پایان نامه ارشد تبیین انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

متن کامل در سایت امید فایل 

تکه هایی از متن :

2-22- توضيح نرم افزار Matlab3D-2D:

اين نرم افزار يك زبان بسيار كارا براي محاسبات فني است.محاسبه وتجسم تصويري و برنامه نويسي را دريك محيط آسان كه در آن مسائل و راه حل ها با عبارت آشناي رياضي بيان شده اند را تركيب مي كند.از اين نرم افزار براي بيان نمودارهاي علمي و مهندسي،مدل سازي،شبيه سازي و.... استفاده ميگردد.نكته قابل توجه اين است كه اين نرم افزار داده هاي اصليش آرايه است كه به بعد احتياج ندارد و اجازه ميدهد مسائل فني و محاسباتي زيادي را حل كنيم.متلب شامل دستوراتي سطح  بالا براي تجسم تصويري دو و يا سه بعدي داده ها ،پردازش تصوير انيميشن،نمايش گرافيكي و تعدادي نمونه نمايش زيباست.اين نرم افزار مانند يك كتابخانه خيلي وسيعي از توابع ساده و پيچيده رياضي ومهندسي است ويك تحليل گر قوي براي ارزيابي ميزان كمي و كيفي مسئله داده شده مي باشد.ودر حقیقت تمام داده ها در این نرم افزار به شکل ماتریس ذخیره میشود.وهمچنين از نرم افزار جغرافيايي گوگل ارث به منظور يافتن مسيرهاي انتقال آب وبررسي سرچشمه هاي رودخانه وشناسايي پارامترهاي كمي و كيفي كه در طول مسير در نظر گرفته شده مورد استفاده قرار گرفته كه اين نرم افزار كمك شايان توجهي در كنترل كردن منابع آب داشته است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه :بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-21- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

موارد متعددي در خصوص ارزيابي چگونگي شيوه هاي انتقال آب از سرشاخه هاي رودخانه ها به سدهاي مخزني وبرق آبي صورت گرفته است كه مواردي چند را براي كمك به درك مطالب موضوع اين پژوهش بصورت نمادين انتخاب نموده وبشرح ذيل ارايه مي گردد.

در يك بررسي شبکه های انتقال آب بعنوان مهمترين مؤلفه ارزيابي عملكرد شبکه های انتقال  آب را در 6 زمينه مديريتي، فني، اقتصادي و مالي، توليد محصول، زيست محيطي و شاخص اجتماعي ارزیابی نمود.

شاخص توليد محصول(آب- تولید) به عنوان يكي از عوامل مهم در ارزيابي شبکه های انتقال آب بررسی نموده وآب رابه عنوان نهاده اصلي (آب )تلقي ميگردد. به اين ترتيب مقايسه عملكرد سيستم هاي آبياري بين مناطق مختلف يك پروژه امكان پذيرمي شود.

میرزا پور و همکاران ]1384[

درمطالعه اي گزينه هاي تأمين آب ومقايسه فني-اقتصادي آنها دريافت كه روش انتقال آب بگونه ثقلي نسبت به ساير روشها ازمزيت بيشتري برخوردار بوده ودليل آنرا در استعداد اجراي اين روش در منطقه مورد مطالعه وهزينه نازل بهره برداري از پروژه مطرح نمودند.

مطالعات  هدایت] 2013[[1]

در مطالعه سيستم هاي آبرساني شبكه هاي آبياري دز روي انتقال وتوزيع در اين سامانه متمركز بوده و بهبود عملکرد آب تحویلی به مصرف کنندگان رادر گرو ارتقاء وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری شبکه های انتقال و توزیع دانسته ونتايج پژوهش وي نشان داد که نارسایی های بالقوه  درآب انتقالي کانالها دلايل متعدد داشته که برای بهبود وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب بازنگری وارزیابی مجدد روند انتقال آب ازایستگاه پمپاژ تاکانال های درجه چهار را اجتناب ناپذیر نموده است.بنظر اين پژوهشگر عمده نارسائيها در توزيع آب وپايين بودن راندمان آبياري در مزارع آبخور ريشه در ناكارآمدي درمديريت انتقال داشته كه تداوم اين روند ميتواند پايداري اين سيستم بهم پيوسته را چالش برانگيز نمايد.

متن کامل در سایت امید فایل 

آنچه ميتوان از نتايج اين پژوهشگر استنتاج نمود اهميت پرداختن به تمهيدات جبراني در شبكه هاي انتقال و كانالهاي تغذيه در پروژه آبرساني دز مي باشد كه منافع بلند مدت گروه هاي ذينفع را در آينده تضمين خواهد نمود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه ارشد عمران بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

متن کامل در سایت امید فایل 

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-20-2-افزايش توانايي بهره‌برداري از سد بوکان:

سد بوکان يكي از سازه هاي احداث شده بر روي زرينه‌رود بوده كه مشكلات سازه اي و هيدروليكي آن بعنوان چالش هاي عمده در مديريت مهار سيلاب وتأمين آب  مورد نظر  آبران كشاورزي بوده است . بهره‌برداري کامل از اين سد، از زمان تأسيس به علت بروز نارسائيهاي فني مهندسي نظير صدا و لرزش دريچه‌هاي آبياري هنگام بازشدگي بيش از 35% دريچه‌ها، دچارمشکلات عديده اي شده است كه عملكرد مخزن را با اختلالات مواجه نموده است که اختلالات هيدروليكي تونل و دريچه‌هاي تخليه اين سد با يك سلسله اصلاحات حل گرديد. علت آن ،عدم نصب توربين‌هاي طراحي شده، انسداد مسير جريان آب وبروز پديده هيدروليكي موسوم به ضربه قوچ بوده است . براي برون رفت از اين وضعيت طول لوله‌هاي منتهي به موقعيت توربين‌ها  افزايش داده شد تا از اين طريق، ظرفيت‌ اسمي تخليه دريچه‌ها دوچندان گرديده و سيستم DSS بهره‌برداري از اين سد نيز معرفي شد که براساس آن برآورد نمودن نيازهاي کشاورزي بعنوان مؤلفه اصلي بهره‌برداري تلقي شد.در اين سامانه داده هاي مورد نياز نظير اطلاعات هواشناسي، هيدرولوژي، مشخصات فيزيکي و خط و مشي هاي  بهره برداري و عملكرد سيستمي در يک بانک اطلاعاتي ذخيره گرديده ، سپس تحليل‌هاي آماري، پيش‌بيني جريان ورودي، تدوين خط و مشي هاي  بهينه بهره‌برداري و تخصيص آب به بخش هاي متفاوت شرب کشاورزي در چند سناريو بعمل آمد.[1]

2-20-3 مدل سدهاي کارون و دز:

در اين طرح يک سيستم پشتيباني در تصميم‌گيري براي بهره‌برداري از مخازن سدهاي کارون و دز با نيروگاه‌هاي برق آبي طراحي گرديد. ايجاد پيوند بين دو محور مدل‌هاي بهره‌برداري از سدها و تأسيسات برق آبي و سيستم‌هاي پشتيباني در تصميم‌گيري براي بهره‌برداري از منابع آب، براي کاربردي‌تر کردن استفاده از مدل‌هاي پيشرفته بهره‌برداري از تأسيسات برق‌آبي در زمره دستاوردهاي اين مدل مي باشد.

در طرح سيستم رودخانه- مخزن کارون و دز، با درنظر گرفتن سدهاي شهيد عباسپور و دز که بزرگترين پتانسيل برق آبي کشور مي‌باشد، در نظر گرفته شده است. مدل‌هاي بهينه‌سازي پوياي قطعي و استوکاستيک با در نظرگرفتن سدهاي سري و موازي براي مدل سازي مورد استفاده قرار گرفت وتأكيد مؤكد بر ايجاد انعطاف‌ در سيستم شده است. سامانه مورد نظر از 4 بخش  مديريت اطلاعات، بهره‌برداري بلند مدت (ماهانه)، بهره‌برداري ميان مدت (هفتگي) و بهره‌برداري کوتاه مدت تشكيل شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه عمران بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-13- آلودگي منابع آب و طرح‌هاي جامع کاهش آلودگي:

رشد و توسعه، متناسب با ميزان پايداري در سيستم‌هاي زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي بوده وبدون توجه به محدوديت‌هاي سيستم‌هاي ‌محيط‌زيست دوام نخواهد داشت. ميزان آلودگي در پيکره‌هاي آبي نيز در حال  گسترش بوده بگونه اي كه ازظرفيت خودپالايي آنها فراتر رفته است. طرح‌هاي جامع توسعه منابع آب و كاهش آلودگي به عنوان ابزار‌هاي ايجاد پايداري در امر توسعه و بهره برداري ار منابع آب از اهميت ويژه اي برخوردارند.(احمدی:188، 1389؛هدايت2005؛هدايت 2013).

متن کامل در سایت امید فایل 

اولين گام در تدوين طراحي ساختار طرح‌هاي جامع كاهش آلودگي شناسايي مشكلات كمي و كيفي موجود در سيستم منابع آب مورد مطالعه مي‌باشد. به همين منظور ضروري است مؤلفه‌‌هاي سيستم وتأثيرات متقابل آنها روي همديگر و نيز تعامل بين آن‌هاتعيين گردد. علاوه بر اينها عوامل حائز اهميت ديگر در اين خصوص شامل بهبود نحوه استفاده از داده‌‌ها و اطلاعات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست‌محيطي در تمامي سطوح مديريتي و تصميم‌‌گيري كه تأثير مستقيمي در اثربخشي طرح‌هاي جامع كنترل و كاهش آلودگي دارند مي باشند.

طراحي و بهره‌برداري از سيستم‌هاي نمونه‌برداري و پايش نيز در دو زمينه بهبود داده‌‌هاي كمي و كيفي لازم براي مدل‌سازي سيستم و ارزشيابي پروژه‌‌هاي كاهش آلودگي در دستيابي به اهداف طرح جامع حائز اهميت هستند. به عبارت ديگرلازم است كه اين سيستم‌هاي اطلاعاتي قادر خواهند بود متغير‌هاي شاخصي را ارائه ‌دهند تااز آن طريق تغييرات وضعيت كمي وكيفي سيستم را نشان دهند. کارآموز و همکاران (1379و 1381)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه :دانلود پایان نامه عمران

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-10- افزايش ميزان آسيب‌پذيري سيستم‌هاي تامين آب:

در بسياري از شهرهاي بزرگ، پيشي گرفتن سرعت افزايش نيازهاي آبي از مجموع منابع موجود در حوزه از يک سو و عدم تطابق زماني پيک تأمين با پيک مصرف از سوي ديگر، برنامه‌ريزي دقيق‌ براي تأمين نيازها و مديريت مصرف را  حائز اهميت نموده است.  اين چالشها در کنار بروز دوره‌هاي کم آبي و ترسالي و بحران‌هاي ناشي از شکست سيستم انتقال  و يا آلودگي گسترده درسيستم،ضرورت تدوين سياستهاي خاص پايش و بهره‌برداري از سيستم را دو چندان نموده است.

براي دستيابي به چنين اهدافي افزايش سسيتم توانمندي سامانه هاي عرضه منابع آب براي وضع موانع ومعضلات وجلوگيري از بروز شرايط بحراني ضروري مي‌باشد.[1]

متن کامل در سایت امید فایل 

 

2-11- افزايش نياز در بخش‌هاي مختلف صنعتي و کشاورزي:

هر چند ميزان مصرف در بخش صنعت بسيار کمتر از بخش کشاورزي است، اما تمرکز صنايع در موقعيت‌هاي خاص ونيز کيفيت خاص آب مورد نياز براي برخي صنايع و نيز حجم بالاي آب مورد نياز براي مواردي چون خنک کردن سيستم‌هاي صنعتي از جمله موارد تنش زا مي‌باشند. به عنوان نمونه افزايش صنايع در اطراف رودخانه زاينده‌رود مشکلات زيست محيطي و آلودگي آن را به دنبال داشته است. (محبی:109، 1389).

لذا ضرورت دارد جهت نيل به اهداف توسعه پايدار ضمن فراهم شدن تمهيدات مناسب براي تأمين نيازهاي مصرف يكپارچگي و تماميت سامانه هاي زيست بومي و زيست محيطي نيز حفظ وصيانت گردد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه:دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-5- انتقال آب بين حوضه­اي از ديدگاه مديريت جامع منابع آب:

مديريت جامع منابع آب مفهومي است كه در سال­هاي اخير براي كاهش مشكلات مربوط به بهره­برداري بيش از حد از منابع آب و تضمين پايداري محيط­زيست و نيل به توسعه پايدار مطرح شده و بر پايه سه اصل كارائي (از نظر اقتصادي و فني)، عدالت اجتماعي و پايداري محيط­زيست بنا شده است.

2-6- معیارهای انتقال آب بین حوضه­ای از ديدگاه توسعه پایدار :

 • تأثیر پروژه در طرح آمایش سرزمین.
 • زیرساخت بودن پروژه در منطقه.
 • تأثیر پروژه در مهار و کنترل آب­های جاری و به ویژه آب­های مشترک مرزی.
 • وابستگی صنایع و کشاورزی و شرب به آب انتقالی در دو حوضه مبدأ و مقصد.
 • بررسی پتانسیل­های موجود در حوضه مبدأ.
 • بهبود اراضی کشاورزی و افزایش تولید محصولات ، اثر بخشي درکارآفرینی و ایجاد مشاغل درجهت محروميت زدايي در مناطق روستايي فاقد زير ساخت هاي اقتصادي.
 • بررسی کیفیت آب در حوضه مبدأ از سرچشمه تا پایین­دست ضمن برآورد نيازهاي زيست محيطي محل تخليه جريان مانند تالاب ها و درياها.
 • بررسی تغییرات سطح ایستابی در حوضه مبدأ و نشست اراضی در صورت پایین افتادن سطح آب­های زیرزمینی.
 • متن کامل در سایت امید فایل 

 • اثرات پروژه بر حذف و یا تخریب جاذبه­های گردشگری.
 • برقراری عدالت اجتماعی در تخصیص آب حوضه­ای و الزام محرومیت زدایی از حوضه­های مبدأ و مقصد.
 • بروز تبعات مضر اجتماعي-اقتصادي وتأثيرات بالقوه آنها بر روند مهاجرت از حوضه مبداء به مقصد با توجه به نقش آب در اين فرآيند.(محبی:3، 1390)

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه:پایان نامه ارشد عمران

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-9- بررسی ادبیات تحقیق:

انتقال آب بین حوضه های آبگیر و یا سرچشمه های اصلی يكي از مباحث جنگجال برانگيز در ادبيات مهندسي هيدروليك و منابع آب بوده است كه اهم مطالب آن ذيلاً تبيين ميشود.

متن کامل در سایت امید فایل 

از منظر ریکاردو]1989[[1]،فعاليت‌هاي عمده در مديريت منابع آب عبارتند از تدوين سياست‌هاي مديريت منابع آب، تلاش براي دستيابي به اهداف سياست‌ها و ارزيابي تأثيرات آنها مي باشند. سياست‌هاي کلان مديريت منابع آب نحوه بهره‌برداري از اين منابع را با اهداف توسعه ملي مشخص مي‌سازند. اولين مرحله تدوين سياست‌هاي کلان مديريت منابع آب،  ارايه گزينه‌هاي متفاوت با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي موجود و اهداف توسعه منابع آب است.

بنظر مولدن[2]، 1990، ترسک[3] 1980 و آمن[4] 2002 محدود بودن حجم آب قابل دسترس همراه با توزيع ناهمگن زماني و مکاني منابع موجود در زمره عواملي هستند که مشکلات موجود را تشديد مي كنند. انتقال آب از حوزه‌اي به حوزه ديگر براي برقراري توازن و توزيع همگن يکي از مهمترين و مؤثرترين راه‌هاي تأمين نياز آبي در اين مناطق مي باشد. از منظر چنين تفكري اجراء طرحهاي انتقال بين حوضه اي ميتواند تأثيرات سازنده اي چون  تغذيه منابع آب زيرزميني در حوضه مقصد يا مسير بين مبدأومقصد، ايجاد پايداري اکولوژيکي و افزايش توليد محصولات از طريق بهبود الگوي كشت در پايين دست و اشتغال زايي داشته باشد كه ساختار اجتماعي-اقتصادي و فرهنگي پايين دست را دگرگون خواهد كرد.

از ديدگاه مانز][5]1999 [انتقال آب بين حوزه اي بايد در قالب منافع ملي و مطالعات جامع منطقه اي ارزيابي شود و اگر در اين رهگذر با حفظ منافع زيست محيطي واقتصادي منطقه مبداء مي‌تواند وضعيت اجتماعي منطقه ديگري را متحول کرده و باعث گشايش اقتصادي آن گردد. در مرحله اول تصميم‌گيري براي انتقال آب، شبيه‌سازي و مدل‌سازي سيستم براي تعيين گزينه‌هاي مناسب مطرح مي‌گردد. در مرحله بعدي براي مقايسه گزينه‌هاي مختلف، از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره با نگرش حل اختلاف استفاده مي‌شود. در اغلب موارد انتخاب گزينه نهايي به عواملي چون امكانات مالي، وجود نهادهاي حقوقي وتشكيلاتي ومطالعات زيست محيطي و اجتماعي يک منطقه بستگي دارد. جايگاه مدل‌هاي چانه‌زني بر اساس نظريه مصالحه، پايه و اساس قوي و قابل استفاده در برخوردهاي سيستمي در مواجه شدن با تضادهاي منطقه‌اي و ملي مي‌باشد.

نياز به تخصيص آب به مرور زمان و در واكنش به ساير متغيرها در نظام حاكم تغيير مي كند بگونه اي كه هرگونه تغيير در يک بخش سيستم به تغييرات ناخواسته در ديگر قسمتهاي آن مي انجامد.

به منظور بررسي نيازهاي آينده يک منطقه و پيش‌بيني‌هاي مرتبط با آن بايد ديناميک يک سيستم يا منطقه را بررسي نمود. مزيت استفاده از رويکرد پويايي‌هاي سيستم در تصميم‌گيريها، در نظر گرفتن مجانبهاي آن و بررسي تغييرات مورد انتظار آن است.[6]

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:پایان نامه عمران

متن کامل در سایت امید فایل 

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

2-1مقدمه:

مدیریت بهينه منابع آب تجديد شونده و توسعه پایدار در کشورهایی ­چون ایران که با کمبود منابع آبی دست به گریبان­اند، لازم و ملزوم یکدیگرند. این کشورها در راستای افق­ توسعه پایدار باید ضمن استحصال منابع كافي آب تجديد شونده براي تأمين نيازهاي بخش هاي رقابتي مختلف تمهيداتي نيز در جهت جلوگيري از چالشهايي چون خطر تخریب منابع آبی و اکوسیستم فراهم گردد. ایران در منطقه نیمه­خشک كه وارث يك رژيم اقليمي وآب و هوايي يا توزيع ناهمگن زمانی -مکانی بارش و رواناب مي باشد، نظردست اندركاران وگروه هاي ذينفع در اين زمينه را به چگونگي انتقال بین حوضه­اي آب را معطوف ساخته است.

برنامه‌ريزي، طراحي و مديريت سامانه‌هاي منابع آب براي تحقق اهداف توسعه پايدار در يک منطقه، مشارکت همگاني راطلب مي نمايد. لذا مطالعه تأثيرات سامانه هاي منابع آب درتغييرات اقتصادي، اجتماعي و همچنين محيط زيست قابل ارزيابي مي باشند [1]. تحليل‌هاي اقتصادي و زيست محيطي نه تنها بايد مرحله توسعه، بهره‌برداري و نگهداري سيستم را در نظر بگيرند، بلکه بايد احتمال نياز به جايگزين‌سازي آن را نيز مطالعه نمايد. دراين بخش ماهيت تنش‌هاي آبي و نحوه برخورد با آن، چالش‌ها و فرصت‌ها، در جهت بهره‌برداري بهينه از سيستم‌هاي منابع آب به همراه سير تحولات تهيه مدل‌هاي بهره‌برداري براي چند حوزه آبريز کشور را مورد بررسي قرار مي دهد. [2]

این تحقیق بر آن است تا روش های انتقال آب از سرچشمه های رودخانه سیمره به سد سیمره  را براساس روند فزآينده تقاضاي آب در حوضه مقصد را تجزيه وتحليل كند با تصور این که ابتدا باید كليه راه­هاي مدیریت تقاضا در نظرگرفته شود. چه بسا اگر کمبود آبی را بتوان با مدیریت تقاضا و با هزینه­هاي معقول حل نمود، به انتقال آب بین ­حوضه­اي نیازي نخواهد بود. زیرا سامانه­هاي انتقال از طرح­هاي پرهزینه و با تبعات منفي در توسعه پايدار منابع آب به شمار می­آید و علاوه بر تحميل هزینه­های كلان تبعات مخرب بر منابع آب مبدأ و مقصد وارد می­کند.

يكي از شيوه هاي مؤثر در صيانت از منابع، ارزیابی زیست­محیطی طرح­ها بر اساس قوانین حفاظتي بوده كه ميتواند با انحاء گوناگون درتحكيم وتضمين توسعه پایدار منابع آبی کشور تاثير گذار باشد. [3]

شاخص­ها و معیارهاي اصول توسعه بعنوان چارچوبي براي سنجش پايداري آنها بشمار مي رود كه يكي از مؤلفه هاي تعيين كننده براي حوضه­هاي مبدأ و مقصد سودمندي اين منابع مي باشد. لذا در همين راستا ميتوان بخشي از انتفاع حاصله از انتقال آب در حوضه مقصد را به حوضه مبدأ تخصیص داد. آنچه در اين خصوص ميتواند فرآيند استحصال آب را بهينه نمايد تلاش در ارتقاء راندمان  ضمن حفظ زير ساخت هاي يك محيطي زيستي و اكوسيستم سالم در حوضه مبداء باشد.كه بدليل ارتباط هيدرولوژيكي دو حوزه بوده  كه حوضه مقصد نيز از سود حاصله بهره مند خواهد شد .[4]

آنچه در اين خصوص حائز اهميت است اينست كه ظرفیت­های طبيعي و توان اكولوژيكی منطقه را بايد در نظر گرفته  زيرا انحراف آب از مسیر طبیعی خود بدون رعايت معيارهاي علمي، نادیده گرفتن حقوق بهره برداران پایین­دست علاوه برتحميل تبعات اقتصادی و معیشتی براي اين افراد ، جابجايي دموگرافيكي را براي افراد آسيب پذير بوجودآورده كه به نوبه خود ناهنجاريهاي حاد اجتماعي و فرهنگي را به ارمغان خواهدآورد.

به همين دليل گزينه­­ی حذف تونل كه تأثير سوء بر منابع آب زيرزميني منطقه خواهد گذاشت و مهاجرت و مشکلات اجتماعی و آثار ثانویه طرح را منتفي مي­كند، توصيه مي­شود كه مطالعات تكميلي گزينه انتقال آب بهشت­آباد با کاربرد خط لوله انجام شود و از هرگونه شتاب زدگي در تصميم­گيري نهایي، پرهيز شود. (محبی:2، 1390)

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:پایان نامه رشته عمران

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-10-4- شیب زمین:

مقدار زاويه سطح زمين با افق ويا به عبارتي سربالايي و سرازيري سطح زمين را شيب آن نامند كه در برخي از زبانهاي پارسي دري مانند دزفولي براي آن عبارت "بندار" مصطلح است .

بطور کلی شیب هر امتداد عبارت است از نسبت فاصله قائم ( با اختلاف ارتفاع) دو نقطه به فاصله افقی میان همان دو نقطه . وضعیت شیب هر امتداد را به دو صورت شیب درصد و با شیب بر حسب درجه بیان می کنند که شیب درصد متداول ترین روش بیان وضعیت شیب است.

1-10-5- شیب در صد:

تعداد واحدهای فاصله قائم یا اختلاف ارتفاع به ازاء هر صد واحد از مسافت افقی.

100 ×(مسافت تبدیل شده به مقیاس /اختلاف ارتفاع)=درصد شیب

متن کامل در سایت امید فایل 

به طور مثال: اگر ارتفاع منحنی های مربوط به نقاط M و N به ترتیب 100 و 700 متر باشد و فاصله بین این نقاط 3 سانتیمتر باشد، در مقیاس 1:100000 مقدار درصد شیب چنین خواهد شد.

0.020=100*(3000/100-700)= درصد شيب

1-11- نوآوري پژوهش:

اگرچه مطالعاتي در زمينه انتقال آب از سرشاخه هاي رودخانه سيمره انجام گرفته لكن بدليل اهميت موضوع در توسعه پايدار منطقه محروم، بهره برداري از تأسيسات وابنيه هاي ايجاد شده، مطالعاتي وراء آنچه در قالب طرح توجيهي انجام گرفته ضروري بنظر ميرسد. براي همين منظور پژوهش حاضر تلاش درصحت انجام يك بررسي و مطالعه كاربردي روي مؤلفه هاي انتقال آب و بروز نمودن وضعيت هيدروليكي در سازه مورد مطالعه است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:پایان نامه ارشد

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

متن کامل در سایت امید فایل 

تکه هایی از متن :

1-10- تعاریف کلیدی:

1-10-1- سد:

به زبان فارسی دری "بَند"دیواری محکم که به منظور مهار کردن یا تغییر مسیر آب در عرض دره یا میان دو کوه و در مسیر رود ایجاد مي گردد. افزايش تراز آب يا سطح ايستابي با ايجاد سازه اي هيدروليكي نظير سد وبند عمدتاً با هدف مهار ياتغيير مسير جريان آب رودخانه ويااستحصال و ذخيره سازي رواناب ها وسيلابهاي مخرب در پشت اين ابنيه ها براي تأمين نياز آبي اراضي آبخور وآبرساني به تونل ها  براي گرداندن آسيابها و توربين هاي مولد برق به شيوه برقآبي از ديگر اهداف طراحي وساخت سدها بوده است[1].

ازآنجا كه بار آبي ايجاد شده درمخزن سد، پتانسيل عظيمي به بدنه اين گونه سازه ها وارد مي كند اصلي ترين مسئله استاتيكي (ايستايي) در فاز طراحي از طريق فائق آمدن بر اين تنش ها وفراهم نمودن شرايط سازه اي براي رسيدن به تعادل و پايداري ،تخليه ويا  آبگيري مي باشد.

سدها را ميتوان از منظر استاتيكي به دو گروه بشرح ذيل طبقه بندي نمود:

الف)سدهای وزنی

ب )سدهای قوسی

1-10-2- توپوگرافی:

منظور از توپوگرافي ، پستي و بلنديهاي سطح زمين و يا همان ارتفاع عوارض زمين از سطح دريا در مكان هاي اجراء پروژه مي باشد. ارتفاع را ميتوان بصورت نسبي و يامطلق بيان نمود. لذا هر گونه موضع نگاري وفراز ونشيبي كه در منطقه مورد مطالعه مطرح وكليه عوامل متغير آن دربررسي موضوع مطالعه اجتناب ناپذير باشد در ذيل توپوگرافي تجزيه وتحليل مي گردد.

1-10-3- ارتفاع از سطح دریا:

فراز از سطح آبهاي آزاد ويا فاصله اندازه گيري شده بين سطح آبهاي آزاد دريا ومكان مورد مطالعه را به انگلیسی، (AMSL ) كه عبارتست‏ از ارتفاع یک عارضه یا نقطه در خشکی یا هوا از سطح متوسط آب‏های آزاد مي باشد.

بكارگيري این اصطلاح درعلوم هواشناسي ، هوانوردی، ارتباطات از راه دور و  غيره براي برآورد سطح پوشش امواج رايج ومتداول شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب