تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي:پایان نامه عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

2-13-3 آزمایش برش مستقیم

آزمایش برش مستقیم را می توان بر روی خاک های ریزدانه و درشت دانه و به دو روش کند و تند انجام داد. نتایج حالات تند و کند این آزمایش در خاکهای درشت دانه یکسان است ولی برای خاک های ریزدانه ، شرایط آزمایش تند ، مشابه آزمایش سه محوری UU و شرایط آزمایش کند مشابه آزمایش سه محوری CD می باشد. در پروژه های بزرگ تلفیق نتایج برش مستقیم و سه محوری در انتخاب پارامترهای مقاومت برشی مفید خواهد بود.

در هر صورت برای همگی این آزمایشات انطباق شرایط نمونه از لحاظ دست خوردگی نمونه ، درصد رطوبت نمونه آزمایش ،نزدیک بودن تنش های ایجاد شده در نمونه آزمایش ، نزدیک بودن تنش های ایجاد شده در نمونه حین آزمایش به تنش های تخمینی محلی و غیره تاثیر زیادی در نتایج حاصله دارد.

در نهایت قضاوت مهندسی نقش تعیین کننده ای در تعیین شرایط آزمایش و استخراج پارامترهای مدل رفتاری دارد.

2-14 نحوه اختصاص پارامترهای مکانیکی به هر یک از مراحل مختلف تحلیل پایداری

در سدهای خاکی نظیر سازه های دیگر ، حالت های مختلف ممکن برای بارگذاری بررسی و کنترل پایداری برای هریک از آنها صورت می گیرد و ضریب اطمینان لازم برای هر مرحله کنترل می گردد. شرایط بارگذاری در سدهای خاکی به نحوه ساخت سد (برنامه زمانی عملیات ساخت) ، عملکرد مخزن در بهره برداری و غیره بستگی دارد. بدین ترتیب شرایط زیر به عنوان حالات بحرانی در بررسی پایداری سدهای خاکی عنوان می شود:

  • حین ساخت و پایان مرحله ساخت سد
  • تراوش پایدار
  • تخلیه سریع
  • تراوش پایدار با مخزن نیمه پر

در برخی از این حالات فقط یکی از دو شیب بالا دست و پایین دست بحرانی می شوند[12] .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.