پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود:پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

تکه هایی از متن :

 

3-2-5 سازه های بتن آرمه مناسب در برابر انفجار

به دلیل مقامت و جرم قابل توجه سازه های بتن مسلح، این مصالح به طور ویژه ای در برابر بارهای انفجاری، مناسب هستند. همچنین بتن ،مقاومت موثری را برابر آتش و نفوذ ترکش دارد. روش های ساده شده جهت طراحی انفجاری بتن مسلح بر اساس پاسخ خمشی بوده و مشروط به حذف مودهای شکست ترد شکن می باشند. برای رسیدن به پاسخ شکل پذیر برای بتن، جزئیات بندی مناسبی از میلگردها نیاز است. با افزایش تنش و کرنش در مقطعی از عضو ،میلگرد ها به تسلیم می رسند و اجازه شکل گیری  مفصل پلاستیک می یابند. بتن در این نواحی در سطح کششی دچار ترک می شود و متعاقباً به حد کرنش فشرده شدن در سطح فشاری می رسد [14].

حذف مودهای ترد شکن و شکل پذیری در سازه بتنی منوط به کار گیری طول های مناسب گیرایی در سازه بتن آرمه می باشد. این طول ها ، همانطور که پیشتر بیان گردید، نقش کلیدی در عملکرد یکپارچه سازه داشته و به خصوص تحت اثر بارهای دینامیکی تاثیر به سزایی در شکل پذیری دارد. در آیین نامه های طراحی در برابر انفجار نظیر(  (TM5-1300، روابط مستقلی برای طول های گیرایی ارائه نشده و همان طول های آیین نامه های طراحی سازه های بتنی نظیر (ACI1318) در نظر گرفته شده است. این روابط نیز تجربی بوده و بارگذاری های دینامیکی نظیر انفجار و زلزله در ارائه روابط طراحی در نظر گرفته نشده اند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح  تقويت شده با مصالح FRP تحت اثر بار انفجار به کمک روش اجزاء محدود

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.