پایان نامه ارشد با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

دانشگاه آزاداسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی (M.A)

 

عنوان :

شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران

استاد راهنما:

دکتر حسن حاجی تبار

 

استاد مشاور:

دکتر سید اسماعیل هادی تبار

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………1

 فصل اول/ کلیات پژوهش

مقدمه

الف) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………3

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 4

ج) سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………4

د) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 5

ه) اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….5

و) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….6

ز) سازماندهی مطالب  ………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم : شروع به جرم

مبحث اول : مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم …………………………………………………….. 10

گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………10

بند اول : مفهوم لغوی …………………………………………………………………………………………………………….10

بند دوم : مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..10

گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران ……………………………………………………………. 10

بند اول : قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12

بند دوم : بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………………………………12

مبحث دوم : مراحل ارتکاب جرم ………………………………………………………………………………………….13

گفتار اول : مراحل عدم دخالت حقوق جزا ………………………………………………………………………………14

بند اول : مرحله اندیشه مجرمانه ……………………………………………………………………………………………..14

بند دوم : مرحله عملیات مقدماتی جرم ……………………………………………………………………………………15

گفتار سوم : مراحل دخالت حقوق جزا ……………………………………………………………………………………16

بند اول : مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) …………………………………………………………….16

الف- رکن قانونی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….16

ب- رکن مادی شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………….18

ج- رکن معنوی شروع به جرم …………………………………………………………………………………………….24

بند دوم : مرحله جرم تام ………………………………………………………………………………………………………24

فصل سوم : شروع به جرم کلاهبرداری

مبحث اول : مفهوم جرم کلاهبرداری و ارکان آن ……………………………………………………………………..28

گفتار اول : مفهوم شناسی جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………….28

بند اول : تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………….28

بند دوم : تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………..29

بند سوم : تعریف قانونی …………………………………………………………………………………………………………30

گفتار دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..31

بند اول : رکن قانونی ………………………………………………………………………………………………………………31

بند دوم : رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………………..35

بند سوم : رکن معنوی ………………………………………………………………………………………………………………36

مبحث دوم : شروع به جرم کلاهبرداری

گفتار اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری و ارکان آن …………………………………………………………….39

بند اول : تعریف شروع به جرم کلاهبرداری …………………………………………………………………………………39

بند دوم : عناصر متشکله شروع به جرم کلاهبرداری ………………………………………………………………………41

الف- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………………………………..41

ب- عنصر مادی………………………………………………………………………………………………………………………..42

ج- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………………………………………….51

گفتار دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری و مجازات آن ………………………………………………………56

بند اول : مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری و شروع به جرم آن …………………………………………………..56

الف- مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………58

بند دوم : شروع به جرایم در حکم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………..61

بند سوم : مجازات شروع به جرم کلاهبرداری و رویه قضایی……………………………………………………………63

الف – مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………………………………64

ب- نمونه آرای قضایی در مورد شروع به جرم کلاهبرداری ……………………………………………………………65

1-تحصیل سند ………………………………………………………………………………………………………………………..65

2-تحصیل سند از طریق توسل به وسایل متقلبانه …………………………………………………………………………67

3-تعیین مجازات برای عملیات اجرایی ………………………………………………………………………………………71

4-نقد مادی ……………………………………………………………………………………………………………………………73

فصل چهارم : شروع به جرم سرقت

مبحث اول : تعریف جرم سرقت و ارکان آن ………………………………………………………………………………..78

گفتار اول : مفهوم شناسی سرقت ………………………………………………………………………………………………..78

بند اول : مفهوم لغوی ………………………………………………………………………………………………………………..78

بند دوم : مفهوم اصطلاحی و قانونی …………………………………………………………………………………………….78

گفتار دوم : ارکان جرم سرقت …………………………………………………………………………………………………….78

بند اول : رکن قانونی جرم سرقت ……………………………………………………………………………………………….79

بند دوم : رکن مادی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………….80

بند سوم : رکن روانی جرم سرقت ………………………………………………………………………………………………..81

مبحث دوم : شروع به جرم سرقت در ایران

گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت و عناصر متشکله آن …………………………………………………………83

بند اول : تعریف شروع به جرم سرقت …………………………………………………………………………………………83

بند دوم : عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت ……………………………………………………………………..84

الف- عنصر قانونی ……………………………………………………………………………………………………………………84

ب- عنصر مادی ……………………………………………………………………………………………………………………….86

ج- عنصر روانی ……………………………………………………………………………………………………………………….91

گفتار دوم : مجازات شروع به جرم سرقت و نمونه هایی از رویه قضایی ………………………………………….93

بند اول : مجازات شروع به جرم سرقت ………………………………………………………………………………………94

الف- شروع به جرم سرقت مستوجب حد …………………………………………………………………………………..95

ب- شروع به جرم سرقت های تعزیری مشدده ……………………………………………………………………………95

ج- شروع به جرم سرقت های تعزیری ساده ……………………………………………………………………………….96

بند دوم : نمونه آرای قضایی ……………………………………………………………………………………………………..98

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………..110

پیشنهاد …………………………………………………………………………………………………………………………………116

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………..117

 

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان ” شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران ” جهت ارائه پایان نامه می باشد . هدف تحقیق تحلیل و بررسی موضوع شروع به جرم سرقت وکلاهبرداری ، تبیین مقررات عمومی و اختصاصی حاکم بر شروع به ویژه سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای موضوعه ایران ( قانون مجازات اسلامی 1392 )، بررسی و شناسایی خلاء ها و ابهامات آن است .

این تحقیق با روش کتابخانه ای و تحلیل و توصیف موضع قانونگذاری موضوعه ایران به این نتیجه رسیده است که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی یعنی سال 122 بندهای آن شروع به جرائم سرقت مستوجب حد و بعضی از سرقت های تعزیری موضوع مواد عیر از 651 الی 654 قانون مجازات اسلامی 1375 ، نیز جرم بوده و قابل مجازات است و همین طور شروع به جرم کلاهبرداری طبق قوانین موضوعه ایران جرم است .

کلید واژه : جرو ، شروع به جرم ، سرقت ، کلاهبرداری ، تهیه مقدمات جرم ، مجازات

 

فصل اول

 

کلیات مسئله پژوهش

 

مقدمه

الف – بیان مسأله

بی تردید بررسی شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در بررسی در جرم شناسی جهت رفع چالش های قضایی و تطبیق صحیح مصادیق آن با قانون مجازات اسلامی و در خصوص جرم سرقت حتی با شرع اسلام امری لازم و مهم تلقی خواهد شد ، چرا که شروع به جرم مجازات در مفهوم کلی خود یکی از موضوعات مهم حقوق جزای عمومی محسوب می گردد و مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری بوده که حتی بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی غالب کشورها از جمله ایران مرحله ای از رفتار محرمانه تلقی می گردد که به دلیل دخالت عامل خارجی ، جرم تحقق پیدا نمی کند . بهر ترتیب ، شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری آن میزان از عملیات اجرایی جرایم مذکورهایی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالباً موجب مفسده اجتماعی می گردد و با توجه به اینکه یکی از علل تعریز یا مجازات ، ارتکاب اعمال مفسده آور است حکومت اسلامی می تواند آن را جرم تلقی نموده و برای مجازات اعلام نماید .

برای اینکه رفتار مجرمانه به مرحله تام و کامل برسد باید مراحل و مسیرهای مختلفی را پشت سر بگذراند که این امر در اصطلاح حقوق جزا به مراحل تکوین پدیده مجرمانه معروف است . این مراحل و مسیرها عبارتند از :

1-مرحله اندیشه مجرمانه ( قصد مجرمانه )                2- مرحله تهیه مقدمات جرم ( عملیات مقدماتی جرم )

3- مرحله شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم )           4- مرحله جرم تام ( کامل )

شروع به جرم که موضوع تحقیق در این پایان نامه است در حقیقت فیمابین مرحله تهیه مقدمات جرم و جرم تام است . لحظه پایان شروع به جرم مشخص است که آن یک لحظه قبل از جرم تام است ولی تعیین لحظه شروع به جرم در خیلی موارد کار بسیار مشکلی است . تعیین لحظه دقیق شروع به جرم در حقوق جزا ( از حیث جرم داشتن و اعمال مجازات و چگونگی میزان آن ) دارای نقش بسزایی است . به عبارت دیگر ، در بعضی موارد تشخیص میان اینکه آن میزان از عملیات و اقدامات انجام گرفته برای جرم جزء مرحله تهیه مقدماتی جرم است یا شروع به جرم ( عملیات اجرایی جرم ) امر آسان و ساده نیست .

از این رو نگارنده در این تحقیق سعی دارد تا علاوه بر بررسی و شناسایی ماهیت ، شرایط و ارکان و آثار شروع به جرم و مجازات آن بر اساس قانون مجازات اسلامی 1391 و نیز به ویژه شرایط و ماهیت و مجازات راجع به شروع جرم و جرایم کلاهبرداری و سرقت و مباحث مربوط به آن را معرفی نماید .

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق :

مهم ترین فایده حقوقی ای که به تفکیک میان دو مرحله شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم مرتبط است این است که علی الاصول مرحله تهیه مقدمات ، جرم نیست مگر اینکه آن عمل انجام گرفته فی نفسه جرم باشد مثل تهیه اسلحه غیر مجاز برای ثتل و تنظیم یک سند جعلی برای کلاهبرداری ولی مرحله شروع به جرم معمولاً مستوجب مجازات است . به همین منظور بیان دکترین حقوقی و حتی رویه قضایی در جهت تمیز دقیق میان این دو مرحله نظریات مختلفی به ترتیب : 1-نظریه عینی   2-نظریه ذهنی   3- نظریه مختلط در این تحقیق سعی در بررسی موضوع قانون گذاری ایران در قوانین مجازات اسلامی (1370 و 1392 ) پیرامون شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم و نظریه منبع در این باره از قانون گذار و مهمتر از همه جرم داشتن و مستوجب مجازات بودن شروع به جرم است . چرا که قوانین و مقررات کیفری حقوق موضوعه ( ماده 41 و تبصره های آن ) در باب شروع به جرم و تهیه مقدمات جرم ابهامات و اشکالات حقوقی گسترده ای وجود دارد . همین ابهام ها و اشکالات در قلمرو شروع به جرم جرایم مانند سرقت و کلاهبرداری هم مطرح است . که با ابهامات و اشکالات در تبصره ماده 654 ق.م.ا سال 1375 و تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ، ارتشاء و اختلال مصوب سال 1367 روبروست که در مواد 122 و 123 و 124 قانون مجازات اسلامی سال 92 در موضوع شروع به جرم تصریح شده است . لحاظ اینکه در مطالعات کتابخانه ای ایران هیچ تحقیقی در این زمینه بویژه در قالب پایان نامه صورت نگرفته است و مضافاتی به اینکه به لحاظ تصویب و لازم الاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی و ایجاد تغییرات لازم در مقررات شروع به جرم ، تحقیق حاضر جدید و تازه است و مسبوق به سایقه نمی باشد .

 

ج- سؤالات تحقیق

1-قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ایران در باب شروع به جرم از کدام نظریه تبعیت کرده است ؟

2-در نظام حقوقی ایران ( قوانین مجازات اسلامی سال 70 و 91 ) تکلیف شروع به  جرم از حیث جرم و قابل مجازات بودن آن چگونه است ؟

3-آیا شروع به جرم سرقت در حقوق جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟

4- آیا شروع به جرم کلاهبرداری در حقوق و جزای ایران جرم و قابل مجازات است ؟

5- بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی تکلیف شروع به جرم سرقت موضوع مواد غیر از 651 الی 654 چه می شود ؟

6- آیا شروع به جرم و سرقت حدی بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی جرم است ؟

د- فرضیه های تحقیق

1-به نظر می رسد قانون گذار ق.م.ا در تمیز میان تهیه مقدمات جرم و شروع به جرم و تعیین مفهوم دقیق آن از نظریه مختلف ( ترکیبی ) تبعیت نموده است .

2- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران در قانون مجازات اسلامی سال 70 اصل بر جرم نبودن شروع به جرم است . در موارد تحقیقات و در قانون مجازات اسلامی جدید اصل جرم بودن شروع به جرم است .

3- در حقوق جزای ایران شروع به جرم سرقت فقط در موارد خاصی جرم و قابل مجازات است .

4- به نظر می رسد در حقوق جزای ایران شروع به جرم کلاهبرداری جرم و قابل مجازات است .

5- به نظر می رسد به موجب قانون جدید شروع به جرم سرقت های تعزیری موضوع غیر از مواد 651 الی 654 نیز جرم است .

5- به نظر می رسد بر اسا قانون جدید مجازات اسلامی شروع جرم سرقت حدی جرم است .

ه اهداف تحقیق

اهداف کلی تحقیق عبارت است از :

– تبیین و بررسی موضوع شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در مقررات کیفری ایران و بررسی و تبیین مقررات عمومی حاکم بر شروع به جرم در حقوق جزای ایران ( قانون 1392 ) .

– بررسی ابهامات و اشکالات حقوقی و قضایی راجع به تحولات شروع به جرم کلاهبرداری و سرقت در ایران و ارائه راهکارها و راه حل های منطقی جهت رفع آن اشکالات و ابهامات به منظور اجرای رویه قضایی واحد در میان محاکم و اجرای بهتر عدالت جهت ارتقاء جایگاه نظام عدالت کیفری ایران .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 135

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در حقوق ارسال و , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.