بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

چکیده

بطورکلی همه خاک ها وسنگ ها کم وبیش آب را ازخود عبورمی دهندونفوذپذیرندولذاجریان آب به داخل سدهای خاکی،پی وتکیه گاه های آنها اجتناب ناپذیر است،درمطالعه حاضرروی چگونگی وآب بند نمودن وکاهش نشت از پی سدخاکی حوضیان درمنطقه الیگودرز به روش حفاری وتزریق وهمچنین شیوه های اجرایی موثر با کارایی لازم شرح داده شده وبیان می شودبه چه صورت وتاچه حد مطلوبی ازنشت وتراوش آب درپی سدجلوگیری می گردد.دراین تحقیق باتوجه به حجم عملیات وجنس توده سنگ روشهای حفاری وتزریق مورد استفاده قرارگرفت.همچنین نحوه آرایش وعمق گمانه های تزریق درپرده آببندومصالح تزریق شرح داده شده ومیزان تزریق پذیری وآبگذری پی سد باتوجه به نتایج آزمایشات لوژان مورد بررسی قرار گرفته ومشخص شد که پی سد دارای چه نوع درزه هاوشکاف ها بوده وروش تزریق مورد نیاز آن تعیین می شود.سپس ابزار دقیق سد،یعنی رفتارابزارهای نصب شده در پی سد در بحرانی ترین مقطع آن مورد بررسی قرارگرفت که باتوجه به تحلیل نمودارهای بدست آمده با اجرایی پرده آببند میزان آبگذری پی درترازهای1962و1948به ترتیب به میزان 0.03و0.13لیتردرثانیه درمترکاهش یافته وهمچنین کنترل حفاری وتزریق به روشهای مختلف،کیفیت عملیات تزریق وعملکرد پرده آببند درترازهای مختلف پی سدحوضیان مشخص شد.

 

کلمات کلیدی: نشت،حفاری وتزریق،پرده آببند،لوژان،ابزاردقیق

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.