دانلود پایان نامه ارشد با موضوع ظرفیت عملی بزرگراه

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

 

1 کلیات تحقیق …….1

1-1 مقدمه. 2

1-2 شرح مسئله. 3

1-3 اهداف پژوهش…. 5

1-4 سابقه تحقیق و اهمیت پژوهش…. 5

1-5 فرضیه‌های پژوهش…. 6

1-6 روش انجام پژوهش…. 7

1-7 مراحل پژوهش…. 7

1-8 دامنه کاربرد. 8

2 پیش زمینه و مروری بر تحقیقات گذشته .. 9

2-1 مقدمه. 10

2-2 بهبود در برآورد ظرفیت بزرگراه 10

2-2-1 برآورد ظرفیت لحظه‌ای.. 12

2-2-2 برآورد جریان ترافیک کوتاه مدت.. 14

2-3 الگوریتم‌های کنترل رمپ… 15

2-3-1 الگوریتم  ALINEA.. 17

2-3-2 الگوریتم  Bottleneck. 18

3 مبانی و اصول و متدولوژی . 21

3-1 استراتژی‌های کنترل رمپ استفاده شده در پژوهش…. 22

3-1-1 الگوریتم ZONE.. 22

3-1-2 استراتژی کنترل Zone طبقه بندی شده (SZM) 24

3-1-3 ارزیابی مقدماتی.. 27

3-2 برآورد ظرفیت لحظه‌ای.. 27

3-2-1 برآورد ظرفیت نظری بزرگراه‌ها 28

3-2-1-1 روش جديد HCM براي تعيين ظرفيت يا حداكثر تردد سرويس در بزرگراه‌هاي چند خطه. 29

3-2-1-2 طبیعت تصادفی.. 31

3-2-1-3 بسته نرم افزار R.. 32

3-2-2 برآورد ظرفیت عملی.. 33

3-2-2-1روش میانگین متحرک… 34

3-3 کنترل رمپ با محدودیت احتمال.. 36

3-3-1 مدل خطی جبری برای کنترل رمپ… 36

3-3-2 برنامه‌ریزی احتمال محدود شده رفتار تصادفی.. 38

3-4 معرفی محور مورد مطالعه. 40

4 روش پیشنهادی در برآورد ظرفیت بزرگراه (مطالعه موردی: بزرگراه نیایش)..42

4-1 مقدمه. 43

4-2 روش اول: برآورد ظرفیت لحظه‌ای.. 44

4-2-1 تاریخ‌های آزمایش…. 44

4-2-2 روش پیشنهادی.. 45

4-2-2-1 برآورد ظرفیت نظری.. 47

4-2-2-2 برآورد ظرفیت عملی.. 52

4-2-2-3  اشغال بحرانی.. 55

4-2-3 آزمایش و نتایج.. 56

4-2-3-1 فرایند کالیبراسیون.. 56

4-2-3-2 پویایی ظرفیت متغیر با زمان.. 58

4-2-4 بهبود عملکرد. 59

4-3 روش دوم: کنترل رمپ با محدودیت احتمال.. 62

4-3-1 رفتار تصادفی ظرفیت بزرگراه تحت شرایط متفاوت جریان.. 62

4-3-1-1 محل آزمایش…. 63

4-3-1-2 روز آزمایش…. 63

4-3-1-3 جمع آوری داده‌ها 64

4-3-1-4 برازش توزیع نرمال.. 67

4-3-1-5 معنای توزیع ظرفیت تصادفی آزادراه 69

4-3-2 الگوریتم ZONE در بزرگراه نیایش با در نظر گرفتن محدودیت احتمال.. 72

4-3-2-1 الگوریتم ZONE با در نظر گرفتن محدودیت احتمال.. 72

4-3-2-2 آزمایش شبیه سازی.. 75

4-3-2-3 فرایند معتبرسازی.. 75

4-3-2-4 نتایج آزمایش…. 76

5 نتایج و پیشنهادات …80

5-1 نتایج.. 81

5-2 پیشنهادات.. 83

6 مراجع.. 85

چکیده انگلیسی.92

 

فهرست جداول

 

جدول ‏4‑1: درصد خطای مطلق میانگین (MAPE) برای 40 ایستگاه 55

جدول ‏4‑2: مقایسه کنترل SZM اصلی و SZM بهبود یافته (ساعت 13 الی 16) 61

جدول ‏4‑3: سطح سرویس (HCM، 2000) 65

جدول ‏4‑4: دسته بندی اشغال.. 65

جدول ‏4‑5: داده‌های آماری برای دو گلوگاه 68

جدول ‏4‑6: تغییرات MOEs بر حسب درصد (کنترل Zone با محدودیت احتمال در مقایسه با کنترل Zone) 78

 

فهرست اشکال

شکل ‏3‑1: ترتیب داده‌های جدید  ثانیه‌ای جریان ترافیک در بازه زمانی t 35

شکل ‏3‑2: اجزای کنترل رمپ در بزرگراه 36

شکل ‏4‑1: دو محدوده‌ی مورد مطالعه در بزرگراه نیایش…. 45

شکل ‏4‑2: مشاهدات در دو ایستگاه بررسی شده از دومحدوده‌ی بزرگراه نیایش…. 46

شکل ‏4‑3: مقادیر ظرفیت اندازه‌گیری شده در دو ایستگاه بررسی شده در دو محدوده‌ی بزرگراه نیایش…. 48

شکل ‏4‑4: میانه و میانگین داده‌های ظرفیت… 49

شکل ‏4‑5: چولگی و کشیدگی داده‌های ظرفیت… 50

شکل ‏4‑6: نمودار هیستوگرام داده‌های ظرفیت… 50

شکل ‏4‑7: نمودار Q-Q نرمال داده‌های ظرفیت… 51

شکل ‏4‑8: تست نرمال بودن P-Value برای داده‌های ظرفیت… 51

شکل ‏4‑9: صدک 95 برای دو محدوده‌ی تحت مطالعه. 52

شکل ‏4‑10: ترتیب داده‌های جدید  ثانیه‌ای جریان ترافیک در بازه زمانی t 53

شکل ‏4‑11: پویایی ظرفیت متغییر با زمان.. 59

شکل ‏4‑12: موقعیت دو گلوگاه 62

شکل ‏4‑13: زون بندی در بزرگراه نیایش…. 63

شکل ‏4‑14: رابطه‌ی جریان- اشغال به مدت دو روز 66

شکل ‏4‑15 : نمودار هیستوگرام و نمودار Q-Q نرمال در محدوده‌ی اشغال 0~15%. 69

شکل ‏4‑16: نمودار هیستوگرام و نمودار Q-Q نرمال در محدوده‌ی اشغال 40~30%. 69

شکل ‏4‑17: احتمال تجمعی ظرفیت (محدوده اشغال: 0~15%) 71

شکل ‏4‑18: ظرفیت بر حسب درصد در دو گلوگاه با استفاده از روش کنترل Zone اصلی.. 77

شکل ‏4‑19: تصویری از AIMSUN هنگام تحلیل.. 79

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.