پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق …

دانلود پایان نامه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی حسابداری
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته: حسابداری                        گرایش: حسابداری
 
عنوان:
بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بیش از حد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
 
مرداد 1394
 


(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                              صفحه
فصل اول
چكیده 1
1- 1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 4
1-3  ضرورت  انجام تحقیق. 5
1-4 سوالات تحقیق. 6
1-5  فرضیه تحقیق. 6
1-6  اهداف تحقیق. 7
1-7  الگوی تحقیق. 7
1-8  متغیرهای تحقیق. 7
1-8-1 متغیر وابسته. 7
1-8-2 متغیرهای مستقل. 9
1-8-3 متغییرهای کنترل. 9
1-9 قلمرو تحقیق. 9
1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 9
1-9-2 قلمرو مکانی تحقیق. 9
1-9-3 قلمرو زمانی تحقیق. 10
1-10 جامعه آماری. 10
1-11 نمومه آماری. 10
1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 11
1-12-1 کیفیت حسابرسی.. 11
1-12-2 اندازه موسسه حسابرسی.. 11
1-12-3 دوره تصدی حسابرس… 11
1-12-4 شرکت ها با ارزش گذاری بیش از حد. 11
1-13 ساختار کلی تحقیق. 11
2-1 مقدمه 13
2-2 حرفه حسابرسی. 13
2-3 کیفیت حسابرسی. 15
2-3-1 گذری بر کیفیت خدمات حسابرسی.. 17
2-3-2 نظریه های سایر محققان در ارتباط با کیفیت حسابرسی.. 19
2-3-3 نقش حسابرسی مستقل در کیفیت گزارشگری مالی.. 20
2-3-4 نقش تدوین کنندگان استانداردهای حسابرسی در کیفیت خدمات حسابرسی.. 20
2-4 رهنمودهای کیفیت حسابرسی. 21
2-5 عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی. 22

2-6 جنبه های کیفیت حسابرسی. 23
2-7 جنبه های مختلف برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی. 25
2-8 تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی. 26
2-9 انگیزه عرضه و تقاضای کیفیت بالای حسابرسی 27
2-9-1 انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا. 28
2-9-1-1  میزان تجربیات حسابرسان. 28
2-9-1-2  دعاوی حقوقی.. 28
2-9-1-3 سرپرستی کار حسابرسی.. 28
2-9-1-4  اندازه مؤسسات حسابرسی.. 29
2-9-1-5  انگیزه کسب شهرت… 29
2-9-1-6  تخصص گرایی.. 29
2-9-2 انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا. 30
2-9-2-1 حق الزحمه حسابرسی.. 30
2-9-2-2 نظریه علامت دهی.. 30
2-9-2-3  هزینه نمایندگی.. 30
2-9-2-4  کارگروه حسابرسی.. 31
2-10 چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی. 32
2-11 نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی. 32
2-12 تاثیرات تغییرات حسابرس بر کیفیت حسابرسی. 34
2-13 شاخص های کیفیت حسابرسی. 35
2-13-1 ورود های عملیات حسابرسی (نیروی انسانی) 35
2-13-1-1  نسبت شرکا به کارکنان. 35
2-13-1-2  حجم کار شرکا و کارکنان. 35
2-13-1-3 زمان تخصیص یافته به مشتریان. 35
2-13-1-4 جابه جایی و گردش کارکنان حسابرسی.. 35
2-13-1-5 میانگین سوابق کاری و ترکیب گروه ها 35
2-13-1-6 ورزیدگی و تجربه ی صنعت… 36
2-13-1-7 میزان آموزش حسابرسان حرفه ای.. 36
2-13-1-8  مشورت های حسابداری و حسابرسی.. 36
2-13-1-9 برون سپاری کارها به مراکز خدمات… 36
2-13-1-10 میزان استفاده از منابع خدمات فنی.. 36
2-13-1-11 استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی) 37
2-13-1-12 حضور شرکا و مدیران در محل حسابرسی.. 37
2-13-1-13 زمان بندی ساعات کار شرکا و مدیران و بازبینی های کیفی به نسبت کل کار حسابرسی.. 37
2-13-2 فرایندها ی عملیات حسابرسی.. 37
2-13-2-1شمارو محتوای اظهارات مدیران مؤسسه در خصوص کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایه گذاران. 37
2-13-2-2 تحقیقات افراد گمنام از کارکنان یک مؤسسه در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه. 37
2-13-2-3 شاخص های مرتبط با آزمون استقلال و انطباق پذیری.. 38
2-13-2-4 ماهیت و کمیتّ طرح ها و روش های بازاریابی با توجه به کیفیت حسابرسی و استقلال مؤسسه 38
2-13-2-5 شمار و ماهیت یافته های حاصل از بررسی های کیفیت داخلی.. 38
2-13-2-6 ماهیت و شماریافته های حاصل از بازرسی های هیأت نطارت بر حسابداری شرکت های عمومی.. 38
2-13-2-7 میانگین پاداش های جبرانی در سطح شرکا و مدیران. 38
2-13-2-8 روند جایگزینی شرکای منتقل شده 38
2-13-2-9 صلاحیت کارکنان تازه به کارگرفته شده، مدارک دانشگاهی، سطوح جایگزینی کارکنان. 39
2-13-2-10 آزمون شایستگی های فنی.. 39
2-13-2-11 نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا 39
2-13-2-12  شمار و دلایل کناره گیری حسابرسان. 39
2-13-2-13 درصد مشتریان ارزیابی شده به عنوان مشتریان پرریسک… 39
2-13-2-14 سطح سرمایه گذاری مؤسسه در زیر ساخت های پشتیبانی کننده از حسابرسی کیفی.. 40
2-13-3 نتایج  عملیات حسابرسی (پیامدها) 40
2-13-3-1  بازنشر صورت های مالی و تأثیر بازار. 40
2-13-3-2 شمار و درصد اظهارنظرهای مقبول نسبت به کنترل های داخلی دارایی اشتباهات مهم. 40
2-13-3-3  شمار ضعف های اساسی شناسایی شده در پیوند با اشتباهات اساسی.. 40
2-13-3-4 شمار گزارش های حسابرسی شامل اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت که یک ورشکستگی در پی نداشته است… 41
2-13-3-5  شمار گزارش های حسابرسی فاقد اظهار نظر در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی که ورشکستگی در پی داشته است… 41
2-13-3-6  تحقیقات کمیته های حسابرسی درباره ی گزارش های منتشرشده ی حسابرس… 41
2-13-3-7 روند هزینه های دفاع از عملکرد. 41
2-13-3-8 روند شمار، حجم و نتایج حاصل از دعاوی قضایی علیه حسابرسان. 42
2-13-3-9 شمار و ماهیت تقلب های گزارش شده و تأثیر آن ها 42
2-13-3-10  شمار و ماهیت یافته های حاصل از بررسی کیفیت داخلی.. 42
2-13-3-11 شمار و ماهیت یافته های حاصل از بازرسی هیأت نظارت بر حسابداری شرکت های عمومی.. 42
2-13-3-12 دستورهای اجباری کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت نظارت… 42
2-14 پیشینه حسابرسی در ایران. 43
2-14-1 پیشینه حسابداران رسمی در ایران. 44
2-15 پیشینه حسابداری مستقل در ایران. 47
2-15-1انجمن های حرفه ای.. 47
2-15-11انجمن محاسبین قسم خورده 47
2-15-1-2 كانون حسابداران رسمی ایران. 48
2-15-1-4 سایر انجمن ها 48
2-15-2 موسسات حسابرسی بخش خصوصی.. 48
2-16 مشکلات حرفه حسابرسی در ایران. 49
2-16-1 ناآگاهی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی.. 49
2-16-2 ساختار اقتصادی.. 50
2-16-3 پایین بودن حق الزحمه حسابرسان. 51
2-16-4 بازاریابی در حرفه حسابرسی.. 51
2-16-5 پیدایش روزافزون موسسه های حسابرسی در ایران. 52
2-16-6 ارتقای سیستم حسابرسی در ایران. 52
2-17 ارزش گذاری بیش از حد یا سهام بسیار با ارزش.. 52
2-18 پیشینه پژوهش53
پیشینه پژوهش در این تحقیق شامل موارد زیر می باشد: 53
2-18-1 تحقیقات داخلی.. 53
2-18-2 تحقیقات خارجی.. 55
3-1 مقدمه 58
3- 2 جامعه آماری. 59
3-3 نمونه آماری. 59
3-4 قلمرو تحقیق. 60
3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 60
3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 60
3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 60
3-5 نوع تحقیق. 60
3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 60
3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش… 61
3-6 جمع آوری و طبقه بندی داده ها 61
3-7 روش تحقیق. 62
3-8  فرضیه تحقیق. 62
3-8-1 الگوی تحقیق. 62
3-9 متغیرهای تحقیق. 62
3-9-1 متغییر وابسته. 63
3-9-2 متغییرهای مستقل. 64
3-9-3  متغییرهای کنترل. 64
3-10مسائل مورد توجه در براورد مدل. 64
3-10-1نرمال بودن. 65
3-10-2ناهمسانی واریانس… 65
3-10-3خود همبستگی.. 66
3-10-4 هم خطی.. 67
3-10-5 مانایی متغیرها 67
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده ها 69
3-12 مزایای استفاده از داده های تابلویی. 69
3-13 تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی. 70
3-13-1 نحوه عملکرد جملهAR.. 71
3-13-2 انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی.. 72
3-14 خلاصه فصل. 75
4-1 مقدمه 77
4-2 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق. 77
4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 80
4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده 82
4-4-1 آزمون چاو یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 83
4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها 83
4-5 ناهمسانی واریانس84
4-5-1 روش های شناسایی ناهمسانی واریانس… 84
4-5-2 روش های رفع ناهمسانی واریانس… 85
4-6 بررسی وجود هم خطی. 85
4-6-1 راه های تشخیص هم خطی.. 86
4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. 87
4-9 خلاصه فصل. 88
5-1 مقدمه 91
5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها 91
5-3 تحلیل نتایج. 91
5-4 محدودیت های تحقیق. 92
5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 93
5-6 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 93
منابع و مآخذ. 94
پیوست.. 101
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جدول ها
جدول (4- 1) معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 78
جدول (4- 2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 79
جدول( 4-3 ) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 82
جدول(4-4) نتایج آزمون چاو مربوط به الگوی تحقیق. 83
جدول(4-5) نتایج آزمون هاسمن مربوط به الگوی تحقیق. 83
جدول(4-6) شناسایی ناهمسانی واریانس در الگوی تحقیق. 84
جدول(4-7) آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق. 86
جدول (4-9) نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه ها 88
جدول(5-1) نتایج آزمون فرضیه تحقیق. 91
 
 
 
فهرست شکل ها و نمودارها
نمودار (4-1) آزمون نرمال کردن تبدیل جانسون برای متغیر وابسته DACC. 81
 
 

 چكیده

مدیران تحت فشار روزافزون از طرف سهام داران، مایل به فراهم نمودن کل تمایلات سرمایه گذاران می باشند. یکی از این روش ها برای جلب رضایت سرمایه گذاران ، نشان دادن سطوح بالایی از درآمد است. مدیران می توانند برای رسیدن به هدف خود ، درآمد را مدیریت کنند. یک ساز و کار مهم مقابله با روش های مدیریت سود و مانند این، حسابرسی با کیفیت بالا است، اما از سوی دیگر ارزش گذاری بیش از حد اثرات بدی بر کیفیت حسابرسی دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بالای حقوق صاحبان سهام است. برای رسیدن به هدف، شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 1387تا1392 به عنوان نمونه انتخاب گردید و اثرات ارزش گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و موارد اقلام تعهدی بررسی شد تا مشخص شود که آیا در شرکت های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و سایر شرکت ها تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین آیا در شرکت های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت ها تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده در شرکت های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و سایر شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین در شرکت های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته با این ادعا سازگار است كه حسابرسانی كه روابط طولانی تری با صاحبكاران دارند به احتمال زیاد، آزادی عمل بیشتری برای صاحب كاران آنها در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود، وجود دارد.
کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، ارزش گذاری بیش از حد
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
 
کلیات پژوهش

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- 1 مقدمه

با توجه به مقوله ی جدایی مالكیت از مدیریت، بحث حاكمیت شركتی و همچنین  نظریه های  مطرح شده  مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت های مالی شركت ها كاملاً ضروری است. حسابرسی برای صور تهای مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می كند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتكای محتوای صورت های مالی را گزارش می دهد. یك مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارایه نادرست اقلام  صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارایه صحیح آن بر صاحب كارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتكایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی كاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می تواند به شكل مثبت یا منفی با كیفیت حسابرس در ارتباط باشد. با  توجه به تعاریف مختلف موجود در مورد كیفیت حسابرس، چارچوب آن را می توان به این صورت بیان كرد:  كیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه ای حسابرس، كه درنتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس،کیفیت اطلاعات صورت های مالی افزایش خواهد یافت.
 دی آنجلو(1981) كیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف كرده و اظهار می دارد كه ذینفعان می توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. یكی ازشاخص های اندازه گیری مراقبت حرفه ای حسابرس و توانایی نظارت آن، دوره تصدی  حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحب كار وتخصص او در آن صنعت خاص بالا رفته و موجب افزایش كیفیت حسابرس خواهد شد. در دنیای واقعی، دریافت ها و پرداخت های نقدی در دوره هایی اتفاق می افتد كه معمولاً با زمان وقوع معاملات ورویدادهای ایجاد كننده آن ها متفاوت است و همین امر باعث می شود تا استفاده از اقلام تعهدی (فرض تعهدی) برای اندازه گیری نتایج عملكرد واحد تجاری، بهتر از اندازه گیری خالص دریافت های نقدی شود. اما مسئله این است كه اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه ای از ابهام همراه هستند كه باعث كاهش قابلیت اتكای آنها می شود.
 تئوری نمایندگی کلاسیک تأکید می کند که سازگاری منافع مدیریت-سهامداران تمایل برای ایجاد ارزش جنسن[1] ومک لینگ(1976) را افزایش می دهد. جنسن( 2005) استدلال می کند هنگامی که یک شرکت دارای ارزش بالامی شود، یعنی قیمت شرکت بیشتر از ارزش اقتصادی اساسی آن می شود، مدیران تمایل به تداوم ارزش گذاری بالا دارند. از آنجایی که یک شرکت دارای ارزش بالا، طبق تعریف، فاقد توانایی های عملیاتی برای رسیدن به سطح عملکرد منعکس شده در ارزش آن است، مدیران دارای انگیزه می شوند تا از سیاست های حسابداری تهاجمی به حداکثر رساندن درآمد آن استفاده کنند. اگر چه جایگزین های متعدد گزارش ها برای رسیدن به اهداف مدیریت سود در دسترس هستند، اقلام تعهدی یک انتخاب به خصوص جذاب می باشند زیرا آن ها یک بخش طبیعی از روند گزارشگری مالی هستند و مقادیرآن ها مستلزم پیشبرد برآوردها بیش از برآوردی است که مدیران اختیار قابل توجه بر آن دارند.
در یک پژوهش، هومز و همکاران ( 2013) اثرات ارزش گذاری بالا بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ارزش گذاری بالا ی حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس بین عوامل کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می دهد. مدیران آگاه از شرکت های بسیار ارزشمند تمایل بیشتری به ادامه ارزش هایی دارند که بر حسابرسان غلبه می کند تا سطوح بالاتری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری را گزارش دهند. در حال حاضر، بسیاری از کارها بر مبنای کیفیت حسابرسی است و مطالعات اخیر عوامل مربوط به حقوق صاحبان سهام بسیار ارزشمند را مورد بررسی قرار داده اند.

1-2 بیان مساله

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، كنترل را حتی از دست دولت ها خارج كرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش كند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حركت كند. در این محیط، استفاده كنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور است كه از تضاد منافع سرچشمه می گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده كنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. درواقع نقش حسابرسی ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده كنندگان است، سجادی و ناصح(1382).
پژوهش های انجام شده نشان می دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن كه الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است. بنا به استدلال برای ورود به پژوهش درباره نظریه تقاضا برای كیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می شود كه بین مدیران شركت و سرمایه گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجا كه بحث قیمت گذاری سهام شركت مطرح است، حسابرسی یكی از راه های مشخص كردن اعتبار اطلاعات صورت های مالی است. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات خود با كیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه های به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت كردن خدماتشان هستند.
دی آنجلو[2](1981) یكی از اولین پژوهش گرانی بود كه به بررسی كیفیت حسابرسی و رابطه آن با اندازه حسابرس پرداخت. دی آنجلوكیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف كرد . اول این كه حسابرس تحریف های با اهمیت و نقص سیستم حسابداری صاحب كار را كشف كند. دوم این كه آن ها را گزارش کند. حامیان تغییر حسابرس باور دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار می گیرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته های مدیران مقاومت كرده و قضاوت بیطرفانه تری را اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در كنار یك صاحب كار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحب كار می شود، وضعیتی كه استقلال بیطرفی او را مخدوش می كند، رجبی (1385).
 در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می كنند. به عنوان مثال تلاشی كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار می گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مكانیزم هایی هستند كه مانع ازرفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت های صاحب كار بدست آورده و تجربه بیشتری كسب می كنند و به این ترتیب توانایی هایشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحب كار به اعتقاد آنها تغییر حسابرس می تواند كیفیت حسابرسی را بهبود بخشد باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتكاپذیری صورت های مالی كاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی كاهش یابد. با توجه به مطالب گفته شده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بیش از حد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

1-3  ضرورت  انجام تحقیق

   در دنیا و همچنین در کشور ما ایران کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی در ارتباط با کیفیت حسابرسی صورت گرفته است، ولی به دلیل اهمیت موضوع همچنان جای تفکر و تامل بسیار دارد. علاوه بر این به دنبال رسوایی های مالی شرکت ها و بحران های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390  برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف،  قانون گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند. قانون ساربنز آکسلی[3] (2002) در ایالات متحده وضع شد تا به بی نظمی های گزارشگری مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت شرکتی انگلستان رخ داد. از طرف دیگر، سیاست گذاران بار دیگر بر روی اهمیت حسابرسی مؤثر و کارا به عنوان یکی از مؤلفه های کلیدی بازارهای سرمایه کارا تاکید نمودند و تلاش هایی را برای شناسایی محرك های کلیدی کیفیت حسابرسی انجام دادند برای نمونه درسال (2007)  کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در ایالات متحده به منظور مشورت دهی به اداره خزانه داری این کشور در خصوص حرفه حسابرسی تأسیس شد. شورای گزارشگری مالی انگلستان در سال 2008 گزارشی را با عنوان “چارچوب کیفیت حسابرسی” منتشر کرد. خزانه داری استرالیا گزارش “کیفیت حسابرسی در استرالیا- یک مرور راهبردی” را در سال 2010 منتشر نمود. این تحولات حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد، کیلگور[4] و همکاران ( 2011).
وجود مسایل ومشکلات مطرح شده در بالا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این باره را دو چندان میسازد.
[1]. Jensen& Meckling
[2]. De anjelo
[3]. Sarb nez akeeli
[4]. kligoor
تعداد صفحه :129
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

این نوشته در رشته حسابداری ارسال و , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.