پایان نامه رشته عمران درباره:اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

فصل اول مقدمه. 1

۱-۱-دورنمای کار. 2

۲-۱-تعریف مسأله. 2

۳-۱-مروری بر مطالب ارائه شده در این تحقیق.. 3

فصل دوم سابقه تحقیق… 5

۱-۲- مقدمهای بر اصلاح خاک، مواد و روشهای مورد استفاده. 6

۲-۲- استفاده از مواد افزودنی ضایعاتی به منظور بهسازی خصوصیات خاک های ماسه‌ای.. 6

۱-۲-۲- بهبود خصوصیات ماسه های تثبیت شده با سیمان و خرده شیشه ضایعاتی.. 6

۲-۲-۲- استفاده از لاستیک و کفپوش های لاستیکی ضایعاتی برای بهبود خواص خاک ماسه‌ای.. 10

۳-۲- تسلیح خاک ماسهای با استفاده از الیاف طبیعی.. 16

۱-۳-۲-اصلاح ماسه با استفاده از الیاف کاه جو و کنف… 16

۲-۲-۳- افزایش ظرفیت باربری خاک ماسه ای مسلح شده با برگ خرما 18

۴-۲- تسلیح خاک ماسهای با استفاده از الیاف مصنوعی.. 20

۱-۴-۲ استفاده از الیاف پلاستیک باطله پلی اتیلن ترفتالات (پت) 21

۲-۴-۲- استفاده از الیاف کارخانه لاستیک سازی.. 26

۵-۲- استفاده از مواد پلیمری و نفتی برای بهسازی خاک ماسه ای.. 27

۱-۵-۲- اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ماسه ای با استفاده از پسمانده مواد نفتی پالایشگاه ها: 28

۲-۵-۲- بررسی اثر چسب های پلیمری روی خواص مکانیکی خاک ماسه ای: 31

۱-۲-۵-۲-تحقیقات انجام شده توسط پارک و همکاران.. 31

۲-۲-۵-۲-تحقیقات انجام شده توسط کاستاز و همکاران.. 35

۳-۲-۵-۲- تحقیقات انجام شده توسط آناگناستوپلوس و همکاران.. 38

2-5-3- جمع بندی و نتیجه گیری از تحقیقات گذشته. 40

فصل سوم روش تحقیق… 43

۱-۳- مقدمه. 44

۲-۳- مصالح مورد استفاده. 44

۱-۲-۳- خاک مورد استفاده. 44

۲-۲-۳- پلیمر مورد استفاده در تحقیق.. 45

۳-۲-۳- الیاف مورد استفاده. 46

۴-۲-۳- سیمان.. 47

۳-۳- آماده سازی و عمل آوری نمونهها 47

۴-۳- برنامه آزمایشگاهی.. 48

۱-۴-۳- آزمایش دانه بندی.. 49

۱-۱-۴-۳- وسایل مورد نیاز. 49

۲-۱-۴-۳- انجام آزمایش…. 49

۲-۴-۳- آزمایش تراکم.. 49

۱-۲-۴-۳- مقدمه. 49

۲-۲-۴-۳- اساس آزمایش…. 50

۳-۲-۴-۳- وسایل مورد نیاز. 50

۴-۲-۴-۳- روش انجام آزمایش…. 51

۳-۴-۳- آزمایش CBR.. 52

۱-۳-۴-۳- تئوری آزمایش…. 52

۲-۳-۴-۳- وسایل آزمایش…. 53

۳-۳-۴-۳- روش انجام آزمایش…. 54

۴-۳-۴-۳-عدد CBR.. 55

۵-۳-۴-۳- تصحیح نتایج آزمایش…. 55

3-4-4- آزمایش برش مستقیم.. 56

-۱-۴-۴-۳ تئوری آزمایش…. 56

-۲-۴-۴-۳ شرایط انجام آزمایش…. 57

-۳-۴-۴-۳  وسایل آزمایش…. 57

-۴-۴-۴-۳  روش انجام آزمایش…. 58

-۵-۴-۳ آزمایش فشاری تک محوری.. 59

۱-۵-۴-۳تئوری آزمایش…. 59

۲-۵-۴-۳- وسایل آزمایش…. 59

۳-۵-۴-۳-روش آزمایش…. 60

فصل چهارم نتایج حاصل از آزمایشها و  تفسیر آنها 61

۱-۴- مقدمه. 62

۲-۴- نتایج آزمایش دانه بندی.. 62

۳-۴- نتایج آزمایش های تراکم.. 62

۱-۳-۴- آزمایش تراکم بدون مواد افزودنی.. 63

۲-۳-۴- آزمایش تراکم با ۰/۱ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 64

۳-۳-۴- آزمایش تراکم با ۰/۲ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 65

۴-۳-۴- آزمایش تراکم با ۰/۳ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 66

۵-۳-۴- تفسیر نتایج آزمایشهای تراکم.. 67

۴-۴- نتایج آزمایش های CBR.. 68

۱-۴-۴- آزمایش CBR بدون مواد افزودنی.. 68

۲-۴-۴- آزمایش CBR با ۰/۱ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 69

۳-۴-۴- آزمایش CBR با ۰/۲ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 71

۴-۴-۴- آزمایش CBR با ۰/۳ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 73

۵-۴-۴- آزمایش CBR با ۰/۴ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 74

۶-۴-۴- آزمایش CBR با ۰/۵ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 76

۷-۴-۴- آزمایش CBR با ۰/۶ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 77

۸-۴-۴- تفسیر نتایج آزمایش CBR.. 79

۹-۴-۴- آزمایش CBR با پلیمر پلی وینیل الکل و سیمان.. 81

۵-۴- نتایج آزمایشهای برش مستقیم.. 82

۱-۵-۴- آزمایش برش مستقیم روی خاک بدون مواد افزودنی.. 82

۲-۵-۴- آزمایش برش مستقیم روی خاک با ۰/۲ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 83

۳-۵-۴- آزمایش برش مستقیم با ۰/۲ درصد پلیمر و ۰/۴ درصد الیاف تایر. 84

۴-۵-۴- آزمایش برش مستقیم با ۰/۲ درصد پلیمر و ۰/۶ درصد الیاف تایر. 85

۵-۵-۴- آزمایش برش مستقیم با ۰/۲ درصد پلیمر و ۰/۸ درصد الیاف تایر. 86

۶-۵-۴- تفسیر نتایج آزمایش برش مستقیم.. 86

4-6- نتایج آزمایشهای تک محوری.. 88

4-6-1- آزمایش تک محوری برای ماسه بادی با ۲ درصد سیمان.. 88

4-6-2- آزمایش تک محوری برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل.. 89

۳-۶-۴- آزمایش تک محوری برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل.. 89

۴-۶-۴- آزمایش تک محوری برای ماسه بادی با ۰/۶ درصد پلی وینیل الکل.. 90

۵-۶-۴- آزمایش تک محوری با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل و ۲ درصد سیمان.. 91

۶-۶-۴- آزمایش تک محوری با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل و ۲ درصد سیمان.. 91

۷-۶-۴- آزمایش تک محوری با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل و ۰/۶ درصد الیاف تایر. 92

۸-۶-۴- آزمایش تک محوری با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل و ۰/۶ درصد الیاف تایر. 93

۹-۶-۴- آزمایش تک محوری با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل، ۰/۶ درصد الیاف تایر و ۲ درصد سیمان   93

۱۰-۶-۴- آزمایش تک محوری با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل، ۰/۶ درصد الیاف تایر و ۲ درصد سیمان   94

۱۱-۶-۴- تفسیر نتایج آزمایشهای تک محوری.. 95

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادها 101

۱-۵- نتیجه‌گیری.. 102

5-2- پیشنهادها 103

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………… 100

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                  صفحه

شکل ۱-۲ نمودارهای تراکم مربوط به خاک تثبیت شده با ۵ و ۷ درصد سیمان. 9

شکل ۲-۲ نمودارهای تنش-کرنش مربوط به خاک تثبیت شده با ۵ درصد سیمان در ۷ روز 10

شکل ۳-۲ مقادیر دانسیته خشک ماکزیمم و درصد رطوبت بهینه. 13

شکل ۴-۲ مقادیر مقاومت برشی برحسب درصد لاستیک و تنش نرمال. 13

شکل ۵-۲ نمودار تغییر مکان-سیکل.. 14

شکل ۶-۲ نمودار فشار آب منفذی-سیکل.. 14

شکل ۷-۲ دو نوع تراشه با ابعاد مختلف، (a) عرض ۰/۵ سانتیمتر، (b) عرض ۱ سانتیمتر  15

