................................................................................................................................7

2-1-3- گنبدها .......................................................................................................................................................................8

2-1-4- سازه­های چادری ......................................................................................................................................................9

2-2- اجزای تشکیل دهنده­ی سازه­های فضاکار مشبک ...................................................................................................10

2-2-1- سیستم پیونده­ای ..................................................................................................................................................10

2-2-1-1- سیستم پیونده­ای گوی­سان ......................................................................................................................10

2-2-1-1-1- سیستم پیونده گوی­سان مرو .........................................................................................................11

2-2-1-1-2- سیستم پیونده گوی­سان کراپ منتال ..........................................................................................13

2-2-1-1-3- سیستم پیونده گوی­سان اوربا هیوب ............................................................................................14

2-2-1-1-4- سیستم پیونده گوی­سان زوبلین ....................................................................................................14

2-2-1-1-5- سیستم پیونده گوی­سان یونی تراس ............................................................................................16

2-2-1-1-6- سیستم پیونده گوی­سان اورونا .......................................................................................................18

2-2-1-1-7- سیستم پیونده گوی­سان کی­تی تراس .........................................................................................19

2-2-1-1-8- سیستم پیونده گوی­سان اسکن اسپیس ......................................................................................20

2-2-1-2- سیستم پیونده نیامی .................................................................................................................................21

2-2-1-2-1- سیستم پیونده نیامی نیپون استیل ...............................................................................................21

2-2-1-2-2- سیستم پیونده نیامی اسفروبت ......................................................................................................22

2-2-1-2-3- سیستم پیونده نیامی تیوبال ...........................................................................................................23

2-2-1-2-4- سیستم پیونده نیامی کاسان (آکام فلز) .......................................................................................24

2-2-1-3- سیستم پیونده صفحه­ای ...........................................................................................................................25

2-2-1-3-1- سیستم پیونده­ی صفحه­ای کی­ای تراس ......................................................................................25

2-2-1-3-2- سیستم پیونده­ی صفحه­ای پاور استرات ......................................................................................25

2-2-1-3-3- سیستم پیونده­ی صفحه­ای یونی استرات .....................................................................................26

2-2-1-3-4- سیستم پیونده­ی صفحه­ای تمکور .................................................................................................26

2-2-1-3-5- سیستم پیونده­ی صفحه­ای  اُکتا تیوب .........................................................................................27

2-2-1-3-6- سیستم پیونده­ی صفحه­ای  تری دیماتیک .................................................................................27

2-2-1-3-7- سیستم پیونده­ی صفحه­ای  توراس گِستو ...................................................................................28

2-2-1-3-8- سیستم پیونده­ی صفحه­ای پراتو ....................................................................................................29

2-2-1-4- سیستم پیونده­ی شکافی ...........................................................................................................................29

2-2-1-5- سیستم پیونده­ی پوسته­ای .......................................................................................................................30

2-2-1-5-1- سیستم پیونده­ی پوسته­ای اُکتا پلیت ...........................................................................................30

2-2-1-5-2- سیستم پیونده­ی پوسته­ای نودوس ...............................................................................................31

2-2-1-5-3- سیستم پیونده­ی پوسته­ای SDC ................................................................................................31

2-2-2- سیستم­های واحدی ..............................................................................................................................................32

2-2-2-1- سیستم­های واحدی اسپیس دِک ............................................................................................................32

2-2-2-2- سیستم­های واحدی یونی بت ...................................................................................................................33

2-2-2-3- سیستم­های واحدی کیوبیک ....................................................................................................................34

2-2-3- سیستم ترکیبی .....................................................................................................................................................35

فصل سوم: بررسی اثر خرابی پیشرونده در سازه­ها

3-1- خرابی پیشرونده ..............................................................................................................................................................38

3-1-1- تئوری خرابی پیشرونده .......................................................................................................................................39

3-1-1-1- تعیین درجه­ی مقاومت سازه بر اساس سختی .....................................................................................39

3-1-1-2- تعیین درجه­ی مقاومت سازه بر اساس میزان خرابی ایجاد شده ......................................................40

3-1-1-3- تعیین درجه­ی مقاومت سازه بر اساس انرژی .......................................................................................41

3-1-2- انواع خرابی پیشرونده ..........................................................................................................................................42

3-1-2-1- خرابی کلوچه مانند ......................................................................................................................................42

3-1-2-2- خرابی زیپ مانند ........................................................................................................................................43

3-1-2-3- خرابی دومینو مانند ....................................................................................................................................44

3-1-2-4- خرابی پیشرونده در سطح مقطع .............................................................................................................45

3-1-2-5- خرابی ناشی از ناپایداری ...........................................................................................................................46

3-1-2-6- حالت ترکیبی خرابی پیشرونده ................................................................................................................47

3-1-3- عوامل موثر در ایجاد خرابی پیشرونده ..............................................................................................................47

3-2- آسیب­پذیری ساختمان­ها در برابر خرابی پیشرونده ................................................................................................47

3-3- اشکال مختلف ناپایداری در سازه­های فضاکار ..........................................................................................................50

3-3-1- ناپایداری موضعی در سطح مقطع اعضا ...........................................................................................................50

3-3-2- ناپایداری عضوی ...................................................................................................................................................51

3-3-3- ناپایداری گرهی .....................................................................................................................................................51

3-3-4- ناپایداری پیچشی گرهی .....................................................................................................................................52

3-3-5- ناپایداری کوپل ......................................................................................................................................................52

3-3-6- ناپایداری مسیری ..................................................................................................................................................53

3-3-7- ناپایداری عمومی ...................................................................................................................................................53

3-4- روش­های آنالیز خرابی پیشرونده .................................................................................................................................54

3-4-1- روش استاتیکی خطی ..........................................................................................................................................54

3-4-2- روش استاتیکی غیرخطی ...................................................................................................................................55

3-4-3- روش دینامیکی خطی ..........................................................................................................................................56

3-4-4- روش دینامیکی غیرخطی ....................................................................................................................................56

3-5- طراحی مقاوم در برابر خرابی پیشرونده .....................................................................................................................57

3-5-1- آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها ................................................................................................................................57

3-5-2- دلایل نامناسب بودن آیین­نامه­های طراحی موجود .......................................................................................58

3-5-3- روش­های طراحی در برابر خرابی پیشرونده .....................................................................................................59

5-5-3-1- روش طراحی مستقیم .................................................................................................................................59

5-5-3-2- روش طراحی غیرمستقیم ...........................................................................................................................60

فصل چهارم: مقاوم سازی گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده

4-1- طراحی اولیه­ی سازه­ی گنبدها ....................................................................................................................................62

4-1-1- مشخصات هندسی گنبدها .................................................................................................................................62

4-1-2- مشخصات مصالح و مقاطع مورد استفاده در طراحی اولیه ..........................................................................62

4-1-3- مشخصات اتصالات و قیود تکیه­گاهی ...............................................................................................................64

4-1-4- آیین­نامه­های مورد استفاده در بارگذاری و طراحی سازه .............................................................................64

4-2- مقاوم­سازی سازه­ها در برابر خرابی پیشرونده ............................................................................................................66

4-2-1- آنالیز خرابی پیشرونده .........................................................................................................................................68

4-2-1-1- آنالیز استاتیکی خطی ................................................................................................................................68

4-2-1-2- آنالیز استاتیکی غیرخطی ..........................................................................................................................68

4-2-1-3- آنالیز دینامیکی خطی ................................................................................................................................69

4-2-1-4- آنالیز دینامیکی غیرخطی .........................................................................................................................70

4-3- بررسی آسیب­پذیری گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده .........................................................................71

4-3-1- گنبد دیاماتیک ......................................................................................................................................................72

4-3-1-1- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد دیاماتیک .........................................73

4-3-1-2- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک .............................................................................74

4-3-1-3- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ............................................................................75

4-3-1-4- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد دیاماتیک .......................................................................77

4-3-2- گنبد لملا ................................................................................................................................................................78

4-3-2-1- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد لملا ..................................................78

4-3-2-2- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد لملا ......................................................................................80

4-3-2-3- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد لملا ......................................................................................80

4-3-2-4- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد لملا .................................................................................82

4-3-3- گنبد دنده­دار ..........................................................................................................................................................82

4-3-3-1- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد دنده­دار ............................................83

4-3-3-2- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ................................................................................84

4-3-3-3- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ................................................................................85

4-3-3-4- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد دنده­دار ...........................................................................87

4-3-4- گنبد اشودلر ...........................................................................................................................................................87

4-3-4-1- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد اشودلر ..............................................88

4-3-4-2- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ..................................................................................90

4-3-4-3- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد اشودلر .................................................................................91

متن کامل در سایت امید فایل 

4-3-4-4- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد اشودلر ............................................................................93

4-3-5- مقایسه­ی نتایج ......................................................................................................................................................93

4-4- مقاوم سازی اعضای آسیب­پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده .....................................................93

4-4-1- مقاوم سازی گنبد لملا ........................................................................................................................................94

4-4-2- مقاوم سازی گنبد دنده­دار ..................................................................................................................................95

4-4-3- مقاوم سازی گنبد اشودلر ....................................................................................................................................96

4-5- بررسی ضریب اثرات دینامیکی در ترکیب بار استاتیکی خطی ............................................................................97

4-5-1- گنبدهای دیاماتیک ..............................................................................................................................................98

4-5-1-1- گنبد دیاماتیک 6 عضوی ..........................................................................................................................98

4-5-1-2- گنبد دیاماتیک 24 عضوی .......................................................................................................................98

4-5-1-3- گنبد دیاماتیک 66 عضوی ........................................................................................................................99

4-5-1-4- گنبد دیاماتیک 126 عضوی ..................................................................................................................100

4-5-2- گنبدهای لملا .....................................................................................................................................................102

4-5-2-1- گنبد دیاماتیک 36 عضوی ....................................................................................................................102

4-5-2-2- گنبد دیاماتیک 60 عضوی .....................................................................................................................103

4-5-2-3- گنبد دیاماتیک 84 عضوی ....................................................................................................................104

4-5-2-4- گنبد دیاماتیک 108 عضوی .................................................................................................................104

4-5-2-5- گنبد دیاماتیک 132 عضوی .................................................................................................................105

4-5-2-6- گنبد دیاماتیک 156 عضوی ..................................................................................................................106

4-5-3- گنبدهای دنده­دار ...............................................................................................................................................108

4-5-3-1- گنبد دنده­دار 12 عضوی ........................................................................................................................108

4-5-3-2- گنبد دنده­دار 36 عضوی ........................................................................................................................109

4-5-3-3- گنبد دنده­دار 60 عضوی ........................................................................................................................109

4-5-3-4- گنبد دنده­دار 84 عضوی ........................................................................................................................111

4-5-4- گنبدهای اشودلر ................................................................................................................................................112

4-5-4-1- گنبد اشودلر 12 عضوی .........................................................................................................................112

4-5-4-2- گنبد اشودلر 48 عضوی .........................................................................................................................113

4-5-4-3- گنبد اشودلر 84 عضوی .........................................................................................................................113

4-5-4-4- گنبد اشودلر 120 عضوی ......................................................................................................................114

4-5-5- مقایسه نتایج .......................................................................................................................................................116

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه­گیری ...................................................................................................................................................................117

5-2- بررسی پیشنهادات .......................................................................................................................................................119

منابع .................................................................................................................................................................................................120

پیوست (1)- ماکروهای مدل سازی، بارگذاری و آنالیز خرابی پیشرونده در ANSYS ...............................................122

پیوست (2)- متن مربوط به ایجاد تاشه­ی گنبدها در نرم­افزار فرمین2 ............................................................................131

پیوست (3)- مقدار بار اعمال شده در هر گره از گنبدها .....................................................................................................133

پیوست (4)- شماره­ی گره­ها و المان­ها در گنبدهای مختلف .............................................................................................137

پیوست (5)- بارطراحی اولیه­ی تیپ­های مختلف اعضای گنبدها در نرم­افزار SAP2000 ........................................141

پیوست (6)- نمودارهای نیرو- تغییرشکل در آنالیز استاتیکی غیرخطی (Pushover) .............................................142

پیوست (7)- نمودارهای تغییرشکل- زمان در آنالیز دینامیکی خطی ..............................................................................154

پیوست (8)- نمودارهای تغییرشکل- زمان در آنالیز دینامیکی غیرخطی .......................................................................167

 

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان و شماره                                                                                                                                 صفحه

جدول شماره 4-1- مشخصات مصالح مورد استفاده در اعضای گنبدها ...............................................................................63

جدول شماره 4-2- مشخصات مقاطع اعضای گنبدها .............................................................................................................63

جدول شماره 4-3- محدودیت پاسخ سازه بر اساس دستورالعمل GSA ...........................................................................67

جدول شماره 4-4- تیپ­بندی اعضای گنبد دیاماتیک ............................................................................................................72

جدول شماره 4-5- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک .................................74

جدول شماره 4-6- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ...............................75

جدول شماره 4-7- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک .................................75

جدول شماره 4-8- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ...............................76

جدول شماره 4-9- تیپ­بندی اعضای گنبد لملا ......................................................................................................................78

جدول شماره 4-10- نسبت DCR اعضای بحرانی به DCR مجاز در گنبد لملا (آنالیز استاتیکی خطی) ..............79

جدول شماره 4-11- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد لملا ........................................80

جدول شماره 4-12- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد لملا ......................................80

جدول شماره 4-13- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد لملا ........................................81

جدول شماره 4-14- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد لملا .....................................81

جدول شماره 4-15- تیپ­بندی اعضای گنبد دنده­دار .............................................................................................................83

جدول شماره 4-16- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ..................................85

جدول شماره 4-17- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ...............................85

جدول شماره 4-18- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ..................................85

جدول شماره 4-19- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ...............................86

جدول شماره 4-20- تیپ­بندی اعضای گنبد اشودلر ...............................................................................................................88

جدول شماره 4-21- نسبت DCR بحرانی به DCR مجاز در گنبد اشودلر (آنالیز استاتیکی خطی) .......................89

جدول شماره 4-22- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ...................................90

جدول شماره 4-23- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد اشودلر .................................90

جدول شماره 4-24- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ...................................91

جدول شماره 4-25- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ................................91

جدول شماره 4-26- اطلاعات مربوط به مقاوم­سازی گنبد لملا ...........................................................................................94

جدول شماره 4-27- اطلاعات مربوط به مقاوم­سازی گنبد دنده­دار .....................................................................................95

جدول شماره 4-28- اطلاعات مربوط به مقاوم­سازی گنبد اشودلر .......................................................................................96

جدول شماره 4-29- نتایج آنالیز گنبد دیاماتیک 6 عضوی ...................................................................................................98

جدول شماره 4-30- نتایج آنالیز گنبد دیاماتیک 24 عضوی ................................................................................................99

جدول شماره 4-31- نتایج آنالیز گنبد دیاماتیک 66 عضوی ..............................................................................................100

جدول شماره 4-32- نتایج آنالیز گنبد دیاماتیک 126 عضوی ...........................................................................................101

جدول شماره 4-33- نتایج آنالیز گنبد لملای 36 عضوی ...................................................................................................103

جدول شماره 4-34- نتایج آنالیز گنبد لملای 60 عضوی ...................................................................................................103

جدول شماره 4-35- نتایج آنالیز گنبد لملای 84 عضوی ...................................................................................................104

جدول شماره 4-36- نتایج آنالیز گنبد لملای 108 عضوی ................................................................................................105

جدول شماره 4-37- نتایج آنالیز گنبد لملای 132 عضوی ................................................................................................106

جدول شماره 4-38- نتایج آنالیز گنبد لملای 156 عضوی ................................................................................................107

جدول شماره 4-39- نتایج آنالیز گنبد دنده­دار 12 عضوی .................................................................................................109

جدول شماره 4-40- نتایج آنالیز گنبد دنده­دار 36 عضوی .................................................................................................109

جدول شماره 4-41- نتایج آنالیز گنبد دنده­دار 60 عضوی .................................................................................................110

جدول شماره 4-42- نتایج آنالیز گنبد دنده­دار 84 عضوی .................................................................................................111

جدول شماره 4-43- نتایج آنالیز گنبد اشودلر 12 عضوی ..................................................................................................113

جدول شماره 4-44- نتایج آنالیز گنبد اشودلر 48 عضوی ..................................................................................................113

جدول شماره 4-45- نتایج آنالیز گنبد اشودلر 84 عضوی ..................................................................................................114

جدول شماره 4-46- نتایج آنالیز گنبد اشودلر 120 عضوی ................................................................................................115

 

 

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده