منبع پایان نامه درباره استقلال در کار، سلسله مراتب، جبران خسارت

دانلود پایان نامه

بيمه گذار ارائه مي شود.
بيمه گذار مي بايست حق بيمه را به صورت وجه نقد،حواله بانکي، چک پرداخت و رسيد آن را از بيمه گر دريافت نمايد يا مي تواند حق بيمه را در سررسيدي که در بيمه نامه تعيين شده پرداخت نمايد ضمناً شروع تعهدات بيمه گر مشروط به پرداخت اولين قسط حق بيمه مي باشد (www. alborzinsurance).
2-15) اصطلاحات بيمه اي
در اين تحقيق از اطلاعات خاص بيمه اي استفاده شده است، در زير به تعدادي از اين اصطلاحات اشاره شده و شرح مختصري ارائه مي گردد.
بيمه گر
در حالت عمومي، شرکت بيمه اي است که مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و در ازاي دريافت حق بيمه، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه نامه به عهده مي گيرد. اما در اين پژوهش، خود فردي که در اين شرکت فعاليت دارد يا به نحوي با اين شرکت ها و شعب به طور مستقيم يا غيرمستقيم ارتباط دارد مدنظر مي باشد (ابراهيمي،1391).
بيمه گذار
شخص حقيقي يا حقوقي است که مالک موضوع بيمه است يا به يکي از عناوين قانوني، نمايندگي مالک يا ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بيمه را با بيمه گر منعقد مي‎کند و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد (ابراهيمي،1391).
بيمه شده
شخصي است که احتمال تحقق خطر يا خطرهاي مشمول اين بيمه نامه براي او انعقاد قرارداد را موجب مي‎گردد (خالقي ماکلولني،1386).
حق بيمه
مبلغي است که در بيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه نامه يا به ترتيبي که در بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداخت نمايد.
موضوع بيمه
وسيله نقليه زميني است که مشخصات آن در اين بيمه نامه درج شده است. لوازمي که مطابق کاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا دو بيمه نامه درج شده است نيز جزء موضوع بيمه محسوب مي شود.
نماينده بيمه
طبق مقررات مصوب شوراي عالي بيمه، شخصي حقيقي يا حقوقي است که مجاز به عرضه خدمات بيمه اي در داخل کشور به نمايندگي از سوي شرکت بيمه طرف قرارداد خواهد بود.
کارگزار بيمه (دلال رسمي بيمه)
شخصي حقيقي يا حقوقي است که در مقابل دريافت کارمزد، واسطه معاملات بيمه اي بين بيمه گذار و بيمه گر است.
کارمزد
درصدي از حق بيمه که بابت فروش بيمه از طرف شرکت بيمه به نماينده يا کارگزار بيمه پرداخت مي شود.
شعبه
واحد سازماني وابسته و تابع شرکت بيمه است که به عرضه خدمات بيمه اي مي پردازد.
تعداد بيمه نامه هاي صادره
کل تعداد بيمه نامه هايي است که توسط شرکت هاي بيمه، اعم از انفرادي و گروهي در هر رشته بيمه صادر مي شود، اين تعداد، الحاقيه بيمه نامه هايي را که قبلاً صادر شده اند، شامل نمي شود.
خسارت پرداختي
خسارت هايي که طي دوره مورد بررسي توسط شرکت هاي بيمه پرداخت شده است، خسارت پرداختي ناميده مي شود.
فرانشيز
بخشي از دو خسارت است که به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد. (www. alborzinsurance)
مدت اعتبار بيمه نامه
شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود که در بيمه نامه مشخص مي گردد.
2-16) بررسي ويژگي هاي فردي بيمه گر
در يک بنگاه اقتصادي هيچ اتفاق خاصي نمي افتد مگر آن که فروش در آن به خوبي صورت پذيرد. يک سازمان توليدي يا يک بنگاه اقتصادي مانند شرکت بيمه زماني مؤفق هستند که فروش خوبي را انجام داده باشند. فروش يک کار کاملاً روان شناسانه است. يک فروشنده ماهر، فروشنده اي است که بداند تا چه حد خود را شناخته و تا چه حد بر خود و توانايي هايش اشراف دارد. يکي از ويژگي هاي فروشنده مؤفق برقرار کردن رابطه انساني با طرف مقابل خود است. به قول يک ضرب المثل قديمي کسي که مي تواند زود دوست پيدا کند، مي تواند فروشنده خوبي هم باشد. علاوه بر آن اشتياق فروشنده براي کالاهايش و انتقال اين اشتياق نيز مهم است (ظفرقندي مطلق،1383).
يک فروشنده براي فروش کالاهايش بايد سخنگوي خوبي باشد، پي گير کارها باشد و بتواند ارتباط خوبي با ديگران برقرار کند.
يک فروشنده سالم و مؤفق بايد از ويژگي هايي مانند، حد بالاي اعتمادبنفس، مسئوليت کامل براي قبول کردن کارهايش، اراده و قدرت تصميم گيري،روراست بودن با خود مشتريان و. . . برخوردار باشد (ظفرقندي مطلق،1383). بنابراين در راستاي اين مؤفقيت بايد يک فرد بيمه گر ابتدا ويژگي هاي فردي خود را بررسي نمايد تا بداند که استفاده و تقويت کدام يک از ويژگي ها باعث تمايل بيشتر براي خريد بيمه گذاران مي گردد. .
از آنجا که جلب مشتري، زيربناي تحقق امر فروش است، بنابراين فروختن بيمه مؤثرتر از بيمه نادرست فروختن است.
در اين صنعت بايد بتوانيد بيمه خود را بفروشيد، اين که بگوييد من با ديگران صحبت کردم و خدمات خود را معرفي کردم، خوب است اما نتيجه نهايي اين است که در طول يک ماه چند بيمه نامه فروخته ايد. چهار حرکت يعني آگاه کردن، ترغيب و تشويق، متقاعد کردن مشتري به اين خدمت و بستن قرارداد در زمينه انجام مبادلات و فروش صورت مي گيرد (خالقي ماکلواني،1386). در نتيجه بايد توجه خود را معطوف به فرد بيمه گر کرد تا با استفاده از ويژگي هاي مفيد خود بتواند در اين امر مهم مؤفق شود.
2-16-1) طبيعت انسان
انسان هنوز هم سؤال اساسي و مشترک در همه رشته هاي علوم انساني است و پيشروان اين علوم همگي ضرورت شناخت علمي انسان را تأکيد مي کنند و معتقدند تا خود او چنان که بايد شناخته نشود، نمي توان در مسائل اقتصادي مؤفق شد (رحيمي،1378).
بنابراين تا زماني که ويژگي هاي فردي بيمه گر و شخصيت او بررسي نگردد، موفقيت در اين صنعت (بيمه) حاصل نخواهد گرديد.
2-16-2) ويژگي هاي عمده انسان
در بحث از علوم انساني مخصوصاً روان شناسي به جاست که از ويژگي هاي انسان که موجب امتياز او از حيوانات مي شود توجه نماييم که در اين راستا از ويژگي هاي خاص انسان مي توان خصايصي از قبيل، استعداد ابزار سازي و کاربرد ابزاري، نياز به زندگي اجتماعي، طولاني بودن دوران نياز به سرپرست، بهره مندي از فرهنگ، عاطفي بودن و هيجان پرستي، داشتن جهان بيني و ايدئولوژي، شهرت طلبي، خودآگاهي، آينده نگري و. . . ذکر کرد.
انسان همانند ساير موجودات زنده تحت تأثير عواملي قرار دارد و به وسيله آن ها محدود مي شود که مهمترين محدوديت ها عبارتند از: محدوديت هاي شخصي که شاامل استعداد و توانايي ها، نيازها، رغبت‎ها، وضع بيولوژيک و فيزيولوژيک و وضع اقتصادي و اعتقادات مي باشد. انسان ها از لحاظ فردي باهم تفاوت‎هايي دارند که اين ويژگي ها آن ها را از هم متمايز مي نمايد (خالقي ماکلواني،1386، به نقل از مورهد، گريفين،1375).
ويژگي هايي که انسان ها را از هم متمايز مي نمايد، شامل تفاوت هاي فردي و تفاوت هاي فيزيکي هستند (رابينز،1376).
2-16-3) ويژگي هاي فردي بيمه گر
ويژگي هاي فردي بيمه گر در راستاي پژوه ش حاضر، به عنوان متغير مستقل با تمايل به خريد بيمه گذاران به عنوان متغير وابسته مورد بررسي قرار مي گيرد تا به نتايجي مفيد براي بهبود صنعت بيمه دسترسي پيدا کنيم.
ويژگي هاي شخصي(فردي) شامل ويژگي هاي شخصيتي و ويژگي هاي عمومي مي شود. ويژگي هاي شخصيتي، خصايص يا صفاتي هستند که در موقعيت هاي گوناگون ظاهرشده و از ثبات نسبي برخوردار است و از فردي به فرد ديگر تفاوت مي کند و مي توان آن را اندازه گيري کرد (ظفرقندي مطلق،1383).
در راستاي تحقيق حاضر، ويژگي هاي عمومي مانند جنسيت، سن و ميزان تحصيلات و ويژگي هاي شخصيتي مانند رفتار، نحوه بيان، صداقت مورد ارزيابي و آزمون قرار گرفته است.
-جنسيت
انسان ها از نظر جنسيت به دو گروه زن و مرد تقسيم مي شوند. زنان و مردان به دليل هاي گوناگون بايد بين خود ارتباطات گفتاري برقرار کنند. نتيجه ي تحقيقاتي که در اين زمينه انجام شده، نشان مي دهد مردان به هنگام صحبت کردن بر مقام خود تأکيد مي کنند در حالي که زنان از مقام خود براي ايجاد ارتباط استفاده مي نمايند. يعني مردان با زباني صحبت مي کنند و مطالبي را مي شنوند که درباره ي مقام سازماني و استقلال در کار باشد و زنان با زباني صحبت مي کنند و مطالبي را مي شنوند که درباره ي روابط اجتماعي و صميميت باشد. براي بسياري از مردان رعايت اصول محافظه کاري وسيله اي است جهت حفظ استقلال و حفظ مقام (در سلسله مراتب اختيارات اجتماعي). براي بسياري از زنان رعايت اصل محافظه کاري يعني مذاکره و صحبت کردن و نزديک شدن به کساني که از نظر خودشان مي توانند بدان وسيله کسب حمايت کنند و براي موجوديت خود تأييديه بگيرند. مردان مسأله اي را مي شوند،مي خواهند خواسته هاي خود را ابراز و با ارائه راه حل استقلال خود را حفظ کنند و بر امور اعمال کنترل نمايند. از سوي ديگر زنان به مسائل از اين ديدگاه نگاه مي کنند که مي خواهند آن را به عنوان وسيله اي براي کسب حمايت مورد استفاده قرار دهند. زنان به گونه اي مسأله را ارائه مي کنند که بتوانند ارتباطات خود را تقويت نمايند،ولي نمي خواهند توصيه هاي مردان را به کار بندد (رابينز،1390).
اين پرسش مطرح مي شود که : آيا اين موضوع که فرد بيمه گر خانم باشد يا آقا، تأثيري روي تمايل بيمه گذار براي خريد بيمه نامه دارد در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد.
-سن
افراد در گروه هاي سني متفاوت مشغول به کار هستند.
مدارک تحقيقي نشان مي دهد که قطعاً افراد جوان،آموزش ديده و با تجربه کمتر اساساً تعداد اشتباهات کار بيشتري نسبت به افراد مسن،آموزش ديده و با تجربه بالا دارند. (ونوس،پرچ،1389)
زن ذلتر1 اثر هريک از اين عوامل را به طور جداگانه در يک کارخانه بزرگ مورد آزمون قرار دارد (مشاهده کرد که سن اثر قويتري نسبت به تجربه کاري دارد و به وسيله آزمايش نتيجه گرفت که پايين بودن سن عامل اصلي در اشتباهات کارکنان است) (ونوس،1389، به نقل از حاجي کريمي).
بنابر تحقيق حاضر، فرد بيمه گر جوان تر باشد يا مسن تر، در خريد بيمه نامه از سوي بيمه گذار تأثيرگذار است که مورد بررسي قرار مي گيرد.
-ميزان تحصيلات
منظور مدرک تحصيلي بيمه گران مي باشد و شامل ديپلم، فوق ديپلم، ليسانس و فوق ليسانس و بالاتر مي باشد. (ظفرقندي مطلق،1383)
آيا فرد بيمه گر از تحصيلات بالاتري برخوردار باشد يا نه، تأثيري روي ميزان تمايل بيمه گذاران براي خريد بيمه نامه دارد که مورد بررسي قرار مي گيرد.
-رفتار
رفتار عموماً قابل پيش بيني است و مطالعه منظم رفتار ابزار پيش بيني هاي نسبتاً دقيق است. منظور از مطالعه منظم اين است که بايد روابط ميان پديده ها را مشاهده کرد و پس از درک روابط علي و معلولي نتيجه گيري هاي خودرا برپايه شواهد علمي قرار دارد. برخورد منظم در مطالعه رفتار مي تواند توانايي تشريح و پيش بيني و همچنين هدايت،کنترل و تغيير در رفتار را بهبود بخشد، برخورد منظم از روابط مباني رفتارها و واقعيت هاي مهم پرده برداشته و جنبه هايي را براي پيش بيني دقيق رفتار ارائه مي دهد (رضائيان،1381).
در واقع هنوز کسي نتوانسته است رفتار اخلاقي خوب را تعريف کند. در سال هاي کنوني مسأله تفکيک بين خوب و بد تا حدي مشکل شده است و نمي توان مرز بين اين دو را به صورتي دقيق تعيين کرد. سازمان ها سمينارهايي برگزار مي کنند کارگاه هايي تشکيل مي دهند وبرنامه هاي آموزشي به اجرا در مي‎آورند تا رفتارهاي نيکو را به افراد بياموزند. آن ها افرادي را مأمور مي کنند که با افراد سازمان بنشينند و در رابطه با اصول اخلاقي و معنوي آن ها را هدايت و راهنمايي کنند

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *