منابع و ماخذ پایان نامه نویسندگان، دینامیکی، پیاده روی

دانلود پایان نامه

شکل 2-2 شناسایی از طریق اسکن چند انگشت
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﺑﺎ دﺳﺘﻬﺎي ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﯾﺎ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ وﻟﯽ در ﮐﻞ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻮارد از اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه است. اﻣﺮوزه اﯾﻦ اﺳﮑﻨﺮﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ادارات ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻠﮑﻪ بر روي ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻣﻮش واره ﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و از آنها در ﻣﻮارد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد، ﻣﺜﻼ ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از این اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاري ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ را ﻗﻔﻞ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي ﻗﻔﻞ را ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺷخص را روي ﺻﻔﺤﻪ اﺳﮑﻨﺮ ﺧﻮد اﺳﮑﻦ ﮐﻨﺪ. در آﯾﻨﺪه ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان از اﺳﮑﻦ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺎﯾﭗ رمز عبور در ﭼﮏ ﮐﺮدن ﭘﺴﺖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮونیکی اﺳﺘﻔﺎده ﮐرد، ﯾﺎ در ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدي در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي آنلاین از آن استفاده نمود.
2-1-2- باز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺸﻢ
اﺳﮑﻦ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت اﺳﺖ:
اﺳﮑﻦ ﺷﺒﮑﯿﻪ :
همانطور که در شکل 2-3 ملاحظه می شود، در اﺳﮑﻦ ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص اﻟﮕﻮي رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ اﺳﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﺎر از ﻟﯿﺰر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ﮐﻢ ﻗﺪرت اﺳﺘﻔﺎده می شود. ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮب و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻧﺰدﯾﮏ دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و اﯾﻨﮑﻪ از اﺷﻌﻪ ﻟﯿﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﻓﺮاد زﯾﺎدي ﺑﻪ اﯾﻦ روش ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﻨﺪ. درﺿﻤﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ روي ﺷﺒﮑﯿﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و آن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
شکل 2-3اسکن رگ ها ی شبکیه
اﺳﮑﻦ ﻋﻨﺒﯿﻪ :
دراﺳﮑﻦ ﻋﻨﺒﯿﻪ دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﺼﻮص رگ ﻫﺎي ﻋﻨﺒﯿﻪ را اﺳﮑﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﮑﻦ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ روش ﻣﻄﻤﺌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯿﺸﻮد(شکل 2-4)، در ﺿﻤﻦ اﯾﻦ روش ﺑﺎ ﻟﻨﺰﻫﺎ و ﻋﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮدن دورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺣﻞ ﺷﺪه و ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪوداً 30 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي از دورﺑﯿﻦ ﻗﺮار دﻫﺪ.
شکل 2-4 اسکن رگ های عنبیه
2-1-3- ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﻬﺮه
ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺴﺎن، ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻬﺮه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ، ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭼﻬﺮه و ﯾﺎ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻬﺮه ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮕﺮدد. همانطور که در شکل 2-5 نشان داده شده، در ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﺗﺼﻮﯾﺮ ورودي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد. اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻬﺮه اﻓﺮاد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه می باﺷﺪ. ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ ﭼﻬﺮه اﺳﺘﻔﺎده های ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺰﻫﮑﺎران، ﮐﺎرﺗﻬﺎي اﻋﺘﺒﺎري، ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪد دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻪ و به دلیل ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻓﺮاوان، در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
شکل2-5 اسکن چهره
2-1-4- ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻔﺘﺎر
ﺿﺒﻂ ﺻﺪا از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺒﻂ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار و ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت در دﺳﺘﺮس ﻣﯿﺘﻮان ﻣﮑﺚ ﻫﺎ و ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻮن ﺻﺪا را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺻﻮﺗﯽ درآورد و ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار داد. ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ روش ﻗﻔﻞ دراﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺻﺪا و ﮐﻠﻤﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﻨﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ اي ﯾﺎ ﺟﻤﻠﻪ اي از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
2-1-5- ﺑﺎز ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﻀﺎ
ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻣﻀﺎ از ﯾﮏ اﺳﮑﻨﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد (شکل 2-6)، اﯾﻦ اﺳﮑﻨﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﮑﻞ اﻣﻀﺎء را اﺳﮑﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮز اﻣﻀﺎء ﮐﺮدن را ﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را ﮐﻪ ﻗﻠﻢ را ﻓﺸﺎر داده شده ﯾﺎ ﺗﻨﺪ ﺣﺮﮐﺖ کرده و ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ از اﻣﻀﺎ را ﮐﻪ ﺧﻂ ﻧﺎزك ﮐﺸﯿﺪه شده ﯾﺎ ﺑﺎ دﻗﺖ و آراﻣﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﮐﺸﯿﺪه شده را ﺛﺒﺖ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺟﻌﻞ اﻣﻀﺎء ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ روش ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮاردي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد زﯾﺎد از اﻣﻀﺎء ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ احتیاج ﺑﻪ، بروز ﺷﺪن ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ روش در اﻣﻀﺎ ﮐﺮدن ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در ﻓﻮاﺻﻞ دور اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
شکل 2-6 اسکن امضا
2-2- شناسایی افراد از طریق راه رفتن
امروزه بررسي حركات انسان بخش مهمي از تحقيقات در زمينه بينايي ماشين را به خود اختصاص داده است. مطالعات نشان داده اند كه انسان ها توانايي زيادي در شناسايي آشنايان خود از روي برخي رفتارها، از جمله شيوه راه رفتن آنها دارند. ازاين رو، محققان برآن شدند تا از اين قابليت انسان ها در ساخت سيستمهاي شناسايي استفاده نمايند. اين روش با امكان شناسايي در فواصل دور، عدم نياز به اطلاع و يا همكاري فرد و همچنين، عدم امكان پنهان نمودن، كارايي بالايي به ويژه در محیط های عمومي ارائه مي دهد.
استفاده از نحوه راه رفتن به عنوان بیومتریکی جهت احراز هویت، یکی از مطالعات مورد توجه در زمینه بینایی ماشین در سال های اخیر می باشد. روش های مطرح شده در این زمینه به دو دسته روش های مبتنی بر مدل و مبتنی بر ظاهر تقسیم می شوند.
2-2-1- روش های مبتنی بر مدل
مقاله [1] یک سیستم بی سیم پوشیدنی را که برای ارائه تجزیه و تحلیل راه رفتن توسعه یافته بود را در خارج از محدوده آزمایشگاهی توصیف کرد. مجموعه سنسور ها شامل سه شتاب سنج متعامد، سه ژیروسکوپ متعامد، چهار سنسور نیرو، دو سنسور خم دوطرفه، دو سنسور فشار دینامیکی و همچنین سنسور ارتفاع میدان الکتریکی بود. کفش گیت1 برای این ساخته شده تا روی هر کفشی بدون ایجاد تداخل در راه رفتن به آسانی پوشیده شود. کفش گیت طوری طراحی شده که در هر محیط و در تمامی مسیر های طولانی اطلاعات قدم ها را جمع آوری کند. خروجی سنسور کالیبره شده، مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و درست بودن نتایج نیز به طور همزمان در بیمارستان عمومی ماچوست در آزمایشگاه شبیه سازی راه رفتن بدست آمده است. کفش گیت توانایی بسیاری دارد، از جمله قادر به تشخیص پاشنه پا، کف پا، انگشتان پا و همچنین قادر به برآورد گرایش و موقعیت قرار گرفتن پا می باشد.
مقاله[2] سیستم wms2 یا سیستم راه رفتن نظارت کفش را معرفی میکند که قادر است به طور همزمان دو کار را انجام دهد. اولا میتواند فشار وارد شده به کف پا را اندازه گیری کند. ثانیا قدم های گذاشته شده بر روی زمین را تشخیص می دهد که بر روی افرادی که بر روی تردمیل راه می روند نظارت مستمر دارد. بر اساس اطلاعات آناتومی wms از چهار کرنش سنج کمک می گیرد که داخل پاشنه پای دست ساز قرار میگیرند که دقیقا نیروی تماسی وارد شده از پای انسان بر پد3 کفش را اندازه گیری می کند و یک الگوریتم طبقه بندی کار آمد برای شناسایی پنج فاز متفاوت در راه رفتن از الگوهای نیروی کف پا اندازه گیری شده اند.
بدست آوردن صحیح شکلهای راه رفتن معین از توالی های تصویر و تشخیص آنها دو مسئله مهم در تشخیص راه رفتن هستند در [3]نویسندگان روش وابسته به مدل دو مرحله ای برای تشخیص راه رفتن با استفاده از مدل انسانی حرکت دو طرفه را مطرح کرده اند ابتدا شکلهای گام را از توالی تصویر با استفاده از روش Metropolis–Hasting بدست آورده، سپس مدلهای مخفی Markor وابسته به تکرار این شکلها آموزش داده میشوند، که در آن تشخیص انجام می شود. این روش چون کاملاً وابسته به راه رفتن انسان است، برای انواع مختلفی لباسها و پوشش فرد موثر است. علاوه بر این، این روش می تواند اندازه داده های لازم برای تشخیص در مقایسه با الگوریتمهای عاری از مدل را کاهش دهد نویسندگان از روش خود برای هر دو میزان تشخیص بدست آمده از %61 سری داده های مربوط به USF و % 96 سری داده های CMUMOBO استفاده کردند. نتایج نشان می دهند که میزان تشخیص به طور قابل توجهی به فاصله فرد با دوربین منجر و محدود می شود.
در [4]، الگوریتم تشخیص گام موثر و ساده با استفاده از تحلیل نیمرخ مطرح می شود. برای هر ترتیب تصویر، انتقال فضای کسر ابتدا برای تفکیک و تعیین نیمرخ های در حال حرکت از شکل در حال پیاده روی به کار برده می شوند. سپس این مدل وابسته به تحلیل ترکیب اصلی (PCA) برای کاهش قابلیت اندازه فضای شکل ورودی به کار برده میشود روش طبقه بندی نمونه نظارتی سرانجام در فضای اندازه برای تشخیص انجام می شود، این روش به وضوح به صورت ویژگیهای ساختمانی و انتقالی گام دریافت می شود نتایج گسترده آزمایشگاهی در ترتیب تصویر بیرونی نشان می دهند که الگوریتم مطرح شده عملکرد تشخیص خوب با هزینه محاسباتی نسبتاً کمتر دارد.
Faezeh tafazzoli,Reza safabakhsh روش وابسته به مدل برای تشخیص راه رفتن انسان را مطرح کردند، که وابسته به تحلیل حرکات دست و پا است. یک مدل اولیه وابسته به بخشهای تشریحی به وجود می آید و مدل قبلی وابسته به حرکات بخشهای مفصل دار بدن ساخته می شود که از مدلهای طراحی فعال و تغییر Hough استفاده می کند، تحلیل فوریه برای توصیف نمونه های حرکتی بخشهای در حال حرکت به کار برده می شود. از قانون مجاور به نزدیکترین K برای مقدار فوریه با مرحله ارزیابی شده از هر طیف برای طبقه بندی به کار برده میشود. در مقایسه با روشهای قبلی موجود، تمرکز اصلی این متن افزایش تشخیص توانایی مدل از طریق شکل های تولید شده از حرکت دستها است. نتایج آزمایشگاهی عملکرد خوبی از روش مطرح شده را نشان می دهد.[5]
مقاله[6] بیومتریک کاربر را در حال راه رفتن شناسایی می کند. راه رفتن بیومتریکی به سه گروه تقسیم می شوند، که بر این اساس هستند: بینایی ماشین، سنسور کف، سنسور پوشیدنی. در مرور کلی از طرز راه رفتن هر گروه یک نمونه ارائه می شود. علاوه بر این عواملی که ممکن است بیومتریک راه رفتن را تحت تاثیر قرار دهند، نیز معرفی شده اند.
Chan-sulee,ahmed Elgammal می نویسند که تشخیص هویت با استفاده از راه رفتن یک راهکاری است که با توجه به حرکت و دید دینامیکی از راه رفتن و وجود دلایل مختلف تغییرات مانند زاویه دید وسطح راه رفتن، لب

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *