پایان نامه ارشد مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

تکه هایی از متن :

3-2-2- نوع مدل

انواع مدل های مورد استفاده در plaxis  مدل کرنش مسطح، مدل تقارن محوری و مدل سه بعدی ساده شده می باشد .

مدل کرنش مسطح برای سازه هایی با سطح مقطع یک شکل و وضعیت تنش مشابه و بارگذاری عمود بر سطح

مقطع به کار می رود، در این حالت جابجایی های عمود بر سطح مقطع صفر فرض می شود.

مدل تقارن محوری، برای سازه های دایره ای با مقطع شعاعی بارگذاری یکسان اطراف محور مرکزی استفاده می شود که تغییر شکل ها و وضعیت تنش ها در امتداد شعاع یکسان فرض می شود . لازم به ذکر است که برای مسائل تقارن محوری راستای x نمایش دهنده شعاع و محور Y متناظر با محور تقارن در نظر گرفته می شود. انتخاب مدل های کرنش مسطح و تقارن محوری منجر به یک مدل المان محدود دو بعدی با دو درجه آزادی انتقالی در هر گره در امتداد X,Y می شود.

مدل تقارن محوری سه بعدی برای سازه هایی که به صورت متقارن هندسی می باشند و در راستای غیر محوری بارگذاری شده است(برای مثال بارگذاری جانبی شمع ها و فونداسیون های دایره ای )کاربرد دارد. انتخاب مدل المان محدود سه بعدی به یک مدل المان محدود سه بعدی با سه درجه ازادی انتقالی در گره ها در امتداد X,Y  و Z منتهی می گردد، البته این قابلیت به صورت مجزا می تواند به نرم افزار اضافه شود که در تحقیق حاضر کاربرد نداشت. برای مدل سازی فونداسیون وریز شمع ها از مدل کرنش مسطح استفاده شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مقايسه نشست ميكروپايل ها به روش هاي عددي،تئوري وآزمايش هاي ميداني در خاكهاي ماسه اي

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.