دانلود پایان نامه حقوق در مورد:مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان :  مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان

 مسئولیت مدنی مالک و متصرف با بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان

استاد راهنما:

دکتر نجادعلی الماسی

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر پارساپور

زمستان 1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

مسئولیت مدنی از دیرباز یکی از بخش های مهم حقوق مدنی بوده در سده های اخیر به علت حدوث تحولات صورت گرفته در این زمینه اهمیت خاصی پیدا کرده است به همین جهت مورد اهتمام جدی قانونگذاران نظام های مختلف حقوقی قرار گرفته و هم و غم خود را مصروف تدوین مقررات نموده اند که پاسخ گوی مقتضیات و ضروریات زندگی اجتماعی باشد این مهم در حوزه مسئولیت مدنی مالک و متصرف بیش از حوزه های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. نگاهی اجمالی به قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران بیانگر آن است. وضع قوانین در این قسم از مسئولیت مدنی از نظر کمی و کیفی به فراموشی سپرده شده یا دست کم چنین تصور می رود در حالی که در کشورهای انگلستان و آمریکا که برخلاف ظواهر امر به علت فقدان قوانین مدون و صرفاً با اتکاء به رویه قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل و فصل دعاوی می نمایند از این حیث توجه شایانی به مسائل مسئولیت مدنی داشته و مبادرت به وضع قوانین و مقررات نسبتاً جامعی در این زمینه نموده اند. در حقوق ایران مبنای مسئولیت ما لک و متصرف اشیاء بر ارتکاب تقصیر است که زیان دیده می بایست آن را اثبات کند لیکن در خصوص زیان های ناشی از وسایل نقلیه موتوری مسئولیت عینی است. پس از اصلاح قانون بیمه اجباری در سال 1387، به نظر می رسد مسئولیت عینی تغییر یافته و دارنده تنها مکلف به بیمه نمودن مسئولیت شده است. در حقوق انگلستان و آمریکا، رویه قضایی متمایل به گسترش مسئولیت عینی بوده به گونه ای که محافظ هر شیء به طور مطلق مسئول جبران خسارت ناشی از مال تحت حفاظت خود می باشد تا جایی که در خصوص اشیاء خطرناک قره قاهره نیز در سلب مسئولیت مالک یا متصرف مؤثر نخواهد بود آرای صادره راهنمای قانونگذار در تدوین قوانین نسبتاً جامعی در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از املاک و حیوان شده است.

 

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی – مالک – متصرف – حقوق ایران – حقوق انگلستان – حقوق آمریکا.

 

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

 

مقدمه. 1

الف) بیان و مسأله تحقیق.. 1

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 1

ج) سؤالات تحقیق.. 2

د) فرضیه های تحقیق.. 2

هـ) پیشینه تحقیق.. 3

و) روش تحقیق.. 3

 

فصل اول:

مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی

 

مبحث نخست: تعاریف و مفاهیم. 5

گفتار نخست: مسئولیت مدنی و تفاوت آن با دیگر انواع مسئولیت… 5

گفتار دوم: مفهوم شیء، مالک و متصرف… 11

بحث اول: مفهوم شیء (مال) 12

بحث دوم: مالک و متصرف‏ 14

گفتار سوم: مسئولیت ناشى از شئ و فعل انسان‏ 17

بحث نخست: مسئولیت مدنى ناشى از شئ‏ 18

بحث دوم: مسئولیت مدنی  ناشى از فعل انسان‏ 18

گفتار چهارم: مالکیت و حدود آن‏ 19

بحث نخست: قاعده ید (حق مالکیت) 20

بحث دوم: سوء استفاده از حق مالکیت‏ 21

مبحث دوم: مبناى مسئولیت‏ 24

گفتار نخست: نظریه تقصیر. 24

گفتار دوم: فرض تقصیر (اماره تقصیر) 25

گفتار سوم: ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) 26

گفتار چهارم: تضمین حق‏ 27

 

فصل دوم:

مصادیق مسئولیت مدنى بر اساس حق مالکیت و نگهدارى‏

 

مبحث نخست: مسئولیت مدنى مالک و متصرف بنا 29

گفتار نخست: بنا 30

گفتار دوم: مالک و متصرف‏ 32

بحث نخست: مالک‏ 33

بحث دوم: متصرف‏ 34

گفتار سوم: خسارت ناشى از بنا 38

بحث نخست: خسارت ناشی از ویرانی.. 39

بحث دوم: خسارت در غیر مورد ویرانی.. 40

گفتار چهارم: متضرر از بنا 41

بحث نخست: واردین مجاز. 41

بحث دوم: واردین غیر مجاز. 44

گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف… 45

بحث نخست: مبنای مسئولیت در برابر واردین مجاز. 46

بحث دوم: مبنای مسئولیت در برابر  واردین غیر مجاز. 48

مبحث دوم: مسئولیت مدنی مالک و متصرف حیوان. 53

گفتار نخست: مفهوم حیوان و اشخاص مسئول. 54

بحث نخست: مفهوم حیوان. 54

بحث دوم: اشخاص مسئول. 56

گفتار دوم: شرایط مسئولیت… 58

بحث نخست: حیوان تحت مالکیت یا تصرف باشد. 58

بحث دوم: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد. 61

گفتار سوم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف حیوان. 63

مبحث سوم: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه‏ 73

گفتار نخست: مسئولیت مدنى مالک و محافظ وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ 74

بحث نخست: وسیله نقلیه موتورى زمینى‏ 74

بحث دوم: شخص مسئول‏ 75

بحث سوم:  مبناى مسئولیت در حوادث رانندگى‏ 81

گفتار دوم: مسئولیت مدنی ناشی از دیگر وسایل نقلیه. 89

بحث نخست: وسیله نقلیه غیر موتوری.. 89

بحث دوم: وسایل نقلیه آبی.. 91

بحث سوم: وسایل نقلیه هوایی.. 96

مبحث چهارم: مسئولیت مدنی ناشی از شی.. 100

 

فصل سوم:

خسارت و موارد معافیت از مسئولیت مدنی

 

مبحث نخست: شرایط خسارات و انواع آن. 104

گفتار نخست: شرایط خسارت… 106

بحث نخست: ضرر باید مستقیم باشد. 106

بحث دوم: ضرر مسلم باشد. 108

بحث سوم: ضرر جبران نشده باشد. 109

بحث چهارم: ضرر قابل پیش‏بینى باشد. 110

گفتار دوم: انواع خسارت‏ 111

بحث نخست: خسارت مادى‏ 111

بحث دوم: خسارت معنوى‏ 112

بحث سوم: خسارت جسمى‏ 113

مبحث دوم: موارد معافیت از مسئولیت مدنى‏ 115

گفتار نخست: قوه قاهره‏ 115

گفتار دوم: دخالت شخص ثالث‏ 118

گفتار سوم: تقصیر زیاندیده‏ 120

گفتار چهارم: فقدان رابطه سببیت‏ 122

نتیجه و پیشنهاد. 124

فهرست منابع و مآخذ. 126

چکیده انگلیسی

 

مقدمه

الف) بیان و مسأله تحقیق

پیشرفت سریع و حیرت زای علوم سبب ایجاد تحولات و تغییرات  اساسی در تمام شئون زندگی بشر گردیده، چه در گذشته های نه چندان دور که زندگی بشر از این همه دستاورد علمی و فنی محروم بود وجود قواعد ومقررات گوناگون که متضمن حفظ نظم و برقراری عدالت اجتماعی باشد ضرورتی نداشت و بشر قادر به پیش بینی چنین وضعیتی نبود با تولید و افزایش امکانات و وسایلی چون خودرو و مواد شیمیایی و مکانیکی هر چند بشر به رفاه و آسایش نسبی دست یافت اما خطرات و تهدیدهای برای انسان به همراه داشت. اینجانب در این مقال بر آن است که  مسئولیت مدنی مالک و متصرف را نسبت به اشیاء به طور اعم و اموال تحت مالکیت و تصرف خود  از زوایای مختلف مورد بررسی وتدقیق قرار داده، و زوایای پنهان و پیدای آن را در حد قلت بضاعت علمی خود و کمبود منابع موجود در حقوق ایران و انگلستان و آمریکا مورد بررسی قرار دهد.

 

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

برای برقراری نظم و ایجاد عدالت اجتماعی مساعی لازم توسط اهل فن ضروری است. گرچه آثار و تألیفات فقهی قابل توجهی توسط فقهای عظام در حوزه های کلی حقوق از جمله مسئولیت مدنی صورت گرفته در زمینه مورد بحث کار جدی و منضبطی صورت نگرفته و آن هم همانطور که معروض افتاد به علت سادگی روابط اجتماعی و فقدان وسایل و اموال و اشیاء متعدد به شکل کنونی بوده است. در شرایط فعلی که اشیاء متأثر از پیشرفت های حیرت زای علم و صنعت و تکنولوژی رشد خارق العاده ای داشته است طبیعی است متناسب با این پیشرفت ها تمهیداتی برای جلوگیری از بروز ضرر ناشی از  وسایل مزبور و در صورت حدوث ضرر جبران آن اندیشیده شود. قوانین و رویه قضایی و تا حدودی دکترین حقوقی در کشور ما نتوانسته اند خود را هم گام با تغییرات مذکور پیش ببرند. نظر به این که درکشورهای انگلستان و آمریکا در حوزه مسئولیت مدنی ناشی از اشیاء کارهای زیادی صورت گرفته است  تحقیق و بررسی در موضوع با جهت گیری تطبیقی مفید فایده خواهد بود.

 

ج) سؤالات تحقیق

  1. مبنای مسئولیت مدنی مالک و متصرف اشیاء چیست؟

2.معیار حفاظت و مراقبت از اشیاء تحت تملک و تصرف شخصی است یا نوعی؟

  1. آیا مالک و متصرف در قبال مالی که از آن اعراض نموده است مسئول است؟
  2. خطرناک بودن یک شئ یا حیوان در مسئولیت مالک یا متصرف چه تأثیری می تواند داشته باشد؟

 

د) فرضیه های تحقیق

  1. در حقوق ایران مبنای مسئولیت مدنی در خصوص خسارت ناشی از اشیاء برپایه تقصیر است. در حقوق انگلستان و آمریکا رویه قضایی و قوانین با در نظر داشتن معیار مراقبت و حفاظت از اموال به سمت مسئولیت نوعی گرایش دارند.
  2. معیار حفاظت و مراقبت به صورت نوعی است البته در ارزیابی بایستی شرایط و اوضاع و احوال زمان و مکان ملحوظ نظر قرار گیرد.
  3. اعراض مالک یا متصرف از مال خود بایستی به گونه ای صورت گیرد که سبب اضرار غیر نگردد، چه در این صورت مالک یا متصرف حسب مورد از وظیفه حفاظت و مراقبت عدول کرده است.
  4. در نظام حقوقی ایران اصولاً خطرناک بودن یک شئ یا مال تأثیری در تغییر مبنای مسئولیت ندارد لیکن در عرف حاکم وضعیت خاص اموال و اشیاء در تغییر مبنای مسئولیت واجد اهمیت است. در نظام حقوقی انگلستان برای این نوع از اموال فرض مسئولیت مطلق نموده اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 146

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در حقوق ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.