دانلود پایان نامه عمران توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

تکه هایی از متن :

4-6 بررسي روش تحليل ديناميكي افزايشي (IDA)

4-6-1 تحليل ديناميكي افزايشي (IDA)

يكي از جديدترين انواع اين روشها روش تحليل ديناميكي افزايشي يا IDA است كه در آن از مفهوم ديرينه مقياس كردن ركوردهاي حركت زمين و توسعه آن به روشي كه بتوان به دقت كل محدوده رفتاري سازه از الاستيك تا ويراني را پوشش داد، استفاده مي شود. در اين روش مدل سازه اي تحت يك يا چند ركورد حركت زمين كه با سطوح شدت متفاوت مقياس شده اند قرار مي گيرد. پس از انجام تحليل ديناميكي غيرخطي، يك يا چند منحني از پاسخ پارامتريك در مقابل سطوح شدت حاصل خواهد شد. در اين منحني ها كل محدوده رفتاري مدل تحت پوشش قرار مي گيرد و در نهايت با تعريف حالات حدي و تركيب نتايج با منحني هاي تحليل احتمالي به ارزيابي سازه ها مي توان پرداخت.

مفهوم فوق در سال 1977 توسط Bertero بيان گرديد و در چهارچوب هاي متفاوتي توسط پژوهشگرانی مانند Cornell,Luco،Cornell,Bazurro ،Yun,Foutch ،Deierlein Mehanny ،Dubina و همکارانش ،De Metties و همکارانش،krawinkler , Nassar وPsycharis و همکارانش توصيف شد.

اخيرا نيز اين روش به عنوان تحليل ديناميكي فزاينده IDA با دستورالعمل هاي به روزFEMA تطابق داده شده است و به صورت رسمي به منزله روشي در تعيين ظرفيت ويراني كلي سازه به كار مي رود.

تحليل ديناميكي افزايشي يك تحليل چند منظوره با اهداف مختلفي مي باشد كه در زير به قسمتي از اين اهداف مي توان اشاره كرد :

1- درک كامل از دامنه پاسخ يا نياز سازه در مقابل اعمال يك سلسله ركورد زلزله.

2- شناسايي پاسخ سازه به ركوردهايي كه احتمال اتفاق آنها در منطقه كم مي باشد.

3- درك مناسب از تغييرات طبيعي پاسخ سازه مانند شدت افزايش حركت زمين )به عنوان مثال، تغيير در حداكثر الگوهاي تغييرشكل نسبت به ارتفاع، آغاز كاهش مقاومت و سختي و الگوها و دامنه هاي آنها(.

4- ارائه تخمين هايي از ظرفيت ديناميكي كلي سازه.

5- مطالعه IDA چند ركورده معين، كه چگونگي پايداري  )يا تغييرپذيري ( همه موارد مذكور را از يك ركورد به ركورد ديگر بيان مي كند.

با توجه به اين نتايج مشاهده مي شود كه روش تحليل ديناميكي افزايشي، يك روش كاملا كاربردي، چند منظوره و واقعي است. لذا جهت آشنايي بيشتر، در اين بخش به تعريف انواع روش تحليل ديناميكي افزايشي پرداخته و در آن اصطلاحات مورد استفاده در مباني اين روش معرفي می شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.