دانلود پایان نامه :بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-21– مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

موارد متعددي در خصوص ارزيابي چگونگي شيوه هاي انتقال آب از سرشاخه هاي رودخانه ها به سدهاي مخزني وبرق آبي صورت گرفته است كه مواردي چند را براي كمك به درك مطالب موضوع اين پژوهش بصورت نمادين انتخاب نموده وبشرح ذيل ارايه مي گردد.

در يك بررسي شبکه های انتقال آب بعنوان مهمترين مؤلفه ارزيابي عملكرد شبکه های انتقال  آب را در 6 زمينه مديريتي، فني، اقتصادي و مالي، توليد محصول، زيست محيطي و شاخص اجتماعي ارزیابی نمود.

شاخص توليد محصول(آب- تولید) به عنوان يكي از عوامل مهم در ارزيابي شبکه های انتقال آب بررسی نموده وآب رابه عنوان نهاده اصلي (آب )تلقي ميگردد. به اين ترتيب مقايسه عملكرد سيستم هاي آبياري بين مناطق مختلف يك پروژه امكان پذيرمي شود.

میرزا پور و همکاران ]1384[

درمطالعه اي گزينه هاي تأمين آب ومقايسه فني-اقتصادي آنها دريافت كه روش انتقال آب بگونه ثقلي نسبت به ساير روشها ازمزيت بيشتري برخوردار بوده ودليل آنرا در استعداد اجراي اين روش در منطقه مورد مطالعه وهزينه نازل بهره برداري از پروژه مطرح نمودند.

مطالعات  هدایت] 2013[[1]

در مطالعه سيستم هاي آبرساني شبكه هاي آبياري دز روي انتقال وتوزيع در اين سامانه متمركز بوده و بهبود عملکرد آب تحویلی به مصرف کنندگان رادر گرو ارتقاء وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های انتقال و توزیع دانسته ونتايج پژوهش وي نشان داد که نارسایی های بالقوه  درآب انتقالي کانالها دلايل متعدد داشته که برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب بازنگری وارزیابی مجدد روند انتقال آب ازایستگاه پمپاژ تاکانال های درجه چهار را اجتناب ناپذیر نموده است.بنظر اين پژوهشگر عمده نارسائيها در توزيع آب وپايين بودن راندمان آبياري در مزارع آبخور ريشه در ناكارآمدي درمديريت انتقال داشته كه تداوم اين روند ميتواند پايداري اين سيستم بهم پيوسته را چالش برانگيز نمايد.

آنچه ميتوان از نتايج اين پژوهشگر استنتاج نمود اهميت پرداختن به تمهيدات جبراني در شبكه هاي انتقال و كانالهاي تغذيه در پروژه آبرساني دز مي باشد كه منافع بلند مدت گروه هاي ذينفع را در آينده تضمين خواهد نمود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.