پایان نامه ارشد تاثیر احداث سدهای کوتاه برروی شیب آبراهه ها و روند فرسایش آبراهه

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

2-3 تحقيقات صورت گرفته در داخل کشور

غلامي (1373) با بررسي نقش مديريت پوشش گياهي در شکل هيدروگراف سيل، با استفاده از روش هيدروگراف واحد مصنوعي SCS، تأثير احياي پوشش گياهي و عمليات مکانيکي آبخيزداري بر هيدروگراف سيل حوضه آبخيز دره­شهر واقع در استان ايلام را پيش­بيني نمود. وي با فرض انجام پروژه­هاي مرتع­کاري و جنگل­کاري همراه با احداث بانکت، تراس و سدهاي اصلاحي که باعث افزايش ضريب ذخيره و زمان تمرکز حوضه مي­شوند، هيدروگراف سيل حوضه را در دوره بازگشت­هاي مختلف بازسازي نمود. نتايج نشان داد که هر چه دوره تناوب سيل بيشتر باشد و مبارزه بيولوژيکي مستقل­تر مطرح گردد، اثرات روش مکانيکي به سمت حداقل پيش مي­رود. همچنين دبي اوج سيلاب در دوره بازگشت 50 و 100 ساله قبل از انجام عمليات اصلاحي به ترتيب برابر 52/208 و 45/267 مترمکعب بر ثانيه بوده که پس از انجام عمليات اصلاحي به ترتيب به 28/100 و 85/134 مترمکعب بر ثانيه کاهش پيدا کرده است.

زرگر (1374) با استفاده از روش­هاي آماري نشان داد که در شش حوضه آبخيز واقع در دامنه شمالي الوند در غرب کشور، با کاهش سطح مراتع طبيعي و افزايش اراضي زراعي و باغي، مقدار رواناب ساليانه آبخيز کاهش مي­يابد. وي دليل اين امر را تنک بودن مراتع طبيعي منطقه ذکر کرده و پيشنهاد نموده است که براي کاهش رواناب و فرسايش حوضه­هاي مورد بررسي، زراعت آبي گياهان چند ساله به ويژه باغ­ها گسترش يابند.

مهدوي (1375) در بررسي نقش پوشش گياهي در سيلاب­هاي شهر تهران به اين نتيجه رسيد که تخريب پوشش گياهي به علت چراي مفرط، ساخت و سازهاي بي­رويه و جاده­سازي غير اصولي در اراضي اطراف تهران به ويژه دامنه­هاي مشرف به بخش شمالي مانند حوضه­هاي دارآباد، گلاب­دره، دربند، درکه و سولقان باعث افزايش خطر سيل­هاي درون و برون شهري تهران شده است و تغيير در بهره­وري از زمين باعث شده تا ضريب رواناب سطحي به شدت افزايش يافته و به 5/2 تا 3 برابر مقدار اوليه خود برسد.

اسدا لهی (1376)  طرح خود را تحت عنوان، ارزیابی اقتصادی  اجتماعی طرح پخش سیلاب گربایگان فسا ارائه نموده اند. این طرح با استفاده از هزینه تجزیه و تحلیل اقتصادی شده و هزینه های سرمایه گذاری متغییر، وابسته و ضمنی طرح همراه با منافع حاصل از اجرای طرح شامل منافع مستقیم، غیر مستقیم و ضمنی طرح تعیین شده است محاسبات انجام شده، نسبت بالای فایده هزینه 20 B/C= را نشان داده است.

فرهادي (1377) ارزيابي تأثيرات عمليات آبخيزداري بر رسوبگذاري و عمر مفيد سد اکباتان را مورد بررسي قرار داد. وي دو نوع اقدام جهت کنترل رسوبگذاري در مخزن را مورد ارزيابي قرار داد که عبارتند از مديريت رسوب در مخزن و مديريت رسوب در حوضه آبخيز سد که اقدام اول به عنوان درمان و اقدام دوم به عنوان پيشگيري مطرح مي­باشد.

گلرنگ (1377) در ارزيابي طرح آبخيزداري سد لار از شاخص­هاي تغييرات وضعيت رسوبدهي حوضه و تغييرات پوشش گياهي استفاده کرده است. وي براي بي­اثر کردن تأثير بارش بر روي توليد رسوب با يافتن رابطه بين رسوب ماهانه و بارش در قبل و بعد از اجراي طرح، سعي در مقايسه توليد رسوب حوضه در دو مرحله مختلف نموده است. نتايج حاصله از اين ارزيابي و مقايسه رسوب توليدي بعد از عمليات نشان مي­دهد که ميزان رسوب به صورت معني­داري کاهش يافته است.

پارسامهر (1378) با تحقيق روي عملکرد اقدامات سازه­اي در حوضه آبخيز غازمحله کردکوي، به اين نتيجه رسيد که سازه­ها، شرايط هيدرولوژيکي جريان را تغيير داده و وضعيت مطلوب­تري براي جريان فراهم کردند. وي همچنين بيان داشت که سازه­هاي اصلاحي، با تله اندازي رسوبات در بالادست حوضه­هاي آبخيز، مانع افزايش ارتفاع کف بستر آبراهه اصلي در پايين دست حوضه آبخيز شده و با حفظ و تثبيت ظرفيت انتقال، از بروز سيلاب در پايين دست جلوگيري کرده است و بعد از احداث سازه­هاي اصلاحي مقطع عرضي آبراهه پهن­تر شده و شيب کاهش يافته است.

قدوسي (1378) در ارزيابي عمليات آبخيزداري اظهار مي­دارد که در بسياري از موارد به دليل انتخاب اشتباه نوع سازه، احداث غيراصولي سازه­ها بدون توجه به مشخصات فني پيش­بيني شده براي آنها، عدم تلفيق، ترکيب و تکميل سازه­ها با اقدامات بيولوژيک و بالاخره عدم حفاظت و نگهداري از اقدامات انجام گرفته توسط بهره­برداران، عمليات سازه­اي نه تنها باعث مهار فرسايش خاک و هدررفت آب نمي­شود، بلکه باعث تشديد تخريب و هدررفت خاک از يک­سو و افزايش فراواني وقوع سيلاب­هاي مخرب از سوي ديگر مي­شود.

عفتی (1379) در تحقیق خود با عنوان ” اثرات اجرای طرحهای آبخیزداری بر بهبود وضعیت اقتصادی اجتماعی ساکنین روستاهای حوضه آبخیز” عملیات آبخیزداری را در جلوگیری از وقوع سیل موثر ارزیابی کرده است.

اوجاقلو (1380) در تحقيقي تحت عنوان بررسي سازه­هاي کوچک آبي بر روي سيلاب­ها، مشخصات سيلاب نظير دبي اوج، حجم و زمان رسيدن تا اوج در حوضه باروت آغاجي را مورد ارزيابي قرار داد و براي اين منظور شبيه­سازي هيدروگراف سيل نسبت به نقطه اوج در حوضه را انجام داد و براي شبيه­سازي هيدرولوژيکي حوضه از مدل رياضي  HEC-HMSاستفاده نمود. وي با انجام مطالعات فيزيوگرافي، هواشناسي، هيدرولوژي، زمين­شناسي، خاک و پوشش گياهي اطلاعات لازم براي مدل را فراهم کرده و پس از شبيه­سازي و ارزيابي تأثير سازه­ها، نتيجه­ گرفت که عمليات آبخيزداري در کاهش سيلاب­ها مؤثر بوده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.