دانلود پایان نامه ارشد:بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

2-4-1- تحقيقات انجام شده در زمينه بررسي آسيب پذيري كمي پل ها

تعيين ميزان آسيب ناشي از زمين لرزه به روش هاي كمي در سال هاي اخير به طور وسيعي مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته اند و مدل هاي مختلفي پيشنهاد شده اند. ايده توصيف وضعيت خرابي در سازه توسط يك عدد در مقياسي تعريف شده به صورت شاخص آسيب به علت سادگي آن ايده جذابي است اما از طرفي تعريف اين شاخص آسيب كاري مشكل است چرا كه اين شاخص را بايد بتوان در مورد سيستم هاي مختلف سازه اي و تحت حالات وقوع تغيير شكل هاي بزرگ غير ارتجاعي تا هنگام فروريختگي در سازه مورد استفاده قرار داد.

شاخص هاي آسيب پيشنهاد شده در دو دسته جاي مي گيرند شاخص آسيب موضعي و شاخص آسيب كلي. شاخص آسيب موضعي به سه گروه شاخص آسيب غير تجمعي، تجمعي و تركيبي تقسيم مي شوند و شاخص آسيب كلي به دو دسته شاخص هاي بدست آمده از ميانگين گيري وزن دار و شاخص هاي بدست آمده از پارامترهاي مودي تقسيم مي شوند. يكي از نخستين شاخص هاي آسيب موضعي توسط بنان و همكاران در سال 1981 پيشنهاد شد كه نه بر اساس خسارت تمام عضو بلكه بر مبناي مقاطعي از عضو كه بيشترين آسيب را ديده اند ارائه شده است.  متداولترين پارامتر آسيب مورد استفاده در شاخص آسيب غير تجمعي پارامتر شكل پذيري       مي باشد. اين پارامتر به صورت نسبت تغيير شكل حداكثر به تغيير شكل در نقطه تسليم تعريف مي شود. مدل هاي آسيب تجمعي بر پايه تغيير شكل هاي تجمعي يا انرژي هيسترزيس مستهلك شده و يا تركيبي از اين دو مي باشند. شناخته شده ترين شاخص آسيب تجمعي كه بسيار مورد استفاده واقع شده است شاخص پارك و آنگ مي باشد كه يك شاخص تركيبي است اين شاخص تركيب سادة خطي از تغييرشكل نرمال شده و جذب انرژي است [24].

شاخص كلي به توزيع و شدت آسيب هاي موضعي بستگي دارد كه از تركيب شاخص هاي موضعي و يا براساس مشخصات كلي سازه (رفتار در مودهاي مختلف) تعيين مي شود [25]. روشي ديگر براي ارزيابي آسيب پذيري سازه، براساس مقايسه بين مشخصات ارتعاشي سازه در قبل و بعد از وقوع رويداد زمين لرزه بنا شده است كه براي اندازه گيري آسيب وارده، از اندازه گيري هاي آزمايشگاهي در مرحله پس از وقوع زلزله استفاده مي شود و كاربرد تكنيك هاي شناسايي سيستم براي تجزيه و تحليل داده ها در اين دسته روش ها متداول است. شاخص هاي آسيب در اين دسته روش ها به صورت توابعي از پارامترهاي مكانيكي سازه (معمولا سختي سازه) بيان مي شوند كه تغييرات اين پارامترهاي سازه اي از طريق اندازه گيري تغييرات ايجاد شده در مشخصات ارتعاشي سازه قابل محاسبه است [26]. با توجه به انواع مدل هاي آسيب پيشنهاد شده در ادبيات فني، دو هدف مشخص در زمينه استفاده عملي از شاخص هاي آسيب را مي توان تشخيص داد: 1- پيش بيني آسيب پذيري سازه هاي موجود يا سازه هاي در دست طراحي در اثر وقوع زمين لرزه اي با شدت قابل انتظار و مشخص 2- اندازه گيري آسيب در سازه و نيز اجزاي سازه اي پس از وقوع يك زمين لرزه [27].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.