دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع سازه های فضاکار گنبدی

پایان نامه های عمران

متن کامل در سایت امید فایل 

عنوان کامل این پایان نامه :

  مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                               صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- تاریخچه­ی سازه­های فضاکار ...........................................................................................................................................1

1-2- مروری بر تحقیقات انجام شده .......................................................................................................................................3

1-3- اهداف تحقیق .....................................................................................................................................................................4

فصل دوم: معرفی سازه­های فضاکار

2-1- دسته­بندی سازه­های فضاکار از لحاظ شکل هندسی .................................................................................................6

2-1-1- شبکه­ها ......................................................................................................................................................................7

2-1-2- چلیک­ها .....................................................................................................................................................................7

2-1-3- گنبدها .......................................................................................................................................................................8

2-1-4- سازه­های چادری ......................................................................................................................................................9

2-2- اجزای تشکیل دهنده­ی سازه­های فضاکار مشبک ...................................................................................................10

2-2-1- سیستم پیونده­ای ..................................................................................................................................................10

2-2-1-1- سیستم پیونده­ای گوی­سان ......................................................................................................................10

2-2-1-1-1- سیستم پیونده گوی­سان مرو .........................................................................................................11

2-2-1-1-2- سیستم پیونده گوی­سان کراپ منتال ..........................................................................................13

2-2-1-1-3- سیستم پیونده گوی­سان اوربا هیوب ............................................................................................14

2-2-1-1-4- سیستم پیونده گوی­سان زوبلین ....................................................................................................14

2-2-1-1-5- سیستم پیونده گوی­سان یونی تراس ............................................................................................16

2-2-1-1-6- سیستم پیونده گوی­سان اورونا .......................................................................................................18

2-2-1-1-7- سیستم پیونده گوی­سان کی­تی تراس .........................................................................................19

2-2-1-1-8- سیستم پیونده گوی­سان اسکن اسپیس ......................................................................................20

2-2-1-2- سیستم پیونده نیامی .................................................................................................................................21

2-2-1-2-1- سیستم پیونده نیامی نیپون استیل ...............................................................................................21

2-2-1-2-2- سیستم پیونده نیامی اسفروبت ......................................................................................................22

2-2-1-2-3- سیستم پیونده نیامی تیوبال ...........................................................................................................23

2-2-1-2-4- سیستم پیونده نیامی کاسان (آکام فلز) .......................................................................................24

2-2-1-3- سیستم پیونده صفحه­ای ...........................................................................................................................25

2-2-1-3-1- سیستم پیونده­ی صفحه­ای کی­ای تراس ......................................................................................25

2-2-1-3-2- سیستم پیونده­ی صفحه­ای پاور استرات ......................................................................................25

2-2-1-3-3- سیستم پیونده­ی صفحه­ای یونی استرات .....................................................................................26

2-2-1-3-4- سیستم پیونده­ی صفحه­ای تمکور .................................................................................................26

2-2-1-3-5- سیستم پیونده­ی صفحه­ای  اُکتا تیوب .........................................................................................27

2-2-1-3-6- سیستم پیونده­ی صفحه­ای  تری دیماتیک .................................................................................27

2-2-1-3-7- سیستم پیونده­ی صفحه­ای  توراس گِستو ...................................................................................28

2-2-1-3-8- سیستم پیونده­ی صفحه­ای پراتو ....................................................................................................29

2-2-1-4- سیستم پیونده­ی شکافی ...........................................................................................................................29

2-2-1-5- سیستم پیونده­ی پوسته­ای .......................................................................................................................30

2-2-1-5-1- سیستم پیونده­ی پوسته­ای اُکتا پلیت ...........................................................................................30

2-2-1-5-2- سیستم پیونده­ی پوسته­ای نودوس ...............................................................................................31

2-2-1-5-3- سیستم پیونده­ی پوسته­ای SDC ................................................................................................31

2-2-2- سیستم­های واحدی ..............................................................................................................................................32

2-2-2-1- سیستم­های واحدی اسپیس دِک ............................................................................................................32

2-2-2-2- سیستم­های واحدی یونی بت ...................................................................................................................33

2-2-2-3- سیستم­های واحدی کیوبیک ....................................................................................................................34

2-2-3- سیستم ترکیبی .....................................................................................................................................................35

فصل سوم: بررسی اثر خرابی پیشرونده در سازه­ها

3-1- خرابی پیشرونده ..............................................................................................................................................................38

3-1-1- تئوری خرابی پیشرونده .......................................................................................................................................39

3-1-1-1- تعیین درجه­ی مقاومت سازه بر اساس سختی .....................................................................................39

3-1-1-2- تعیین درجه­ی مقاومت سازه بر اساس میزان خرابی ایجاد شده ......................................................40

3-1-1-3- تعیین درجه­ی مقاومت سازه بر اساس انرژی .......................................................................................41

3-1-2- انواع خرابی پیشرونده ..........................................................................................................................................42

3-1-2-1- خرابی کلوچه مانند ......................................................................................................................................42

3-1-2-2- خرابی زیپ مانند ........................................................................................................................................43

3-1-2-3- خرابی دومینو مانند ....................................................................................................................................44

3-1-2-4- خرابی پیشرونده در سطح مقطع .............................................................................................................45

3-1-2-5- خرابی ناشی از ناپایداری ...........................................................................................................................46

3-1-2-6- حالت ترکیبی خرابی پیشرونده ................................................................................................................47

3-1-3- عوامل موثر در ایجاد خرابی پیشرونده ..............................................................................................................47

3-2- آسیب­پذیری ساختمان­ها در برابر خرابی پیشرونده ................................................................................................47

3-3- اشکال مختلف ناپایداری در سازه­های فضاکار ..........................................................................................................50

3-3-1- ناپایداری موضعی در سطح مقطع اعضا ...........................................................................................................50

3-3-2- ناپایداری عضوی ...................................................................................................................................................51

3-3-3- ناپایداری گرهی .....................................................................................................................................................51

3-3-4- ناپایداری پیچشی گرهی .....................................................................................................................................52

3-3-5- ناپایداری کوپل ......................................................................................................................................................52

3-3-6- ناپایداری مسیری ..................................................................................................................................................53

3-3-7- ناپایداری عمومی ...................................................................................................................................................53

3-4- روش­های آنالیز خرابی پیشرونده .................................................................................................................................54

3-4-1- روش استاتیکی خطی ..........................................................................................................................................54

3-4-2- روش استاتیکی غیرخطی ...................................................................................................................................55

3-4-3- روش دینامیکی خطی ..........................................................................................................................................56

3-4-4- روش دینامیکی غیرخطی ....................................................................................................................................56

3-5- طراحی مقاوم در برابر خرابی پیشرونده .....................................................................................................................57

3-5-1- آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها ................................................................................................................................57

3-5-2- دلایل نامناسب بودن آیین­نامه­های طراحی موجود .......................................................................................58

3-5-3- روش­های طراحی در برابر خرابی پیشرونده .....................................................................................................59

5-5-3-1- روش طراحی مستقیم .................................................................................................................................59

5-5-3-2- روش طراحی غیرمستقیم ...........................................................................................................................60

فصل چهارم: مقاوم سازی گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده

4-1- طراحی اولیه­ی سازه­ی گنبدها ....................................................................................................................................62

4-1-1- مشخصات هندسی گنبدها .................................................................................................................................62

4-1-2- مشخصات مصالح و مقاطع مورد استفاده در طراحی اولیه ..........................................................................62

4-1-3- مشخصات اتصالات و قیود تکیه­گاهی ...............................................................................................................64

4-1-4- آیین­نامه­های مورد استفاده در بارگذاری و طراحی سازه .............................................................................64

4-2- مقاوم­سازی سازه­ها در برابر خرابی پیشرونده ............................................................................................................66

4-2-1- آنالیز خرابی پیشرونده .........................................................................................................................................68

4-2-1-1- آنالیز استاتیکی خطی ................................................................................................................................68

4-2-1-2- آنالیز استاتیکی غیرخطی ..........................................................................................................................68

4-2-1-3- آنالیز دینامیکی خطی ................................................................................................................................69

4-2-1-4- آنالیز دینامیکی غیرخطی .........................................................................................................................70

4-3- بررسی آسیب­پذیری گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده .........................................................................71

4-3-1- گنبد دیاماتیک ......................................................................................................................................................72

4-3-1-1- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد دیاماتیک .........................................73

4-3-1-2- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک .............................................................................74

4-3-1-3- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ............................................................................75

4-3-1-4- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد دیاماتیک .......................................................................77

4-3-2- گنبد لملا ................................................................................................................................................................78

4-3-2-1- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد لملا ..................................................78

4-3-2-2- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد لملا ......................................................................................80

4-3-2-3- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد لملا ......................................................................................80

4-3-2-4- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد لملا .................................................................................82

4-3-3- گنبد دنده­دار ..........................................................................................................................................................82

4-3-3-1- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد دنده­دار ............................................83

4-3-3-2- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ................................................................................84

4-3-3-3- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ................................................................................85

4-3-3-4- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد دنده­دار ...........................................................................87

4-3-4- گنبد اشودلر ...........................................................................................................................................................87

4-3-4-1- نتایج آنالیزهای استاتیکی خطی و دینامیکی خطی در گنبد اشودلر ..............................................88

4-3-4-2- نتایج آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ..................................................................................90

4-3-4-3- نتایج آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد اشودلر .................................................................................91

4-3-4-4- جمع بندی نتایج آنالیزهای مربوط به گنبد اشودلر ............................................................................93

4-3-5- مقایسه­ی نتایج ......................................................................................................................................................93

4-4- مقاوم سازی اعضای آسیب­پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده .....................................................93

4-4-1- مقاوم سازی گنبد لملا ........................................................................................................................................94

4-4-2- مقاوم سازی گنبد دنده­دار ..................................................................................................................................95

4-4-3- مقاوم سازی گنبد اشودلر ....................................................................................................................................96

4-5- بررسی ضریب اثرات دینامیکی در ترکیب بار استاتیکی خطی ............................................................................97

4-5-1- گنبدهای دیاماتیک ..............................................................................................................................................98

4-5-1-1- گنبد دیاماتیک 6 عضوی ..........................................................................................................................98

4-5-1-2- گنبد دیاماتیک 24 عضوی .......................................................................................................................98

4-5-1-3- گنبد دیاماتیک 66 عضوی ........................................................................................................................99

4-5-1-4- گنبد دیاماتیک 126 عضوی ..................................................................................................................100

4-5-2- گنبدهای لملا .....................................................................................................................................................102

4-5-2-1- گنبد دیاماتیک 36 عضوی ....................................................................................................................102

4-5-2-2- گنبد دیاماتیک 60 عضوی .....................................................................................................................103

4-5-2-3- گنبد دیاماتیک 84 عضوی ....................................................................................................................104

4-5-2-4- گنبد دیاماتیک 108 عضوی .................................................................................................................104

4-5-2-5- گنبد دیاماتیک 132 عضوی .................................................................................................................105

4-5-2-6- گنبد دیاماتیک 156 عضوی ..................................................................................................................106

4-5-3- گنبدهای دنده­دار ...............................................................................................................................................108

4-5-3-1- گنبد دنده­دار 12 عضوی ........................................................................................................................108

4-5-3-2- گنبد دنده­دار 36 عضوی ........................................................................................................................109

4-5-3-3- گنبد دنده­دار 60 عضوی ........................................................................................................................109

4-5-3-4- گنبد دنده­دار 84 عضوی ........................................................................................................................111

4-5-4- گنبدهای اشودلر ................................................................................................................................................112

4-5-4-1- گنبد اشودلر 12 عضوی .........................................................................................................................112

4-5-4-2- گنبد اشودلر 48 عضوی .........................................................................................................................113

4-5-4-3- گنبد اشودلر 84 عضوی .........................................................................................................................113

4-5-4-4- گنبد اشودلر 120 عضوی ......................................................................................................................114

4-5-5- مقایسه نتایج .......................................................................................................................................................116

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه­گیری ...................................................................................................................................................................117

5-2- بررسی پیشنهادات .......................................................................................................................................................119

منابع .................................................................................................................................................................................................120

پیوست (1)- ماکروهای مدل سازی، بارگذاری و آنالیز خرابی پیشرونده در ANSYS ...............................................122

پیوست (2)- متن مربوط به ایجاد تاشه­ی گنبدها در نرم­افزار فرمین2 ............................................................................131

پیوست (3)- مقدار بار اعمال شده در هر گره از گنبدها .....................................................................................................133

پیوست (4)- شماره­ی گره­ها و المان­ها در گنبدهای مختلف .............................................................................................137

پیوست (5)- بارطراحی اولیه­ی تیپ­های مختلف اعضای گنبدها در نرم­افزار SAP2000 ........................................141

پیوست (6)- نمودارهای نیرو- تغییرشکل در آنالیز استاتیکی غیرخطی (Pushover) .............................................142

پیوست (7)- نمودارهای تغییرشکل- زمان در آنالیز دینامیکی خطی ..............................................................................154

پیوست (8)- نمودارهای تغییرشکل- زمان در آنالیز دینامیکی غیرخطی .......................................................................167

 

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان و شماره                                                                                                                                 صفحه

جدول شماره 4-1- مشخصات مصالح مورد استفاده در اعضای گنبدها ...............................................................................63

جدول شماره 4-2- مشخصات مقاطع اعضای گنبدها .............................................................................................................63

جدول شماره 4-3- محدودیت پاسخ سازه بر اساس دستورالعمل GSA ...........................................................................67

جدول شماره 4-4- تیپ­بندی اعضای گنبد دیاماتیک ............................................................................................................72

جدول شماره 4-5- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک .................................74

جدول شماره 4-6- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ...............................75

جدول شماره 4-7- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک .................................75

جدول شماره 4-8- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دیاماتیک ...............................76

جدول شماره 4-9- تیپ­بندی اعضای گنبد لملا ......................................................................................................................78

جدول شماره 4-10- نسبت DCR اعضای بحرانی به DCR مجاز در گنبد لملا (آنالیز استاتیکی خطی) ..............79

جدول شماره 4-11- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد لملا ........................................80

جدول شماره 4-12- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد لملا ......................................80

جدول شماره 4-13- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد لملا ........................................81

جدول شماره 4-14- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد لملا .....................................81

جدول شماره 4-15- تیپ­بندی اعضای گنبد دنده­دار .............................................................................................................83

جدول شماره 4-16- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ..................................85

جدول شماره 4-17- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ...............................85

جدول شماره 4-18- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ..................................85

جدول شماره 4-19- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد دنده­دار ...............................86

جدول شماره 4-20- تیپ­بندی اعضای گنبد اشودلر ...............................................................................................................88

جدول شماره 4-21- نسبت DCR بحرانی به DCR مجاز در گنبد اشودلر (آنالیز استاتیکی خطی) .......................89

جدول شماره 4-22- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ...................................90

جدول شماره 4-23- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز استاتیکی غیرخطی در گنبد اشودلر .................................90

جدول شماره 4-24- مقادیر شکل پذیری حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ...................................91

جدول شماره 4-25- مقادیر حداکثر دوران حاصل از آنالیز دینامیکی غیرخطی در گنبد اشودلر ................................91

جدول شماره 4-26- اطلاعات مربوط به مقاوم­سازی گنبد لملا ...........................................................................................94

جدول شماره 4-27- اطلاعات مربوط به مقاوم­سازی گنبد دنده­دار .....................................................................................95

جدول شماره 4-28- اطلاعات مربوط به مقاوم­سازی گنبد اشودلر .......................................................................................96

جدول شماره 4-29- نتایج آنالیز گنبد دیاماتیک 6 عضوی ...................................................................................................98

جدول شماره 4-30- نتایج آنالیز گنبد دیاماتیک 24 عضوی ................................................................................................99

جدول شماره 4-31- نتایج آنالیز گنبد دیاماتیک 66 عضوی ..............................................................................................100

جدول شماره 4-32- نتایج آنالیز گنبد دیاماتیک 126 عضوی ...........................................................................................101

جدول شماره 4-33- نتایج آنالیز گنبد لملای 36 عضوی ...................................................................................................103

جدول شماره 4-34- نتایج آنالیز گنبد لملای 60 عضوی ...................................................................................................103

جدول شماره 4-35- نتایج آنالیز گنبد لملای 84 عضوی ...................................................................................................104

جدول شماره 4-36- نتایج آنالیز گنبد لملای 108 عضوی ................................................................................................105

جدول شماره 4-37- نتایج آنالیز گنبد لملای 132 عضوی ................................................................................................106

جدول شماره 4-38- نتایج آنالیز گنبد لملای 156 عضوی ................................................................................................107

جدول شماره 4-39- نتایج آنالیز گنبد دنده­دار 12 عضوی .................................................................................................109

جدول شماره 4-40- نتایج آنالیز گنبد دنده­دار 36 عضوی .................................................................................................109

جدول شماره 4-41- نتایج آنالیز گنبد دنده­دار 60 عضوی .................................................................................................110

جدول شماره 4-42- نتایج آنالیز گنبد دنده­دار 84 عضوی .................................................................................................111

جدول شماره 4-43- نتایج آنالیز گنبد اشودلر 12 عضوی ..................................................................................................113

جدول شماره 4-44- نتایج آنالیز گنبد اشودلر 48 عضوی ..................................................................................................113

جدول شماره 4-45- نتایج آنالیز گنبد اشودلر 84 عضوی ..................................................................................................114

جدول شماره 4-46- نتایج آنالیز گنبد اشودلر 120 عضوی ................................................................................................115

 

 

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : مقاوم سازی اعضای آسیب پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده