توضیح و وجود مشکل بدشکلی بدن- قسمت 2

دانلود پایان نامه

کری-عملی، فوبی اجتماعی، و مشکلات خوردن شایع بود

۱۳تا۱۶درصد ازبیماران روانپزشکی در بیمارستان، 14تا۴۲درصد از بیماران سرپایی گرفتار به افسردگی اساسی ،11تا ۱۲درصد از بیماران سرپایی گرفتار به فوبی اجتماعی ،3تا ۳۷درصد از بیماران در بین افراد گرفتار به وسواس فکری-عملی (فیلیپس، ۲۰۰۹)

تحقیق از بیماران گرفتار به مشکل بدشکلی بدن که به کلینک‌های روانپزشکی مراجعه داشتن گسترش برابر رو در هر دو جنس نشون داد (مثل اغلو و یریرا توبیس، ۱۹۹۳؛ فیلیپس و همکاران ۱۹۹۷)

گسترش این مشکل در سنین جوونی ودر دهه‌های دوم و سوم زندگی هم شایعه (کوابرا و همکاران، ۲۰۰۷; فانتنل و همکاران، ۲۰۰۶)
معمولا مشکل بدشکلی بدن، یه مشکل شایع روانی در بین جوانانه (باهن و همکاران، ۲۰۰۲) و در بعضی از گروه‌ها از گسترش بالاتری برخورداره، مثلا تحقیقات نشون داده‌ان که دانشجویان با استعداد دچار شدن به این مشکل می‌باشن (کریرند و همکاران، ۲۰۰۶; فیتس و همکاران، ۱۹۸۹)
کلا 2/2 تا ۱۳درصد از دانشجویان علائم مشکل بدشکلی بدن رو داشتن (فیلیپس، ۲۰۰۹)

2-1-4- مشکلات همایند با مشکل بدشکلی بدن

طبق تحقیقات و پژوهشای جور واجور، مشکل بد شکلی بدن، یه مشکل روانپزشکی مجزاه اما با بقیه مشکلات روانپزشکی همبودی بالایی داره(هلندر و همکاران، 1993)
مشکلات روانی و مشکلات شخصیت در مبتلایان به مشکل بد شکلی بدن شایعه
از مشکلات روانی رایج میشه مشکل وسواس فکری_ عملی، مشکل فوبیای اجتماعی، مشکل افسردگی اساسی، مشکلات شخصیت مثل مشکلات وسواسی، اسکیزوئید و خود عاشق رو نام برد واختلال بدشکلی بدن ممکنه با بقیه مشکلات همبود باشه(کاپلان و سادوک،2000)
اگه فردی علاوه بر این مشکل، مشکل روانی دیگری هم داشته باشه باید تشخیص و مورد درمان قرار گیرد (فیلیپس، ۲۰۰۹)
در بررسی مشکلات شخصیت در مبتلایان به بد شکلی بدن اندازه بالایی از همبودی یافت شد (هلندر، ونگ، 1995؛ کوهن و همکاران،2000)
تو یه مطالعه مشکلات شخصیت در 72% بیماران گزارش شده  و مشکل بد شکلی بدن با مشکلات شخصیت پارانوئید اجتنابی، وسواسی، خود عاشق همراه بوده(کاپلان و سادوک،2000 ؛ ویل و همکاران،1996)
مشکلات شخصیت در تحقیقات جور واجور، در مبتلایان به مشکل بد شکلی بدن آزمایش شده
تو یه مطالعه، میانگین مشکلات شخصیت در مبتلایان 53/2 بود و 87% از اونا یه مشکل و 53% به بیشتر از یه مشکل دچار بودن و مجموعه c مشکلات شخصیت در اونا رایج تر بود( کوهن و همکاران، 2000)
تو یه مطالعه روی مبتلایان، دو سوم مبتلایان دست کم یه مشکل شخصیت داشتن
در تحقیقات بسیاری مشکل بد شکلی بدن با آسیب شناسی قابل توجه در مشکل شخصیت همراه بوده(کوهن و همکاران، 2000)
ویژگیای شخصیتی آمیخته ای از صفات وسواسی و اسکیزوئیدی در مبتلایان دیده شده(کاپلان و سادوک، 2000)
هیچ الگوی پیروز شخصیتی در مبتلایان به مشکل بد شکلی بدن وجود نداره(کاپلان و سادوک،2000)
تحقیق گنستاد و همکاران نشون داد که همبودی مشکلات محور یه در بیماران گرفتار به مشکل بدشکلی بدن شایعه
تو یه مطالعه در مقایسه با گروه کنترل، آزمودنیا مبتلابه مشکل بد شکلی بدن، درونگراتر، وسواسی، عصبانی و نروتیک تر بودن(هلندر و همکاران، 1993)
شخصیت اجتنابی، جلوگیری اجتماعی، احساس بی عرضگی، حساسیت شدید به آزمایش منفی رایج تره
با اینحال اندازه بالایی از همبودی مشکل بد شکلی بدن با اختلاللات شخصیت، این مشکل نشونه یا درخشش یه مشکل شخصیتی مشخص سن باشه(فیلیپس،1996)

واقعا، افراد گرفتار به مشکل بدشکلی بدن علاوه بر داشتن مشکل بدشکلی بدن، بیشتر افسردگی، فوبی اجتماعی، یا وسواس فکری-عملی (باهن و همکاران، ۲۰۰۲؛ گنستاد و همکاران، ۲۰۰۷)، مشکلات خوردن هم دارنددر پژوهشی روی افراد گرفتار به به مشکل بدشکلی بدن، اندازه بالای همبودی با مشکلات افسردگی، وسواس فکری-عملی، فوبی اجتماعی و خوردن به دست اومد (فیلیپس و همکاران، ۲۰۰۵) و هم اینکه و شایع‌ترین مشکلات همبود به ترتیب فوبی اجتماعی، مشکل وسواس فکری-عملی، مشکل افسردگی اساسی بودن (گنستاد و همکاران، ۲۰۰۳)

یافته ها نشون داد، بیماران گرفتار به به مشکل بدشکلی بدن، اندازه بالایی از افسردگی رو در طول عمر خود تجربه می‌کنن (هلندر و همکاران، ۱۹۹۳)
مبتلایان به مشکل بدشکلی بدن همبودی بالایی از افسردگی رو در طول عمر خود تجربه می‌کنن و مشکل بدشکلی بدن در مبتلایان به مشکل افسردگی هم رایج‌تر از بقیه اختلالاته (هلندر و همکاران، ۱۹۹۳)

جدا از نقش مستعدکننده مشکل بدشکلی بدن و نارضایتی از ظاهر در ایجاد مشکلات بالینی این جور نگرانی‌ها در بین جمعیت‌های غیر بالینی هم گسترش گسترده‌ای داشته و کارکردهای روان‌شناختی رو تحت تاثیر قرار می‌بده
موندگاری این نارضایتی هم باعث افسردگی (باهن و همکاران، ۲۰۰۲؛ آراماتس و همکاران، ۲۰۰۴؛ فیلیپس و همکاران، ۲۰۰۴؛ بوردنر[22]، ۲۰۰۷؛ فیلیپس و همکاران، ۲۰۰۷) فوبی اجتماعی (نیربرگ[23] و همکاران، ۲۰۰۲؛ فردا وگیمز[24]، ۲۰۰۴؛ کش[25] و همکاران، ۲۰۰۴؛ کالس[26] و همکاران، ۲۰۰۶؛ فانگ و همکاران، ۲۰۱۰) می‌شه

در مطالعه‌ای ۲۵% افراد گرفتار به مشکل بدشکلی بدن دچار مشکل وسواس فکری-عملی بودن و این مشکل شایع‌ترین مشکل پس از مشکل اضطراب اجتماعی در گروه مورد مطالعه بود
(هلندر و همکاران، ۱۹۹۲)

در مطالعه آزمون میدونی DSM-IV، رو شد که همبودی مشکل وسواس فکری – عملی با مشکل بدشکلی بدن ۳۷ درصده و ۴۷ درصد مبتلایان به مشکل بدشکلی بدن بطور مشخص، نشونه‌های وسواس رو دارن
در حالی که گسترش مشکل وسواس در جمعیت عمومی بین ۱/۲ تا ۳/۳ درصد و مشکل بدشکلی بدن ۰/۱ تا ۱ درصده (هلندر و همکاران، ۱۹۹۵)

همبودی مشکل بدشکلی بدن و مشکلات خوردن (گرنت، ۲۰۰۲؛ گنستاد و فیلیپس، ۲۰۰۳؛ گرنت و همکاران، ۲۰۰۴؛ رافولو[27] و همکاران، ۲۰۰۶) متداوله
۱۰ درصد مبتلایان به مشکل بدشکلی بدن دچار مشکلات خوردن هستن

تقریبا” نصف افراد گرفتار به مشکل بد شکلی بدن مشکلات مربوط به به کار گیری الکل و دارو دارن
یه مطالعه عکس این رو بررسی کرد یعنی به بررسی درصدی از آدمایی پرداخت که علاوه بر مشکل به کار گیری دارو یا الکل، مشکل بد شکلی بدن رو هم داشتن، و یافته ها نشون داد که 26% از این افراد گرفتار به مشکل بد شکلی بدن هم هستن(فیلیپس، 2009)
مشکل اضطراب اجتماعی از عادی‌ترین مشکلات همایند با مشکل بدشکلی بدنه
در بررسی گسترش مشکل بدشکلی بدن در بیماران اضطرابی، شایع‌ترین مشکل اضطرابی که با مشکل بدشکلی بدن همبودی داشت، مشکل فوبیای اجتماعی بود (ویلهلم و همکاران، ۱۹۹۷)
تو یه مطالعه روی مبتلایان به مشکل بدشکلی بدن دومین مشکل شایع همایند پس از مشکلات خلقی، فوبیای اجتماعی بود
(ویل[28] و همکاران، ۱۹۹۶)

خود مریض انگاری:درICD-10، طبقه بندی مشکلات روانی و رفتاری، مشکل بد شکلی بدن به عنواند خود مریض انگاری طبقه بندی شده، خود مریض انگاری اشتغال ذهنی یا ترس از داشتن یه مریضی جدیه
این اشتغال ذهنی به وجود اومده توسط سوء تعبیر نشونه های بدنیه و با وجود ارزیابیای مناسب طبی درباره اطمینان، مقاومت هست

مقایسه مشکل بد شکلی و خود مریض انگاری پیچیدهه، مشکل بد شکلی بدن بیشتر مثل مشکل وسواس و دیگر مشکلات جسمی کردنه

مشکل بد شکلی بدن و خود مریض انگاری هر دو با ترس و اشتغال ذهنی همراه ان و مبتلایان هر دو، خواهان درمانای طبی هستن، بررسی بدنی و اطمینان طلبی در هر دو متداوله، هر دو مشکل در نسبت جنسی زن و مرد مثل هستن و شروع خیلی زود با سیر نوسانی دارن

اما در مشکل بد شکلی بدن، تمرکز به ظاهر، مه بیماریه علاوه بر اون داده های موجود از همبودی و تاریخچه های خانوادگی نشون میده که این دو مشکل جدا هستن
فقط 3% مبتلایان به بد شکلی بدن، دچار خود مریض انگاری ان

مشکل بد شکلی بدن با خود مریض انگاری همسان نیس و حتی دسته ای از آن به حساب نمیاد
اما این احتمال هست که بین مشکل بد شکلی بدن و گونه هایی از خود مریض انگاری که مثل مشکل وسواسه، ارتباطی وجود داشته باشه(فیلیپس، 1996)

در مطالعه هی،(1970)، 94% مبتلایان به مشکل بد شکلی بدن، آسیب شناسی شدیدی داشتن و در آزمونای روانشناختی انحراف بالایی نشون دادن و در مقایسه با بیماران گرفتار به امراض پوستی و آزمودنیای بهنجار، بیشتر دپرس و نسبت به خود فکر خود ناخشنودتر بودن
در تحقیقات هاردی،(1982) و هاردی و کتریل،(1982)
این مبتلایان نمرات بالاتری در سیاهه وسواس لیتون داشتن و از تصویر بدن خود ناراحت بودن(به نقل از هلندر و همکاران،1993)

تو یه مطالعه با 70 مریض، در مقایسه با گروه کنترل(برابری سن و جنس)، 11 مریض گرفتار به مشکل بد شکلی بدن دچار مشکل شخصیت،5 مریض، اسکیزوفرن و 1 مریض دپرس بود
کلا، مبتلایان، وسواسی، درونگرا، خودنگر، حساس و نا امن تر از گروه کنترل بودن(به نقل از هلندر و همکاران،1993)

تو یه مطالعه پیگیرانه کنترل شده 84 مریض گرفتار به مشکل بد شکلی بدن، پس از 15 سال، 37% افراد درخواست کننده جراحی زیبایی( در مقایسه با 90% جراحی شدگان به دلیل آسیب یا آسیب) دچار مشکلات نوروتیک شدید بودن، 7% در مقایسه با 1%گروه کنترل به اسکیزوفرن گرفتار بودن (به نقل از تسما و همکاران،1997)

از اختلالاتی که همبودی بالایی با مشکل بدشکلی بدن داره، مشکل وسواس فکری_ عملی(کریستنسون و مکتزی ،1995؛تانکورا، لینچ و مسند،1992) که ویژگیای مشابهی مثل افکار وسواسی و رفتارای اجباری و آیین گونه در هر دو مشکل مشاهده می شه

طبق تحقیقات استارمی،اسلد1986؛ الی ،1974؛ بارادوک،1982 مشکل فوبیای اجتماعی هم در مبتلایان دیده می شه این بیماران احساس خجالت شدیدی دارن و ار خیلی از موقعیتای اجتماعی دوری می کنن(به نقل از هلندر و همکاران،1993) و این رفتار محدود به ناراحتی درباره ظاهر در موقعیتای اجتماعی نمیشه(فیلیپس،1996)

مشکل خلقی بسیار رایج ، مشکل افسردگی اساسیه، مبتلایان بالایی از افسردگی رو در طول عمر خود تجربه می کنن و مشکل بد شکلی بدن در مبتلایان به مشکل افسردگی  نیزمتداول تر از بقیه اختلالاته(هلندرو همکاران،1993)

در مطالعه اندرسن و بردچ (1977)، مبتلایان به مشکل بد شکلی بدن کمال گرا، دارای صفات اسکیزوئیدی و خود عاشق و خود محور توضیح شدن
اونا با زیبایی و هوش خود، نه همت میخوان در شغل، زندگی اجتماعی و روابط بین فردی پیشرفت کنن(به نقل از تسما و همکاران،1997)

مبتلایان به مشکل بد شکلی بدن در اندازه نوروتیسم که شکل های جور واجور مختلفی از هیجانات و شناختای منفی رو در بر میگیره، نمرات بالاتری داشتن
در اندازه برون گرایی، مردم دوستی، گرمی، جربزه، فعالیت و هیجان طلبی و وظیفه شناسی میانگین نمرات اونا بسیار پائین بود
در باز بودن نسبت به تجربیات(حساسیت، زیباشناسی، احتیاط هوشمندانه، خلاقیت، تمایل به تجربه های جدید و پسندیده بودن،(نوع دوستی، راستی، تحریک پذیری، دشمنی و انتقادگری) نمرات متوسطی داشتن
بطورکلی، این یافته با یافته های تحقیقات دیگه همخوانی داره که مبتلایان به مشکل بد شکلی بدن روان نژند و درونگرا هستن(فیلیپس،1996)

جربزه-عنوان-عکس

[1] non-delusional

[2] Sparta

[3] Janet

[4] Kraeplein

[5] Emil Kraeplein

[6] Pierrejanet

[7] Obsession of shame of body

[8] Freud

[9] Wolf-man

[10] Buhlmann

[11] Deformed

[12] Monstrous

[13] Somatoform Disorders

[14] Kuwabara

[15] Fontenelle

[16] age onest

[17] Neziroglu

[18] Yaryura-Tobias

[19] Perugi

[20] Uzun

[21] Zimemerman

[22] Bordner

[23] Neirenberg

[24] Freda&Gamze

[25] Cash

[26] Coles

[27]Ruffolo

[28] Veal

  • 2
این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *