پایان نامه عمران بررسي تاثیر تقویت برشی تیر بتن‌مسلح با میله‌ی FRP به روش NSM در ظرفیت باربری نهایی تیر

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

تکه هایی از متن :

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فهرست جدول‌ها ‌ه

فهرست نمودارها ‌و

فهرست شکلها ‌ح

 

فصل اول : مقدمه

1- 1 مقدمه. 1

1-2 تاريخچه. 2

1-3 بيان مسأله، اهميت تحقيق و فرضيه‌ها 4

1-3-1 اهداف پايان نامه  5

1-3-2 ساختار پايان نامه  5

1-3-3 فرضیه‌ها 6

فصل دوم. 7

مروری بر مطالعات و کارهای انجام شده. 7

2-1 FRP چیست؟. 8

2-2 تقویت‌کننده‌ها(الیاف) 8

2-2-1 الیاف شیشه  10

2-2-2 الیاف کربن   11

2-2-3 آرامید  12

2-3 زمینه. 13

2-4 خصوصیات FRP. 13

2-4-1 خصوصيات فيزيكی   13

2-4-1-1 چگالی   13

2-4-1-2 ضریب انبساط حرارتی   14

2-4-2 خصوصيات و رفتارمکانیکی   15

2-4-2-1 رفتار كششی   15

2-4-2-2 رفتار فشاری   16

2-4-2-3 رفتاربرشی   16

2-4-2-4 رفتارچسبندگی   17

2-4-2-5 رفتار تابع‌زمان   17

2-4-2-6 دوام  18

2-4-2-7 نگهداری و جابجايی   19

2-5 انواع محصولات FRP. 19

2-5-1 میله های کامپوزیتی   19

2-5-2 شبکه های کامپوزیتی   20

2-5-3 کابل‌های کامپوزیتی   21

2-5-4 ورقه های کامپوزیتی   21

2-5-5 پروفیل‌های ساختمانی کامپوزیتی   22

2-6 کاربرد مصالح FRP. 23

2-6-1 کاربرد FRP در تقویت ستون‌ها 25

2-6-2 کاربرد FRP در تقویت دیوارهای برشی   26

2-6-3 کاربرد FRP در تقویت دال‌ها 26

2-6-4 کاربرد FRP در تقویت اتصالات   27

2-6-5 کاربرد FRP درتقویت برشی و خمشی تیرها 27

2-7 روشهای نصب مصالح FRP درسازه‌های بتنی.. 29

2-7-1 روش اتصال خارجي (EBR) 29

2-7-2روش تعبیه در نزدیک سطح (NSM) 31

2-7-3 مودهای گسیختگی برشی در تیر تقویت‌شده با مصالح FRP  34

2-7-3-1 انواع مكانيزم برشی تیر تقویت‌شده به روش EBR   34

2-7-3-1-1 گسیختگی برشی با پارگی ورق FRP  34

2-7-3-1-2 گسیختگی برشی بدون پارگی ورق FRP  35

2-7-3-1-3 گسیختگی برشی ناشی از عدم پیوند یا چسبندگی ورق FRP  35

2-7-3-1-4 گسیختگی نزدیک مهار مکانیکی   35

2-7-3-1-5 گسیختگی محلی   35

2-7-3-2 انواع مكانيزم شکست تیر تقویت‌شده به روش NSM    36

2-7-4 مزایای روش تعبیه در نزدیک سطح   36

2-8 بررسی تحقیقات انجام شده. 37

فصل سوم. 49

تشریح آزمایشهای انجام شده. 49

3-1 مقدمه. 50

3-2 خواص مصالح مصرفی.. 51

3-3 روش انجام مقاوم‌سازی.. 53

3-4 مشخصات تیرهای آزمایش‌شده. 56

3-5 انجام آزمایش…. 58

3-6 مد گسیختگی.. 60

3-7 بار نهایی تیرها 62

3-8 نتیجه‌گیری.. 65

فصل چهارم. 67

تشریح مدل‌سازی عددی.. 67

4-1 مقدمه. 68

4-2 نمونه آزمایشگاهی.. 69

4-3 مشخصات و نحوه مدل‌سازی.. 70

4-4 بررسی نتایج مدل سازی عددی با نتایج آزمایشگاهی.. 74

4-5 مدل سازی عددی جهت بررسی آرایش بهینه نصب مصالح FRP. 75

4-5-1 تشریح تیرهای مدل شده  75

4-5-2 مدل‌سازی عددی تیرها 80

4-6 محاسبه‌ی نیروی برشیFRP در تقویت برشی تیر به روش NSM… 81

4-7 نتایج مدل سازی عددی.. 84

4-7-1 بررسی تاثیر تعداد و فاصله‌‌ی میله GFRP درتقویت برشی تیر به روش NSM    85

4-7-2 بررسی زاویه‌ی نصب میله‌ی GFRP در تقویت برشی تیر به روش NSM    92

4-8 نتیجه گیری.. 100

فصل پنجم.. 102

نتیجه‌گیری.. 102

5-1 نتیجه‌گیری.. 103

منابع و مراجع.. 105

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                  صفحه

جدول 2-1 چگالی مواد FRP. 14

جدول 2-2 ضریب انبساط حرارتی مصالح FRP. 14

جدول2-3 خصوصيات مكانيكي مصالح FRP و فولاد. 16

جدول2-4 مقایسه ویژگی‌های الیاف کربن و شیشه و آرامید. 18

جدول 2-5 مشخصات تیرها 41

جدول 2-6 نتایج آزمایش…. 41

جدول2-7 نتایج آزمایش…. 43

جدول 2-8 مشخصات تیرها 46

جدول 2-9 نتایج آزمایش…. 46

جدول 4-1 جزئیات تیرهای مدل‌سازی شده. 76

جدول 4-2 محاسبه‌ی نیروی برشی FRP و افزایش ظرفیت برشی تیرها طبق راوابط پیشنهادی نانی.. 83

جدول 4-3 مقایسه تیرهای Beam2 و‌Beam5 و‌Beam8 با زاویه نصب 90 درجه‌ی GFRPو تیر بدون تقویت Beam1  86

جدول 4-4 مقایسه تیرهای Beam3 و‌Beam6 و‌Beam9 با زاویه نصب 60 درجه‌ی GFRPو تیر بدون تقویت Beam1  88

جدول 4-5 مقایسه تیرهای Beam4 و Beam7 و Beam10 با زاویه نصب 45 درجه‌ی GFRPو تیر بدون تقویت Beam1  90

جدول 4-6 مقایسه تیرهای Beam2 بازاویه‌ نصب 90درجه ، Beam3 بازاویه‌ نصب 60درجه  و Beam4 با زاویه نصب 45درجه‌ی GFRP با تیر بدون تقویت Beam1. 93

جدول 4-7 مقایسه تیرهای Beam5 بازاویه‌ نصب 90درجه ، Beam6 بازاویه‌ نصب 60درجه  و Beam7 با زاویه نصب 45درجه‌ی GFRP و تیربدون تقویت Beam1. 95

جدول 4-8 مقایسه تیرهای Beam8 بازاویه‌ نصب 90درجه ، Beam9 بازاویه‌ نصب 60درجه  و Beam10 با زاویه نصب 45درجه‌ی GFRP و تیربدون تقویت Beam1. 97

جدول 4-9 مقایسه کلیه‌ی تیرهای تقویت شده با تیربدون تقویت Beam1. 99

فهرست نمودارها

عنوان                                                                               صفحه

نمودار2-1  رفتار تنش-كرنش الياف مختلف در كشش…. 15

نمودار 2-2 منحنی نیرو-تغییرمکان تیرها 38

نمودار 2-3 منحنی نیرو-تغییرمکان تیرها 43

نمودار 2-4 منحنی نیرو-تغییرمکان تیرتقویت شده با CFRP. 46

نمودار4-1  منحنی تنش-کرنش بتن Mander 72

نمودار 4-2 منحنی تنش-کرنش میلگردها 73

نمودار4-3 منحنی نیرو-تغییرمکان تیر آزمایشگاهی CB و تیر CBA مدل‌سازی شده با نرم‌افزار. 74

نمودار 4-4 منحنی نیرو-تغییرمکان تیرهای Beam2 و‌Beam5 و‌Beam8 با زاویه نصب90 درجه‌ی GFRP و تیربدون تقویت Beam1. 86

نمودار 4-5 درصد کاهش تغییرمکان وسط دهانه‌ی تیرهای Beam2 و‌Beam5 و‌Beam8 با زاویه نصب 90 درجه‌ی  GFRP‌ درمقایسه با تیربدون تقویت Beam1. 87

نمودار 4-6 منحنی نیرو-تغییرمکان تیرهای Beam3 و Beam6 و Beam9 با زاویه نصب60 درجه‌ی GFRP و تیربدون تقویت Beam1. 88

نمودار 4-7 درصد کاهش تغییرمکان وسط دهانه‌ی تیرهای Beam3 و‌Beam6 و‌Beam9 با زاویه نصب 60 درجه‌ی GFRP درمقایسه با تیربدون تقویت Beam1. 89

نمودار 4-8 منحنی نیرو-تغییرمکان تیرهای Beam4 و Beam7 و Beam10 با زاویه نصب45 درجه‌ی GFRP و تیربدون تقویت Beam1. 90

نمودار 4-9 درصد تقویت تیرهای Beam4 و Beam7 و Beam10 با زاویه نصب 45درجه‌ی GFRP درمقایسه با تیربدون تقویت Beam1. 91

نمودار 4-10 منحنی نیرو-تغییرمکان تیرهای Beam2 بازاویه‌ نصب 90درجه ، Beam3 بازاویه‌ نصب 60درجه  و Beam4 با زاویه نصب 45درجه‌ی GFRP و تیربدون تقویت Beam1. 92

نمودار 4-11 درصد تقویت تیرهای Beam2 بازاویه‌ نصب 90درجه ، Beam3 بازاویه‌ نصب 60درجه  و Beam4 با زاویه نصب 45درجه‌ی GFRP درمقایسه با تیربدون تقویت Beam1. 93

نمودار 4-12 منحنی نیرو-تغییرمکان تیرهای Beam5 بازاویه‌ نصب 90درجه ، Beam6 بازاویه‌ نصب 60درجه  و Beam7 با زاویه نصب 45درجه‌ی GFRP و تیربدون تقویت Beam1. 94

نمودار 4-13 درصد کاهش تغییرمکان وسط دهانه‌ی Beam5 بازاویه‌ نصب 90درجه، Beam6 بازاویه‌ نصب60درجه و Beam7 بازاویه نصب 45درجه‌ی GFRPو درمقایسه باتیربدون تقویت Beam1. 95

نمودار 4-14 منحنی نیرو-تغییرمکان تیرهای Beam8 بازاویه‌ نصب 90درجه ، Beam9 بازاویه‌ نصب 60درجه  و Beam10 با زاویه نصب 45درجه‌ی GFRP و تیربدون تقویت Beam1. 96

نمودار 4-15 درصد تقویت تیرهای Beam8 بازاویه‌ نصب 90درجه ، Beam9 بازاویه‌ نصب 60درجه  و Beam10 با زاویه نصب 45درجه‌ی GFRP درمقایسه با تیربدون تقویت Beam1. 97

نمودار 4-16 منحنی نیرو-تغییرمکان کلیه‌ی تیرهای مدل‌سازی شده. 98

نمودار 4-17 درصد تقویت کلیه‌ی تیرهای تقویت شده در مقایسه با هم.. 99
 

فهرست شکلها

عنوان                                                                        صفحه

شکل 2- 1 ساختار FRP. 9

شکل 2-2 شکلهای مختلف GFRP. 10

شکل 2-3  شکلهای مختلف CFRP. 11

شکل 2-4 شکلهای مختلف AFRP. 12

شکل 2-5 میلگرد‌های  FRP. 20

شکل 2-6 شبکه های  FRP. 20

شکل 2-7 نوار و طناب FRP. 21

شکل 2-8 ورقه‌ی FRP. 22

شکل 2-9 پروفیل های FRP. 22

شکل 2-10 تقویت ستون با ورقه ی  FRP. 25

شکل 2-11  تقویت دیوار برشی با FRP. 26

شکل 2-12 تقویت دال با FRP. 26

شکل 2-13 تقویت اتصالات با  FRP. 27

شکل 2-14 تقویت خمشی و برشی تیر با FRP. 28

شکل 2-15 مراحل اجرای روش EBR.. 31

شکل 2-16 شیارها و جزئیات نصب میله FRP. 32

شکل 2-17 جزئیات مقطع و بارگذاری تیر. 38

شکل 2-18 نمای شماتیک تیرهای آزمایش شده. 40

شکل 2-19 جزئیات تیرها 42

شکل 2-20 جزئیات و مقطع تیرها 45

شکل3-1 میلگردگذاری تیرها 51

شکل 3-2  نمای شماتیک جزئیات میلگردگذاری تیرها 51

شکل 3-3  آزمایش نمونه مکعبی.. 52

شکل 3-4 میلگرد GFRP. 53

شکل 3-5 علامت‌گذاری محل قرار گرفتن شیار. 54

شکل 3-6 ایجاد شیار. 54

شکل 3-7 تمیز کردن شیار. 54

شکل 3-8 چسب زدن شیار. 55

شکل 3-9 قرار دادن میلگردGFRP در شیار. 55

شکل 3-10 پر کردن شیار با چسب… 55

شکل 3-11 نمای شماتیک تیر NSMV10. 56

شکل 3-12 نمای شماتیک تیر NSMV7. 57

شکل 3-13 نمای شماتیک تیر NSMIL10. 57

شکل3-14 جزئیات مقطع شیار در روش NSM… 57

شکل3-15 تکیه گاه فولادی.. 58

شکل3-16 نمای شماتیک قرارگیری تیرهای بتنی و فولادی و ریزسنج ها 59

شکل 3-17 قرارگیری تیرهای بتنی و فولادی و ریزسنج ها؛ شکل(a) تیر NSMV10 و NSMV7 ، (b) تیر NSMIL10  60

شکل 3-18 ترک خوردن و گسیختگی تیر NSMV10. 61

شکل 3-19 ترک خوردن و گسیختگی تیر NSMV7. 61

شکل 3-20 ترک خوردن و گسیختگی تیر  NSMIL10. 62

شکل 3-21 نمای شماتیک زاویه‌ی بین ترک برشی و میلگرد GFRP در تیر NSMV10. 63

شکل 3-22 نمای شماتیک زاویه‌ی بین ترک برشی و میلگرد  GFRPدر تیر NSMV7. 63

شکل 3-23 نمای شماتیک زاویه‌ی بین ترک برشی و میلگرد GFRP در تیر NSMIL10. 64

شکل 3-24 مقایسه نحوه‌ی ترک خوردن تیر آزمایش شده و تیر مدل‌سازی شده NSMV7. 64

شکل4-1 مشخصات کلی تیرهای مورد آزمایش راج و سورومی.. 69

شکل4-2 المان C3D8R ؛ المان T3D2 و المان S4R.. 70

شکل 4-3 جرئیات میلگردگذاری و مقطع تیرهای مدل‌سازی شده. 76

شکل 4-4 نمای شماتیک تیر Beam2با نصب16عدد میله GFRP با زاویه نصب 90 درجه. 77

شکل 4-5 نمای شماتیک تیرBeam3 با نصب16عدد میله GFRP با زاویه نصب 60 درجه. 77

شکل 4-6 نمای شماتیک تیر Beam4 با نصب16عدد میله GFRP با زاویه نصب 45 درجه. 77

شکل 4-7 نمای شماتیک تیر Beam5 با نصب32عدد میله GFRP با زاویه نصب 90 درجه. 78

شکل 4-8 نمای شماتیک تیر Beam6 با نصب32عدد میله GFRP با زاویه نصب 60 درجه. 78

شکل 4-9 نمای شماتیک تیر Beam7 با نصب32عدد میله GFRP با زاویه نصب 45 درجه. 78

شکل 4-10 نمای شماتیک تیر Beam8 با نصب12عدد میله GFRP با زاویه نصب 90 درجه. 79

شکل 4-11 نمای شماتیک تیر Beam9 با نصب12عدد میله GFRP با زاویه نصب 60 درجه. 79

شکل 4-12 نمای شماتیک تیر Beam10 با نصب12عدد میله GFRP با زاویه نصب 45 درجه. 79

شکل 4-13 مدل‌سازی با Abaqus تیر Beam5 با نصب32عدد میله GFRP با زاویه 90 درجه. 80

شکل 4-14 مش‌بندی تیر Beam5 با نصب32عدد میله GFRP با زاویه نصب 90 درجه. 80

شکل 4-15 پارامترهای رابطه‌ی نانی و همکاران.. 82

شکل 4-16 تغییر‌شکل تیر Beam1پس از بارگذاری.. 84

شکل 4-17 جاری شدن میلگردهای طولی تیر Beam3. 85

شکل 4-18 جاری شدن و ترک خوردن بتن در تیر Beam1. 85

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح با روش تعبیه در نزدیک سطح

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.