دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ضريب رفتار

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

1- فصل اول: كليات تحقيق…………………………………………………………………………… 1

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- تاريخچه-ضريب رفتار ………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- تاریخچه- بادبند زانویی ……………………………………………………………………………………………….. 4

1-4- طرح لرزه‌ای …………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- ضریب رفتار …………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6- لزوم انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 8

1-7-  روند پیش رو …………………………………………………………………………………………………………… 10

2- فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع ………………………………………………………… 11

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2- رفتار سازه در برابر زلزله ………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-1- اثر انواع زوال و کمانش در سازه ………………………………………………………………………… 12

2-2-2- منحنی چرخه هیسترزیس …………………………………………………………………………………. 15

2-2-3- اصول و فلسفه طراحی لرزه‌ای ……………………………………………………………………………. 17

2-3- مفهوم ضریب رفتار …………………………………………………………………………………………………… 19

2-3-1- پارامترهای موثر بر ضریب رفتار …………………………………………………………………………. 21

2-3-1-1- شکل‌پذیری ……………………………………………………………………………………………………… 23

2-3-1-2- ضریب مقاومت افزون(اضافه مقاومت) …………………………………………………………… 27

2-3-1-3- ضریب نامعینی ……………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-1-4- ضریب میرایی …………………………………………………………………………………………………. 32

2-4- مروری بر تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………… 33

2-4-1- نیومارک و هال …………………………………………………………………………………………………….. 33

2-4-2- لایی و بیگس ……………………………………………………………………………………………………….. 35

2-4-3- ریدل و نیومارک ………………………………………………………………………………………………….. 35

2-4-4- القادامسی و محرز ………………………………………………………………………………………………… 36

2-4-5- ریدل، هیدالکو و کروز …………………………………………………………………………………………. 37

2-4-6- آرایز و هیدالگو …………………………………………………………………………………………………….. 37

2-4-7- ناسار و کراوینکلر …………………………………………………………………………………………………. 38

2-4-8- ویدیک، فجفر و فیشینگر ……………………………………………………………………………………. 40

2-4-9- ميراندا و برتراوا ……………………………………………………………………………………………………. 41

2-4-10- مروري بر تحقيقات انجام شده بر روي سيستم مهاربند زانويي ……………………. 43

2-5- روش‌هاي محاسبه ضريب رفتار ……………………………………………………………………………….. 44

2-5-1- روش‌هاي آمريكايي ………………………………………………………………………………………………. 44

2-5-1-1- روش ضريب شكل‌پذيري يوانگ ……………………………………………………………………. 45

2-5-1-1-1- فرمول ضريب شكل‌پذيري سازه  …………………………………………………….. 47

2-5-1-1-2- فرمول ضريب كاهش نيرو بر اثر شكل‌پذيري  ………………………………. 47

2-5-1-1-3- فرمول ضريب مقاومت افزون  …………………………………………………………… 47

2-5-1-1-4- فرمول ضريب تنش مجاز (Y) ………………………………………………………………….. 48

2-5-2- فرمول‌بندي ضريب رفتار …………………………………………………………………………………….. 48

3- اصول و مباني طراحي لرزه‌اي …………………………………………………………………. 51

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 51

3-2- تحليل استاتيكي غير خطي و آناليز Pushover (بار افزون) ………………………………….. 52

3-2-1- توزيع بار جانبي در تحليل استاتيكي غير خطي ………………………………………………. 53

3-2-1-1- توزيع تواني عمومي ………………………………………………………………………………………… 54

3-2-1-2- توزيع منطبق بر مودها …………………………………………………………………………………… 55

3-2-1-3- توزيع يكنواخت ………………………………………………………………………………………………. 57

3-2-2- روش FEMA-356 براي تحليل پوش‌آور …………………………………………………………… 58

3-3-1- پاسخ نيرو-تغيير مكان سازه ……………………………………………………………………………….. 58

3-3-2- ارزيابي آزمايشگاهي روابط نيرو-تغيير مكان ……………………………………………………… 62

3-4- طراحي بر اساس سطوح عملكرد اجزاء سازه‌اي …………………………………………………….. 63

3-4-1- سطح عملكرد 1 براي اجزاء سازه‌اي-قابليت استفاده بي‌وقفه ………………………….. 64

3-4-2- سطح عملكرد 3 براي اجزاي سازه‌اي ايمني جاني …………………………………………… 64

3-4-3- سطح عملكرد 5 براي اجزاي سازه‌اي-آستانه فرو ريزش …………………………………. 65

3-5- بررسي رفتار لرزه‌اي و غير خطي مهاربند زانويي ………………………………………………….. 67

3-6- مروري بر سيستم غير فعال مهاربند زانويي …………………………………………………………… 69

3-7- مقطع و طول المان زانويي تسليم شونده ……………………………………………………………….. 70

3-8- مباني طراحي قاب مهاربند زانويي ………………………………………………………………………….. 72

3-9- اندركنش V-M المان‌هاي زانويي ……………………………………………………………………………. 74

3-10- الزامات المان‌هاي زانويي ……………………………………………………………………………………….. 76

4- فصل چهارم: مدل‌سازي، طراحي و محاسبه پارامترهاي مورد نياز ضريب رفتار.. 78

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

4-2- معرفي نحوه مدل‌سازي و مدل‌هاي مورد بررسي…………………………………………………….. 78

4-2-1- نحوه مدل‌سازي و محاسبه طول المان زانويي…………………………………………………….. 79

4-2-2- نام‌گذاري مدل‌ها……………………………………………………………………………………………………. 80

4-3- تحليل استاتيكي معادل و طراحي سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي.. 82

4-3-1- محاسبه ضريب زلزله…………………………………………………………………………………………….. 83

4-3-1-1- محاسبه ضريب زلزله براي سازه‌هاي 5 طبقه:……………………………………………….. 83

4-3-1-2- محاسبه ضريب زلزله براي سازه‌هاي 9 طبقه………………………………………………… 84

4-3-1-3- محاسبه ضريب زلزله براي مدل‌هاي 13 طبقه……………………………………………… 84

4-4- ملاحظات تحليل غير خطي……………………………………………………………………………………… 85

4-5- تعيين و كنترل ضريب رفتار سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربندي زانويي…….. 86

4-5-1- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 5S-DB-M…………………………………….. 86

4-5-2- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 5S-DB-T……………………………………… 91

4-5-3- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 5S-DB-B……………………………………… 93

4-5-4- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 5S-XB-M…………………………………….. 95

4-5-5- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 5S-XB-T……………………………………… 97

4-5-6- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 5S-XB-B……………………………………… 99

4-5-7- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 9S-DB-M…………………………………. 101

4-5-8- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 9S-DB-T…………………………………… 103

4-5-9- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 9S-DB-B………………………………….. 105

4-5-10- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 9S-XB-M………………………………. 107

4-5-11- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 9S-XB-T………………………………… 109

4-5-12- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 9S-XB-B……………………………….. 111

4-5-13- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 5S-XB-M………………………………. 113

4-5-14- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 13S-DB-T……………………………… 115

4-5-15- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 13S-DB-B…………………………….. 117

4-5-16- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 13S-XB-M……………………………. 119

4-5-17- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 5S-XB-M………………………………. 121

4-5-18- روند محاسبه ضريب رفتار سازه براي مدل 5S-XB-M………………………………. 123

5- جمع‌آوري و نتيجه‌گيري……………………………………………………………………….. 126

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 126

5-2- ضريب رفتار محاسبه شده……………………………………………………………………………………… 126

5-3- ارائه ضريب رفتار جامع………………………………………………………………………………………….. 127

5-4- ارائه ضريب رفتار مناسب بر اساس عملكرد مناسب مدل……………………………………. 127

5-5- خلاصه نتايج……………………………………………………………………………………………………………. 128

5-6-  پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 130

* فهرت منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….. 131

پيوست‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………… 134

Abstract…………………………………………………………………………………………………………………………… 140

 

فهرست اشكال و نمودارها

عنوان                                                                                       صفحه

 

شكل (2-1) تنزل در اثر بار چرخه‌اي ……………………………………………………………………………………….. 12

شكل (2-2) رفتار هيسترزيس سازه‌ مناسب و نامناسب ………………………………………………………….. 12

شكل (2-3) رفتار قابهاي بادبندي همگرا  …………………………………………………………………………………. 14

شكل (2-4) تغييرات انرژي مستهلك شده توسط پديده‌هاي ميرايي و تسليم ……………………… 16

شكل (2-5) رابطه بار – تغير مكان در تسليم تدريجي …………………………………………………………… 17

شكل (2-6) روند تشكيل مفصل پلاستيك رو نمودار بار جانبي- تغيير مكان ……………………….. 18

شکل (2-7) منحني‌هاي شماتيك برش پايه- تغيير مكان ……………………………………………………….. 19

شكل (2-8)  پارامترهاي مؤثر بر ضريب رفتار …………………………………………………………………………… 22

شکل (2-9) نمايش تغيير مكان قاب …………………………………………………………………………………………. 24

شکل (2-10) نمايش نمودار نيروهاي قاب ………………………………………………………………………………… 24

شكل (2-11) رفتار كلي سازه  ………………………………………………………………………………………………….. 29

شكل (2-12) اثر ثانويه بر ميرايي لرزج …………………………………………………………………………………….. 33

شکل (2-13) رابطه بين ضريب شكل‌پذيري و پريود سازه(نيومارك و هال) …………………………. 34

شكل (2-14) طيف پاسخ شكل‌پذيري ثابت براي سيستم الاستوپلاستيك تحت زلزله ال سنترو       34

شكل (2-15) نمودار بدست آمده از تحقيقات ريدل و نيومارك …………………………………………….. 36

شكل (2-16) ضريب اصلاح مربوط به سيستم چند درجه آزادي …………………………………………. 39

شكل (2-17) ضريب كاهش نيرو در اثر شكل‌پذيري با پريود ارتعاشي ………………………………….. 39

شكل (2-18) رابطه خطي ضريب رفتار سازه در مقابل پريود ارتعاشي ………………………………….. 41

شكل (2-19) تأثير عوامل زمان تناوب و نوع خاك بر ضريب شكل‌پذيري سازه …………………… 42

شكل (2-20) رفتار كلي سازه ……………………………………………………………………………………………………. 45

شكل (3-1) موقعيت دومين مفصل پلاستيك در منحني پوش‌آور ………………………………………… 52

شكل (3-2) نمايش بارگذاري در تحليل پوش‌آور با شرايط متفاوت ……………………………………….. 55

شكل (3-3) توزيع متناسب با شكل مود اول ……………………………………………………………………………. 56

شكل (3-4) نمودار نيرو تغيير مكان با بارگذاري‌هاي مختلف ………………………………………………….. 57

شكل (3-5) منحني نيرو و تغيير مكان و نمودار خطي ايده‌آل شده ……………………………………… 59

شكل (3-6) تبديل منحني پوش‌اور به منحني ظرفيت …………………………………………………………… 60

شكل (3-7) ايده‌آل‌سازي منحني برش پايه بر حسب تغيير مكان جانبي ……………………………… 61

شكل ( 3-8) معرفي سطوح عملكرد ………………………………………………………………………………………….. 64

شكل (3-9) نقاط مشخصة سطوح مختلف عملكرد اعضاء سازه‌اي ………………………………………….. 66

شكل (3-10) سطح عملكرد سازه‌اي …………………………………………………………………………………………. 66

شكل (3-11) ميله فولادي با سطح مقطع متفاوت ………………………………………………………………….. 67

شكل (3-12) نمودار تغيير شكل ميله‌هاي فولادي ………………………………………………………………….. 68

شكل (3-13) مهاربند زانويي و نمودار نيرو تغيير مكان ………………………………………………………….. 69

شكل (3-14) قاب مهاربندي زانويي در آزمايش بالندرا …………………………………………………………… 73

شكل (4-1) انتخاب شكل و زاويه بهينه عضو زانويي………………………………………………………………… 79

شكل (4-2) مدل 5S – DB – M ………………………………………………………………………………………………… 81

شكل‌ (4-3) مدل 9S – XB – B…………………………………………………………………………………………………. 81

شكل (4-4) تغيير شكل و نحوه توزيع مفصل پلاستيك در مدل 5S-DB-M………………………… 87

شكل (4-5) نمودار برش پايه – تغيير مكان مدل 5S-DB-M…………………………………………………. 88

شكل (4-6) نمودار برش پايه- تغيير مكان براي مدل5S-DB-M  با استفاده از ضريب رفتار جديد

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90

شكل (4-7) تغيير شكل و نحوه توزيع مفصل پلاستيك براي مدل 5S-DB-T………………………. 92

شكل (4-8) نمودار برش پايه – تغيير مكان مدل 5S-DB-T……………………………………………………. 92

شكل (4-9) تغيير شكل و نحوه توزيع مفصل‌هاي پلاستيك براي مدل 5S-DB-B………………. 93

شكل (4-10) نمودار برش پايه – تغيير مكان مدل 5S-DB-B………………………………………………… 94

شكل(4-11) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 5S-XB-M…………………………… 95

شكل(4-12) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 5S-XB-M……………………………………….. 96

شكل(4-13) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 5S-XB-T…………………………….. 97

شكل(4-14) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 5S-XB-T…………………………………………. 98

شكل(4-15) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 5S-XB-B……………………………. 99

شكل(4-16) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 5S-XB-B……………………………………… 100

شكل(4-17) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 9S-DB-M ………………………. 101

شكل(4-18) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 9S-DB-M…………………………………….. 102

شكل(4-19) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 9S-DB-T ………………………… 103

شكل(4-20) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 9S-DB-T …………………………………….. 104

شكل(4-21) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 9S-DB-B ……………………….. 105

شكل(4-22) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 9S-DB-B ……………………………………. 106

شكل(4-23) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 9S-XB-M ………………………. 107

شكل(4-24) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 9S-XB-M …………………………………… 108

شكل(4-25) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 9S-XB-T………………………….. 109

شكل(4-26) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 9S-XB-T………………………………………. 110

شكل(4-27) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 9S-XB-B…………………………. 111

شكل(4-28) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 9S-XB-B……………………………………… 112

شكل(4-29) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 13S-DB-M……………………… 113

شكل(4-30) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 13S-DB-M………………………………….. 114

شكل(4-31) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 13S-DB-T……………………….. 115

شكل(4-32) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 13S-DB-T……………………………………. 116

شكل(4-33) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 13S-DB-B………………………. 117

شكل(4-34) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 13S-DB-B…………………………………… 118

شكل(4-35) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 5S-XB-M………………………… 119

شكل(4-36) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 5S-XB-M…………………………………….. 120

شكل(4-37) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 5S-XB-M………………………… 121

شكل(4-38) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 5S-XB-M…………………………………….. 122

شكل(4-39) تغيير شكل و توزيع مفاصل پلاستيك براي مدل 5S-XB-M………………………… 123

شكل(4-40) نمودار برش پايه – تغيير مكان براي مدل 5S-XB-M…………………………………….. 124

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                      صفحه

 

جدول (3-1) مقادير تجربي ضريب كاهش براي قاب‌هاي فولادي …………………………………………… 63

جدول (3-2) اصطلاحات به كار رفته در 356-FEMA [1] و دستورالعمل بهسازي براي سطوح عملكرد اجزاء سازه‌اي 63

جدول (4-1) نام تمامي مدل‌هاي مورد بررسي………………………………………………………………………….. 82

جدول (4-2) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-DB-M……………….. 88

جدول (4-3) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-DB-M……………….. 89

جدول (4-4) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-DB-M……………….. 89

جدول (4-5) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-DB-M با استفاده از ضريب رفتار جديد     90

جدول (4-6) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 5S-DB-M با استفاده از ضريب رفتار جديد 91

جدول (4-7) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي موثر بر آن براي مدل 5S-DB-M با استفاده از ضريب رفتار جديد    91

جدول (4-8) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-DB-T………………… 93

جدول (4-9) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 5S-DB-T…………………………. 93

جدول (4-10) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 5S-DB-T…………….. 93

جدول (4-11) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-DB-B…………….. 94

جدول(4-12) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 5S-DB-B……………………….. 94

جدول (4-13) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 5S-DB-B……………. 95

جدول (4-14) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-XB-M……………. 96

جدول(4-15) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 5S-XB-M………………………. 96

جدول (4-16) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 5S-XB-M…………… 97

جدول(4-17) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-XB-T……………….. 98

جدول(4-18) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 5S-XB-T……………………….. 98

جدول (4-19) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 5S-XB-T…………….. 99

جدول (4-20) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-XB-B………….. 100

جدول(4-21) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 5S-XB-B……………………. 100

جدول (4-22) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 5S-XB-B…………. 101

جدول (4-23) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 9S-DB-M…………. 102

جدول(4-24) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 9S-DB-M…………………… 102

جدول (4-25) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 9S-DB-M………… 103

جدول (4-26) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 9S-DB-T…………… 104

جدول(4-27) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 9S-DB-T…………………….. 104

جدول (4-28) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 9S-DB-T…………. 105

جدول (4-29) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 9S-DB-B………….. 106

جدول(4-30) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 9S-DB-B……………………. 106

جدول (4-31) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 9S-DB-B…………. 107

جدول (4-32) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 9S-XB-M…………. 108

جدول(4-33) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 9S-XB-M…………………… 108

جدول (4-34) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 9S-XB-M………… 109

جدول (4-35) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 9S-XB-T…………… 110

جدول(4-36) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 9S-XB-T…………………….. 110

جدول (4-37) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 9S-XB-T…………. 111

جدول (4-38) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 9S-XB-B………….. 112

جدول(4-39) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 9S-XB-B……………………. 112

جدول (4-40) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 9S-XB-B…………. 113

جدول (4-41) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 13S-DB-M………. 114

جدول(4-42) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 13S-DB-M…………………. 114

جدول (4-43) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 13S-DB-M……… 115

جدول (4-44) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 13S-DB-T………… 116

جدول(4-45) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 13S-DB-T………………….. 116

جدول (4-46) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 13S-DB-T……….. 117

جدول (4-47) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 13S-DB-B……….. 118

جدول(4-48) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 13S-DB-B………………….. 118

جدول (4-49) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 13S-DB-B………. 119

جدول (4-50) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-XB-M…………. 120

جدول(4-51) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 5S-XB-M…………………… 120

جدول (4-52) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 5S-XB-M………… 121

جدول (4-53) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-XB-M…………. 122

جدول(4-54) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 5S-XB-M…………………… 122

جدول (4-55) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 5S-XB-M………… 123

جدول (4-56) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه تغيير مكان هدف مدل 5S-XB-M…………. 124

جدول(4-57) داده‌هاي مورد نياز براي محاسبه ضريب رفتار مدل 5S-XB-M…………………… 124

جدول (4-58) محاسبه ضريب رفتار و پارامترهاي مؤثر بر آن براي مدل 5S-XB-M………… 125

جدول (4-59) جمع‌بندي كلي فصل پنجم در غالب جدول………………………………………………….. 125

جدول (5-1) جمع‌بندي كلي فصل پنجم در غالب جدول(تكراري) …………………………………….. 129

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي ضريب رفتار سازه‌هاي فولادي با سيستم دوگانه قاب خمشي و مهاربند زانويي

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.