شکل ۸-۲ نتایج CBR برای مخلوط های حاوی تراشه های به عرض ۰/۵ سانتیمتر و درصد های حجمی متفاوت   15

شکل ۹-۲ تغییرات مقاومت برشی نسبت به درصد الیاف در رطوبت ۱۱-۱۲ درصد  17

شکل ۱۰-۲ تغییرات مقاومت برشی نسبت به درصد الیاف در رطوبت ۱۳-۱۴ درصد  17

شکل ۱۱-۲ تغییرات مقاومت برشی نسبت به درصد الیاف در رطوبت ۱۷-۱۸ درصد  18

شکل ۱۲-۲ نسبت ظرفیت باربری بر حسب موقیت قرارگیری لایه برگ خرما 19

شکل ۱۳-۲ الیاف پت مورد استفاده در این تحقیق.. 22

شکل ۱۴-۲ سطح گسیختگی نمونه مسلح شده با الیاف.. 23

شکل ۱۵-۲ تغییرات مقاومت تک محوری بر حسب درصد الیاف.. 23

شکل ۱۶-۲ تغییرات تنش برحسب کرنش محوری برای نمونه های مسلح شده با الیاف   24

شکل ۱۷-۲ تغییرات CBR بر حسب درصد الیاف.. 25

شکل ۱۸-۲ تغییرات مقاومت برشی حداکثر برحسب درصد الیاف.. 25

شکل ۱۹-۲ آزمایش برش مستقیم برای نمونه های با ۰/۲ درصد الیاف.. 26

شکل ۲۰-۲ مقایسه درصد های مختلف وزنی الیاف در ماسه ریز دانه. 27

شکل 21-2 نتایج آزمایش فشاری تک محوره برای نمونه های ساخته شده با پسمانده ماده نفتی   29

شکل22-2 تاثیر رطوبت خاک محل بر روی مقاومت فشاری نمونه های اصلاح شده 30

شکل ۲۳-۲ نتایج آزمایش فشاری تک محوره برای نمونه های ساخته شده از خاک شسته شده با پسمانده نفتی   31

شکل ۲۴-۲ پلی وینیل استات.. 32

شکل ۲۵-۲ تعیین درصد محلول بهینه نسبت به وزن ماسه. 33

شکل ۲۶-۲  رابطه بین درصد پلیمر پلی وینیل استات افزوده شده و مقاومت CBR نمونه ها در حالت خشک… 34

شکل ۲۷-۲ رابطه بین درصد پلیمر متیل متا اکریلات افزوده شده و مقاومت CBR نمونه ها در حالت خشک… 34

شکل ۲۸-۲ اثر پلیمر ها بر PH خاک.. 34

شکل ۲۹-۲ دستگاه آزمایش دوغاب ماسه. 36

شکل ۳۰-۲ نمونه­های تثبیت شده، (a) پس از خارج کردن از قالب، (b) بریدن به قطعه­های ۲۰ سانتیمتری.. 37

شکل ۳۱-۲ مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته نمونههای ماسه تزریق شده برحسب فاصله از محل اعمال تزریق، (a) ۷ روزه، (b) ۲۸ روزه، (c) ۹۰ روزه 37

شکل ۳۲-۲  نمودار تنش کرنش نمونههای خاک ماسهای اصلاح شده با دوغاب پلیمری، زمان عمل آوری (a) ۳ روز، (b) ۷ روز، (c) ۲۸ روز 39

شکل ۳۳-۲  (a) نمودار مقاومت فشاری، (b) نمودار استحکام کششی، (c) نمودار مدول الاستیسیته  39

شکل ۱-۳ منحنی دانه­بندی ماسه مورد استفاده در آزمایش… 45

شکل ۲-۳ پلیمر مورد استفاده در تحقیق.. 46

شکل ۳-۳ الیاف تایر استفاده شده در تحقیق.. 46

شکل ۴-۳ حل کردن پلیمر در آب تحت حرارت.. 47

شکل ۵-۳ چکش و قالب آزمایش تراکم. 51

شکل ۶-۳ دستگاه آزمایش CBR.. 54

شکل ۷-۳ قالب، سرقالب و وزنه­های سربار آزمایش CBR.. 54

شکل ۸-۳ دستگاه آزمایش برش مستقیم. 58

شکل ۱-۴ منحنی دانه بندی ماسه بادی.. 62

شکل ۲-۴ منحنی تراکم خاک بدون مواد افزودنی.. 63

شکل ۳-۴ منحنی مربوط آزمایش تراکم با ۰/۱ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 64

شکل ۴-۴ منحنی مربوط آزمایش تراکم با ۰/۲ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 65

شکل ۵-۴ منحنی مربوط آزمایش تراکم با ۰/۳ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 66

شکل ۶-۴ نمودار تغییرات وزن مخصوص حداکثر با مقادیر مختلف پلیمر. 67

شکل 7-4 نمودار تغییرات رطوبت بهینه با مقادیر مختلف پلیمر. 67

شکل ۸-۴ نمودار فشار-نفوذ برای خاک بدون مواد افزودنی.. 69

شکل ۹-۴ نمودار فشار-نفوذ برای خاک با ۰/۱ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 70

شکل 10-4 نمودار فشار-نفوذ اصلاح شده برای خاک با ۰/۱ درصد پلیمر پلی وینیل الکل   70

شکل ۱۱-۴ قالب آزمایش CBRتحت بارگذاری.. 71

شکل ۱۲-۴ نمودار فشار-نفوذ برای خاک با ۰/۲ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 72

شکل ۱۳-۴ نمودار فشار-نفوذ اصلاح شده برای خاک با ۰/۲ درصد پلیمر پلی وینیل الکل   72

شکل ۱۴-۴ نمودار فشار-نفوذ برای خاک با ۰/۳ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 74

شکل ۱۵-۴ نمودار فشار-نفوذ برای خاک با ۰/۴درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 75

شکل ۱۶-۴ نمودار فشار-نفوذ اصلاح شده برای خاک با ۰/۴ درصد پلیمر پلی وینیل الکل   76

شکل ۱۷-۴ نمودار فشار-نفوذ برای خاک با ۰/۵ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 77

شکل ۱۸-۴ نمودار فشار-نفوذ برای خاک با ۰/۶ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 78

شکل ۱۹-۴ نمودار فشار-نفوذ اصلاح شده برای خاک با ۰/۶ درصد پلیمر پلی وینیل الکل   79

شکل ۲۰-۴ تغییرات CBR با مقادیر مختلف پلیمر. 80

شکل ۲۱-۴ تغییرات CBR با مقادیر مختلف سیمان در محلول ۰/۲ درصد پلیمر  81

شکل ۲۲-۴ نمودار تنش برشی-تنش قائم برای خاک بدون مواد افزودنی.. 82

شکل ۲۳-۴ نمودار تنش برشی-تنش قائم برای خاک با ۰/۲ درصد پلیمر پلی وینیل الکل   83

شکل ۲۴-۴ قالب آزمایش برش مستقیم تحت بارگذاری.. 84

شکل ۲۵-۴ نمودار تنش برشی-تنش قائم برای خاک با ۰/۲ درصد پلیمر و ۰/۴ درصد الیاف تایر  84

شکل ۲۶-۴ نمونه خاک محتوی الیاف و پلیمر بعد از گسیختگی.. 85

شکل ۲۷-۴ نمودار تنش برشی-تنش قائم برای خاک با ۰/۲ درصد پلیمر و ۰/۶ درصد الیاف تایر  85

شکل ۲۸-۴ نمودار تنش برشی-تنش قائم برای خاک با ۰/۲ درصد پلیمر و ۰/۸ درصد الیاف تایر  86

شکل ۲۹-۴ تغییرات زاویه اصطکاک داخلی خاک با مقادیر مختلف الیاف تایر و ۰/۲ درصد پلیمر  86

شکل ۳۰-۴ تغییرات زاویه اصطکاک داخلی خاک با مقادیر مختلف الیاف تایر و ۰/۲ درصد پلیمر  87

شکل ۳۱-۴ پابرجا بودن نمونه آزمایش برش مستقیم بعد از گسیختگی.. 87

شکل ۳۳-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل.. 89

شکل ۳۴-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل.. 90

شکل ۳۵-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۶ درصد پلی وینیل الکل.. 90

شکل ۳۶-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل و ۲ درصد سیمان  91

شکل ۳۷-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل و ۲ درصد سیمان  92

شکل ۳۸-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل و ۰/۶ درصد الیاف تایر. 92

شکل ۳۹-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل و ۰/۶ درصد الیاف تایر. 93

شکل ۴۰-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل ، ۰/۶ درصد الیاف تایر و ۲ درصد سیمان  94

شکل ۴۱-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل ، ۰/۶ درصد الیاف تایر و ۲ درصد سیمان  94

شکل ۴۲-۴ نمونه خاک مسلح شده تحت بارگذاری دستگاه آزمایش تک محوری.. 95

شکل ۴۳-۴ نمودار تغییرات مقاومت فشاری خاک در درصدهای مختلف پلیمر. 95

شکل ۴۴-۴ نمودار تغییرات مقاومت برشی خاک در درصدهای مختلف پلیمر. 96

شکل ۴۵-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل، الف)بدون سیمان، ب) با ۲ درصد سیمان  96

شکل ۴۶-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل، الف)بدون سیمان، ب) با ۲ درصد سیمان  97

شکل ۴۷-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل، الف)بدون الیاف، ب) با ۰/۶ درصد الیاف تایر  98

شکل ۴۸-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل، الف)بدون الیاف، ب) با ۰/۶ درصد الیاف تایر  98

شکل ۴۹-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی الف) با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل، ب) با ۰/۲ درصد پلی وینیل الکل، ۲ درصد سیمان و ۰/۶ درصد الیاف تایر. 99

شکل ۵۰-۴ نمودار تنش-کرنش برای ماسه بادی الف) با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل، ب) با ۰/۴ درصد پلی وینیل الکل، ۲ درصد سیمان و ۰/۶ درصد الیاف تایر. 99

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول ۱-۲ نحوه قرارگیری لایه های برگ خرما به منظور تسلیح خاک.. 19

جدول ۲-۲ نسبت اختلاط دوغاب و خاک مورد استفاده در این تحقیق و نامگذاری آن  35

جدول ۱-۳ پارامترهای ژئوتکنیکی ماسه مورد استفاده 44

جدول۲-۳ مقادیر بار استاندارد. 52

جدول ۳-۳ تقسیم بندی رتبه خاک بر اساس CBR.. 53

جدول ۱-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش تراکم بدون مواد افزودنی.. 63

جدول ۲-۴ اطلاعات مربوط آزمایش تراکم با ۰/۱ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 64

جدول ۳-۴ اطلاعات مربوط آزمایش تراکم با ۰/۲ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 65

جدول ۴-۴ اطلاعات مربوط آزمایش تراکم با ۰/۳ درصد پلیمر پلی وینیل الکل.. 66

جدول ۵-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR بدون مواد افزودنی.. 68

جدول ۶-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۱ درصد پلیمر پلی وینیل الکل   69

جدول ۷-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۲ درصد پلیمر پلی وینیل الکل   71

جدول ۸-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۳ درصد پلیمر پلی وینیل الکل   73

جدول ۹-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۴ درصد پلیمر پلی وینیل الکل   75

جدول ۱۰-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۵ درصد پلیمر پلی وینیل الکل   76

جدول ۱۱-۴ اطلاعات مربوط به آزمایش CBR با ۰/۶درصد پلیمر پلی وینیل الکل   78

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با استفاده از دوغاب پلیمری

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.