دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع مخازن ذخیره سیال

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب 

     عنوان                                                                                                       صفحه

چکیده……………………………….. …..1

فصل 1-     مقدمه……. 2

1-1-         مقدمه و ضرورت مطالعه. 3

1-2-    آشنایی با مخازن ذخیره سیال. 4

1-2-1-    تاریخچه ایجاد مخازن. 4

1-2-2-    دسته بندی مخازن. 8

1-2-2-1- تقسیم بندی مخازن از لحاظ جنس دیواره مخزن : (بتنی- فولادی-چوبی) 8

1-2-2-2- تقسیم بندی مخازن از لحاظ  وضعیت قرار گیری.. 8

1-2-2-3- تقسیم بندی مخازن از لحاظ  شکل آنها 8

1-2-2-4- تقسیم بندی مخازن از لحاظ نسبت قطر به ارتفاع مخزن. 9

1-2-2-5- تقسیم بندی مخازن از لحاظ نوع  پی و نحوه قرار گیری مخزن بر روی پی.. 9

1-2-2-6- تقسیم بندی مخازن از لحاظ نوع سقف آنها 10

1-2-3-    آسیب های محتمل وارده به مخازن. 11

1-3-    اهداف تحقیق.. 12

1-4-    نحوه رویکرد به تحقیق و گستره کار. 13

فصل 2-     مروری بر تاریخچه مطالعات صورت گرفته 14

2-1-    مرور تحقیقات گذشته. 15

2-2-    مدل هاوسنر. 20

2-3-    مدل ولتسوس… 24

2-3-1-    نتایج تحلیل مخازن صلب… 24

2-3-2-    نتایج تحلیل مخازن انعطاف پذیر. 26

2-4-    مدل ملهوترا 27

فصل 3-     مدل سازی و صحت سنجی مدل. 30

3-1-    روش مدل سازی.. 31

3-1-1-    المان میراگر  32

3-2-    مدل سازی خاک… 32

3-2-1-    تعریف مصالح خاک و مشخص نمودن مدل خاک(بر اساس صفحه کسیختگی خاک) 32

3-2-2-    مدل میرایی خاک… 34

3-2-3-    مرز های جاذب… 34

3-3-    مدل سازی مخزن. 37

3-4-    مدل سازی سیال. 39

3-5-    بحث در مورد اندر کنش های موجود. 39

3-6-    صحت سنجی مدل سیال و مخزن. 42

3-6-1-    اعمال وزن سیال و بررسی صحت توزیع فشار هیدرواستاتیکی در کف مخزن. 42

3-6-1-1- بررسی نتایج مخزن عریض….. 42

3-6-1-2- بررسی نتایج مخزن بلند. 43

3-6-2-    اعمال شتاب افقی ثابت و بررسی شیب سطح سیال. 44

3-6-2-1- بررسی نتایج مخزن عریض….. 44

3-6-2-2- بررسی نتایج مخزن بلند. 45

3-6-3-    اعمال شتاب هارمونیک برای محاسبه پریود نوسانی سطح سیال. 46

3-6-3-1- نتایج مخزن عریض. 47

3-6-3-2- نتایج مخزن بلند…… …………………………………………………………………………………………………..48

3-6-4-    بررسی میزان تنش های محیطی ایجاد شده در پوسته مخزن. 49

3-6-4-1- بررسی نتایج مخزن عریض….. 50

3-6-4-2- بررسی نتایج مخزن بلند. 52

3-6-5-    صحت سنجی کلی سیستم سیال-مخزن- پی.. 53

3-6-5-1- مشخصات مخزن و تحریک در تحقیق آزمایشگاهی کمبرا: 54

3-6-5-2- مدل سازی مدل آزمایشگاهی در برنامه المان محدو ABAQUS. 55

فصل 4-      تحلیل و ارائه نتایج. 57

4-1-    روش تحلیل در نرم افزار ABAQUS. 58

4-2-    رکورد های انتخابی.. 59

4-3-    معرفی تمامی آنالیز های مد نظر. 60

4-4-    تحلیل  و نتایج آن. 62

4-4-1-    پارامترهای هدف در تحلیل.. 62

4-5-    بررسی اثر جنس مصالح مصرفی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 64

4-5-1-    بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe. 64

4-5-2-    بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northridg. 65

4-5-3-    بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil 66

4-5-4-    بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe. 67

4-5-5-    بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northridg. 68

4-5-6-    بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil 69

4-5-7-    بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe. 70

4-5-8-    بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridge. 71

4-5-9-    بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil 72

4-5-10-  بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe. 73

4-5-11-  بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge. 74

4-5-12-  بررسی اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil 75

4-6-    بررسی اثر ضخامت دیواره مخزن بر رفتار لرزهای مخازن رو زمینی فولادی.. 76

4-6-1-    بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe. 76

4-6-2-    بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northri 77

4-6-3-    بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil 78

4-6-4-    بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe. 79

4-6-5-    بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northri 80

4-6-6-    بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil 81

4-6-7-    بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe. 82

4-6-8-    بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridg. 83

4-6-9-    بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil 84

4-6-10-  بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe. 85

4-6-11-  بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge. 86

4-6-12-  بررسی اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil 87

4-7-    بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 88

4-7-1-    بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe. 88

4-7-2-    بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northrid. 89

4-7-3-    بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil 90

4-7-4-    بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe. 91

4-7-5-    بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northrid. 92

4-7-6-    بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil 93

4-7-7-    بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe. 94

4-7-8-    بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridge. 95

4-7-9-    بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil 96

4-7-10-  بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe. 97

4-7-11-  بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge. 98

4-7-12-  بررسی اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil 99

4-8-    بررسی اثر مهار شدگی و مهار نشدگی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 100

4-8-1-    بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Kobe. 100

4-8-2-    بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Northridge. 101

4-8-3-    بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Manjil 102

4-8-4-    بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Kobe. 103

4-8-5-    بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Northridge. 104

4-8-6-    بررسی اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Manjil 105

فصل 5-     بررسی و تفسیر نتایج. 106

5-1-    بررسی اثر جنس مصالح مصرفی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 107

5-1-1-    مخازن عریض     107

5-1-1-1- مخازن مهار نشده…. 107

5-1-1-2- مخازن مهار شده….. 107

5-1-2-    مخازن بلند.. 108

5-1-2-1- مخازن مهار نشده…. 108

5-1-2-2- مخازن مهار شده….. 108

5-2-    بررسی اثر ضخامت دیواره مخزن بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 109

5-2-1-    مخازن عریض     109

5-2-1-1- مخازن مهار نشده…. 109

5-2-1-2- مخازن مهار شده….. 109

5-2-2-    مخازن بلند.. 110

5-2-2-1- مخازن مهار نشده…. 110

5-2-2-2- مخازن مهار شده….. 110

5-3-    بررسی اثر سطح تراز سیال بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 110

5-3-1-    مخازن عریض     110

5-3-1-1- مخازن مهار نشده…. 110

5-3-1-2- مخازن مهار شده….. 111

5-3-2-    مخازن بلند… 111

5-3-2-1- مخازن مهار نشده……. 111

5-3-2-2- مخازن مهار شده…… 111

5-4-    بررسی اثر مهار شدگی و مهار نشدگی بر رفتار لرزه ای مخازن رو زمینی فولادی.. 111

5-4-1-    مخازن عریض     111

5-4-2-    مخازن بلند.. 112

5-5-    پیشنهادات   113

مراجع :………….. 114

 

فهرست شکل های موجود

عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل ‏1‑1 – بشکه های چوبی اولیه(سمت راست) ، بشکه های فلزی (سمت چپ) 4

شکل ‏1‑2 – نمونه ای از مخازن استوانه ای فولادی.. 7

شکل ‏1‑3 – نمونه ای از مخازن تحت فشار کره ای.. 9

شکل ‏1‑4 – کمانش الماسی(سمت راست) و کمانش پافیلی(سمت چپ) 10

شکل ‏1‑5 – مواردی از آسیب های متداول در مخازن. 12

شکل ‏2‑1 – مخزن استوانه‌ای در ارتفاع و پلان. 21

شکل ‏2‑2 – مدل ساده شده جرم و فنر هاوسنر. 23

شکل ‏2‑3 – مدل ساده شده سیال- سازه ولتسوس… 25

شکل ‏2‑4 – مدل مخزن ملهوترا 27

شکل ‏2‑5- ضرایب  ضربانی و نوسانی.. 28

شکل ‏2‑6 – ارتفاع مؤلفه های ضربانی و نوسانی.. 29

شکل ‏2‑7 – جرم های ضربانی و نوسانی.. 29

شکل ‏3‑1 – مدل دراگر – پراگر خطی.. 33

شکل ‏3‑2 – برش پیاده سازی شرایط مرزی لایسمر. 35

شکل ‏3‑3 – پلان پیاده سازی شرایط مرزی لایسمر. 36

شکل ‏3‑4 – مدل خاک و مرزها ی جاذب… 36

شکل ‏3‑5 – شکل عمومی مخازن. 37

شکل ‏3‑6 – مشخصات ظاهری و ابعاد مخازن-الف : مخزن عریض  ب : مخزن بلند. 38

شکل ‏3‑7 –نمونه  مدل نهایی مجموعه سیال مخزن و پی– الف) مخزن عریض ب) مخزن بلند. 40

شکل ‏3‑8 – نمایی کامل از مدل سازی- مخزن عریض….. 41

شکل ‏3‑9 – نرخ اعمال وزن سیال. 42

شکل ‏3‑10 – نمای مخزن کمبرا 54

شکل ‏3‑11 – شتاب نگاشت El Centro. 54

شکل ‏4‑1 – نقاط هدف برای ثبت نتایج در تحریک یک جهته. 62

 

فهرست نمودارهای موجود

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار ‏3‑1 – مقایسه فشار هیدرواستاتیک کف مخزن عریض با مقدار تئوری.. 43

نمودار ‏3‑2 – مقایسه فشار هیدرواستاتیک کف مخزن بلند با مقدار تئوری.. 43

نمودار ‏3‑3 – نرخ اعمال شتاب افقی ثابت… 44

نمودار ‏3‑4 – مقایسه بالا زدگی سطح سیال در مخزن عریض….. 45

نمودار ‏3‑5 – مقایسه بالا زدگی سطح سیال در مخزن بلند. 46

نمودار ‏3‑6 – نرخ اعمال شتاب… 46

نمودار ‏3‑7 – نمودار محاسبه ضریبK.. 47

نمودار ‏3‑8 نوسان نقطه سمت چپ سیال. 47

نمودار ‏3‑9 نوسان نقطه سمت راست سیال. 48

نمودار ‏3‑10  –نوسان سمت چپ سیال. 48

نمودار ‏3‑11 – نوسان سمت راست سیال. 49

نمودار ‏3‑12 – نرخ افزایش فشار هیدرواستاتیکی.. 50

نمودار ‏3‑13 – مقایسه روند افزایش تنش حلقوی در المان های میانه عرض ورق ها در مخزن عریض                  الف)mm 20t=     ب) mm16t=     ج)mm 12t=     د)mm 8t=. 51

نمودار ‏3‑14 – مقایسه روند افزایش تنش حلقوی در المان های میانه عرض ورق ها در مخزن عریض                 الف)mm 16t=     ب) mm12t=     ج)mm 8t=     د)mm 6t=. 53

نمودار ‏3‑15 – نتایج بلند شدگی پی در مدل المان محدود از تحقیق آزمایشگاهی کمبرا 55

نمودار ‏4‑1 – نمای گرافیکی شتاب نگاشت های منتخب… 60

نمودار ‏4‑2 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe. 64

نمودار ‏4‑3 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northridge. 65

نمودار ‏4‑4 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil 66

نمودار ‏4‑5 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe. 67

نمودار ‏4‑6 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northridge. 68

نمودار ‏4‑7 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil 69

نمودار ‏4‑8 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe. 70

نمودار ‏4‑9 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridge. 71

نمودار ‏4‑10 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil 72

نمودار ‏4‑11 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe. 73

نمودار ‏4‑12 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge. 74

نمودار ‏4‑13 – اثر جنس مصالح بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil 75

نمودار ‏4‑14 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe. 76

نمودار ‏4‑15 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northridge. 77

نمودار ‏4‑16 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil 78

نمودار ‏4‑17 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe. 79

نمودار ‏4‑18 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northridge. 80

نمودار ‏4‑19 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil 81

نمودار ‏4‑20 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe. 82

نمودار ‏4‑21 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridge. 83

نمودار ‏4‑22 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil 84

نمودار ‏4‑23 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe. 85

نمودار ‏4‑24 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge. 86

نمودار ‏4‑25 – اثر ضخامت دیواره بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil 87

نمودار ‏4‑26 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Kobe. 88

نمودار ‏4‑27 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Northridge. 89

نمودار ‏4‑28 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده عریض تحت زلزله Manjil 90

نمودار ‏4‑29 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Kobe. 91

نمودار ‏4‑30 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Northridge. 92

نمودار ‏4‑31 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده عریض تحت زلزله Manjil 93

نمودار ‏4‑32 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Kobe. 94

نمودار ‏4‑33 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Northridge. 95

نمودار ‏4‑34 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار نشده بلند تحت زلزله Manjil 96

نمودار ‏4‑35 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Kobe. 97

نمودار ‏4‑36 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Northridge. 98

نمودار ‏4‑37 – اثر سطح تراز آب بر رفتار لرزه ای مخازن مهار شده بلند تحت زلزله Manjil 99

نمودار ‏4‑38 – اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Kobe. 100

نمودار ‏4‑39 – اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Northridge. 101

نمودار ‏4‑40 – اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن عریض تحت زلزله Manjil 102

نمودار ‏4‑41 – اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Kobe. 103

نمودار ‏4‑42 – اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Northridge. 104

نمودار ‏4‑43 – اثر مهار شدگی بر رفتار لرزه ای مخازن بلند تحت زلزله Manjil 105

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.