پایان نامه با کلمات کلیدی دانشگاه تهران، طلاق، فرهنگ اصطلاحات

دانلود پایان نامه

جمله بيمه عمر، بيمه گر خطري را تضمين مي کند و بهاي اين تضمين را که حق بيمه نام دارد از بيمه گذار مي گيرد و با توجه به اين که آن چه در مقابل حق بيمه پرداخت مي گردد ولو اين که بيشتر از مبلغ اقساط پرداختي باشد ، تأمين و آرامش خاطر است ، لذا شبهه ربا در بيمه عمر موردي ندارد.
1.
نتيجه‌گيري
با توجه به اين که موضوع بيمه عمر به طور مستقيم انسان و آتيه وي مي باشد ، لذا از اهميت شاياني در ميان ديگر رشته هاي متنوع بيمه برخوردار است . بيمه عمر در بعد فردي مي تواند با ايجاد آرامش و تأميني که در سايه پس انداز سرمايه بيمه اي محقق مي کند ، پيامدهاي ناگوار اقتصادي و اجتماعي فوت سرپرست خانوار را کاهش دهد . بيمه عمر با فراهم ساختن پس انداز ملي و سرمايه گذاري هاي کلان ، تأثير مهم اقتصادي و اجتماعي را براي خانواده ها در بعد کلان به همراه خواهد داشت . از آن جايي که طول مدت بيمه هاي عمر اغلب بيش از يک سال و حتي بيش از يک دهه است ، جنبه پس اندازي در اين بيمه نقش بارزي داشته و براي مشارکت هاي عظيم اقتصادي در سطح کلان ، سرمايه کلاني ايجاد مي کند و مي تواند نيروي محرک عظيمي براي اقتصاد باشد .
براي تصحيح شرعي عقد بيمه عمر دو رويکرد وجود دارد ؛ رويکرد اول با قبول نظريه توقيفي بودن عقد است که سعي در تطبيق بيمه عمر با يکي از عقود معهود داشته تا با انطباق بيمه عمر با عقود معين فقهي ، بيمه عمر نيز در حکم صحت از آن ها تبعيت نمايد . بر اين اساس عقد بيمه عمر با عقود ضمان ، صلح ، هبه ، جعاله ، مضاربه و حق عمري مقايسه شد و در يک تطبيق فقهي به اين نتيجه رسيديم که با توجه به وجوه تمايزي که بين اين عقد مستحدث و عقود معهود وجود دارد ، هيچ کدام از آن ها نمي تواند خاستگاهي قطعي براي تصحيح عقد بيمه عمر فراهم کند و در اين ميان ، عقد ضمان و صلح بيش از ساير عقود معهود قابل انطباق با بيمه عمر مي باشد و در صورت ايجاد شرايطي در هنگام تحقق عقد بيمه عمر ، مي توانيم حکم به تصحيح بيمه عمر از راه ضمان و صلح بنمائيم . از همين رو برخي فقيهان به صحت و مشروعيت بيمه از راه انطباق بيمه با ضمان و صلح ، فتوا داده اند .
رويکرد دوم در تصحيح عقد بيمه عمر اين است که اين عقد را به عنوان يک عقد مستقل و در عرض ديگر عقود معاوضي ، با عمومات ادله صحت عقود سنجيده و ميزان سازگاري آن را با اين ادله مشخص نماييم . مبناي اين رويکرد نظريه عدم توقيفي بودن عقود و عدم انحصار آن ها در عقود معهود و معين فقهي مي باشد . با توجه به بررسي هاي انجام شده ، ادله عدم توقيفي بودن عقود کامل تر بوده و بر اين اساس بيمه عمر ، عقدي است که داراي خصوصيات و ويژگي هاي خاص خود مي باشد و در عرف جامعه ارتباطى با عناوين ديگر فقهى ندارد .
بنابراين بيمه عمر که با رضايت و توافق و اعمال حاکميت اراده طرفين منعقد مي گردد ، عقدي مستقل است كه بيمه‏گر و بيمه‏گذار با شرايط ويژه‏اى بين خود منعقد كرده و ملتزم به مراعات آن مى‏باشند و عدم ذکر آن در کتب معروف و مدون فقهي ، دليل بر بطلان آن نيست . بر همين مبنا عقد بيمه عمر به عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود عرضه شد تا صحت بيمه عمر به عنوان يک عقد مستقل مورد ارزيابي فقهي قرار بگيرد .
با توجه به بررسي هايي که در اين پژوهش بر روي شبهه هايي که در بيمه عمر مطرح است ، انجام گرفت ، به اين نتيجه مي رسيم که ادله هيچ کدام از اين اشکالات تمام نبوده و نمي توان با تکيه بر اين اشکالات ، به صحت اين عقد که عقدي عقلايي بوده و شامل عمومات و اطلاقات ادله صحت عقود مي باشد ، خللي وارد کرد .
بنابراين عقد بيمه عمر به عنوان يک عقد مستقل و صحيح مورد پذيرش بوده و هيچ يک از موانع صحت عقود در آن راه ندارد .
1.
منابع و مآخذ
الف) كتاب‌ها
1. ‏ آييني ، حميد ، آزادي عقيده و بيان ، به همراه دو نوشته حقوقي ديگر ، ( انتشارات فردوس ، 1373 ش )
2. ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب،‏ ج 3 و 10، ( بيروت : دار صادر، چاپ سوم 1414 ه ق )
3. ابن حمزه، محمد بن علي بن حمزه طوسي، الوسيلة إلي نيل الفضيلة، ( قم :،مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه الله، چاپ اول 1408 ه ق )
4. ابن عابدين ، محمد امين بن عمر ،‌حاشيه ردّ المحتار علي الدر المختار ، ج 4 ( بيروت : دارالفکر ،‌چاپ دوم 1386 ه ق )
5. ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب، ج 13، ( قم : نشر أدب الحوزه، 1405ه ق )
6. احمد بن فارس، معجم مقاييس اللغه، ج 5، (قم: دارالکتب العلميه اسماعيليان نجفي، بي‌تا)
7. إسحاق الفياض ، محمد ، منهاج الصالحين ، ج 2 ، ( قم : مکتب سماحة الشيخ محمد إسحاق الفياض ، چاپ اول ، بي تا )
8. اصفهاني، ابو الحسن، وسيلة النجاة ؛ حواشي حضرت امام‏خميني، ( قم : مؤسسه‏ي تنظيم و نشر آثار امام خميني، ‏1380ش )
9. امامي، حسن، حقوق مدني، ( کتابفروشي اسلامي، چاپ ششم، بي تا )
10. انصاري، شيخ مرتضي، كتاب المكاسب المحرمة و البيع و الخيارات، ج 3، ( قم : ‏منشورات دار الذخائر، چاپ اول 1411 ه ق )
11. انصاري، شيخ مرتضي، ‏كتاب المكاسب‏، ج 3، ( قم : كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري،‏چاپ اول ‏1415 ه ق )
12. بجنوردي، حسن بن آقا بزرگ موسوي ، القواعد الفقهية، ج‏ 3، ( قم : نشر الهادي، چاپ اول ‏1419 ه ق‏ )
13. بحرانى ، يوسف بن احمد بن ابراهيم ، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج 21، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول1405 ه ق )
14. بهجت، محمد تقي، جامع المسائل، ج‏3، ( قم : چاپ‏اول )
15. بي آزار شيرازي، عبد الکريم، رساله نوين، ج 2، ( مؤسسه انجام کتاب، 1359 ش )
16. تاج بخش، محمد باقر، بيمه و انواع و شرايط آن، ( چاپ رنگين، 1337 ش )
17. جابري عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، ( تهران : انتشارات امير کبير، چاپ اول 1362ش )
18. جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، دوره حقوق مدني : عقد ضمان ،‌( تهران : کتاب هاي جيبي ،‌چاپ اول 1352ش )،
19. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، ( تهران : گنج دانش، چاپ چهارم 1368 ش )
20. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، حقوق تعهدات، ج 1، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1363 ش )
21. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت، ج 1، ( تهران : بنياد راستار، چاپ اول 1357 ش )
22. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، ج 2 ( تهران : کتابخانه گنج دانش، چاپ اول 1378 )
23. جماليزاده، احمد، بررسي فقهي عقد بيمه، ( قم : انتشارات دفتر تبليغا اسلامي حوزه علميه قم، چاپ اول 1380 )
24. جناتي شاهرودي، محمد ابراهيم، منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامي
25. جوهري، اسماعيل بن حمّاد، صحاح : تاج اللغه و صحاح العربيه، ج 2، ( بيروت : دارالعلم للملايين، چاپ چهارم 1407 ه ق )
26. حرّ عاملي، محمد بن حسن بن علي، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ج 18، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ اول 1409 ه ق )
27. حرّ عاملي، محمد بن حسن بن علي، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة، ج 15، ( بيروت : دار إحياء التراث العربي، چاپ پنجم1403ه ق )
28. حسيني روحاني ، محمد صادق ،‌فقه الصادق ، ج 20 ، ( قم : مؤسسه دارالکتاب ، چاپ سوم 1414 ه ق )
29. حلبى ، ابن زهره ، حمزة بن على حسينى ، غنية النزوع إلي علمي الأصول و الفروع، ( قم : مؤسسه امام صادق عليه السلام، چاپ اول 1417 ه ق )
30. حلّى ، ابن ادريس، محمد بن منصور بن احمد ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ج 2، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم 1410 ه ق )
31. حلّي، جمال الدين احمد بن محمد اسدي، المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج 2، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1407 ه ق‏ )
32. حلي، شيخ حسين، بحوث فقهيه، ( بيروت : مؤسسة المنار، ‏چاپ چهارم 1415 ه ق )
33. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، إرشاد الأذهان إلي أحكام الإيمان ‏،‏ ج 1، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1410 ه ق )
34. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، تحرير الأحكام الشرعية علي مذهب الإمامية، ج 1، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم ‏1315 ق )
35. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، ‏تذكرة الفقهاء، ج 14، ( قم : مؤسسه آل البيت عليهم السلام‏، چاپ‏اول )
36. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، تذكرة الفقهاء، ج 2 (مؤسسه آل البيت عليهم السلام )
37. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام‏، ج‏ 2، ( قم : ‏دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول 1413 ق‏ )
38. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج 6، ( قم : دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم 1413 ه ق )
39. حلي، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدي، منتهي المطلب في تحقيق المذهب، ‏( ‏چاپخانه حاج‏احمد آقا و محمود آقا، چاپ اول 1333 ه ق‏ )
40. حلّي، فخر المحققين، محمد بن حسن بن يوسف اسدي، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج 3، ( قم : مؤسسه اسماعيليان چاپ اول ‏1387 ه ق)
41. حلّي، محقق نجم الدين جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‏، ج 2، ( قم : مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم 1408 ه ق )
42. خامنه اي، محمد، بيمه در حقوق اسلام، (تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1359 ش )
43. خميني، روح الله موسوي ، تحرير الوسيله، ج 2، ( قم : ‏مؤسسه دار العلم، چاپ اول )
44. خميني، روح الله موسوي ، توضيح المسائل، ( انتشارات ارشاد اسلامي، چاپ سوم 1365ش)
45. خميني، روح الله موسوي ، كتاب البيع ‏، ج‏ 4، ( تهران : ‏مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني قدس سره، بي تا )
46. خميني، روح‌الله موسوي ، تهذيب الأصول‏، (قم: ‏كتابفروشي اسماعيليان، چاپ اول ‏1382ق)
47. خوئيني ، غفور ، حقوق تعهدات ، ( تهران : نشر زهد ، چاپ اول 1379 ش )
48. خويي، ابو القاسم موسوي ، مباني العروة الوثقي، ج 1، ( بي جا، بي تا )
49. خويي، ابو القاسم موسوي ، مصباح الفقاهه في المعاملات، ج 3، ( بيروت : دار الهادي، چاپ اول 1412 ه ق )
50. خويي، ابو القاسم موسوي ، منهاج الصالحين، ج 2، ( قم : نشر مدينة العلم، چاپ بيست و هشتم 1410 ه ق )
51. خويي، ابو القاسم موسوي ، موسوعة الإمام الخوئي ( ‏شرح استدلالي عروة الوثقي )
52. دستباز، هادي، اصول و کليات بيمه هاي اشخاص، ج 1 ( تهران : انتشارت دانشگاه علامه طباطبايي، چاپ دوم 1377ش )،
53. دهخدا، علي اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 3، ( تهران : انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ اول 1372 )
54. راغب اصفهاني، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، ( بيروت و سوريه : دار العلم، الدار الشامية، چاپ اول 1412 ه ق‏ )
55. راوندى ، قطب الدين سعيد بن عبداللَّه بن حسين ، فقه القرآن ، ( قم : ‏مكتبة آية الله المرعشي النجفي- رحمه الله ، چاپ دوم 1405 ه ق )‏
56. رواس قلعه جي، محمد، معجم اللغه الفقهاء، ( بيروت : دار النفائس، چاپ دوم 1408 ه ق)
57. روحاني، محمد صادق، المسائل المستحدثه، ( قم : مدسه الامام الصادق (ع) ، 1397 ه ق )
58. زبيدي، محمد مرتضي، شرح تاج العروس من جواهر القاموس، ج 2، ( مصر : دار احياء التراث العربي،چاپ اول 1306 ه ق )
59. السالوس، علي أحمد، موسوعه القضايا الفقهيه المعاصره و الاقتصاد الاسلامي، ( بيروت : موسسه

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *