منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، شخص ثالث

دانلود پایان نامه

بيمه پذيرهستند:
مالکيت محدود، راهن و مرتهن، مؤجر و مستأجر، مسئوليت قانوني، امين، ولي، قيم، طلبکار،کارفرما. (ظفرقندي مطلق،1383)
2-7-4) اصل جانشيني
در بسياري از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت،کوتاهي و قصور اشخاص به وجود مي آيد. معمولاً بيمه گذاران تمايل دارند که از دريافت خسارت خود از بيمه گر صرفنظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدين لحاظ در قراردادهاي بيمه بين طرفين توافق مي شود که در چنين مواردي بيمه گر خسارت وارده را بپردازد و از حق بيمه گذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند بنابراين،با پرداخت خسارت حق رجوع به بيمه گر منتقل مي شود (از طريق وکالت نامه) و بيمه گر مي تواند اقدام هاي قضايي لازم را به عمل آورد. بايد به اين نکته توجه شود که اگر بيمه گذار قبل از دريافت خسارت از بيمه گر، خسارت را از مقصر حادثه دريافت کند بيمه گر از پرداخت مبرا است (ابراهيمي،1383).
2-7-5) اصل تعدد بيمه
اگر براي يک شئ چند قرارداد بيمه وجود داشته باشد و با 3 شرط زير بر خلاف اصل غرامت مي باشد:
1-اينکه جمع مبلغ بيمه شده از ارزش واقعي شئ بيمه شده تجاوز کند.
2-اينکه منتفع از همه ي بيمه نامه ها يک شخص باشد.
3- خطرهاي بيمه شده در همه‎ي بيمه نامه‎ها يکسان باشد (بيمه‎هاي اشخاص استثناء مي باشد). (www. alborzinsurance)
2-7-6) اصل داوري
هرگونه اختلاف بين بيمه گر و بيمه گذار، به ويژه از نظر فني، ترجيحاً در مرحله نخست از طريق توافق و سازش انجام مي گيرد. طرفين قرارداد به ويژه بيمه گر، علاقه اي به طرح دعوا در دادگاه ندارند زيرا اولاً مراحل رسيدگي طولاني است و ثانياً ممکن است به اعتبار شرکت بيمه لطمه وارد شود. اگر اختلاف و عدم توافق طرفين در شمول قرارداد يا ميزان خسارت از طريق سازش امکان پذير نباشد موضوع به دور از تشريفات دست و پاگير اداري و کم هزينه است و ثانياً داوران اغلب از ميان افراد صاحب نظر فني و مديران بازنشسته يا شاغل متخصص در امر بيمه و موضوع مورد اختلاف طرفين مي شوند (خالقي ماکلواني،1386). شرايط داوري در شرايط بيمه نامه درج مي شود اگر طرفين توافق کنند موضوع به يک داور واحد ارجاع مي‎شود در غير اين صورت هريک از طرفين اختلاف، يک داور انتخاب مي کند که مشترکاً به موضوع اختلاف رسيدگي نمايد، در اين مرحله نيز اگر موضوع اختلاف حل نشود يا داوران در مورد نکته خاصي هم رأي نباشند سرداوران انتخاب مي شود که به موضوع رسيدگي مي کند و رأي هيأت داوران به طرفين براي اجرا ابلاغ مي شود.
2-7-7) اصل علت نزديک
بيمه گذار که در انديشه دريافت خسارت از بيمه گذار است بايد نشان دهد که بيم وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و معلولي نزديک و مستقيم وجود دارد. علت نزديک خسارت وارده بايد حادثه بيمه شده باشد تا بيمه گر آن را بپردازد. يعني خسارت در نتيجه وقوع حادثه بيمه شده وارد آمده باشد (صفايي،1384).
2-7-8) اصل اتکايي
از اصول اوليه بيمه در کليه رشته ها اين است که ريسک بيمه شده تا جايي که ممکن درسطح وسيعي پخش شود. بيمه اتکايي راه حل اين اصل است. بيمه اتکايي نظامي است که بيمه گر صادرکننده بيمه نامه را قادر مي سازد که با توجه به سرمايه و ذخاير خود بخشي از ريسک هاي صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بين بيمه گران اتکايي مختلف تقسيم مي کند (ابراهيمي،1391). به بيان ديگر، بيمه اتکايي را مي توان توزيع جهاني ريسک ناميد. بيمه اتکايي موجب مي شود که بيمه گر صادرکننده ظرفيت خود را به مبلغ خاصي که توانايي او اجازه مي دهد محدود نکند، بلکه ريسک هاي بزرگ با سرمايه هاي بالا را به راحتي قبول و مازاد را بيمه اتکايي کند. در نظام بيمه اتکايي شرکتي که بخشي از صادره هاي خود را به بيمه گر اتکايي واگذار مي کند، شرکت هاي واگذارکننده ناميده مي شود. قرارداد اتکايي که بيمه گر واگذارنده با بيمه گر اتکايي منعقد مي کند قرارداد مستقلي است که هيچ ارتباطي با قرارداد بيمه بين بيمه گر واگذارنده با بيمه گذار ندارد. نتيجه اين که هيچ گونه رابطه حقوقي بين بيمه گذار و بيمه گر اتکايي نيست و در صورت تحقق خطر بيمه گذار براي دريافت خسارت خود بايد به بيمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت سهم بيمه گران اتکايي را خود محاسبه و وصول مي نمايد.
2-8) تعريف بيمه بدنه
اين پوشش بيمه جزء بيمه هاي اختياري مي باشد و مزيت آن، اين است که بخشي از خسارت هاي بدني اعم از فوت، نقص عضو و بيمارستاني راننده وسيله نقليه مقصر حادثه راکه شخص ثالث محسوب نمي‎گردد جبران مي نمايد. در اين بيمه، مالک وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي کند تا در صورت بروز حادثه، خسارت وارده را براساس شرايط بيمه نامه جبران نمايد (محمدي ديباني،1389).
2-9) قلمرو جغرافيايي پوشش قرارداد بيمه بدنه
پوشش هاي اين قرارداد شامل خسارت هايي است که در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شود و تعميم آن به حوادث خارج از کشور مشروط به توافق خاص است. اين بيمه ها فقط در داخل خاک ايران معتبر بوده و حوادث واقع در خارج از کشور مشمول بيمه نمي باشد مگر اينکه صراحتاً در شرايط خصوصي بيمه نامه ذکر شده باشد.
2-10) خسارت هاي تحت پوشش بيمه بدنه
جبران خسارت هاي وارده به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود:
– خسارت هايي که ناشي از برخورد موضوع بيمه به يک جسم ثابت يا متحرک، يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه، يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد،يا چنانچه در حين حرکت، اجزا يا محصولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و موجب بروز خسارت شود.
– خسارتي که در اثر آتش سوزي، صاعقه يا انفجار به موضوع بيمه يا لوازم يدکي اصلي همراه آن وارد گردد. – در صورتي که موضوع بيمه دزديده شود يا در اثر عمل دزدي به وسايل اضافي آن که در بيمه نامه درج گرديده است خسارت وارد شود.
– خسارت باطري و لاستيک هاي چرخ موضوع بيمه شده تا 50 درصد قيمت نو قابل پرداخت است. (www. alborzinsurance)
2-11) خسارت هاي مستثناء شده يا غيرقابل جبران در بيمه بدنه
خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آن که در بيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد:
-خسارت هاي ناشي از سيل، زلزله و آتشفشان.
-خسارت هايي که به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود.
– خسارت هاي وارده به موضوع بيمه به علت حمل مواد منفجره، سريع الاشتعال و يا اسيدي، مگر آن که موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد.
-خسارت هاي وارده در اثر پاشيده شدن رنگ، اسيد وساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه، مگر آن که ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد.
-خسارت ناشي از سرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه.
-کاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر در اثر وقوع خطرات بيمه شده باشد.
– زيان ناشي از عدم امکان استفاده از موضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطرات تحت پوشش بيمه نامه.
2-12) بيمه مضاعف در بيمه بدنه
اگر وسيله نقليه موضوع بيمه نامه در طول مدت بيمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد، بدون قصد تقلب به موجب بيمه نامه يا بيمه نامه هاي ديگري در مقابل تمام يا بخشي از خطرات مذکور در اين قرارداد بيمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهاي تحت پوشش، بيمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس براي دريافت سهم بقيه بيمه گرها به آنان مراجعه نمايد. چنانچه قبلاً تمام خسارت با استفاده از ساير بيمه نامه ها جبران شده باشد بيمه گر تعهدي براي جبران خسارت در قبال بيمه گذار نخواهد داشت ولي اگر بخشي از خسارت توسط ساير بيمه گرها جبران شده باشد بيمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بيمه نامه ها، خسارت را جبران نمايد.
2-13) شرايط خطرات اضافي بيمه بدنه
در صورت درخواست بيمه گذار پوشش هاي اضافي زير مشروط به پرداخت حق بيمه مربوط قابل ارائه مي باشد.
الف- سرقت درجا: عبارت است از سرقت قطعات و لوازم خودرو، قبل از هر نوع حادثه ديگر و به دو روش سرقت درجا،کليه قطعات يا سرقت درجا محدود به قطعات و لوازم ذکر شده در بيمه نامه به شرح زير قابل ارائه مي باشد:
– حداکثر تعهد بيمه گر در طول مدت بيمه تا 20 درصد مبلغ مورد بيمه مي باشد.
– تعهد بيمه گر براي يک حلقه چرخ شامل تيوپ، رينگ و قالپاق و سيستم صوتي شامل راديو پخش،بلندگوها و. . . تا دو درصد مبلغ بيمه شده مي باشد،مشروط بر اينکه از ارزش روز قبل از حادثه بيشتر نباشد. ,1986) (Smith,
-خسارت ناشي از سرقت هريک از قطعات و لوازمات فقط يک بار قابل پرداخت است مگر آنکه بيمه گذار تقاضاي پوشش مجدد نموده و حق بيمه اضافي متعلقه را پرداخت نمايد.
– فرانشيز سرقت باطري و چرخ اتومبيل معادل 50 درصد مبلغ خسارت مي باشد.
-بيمه گذار موظف است در صورت وقوع خسارت گزلرش مقامات انتظامي ذي ربط را اخذ و در اسرع وقت قبل از بازسازي مراتب را به اطلاع بيمه گر برساند.
ب- شکست شيشه:در صورت شکست شيشه بدون وقوع خطرات مورد تعهد،ارزش روز شيشه و هزينه نصب آن قابل پرداخت بود،مشروط بر اينکه خودرو به ارزش روز بيمه شده باشد.
ج- خسلرت ناشي از تأثير مواد شيميايي:در اين پوشش در صورت سالم و بدون عيب بودن رنگ خودرو خسارات ناشي از تأثير انواع اسيدها،گاز،رنگ و ساير مواد شيميايي بر روي رنگ خودرو تحت پوشش قرار مي گيرد.
د- عدم اعمال ماده ده قانون بيمه:منحصر به مواقعي است که خسارت دريافتي از محل بيمه نامه و يا افزايش قيمت خودرو از 25 درصد مبلغ بيمه شده تجاوز ننمايد و در صورت افزايش درصد مذکور قاعده نسبي سرمايه نسبت به مابه التفاوت اعمال خواهد شد و در هر حال حداکثر تعهد بيمه گر مبلغ بيمه شده مي‎باشد.
ه- هزينه هاي اياب و ذهاب:در صورتي که به علت وقوع يکي از خطرات تحت پوشش به استثناء(سرقت و خسارت کلي) امکان استفاده از مورد بيمه براي بيمه گذارميسر نباشد روزانه تا مبلغ 20 هزار ريال هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت بود،مدت اين پوشش در طول سال حداکثر سي روز است، هزينه اياب و ذهاب پس از کسر سه روز اول به عنوان فرانشيز پرداخت خواهد شد.
و- حوادث طبيعي:در اين پوشش خسارات ناشي از سيل، زلزله،آتشفشان، طوفان و تگرگ تحت پوشش قرار مي گيرد.
2-14) نحوه صدور بيمه نامه بدنه
بيمه گذار مي تواند با در دست داشتن کارت وسيله نقليه به يکي از واحد هاي صدور بيمه مراجعه نموده، فرم پيشنهاد مربوطه را با راهنمايي کارشناس بيمه تکميل نمايد. کارشناس بيمه پس از بررسي اطلاعات فرم و بازديد سلامت وسيله نقليه در صورت عدم سلامت پس از انجام تعميرات توسط بيمه گذار مي بايست مجدداً بازديد شود پس اعلاميه بدهکار به

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *