بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری:پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

تکه هایی از متن :

 

  • روش تحقیق در بررسی کیفی

روش تحقیق در بررسی کیفی، روشی است میدانی که با استفاده از پرسشنامه انجام می شود. برای این کار نیاز است تا نمونه و جامعه آماری مناسبی انتخاب شود. جامعه آماری این تحقیق از بین کارفرمایان پروژه های عمرانی، شرکت های مهندسی مشاور و شرکت های پیمانکاری که در زمینه انجام امور مرتبط با ساخت و ساز شهری (موضوع تحقیق) می باشند.

پس از مشخص نمودن محدوده تحقیق باید پرسشنامه اول که در قالب ورودی ها، ابزار ها و تکنیک ها و خروجی های هر یک از دسته بندی های چهار گانه مدیریت منابع انسانی پروژه، شامل: 1- برنامه ریزی مدیریت منابع انسانی، 2- تشکیل تیم پروژه، 3- توسعه تیم پروژه، 4- مدیریت تیم پروژه است، که بر اساس استاندارد PMBOK 2012 ، استخراج و دسته بندی شده است با توجه به سه منبع مهم زیر طراحی شوند:

  • تحقیقات مشابه انجام شده در گذشته
  • استفاده از مستندات فنی پروژه ها
  • نظر کارشناسان، متخصصان و اساتید دانشگاهی

پس از جمع آوری اطلاعات از سه منبع فوق، پرسشنامه اول طراحی می شود. سئوالات پرسشنامه به صورت 5 جوابی لیکرت(بی اهمیت، کم اهمیت، متوسط، پر اهمیت، بسیار پر اهمیت)است. که نوعی متغیر زبانی و کیفی است و باید به متغیر عددی و کمی تبدیل شود. پاسخ های ذکر شده در پرسشنامه ها که براساس متغیر کیفی است را وزن دهی و تبدیل به کمی نموده و عملیات ریاضی را بر روی آنها انجام می دهیم. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

سپس به منظور ارائه عدد بهره وری منابع انسانی، پرسشنامه دوم طراحی شده است که همان پرسشنامه اول است، ولی با این تفاوت که عوامل بترتیب اولویت فازی در همان4 دسته مذکور قرار گرفته اند. این بارگزینه ها بصورت3 جوابی کیفی(ضعیف، متوسط و قوی)تغییر پیدا کرده اند و سئوالات در این پرسشنامه خود شرکت پیمانکاری را مخاطب قرار داده است که توان بهره وری منابع انسانی آنها سنجیده شود.

سپس به منظور ارائه وضعیت کیفی بهره وری منابع انسانی، پرسشنامه سوم طراحی گردید، سئوالات پرسشنامه به ترتیب اولویت فازی در همان 4 دسته فوق قرار گرفت، همانند مرحله اول به صورت 5 جوابی لیکرت ولی با این تفاوت که سئوالات، دسته 3 (توسعه تیم پروژه) و دسته 4 (مدیریت تیم پروژه) به صورت 5- ،4- ،3- ،2- و1- که به ترتیب (بی اهمیت، کم اهمیت، متوسط، پر اهمیت، بسیار پر اهمیت) تغییر پیدا کردند، که این بار سئوالات خود شرکت پیمانکاری را مستقیماً مخاطب قرار داده بود که وضعیت بهره وری منابع انسانی آنها مشخص گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.