دانلود پایان نامه ارشد عمران با موضوع سرریز تونلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

1          مقدمه  3

1-1         مقدمه   3

1-2         بیان مسئله   4

1-3         ضرورت انجام تحقیق     4

1-4         هدف از انجام تحقیق     5

1-5         ساختار پایان نامه   5

2           ادبیات فنی و پیشینه موضوع   7

2-1         مقدمه   7

2-2         تعاریف و اصول اساسی حاکم بر پدیده کاویتاسیون    7

2-2-1       پدیده کاویتاسیون و چگونگی وقوع آن   7

2-2-2       علل وقوع پدیده کاویتاسیون   8

2-2-3       اندیس کاویتاسیون   9

2-3         تاثیرات و خسارات ناشی از کاویتاسیون در سرریزها  10

2-3-1       تاثیرات کاویتاسیون   10

2-3-2       مکانیسم تخریب ناشی از وقوع کاویتاسیون   11

2-4         روش های پیشگیری و کاهش خسارات ناشی از کاویتاسیون    12

2-4-1       اصلاح بتن و استفاده از مواد خاص      13

2-4-2       سرریزهای پلکانی    13

2-4-3       هوادهی    13

2-5         هوادهی جریان    14

2-5-1       تقسیم بندی کلی هوادهی جریان   15

2-5-2       تاثیرات هوادهی جریان در سرریزها 18

2-6         تحقیقات صورت گرفته در رابطه با هوادهی    19

3           مواد و روش ها 40

3-1         مقدمه   40

3-2         معادلات حاکم بر جریان    40

3-3         تهیه مدل عددی    42

3-3-1       مدل و شرایط آزمایشگاهی    42

3-3-2       معرفی نرمافزار Fluent  45

3-3-3       هندسه و شبکه بندی مدل عددی    51

3-3-4       شرایط مرزی و شرایط اولیه   54

3-3-5       تنظیمات نرمافزار  55

3-3-6       تحلیل حساسیت     56

4            نتایج تحلیل عددی جریان –  بدون هوادهی   59

4-1         مقدمه   59

4-2         صحت سنجی نتایج حاصل از مدل عددی    59

4-2-1       طول اتصال مجدد  59

4-2-2       ضرایب فشار  62

4-2-3       پروفیل های سرعت     64

4-3         تاثیر ابعاد هندسی رمپ بر روی مشخصه های هیدرولیکی جریان    66

4-3-1       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر روی طول اتصال مجدد  66

4-3-2       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر CP min  68

4-3-3       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر شدت توربولانسی    69

4-4         پروفیل های سرعت جریان عبوری از روی رمپ     70

4-5         پروفیل های توزیع فشار  72

5           نتایج تحلیل عددی جریان –  با هوادهی   77

5-1         مقدمه   77

5-2         صحت سنجی نتایج حاصل از مدل عددی    77

5-2-1       طول کاویتی    77

5-2-2       ضرایب فشار  79

5-2-3       پروفیل های سرعت     83

5-3         تاثیر ابعاد هندسی رمپ بر پارامترهای جریان    86

5-3-1       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر طول کاویتی    86

5-3-2       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر CP min  87

5-3-3       تاثیر افزایش ارتفاع و زاویه رمپ بر شدت توربولانسی    88

5-4         تاثیر هوادهی بر مشخصه های جریان    90

5-4-1       طول کاویتی    90

5-4-2       ضریب فشار مینیمم  CP min  93

5-4-3       شدت توربولانسی    95

5-4-4       پروفیلهای سرعت     96

5-4-5       پروفیلهای فشار  100

5-5         کارایی مدل های عددی دو بعدی و سه بعدی در شبیه سازی جریان عبوری از روی رمپ                     103

5-5-1       حالت بدون هوادهی    103

5-5-2       حالت با هوادهی    104

6           نتیجه گیری و پیشنهادات    106

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.