مقاله درمورد استان فارس

دانلود پایان نامه

ترک‌دار
3c
سنگ‌ها يا خاک‌هاي رسوبي کم تا متوسط متراکم شده مانند اسليت، شيست، مارل‌هاي متراکم و خاک‌هاي نيمه متراکم و غيره
4d
سنگ‌هاي نرم، کم مقاومت و سنگ‌هاي با هوازدگي عميق (مارن، ژيپس، اسليت‌هاي رسي و غيره) يا خاک‌هاي نرم
5e
لس‌ها، رسوبات ناپيوسته، خاک‌ها و مواد فرسايشي بسيار سست
3-2-1-3- فرسايش‌پذيري خاک
اين نقشه از تلفيق و روي هم‌گذاري دو لايه‌ي سطوح سنگي و شيب بر اساس جدول فرسايش‌پذيري خاک مدل ICONA ساخته مي‌شود و اين نقشه به نام فرسايش‌پذيري19 شناخته مي‌شود و در واقع بيان‌گر پتانسيل (ريسک) فرسايش20 حوضه مي‌باشد. به طور کلي، تلفيق و روي هم‌اندازي دو نقشه‌ي شيب و زمين‌شناسي، با توجه به ويژگي کلاس‌هاي هر يک از نقشه‌ها، ماتريکس 5×5 را تشکيل مي‌دهند که در مجموع در 5 کلاس خيلي‌کم، کم، متوسط، زياد و خيلي‌زياد قابل تقسيم مي‌باشند.
زمينه و سطح فرسايش‌پذيري در جداول زير آورده شده است. براي مثال، کلاس فرسايش‌پذيري صخره‌‌ي متراکم (فشرده) داراي کلاس (a1) و شيب کم‌تر از 3 درصد، حداقل يا (EN) مي‌باشد. يا کلاس‌هاي فاقد رسوب/خاک چسبنده با شيب بيشتر از 35 درصد داراي کلاس فرسايش‌پذيري حداکثر يا (EX) مي‌باشد. نحوه‌ي تلفيق لايه‌هاي شيب و سطوح سنگي براي توليد لايه‌ي پتانسيل فرسايش‌پذيري در جدول 3-4 و کلاس‌هاي فرسايش‌پذيري در جدول 3-5 آورده شده است.
جدول 3-4- نحوه‌ي تلفيق لايه‌ي شيب و سطوح سنگي جهت توليد لايه‌ي فرسايش‌پذيري (ICONA)
کلاس شيب
کلاس رخساره‌هاي سنگي
1 (a)
2 (b)
3 (c)
4 (d)
5 (e)
1
1 (EN)
1 (EN)
1 (EN)
1 (EN)
2 (EB)
2
1 (EN)
1 (EN)
2 (EB)
3 (EM)
3 (EM)
3
2 (EB)
2 (EB)
3 (EM)
4 (EA)
4 (EA)
4
3 (EM)
3 (EM)
4 (EA)
5 (EX)
5 (EX)
5
4 (EA)
4 (EA)
5 (EX)
5 (EX)
5 (EX)
جدول 3-5- کلاس‌هاي فرسايش‌پذيري (ICONA)
کلاس
برچسب
فرسايش‌پذيري
1
EN
خيلي‌کم
2
EB
کم
3
EM
متوسط
4
EA
زياد
5
EX
خيلي‌زياد
3-2-1-4- نوع کاربري يا کاربري اراضي
به منظور تهيه‌ي اين نقشه، از تصوير ماهواره‌اي TM در سال 1988 و نقشه‌ي کاربري اراضي21 تهيه شده در سال 2012 توسط کارشناسان اداره‌ي کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس- اداره‌ي مطالعات و طراحي استفاده گرديد.
در اين تحقيق، از تصاوير ماهواره‌اي TM “با قدرت تفکيک زميني 30 متر و دارا بودن باندهاي طيفي” اداره‌ي کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس که پيشتر توسط کارشناسان آن اداره، تصحيحات مورد نياز بر روي آن‌ها انجام گرفته، استفاده شده است. مراحل انجام کار به صورت خلاصه در ادامه آورده مي‌شود.
گام اول: بررسي‌هاي ميداني، اخذ نقاط کنترل و تهيه‌ي واقعيت زميني طبق تعاريف و استانداردهاي نقشه با استفاده از سيستم تعيين موقعيت جهاني (GPS) و نهايتاً تفسير تصاوير ماهواره و تحديد حدود طبقات جنگل، مرتع و پديده‌هاي بياباني.
گام دوم: ورود اطلاعات و ارائه‌ي آن در شکل لايه‌هاي اطلاعاتي يا GIS.
گام سوم: عمليات کارتوگرافي و چاپ نقشه به صورت برگ نقشه طبق انديکس نقشه‌هاي توپوگرافي 1:250000.
تصحيح هندسي انجام شده توسط کارشناسان اداره‌ي کل منابع طبيعي و آبخيزداري شامل مراحل زير مي‌باشد:
* انتخاب سيستم مختصات نقشه
* تغيير سيستم مختصاتي محل تصوير با يک مدل هندسي
* نمونهگيري مجدد خطوط مورب تحت زاويه و محل تصوير
شکل 3-4، تصحيح هندسي تصوير ماهواره‌اي حوضه‌ي مورد مطالعه را نمايش مي‌دهد.
شکل 3-4- تصحيح هندسي تصوير ماهواره‌اي (اداره‌ي کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس، 1390)
3-2-1-5- نقشه‌ي پوشش گياهي
به منظور تهيه‌ي اين نقشه، از تصوير ماهواره‌اي TM در سال 1988 و نقشه‌ي پوشش گياهي سال 2012 که توسط کارشناسان اداره ي کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان فارس- اداره‌ي مطالعات و طراحي تهيه شده بود استفاده گرديد.
شايان ذکر است، بر روي تصوير ماهواره‌اي 1988 تصحيحات لازم توسط کارشناسان آن اداره صورت پذيرفته است و ترکيب باندي 2 4 7 را بر روي اين تصاوير پياده کرده‌اند.
کلاس‌هاي پوشش گياهي در جدول 3-6 آورده شده است.
جدول 3-6- کلاس‌هاي پوشش گياهي براساس مدل ICONA
کلاس
ميزان پوشش گياهي (%)
1
کم‌تر از 25 درصد
2
بين 25 تا 50 درصد
3
بين 50 تا 75 درصد
4
بيشتر از 75 درصد
3-2-1-6- لايه‌ي حفاظت خاک
در مطالعات فرسايش آبي يکي از پارامترهاي اصلي که بايد بررسي و در نظر گرفته شود، شرايط حفاظت خاک است. شرايط حفاظت خاک در هر زماني متغير است و با توجه به پوشش محافظ خاک و نوع کاربري همان زمان مورد نظر، بيان مي‌شود. در اين مطالعه براي به دست آوردن نقشه‌ي حفاظت خاک در دو بازه‌ي زماني ذکر شده، لايه‌ي پوشش گياهي و لايه‌ي کاربري در محيط GIS تلفيق مي‌شوند. کلاس وضعيت حفاظت خاک با توجه به نوع کاربري و ميزان پوشش گياهي در جداول 3-7 و 3-8 نشان داده شده است.
جدول 3-7 – نحوه‌ي تلفيق لايه‌هاي کاربري و پوشش گياهي جهت توليد لايه‌ي حفاظت خاک بر اساس مدل ICONA
کاربري
درصد پوشش گياهي
25-0
50-25
75-50
75< کشت ديم 5 (MB) 5 (MB) 4 (B) 4 (B) کشت آبي 5 (MB) 5 (MB) 4 (B) 3 (M) جنگل 3 (M) 2 (A) 1 (MA) 1 (MA) باغ 4 (B) 3 (M) 2 (A) 1 (MA) مرتع 5 (MB) 4 (B) 3 (M) 2 (A) باير 5 (MB) 3 (M) 2 (A) 1 (MA) سنگي 1 (MA) 1 (MA) 1 (MA) 1 (MA) جدول 3-8- کلاس‌هاي حفاظت خاک براساس مدل ICONA کلاس برچسب حفاظت خاک 1 MA حفاظت خيلي‌زياد 2 A حفاظت زياد 3 M حفاظت متوسط 4 B حفاظت کم 5 MB حفاظت خيلي‌کم 3-2-1-7- نقشه‌ي خطر فرسايش در آخرين مرحله مدل ICONA، براي به وجود آوردن نقشه‌ي خطر فرسايش خاک، نقشه‌ي حفاظت خاک و نقشه‌ي فرسايش‌پذيري خاک براي به وجود آوردن نقشه‌ي خطر فرسايش ICONA در محيط GIS تلفيق و هم‌پوشاني مي‌شوند. يکي از اهداف مهم اين تحقيق ارزيابي و تهيه‌ي نقشه‌ي مکاني از پهنه‌هاي خطر فرسايش بر اساس درجه‌ي کيفي يا سطح خطر مي‌باشد. در اين مرحله که به عنوان آخرين مرحله‌ي مدل ICONA شناخته مي‌باشد، نقشه‌ي خطر فرسايش بدست مي‌آيد. جداول 3-9 و 3-10 به ترتيب طبقات و کلاس فرسايش خاک را ارائه مي‌دهند. جدول 3-9- طبقات حفاظت خاک و فرسايش‌پذيري بر اساس مدل ICONA

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *