منبع پایان نامه درباره فروش خدمات، زبان فرانسه، شهرستان رشت

دانلود پایان نامه

حاضر به يکي از اين عوامل يعني ويژگي هاي فردي بيمه گر از ديدگاه بيمه گران پرداخته مي شود. بررسي ويژگي هاي فردي بيمه گر و رابطه آن در ميزان تمايل به خريد بيمه نامه از طرف بيمه گذاران از جنبه هاي نوآوري تحقيق حاضر است.
1-4) اهداف تحقيق
1) سنجش جنسيت بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران
2) سنجش رفتار بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران
3) سنجش ميزان تحصيلات بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران
4) سنجش نحوه ي بيان بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران
5) سنجش سن بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران
6) سنجش صداقت بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران
سنجش همه‎ي گزينه هاي بالا براي رسيدن به اهداف کاربردي تحقيق يعني بهبود روند فعاليت هاي نمايندگي ها و شرکتهاي بيمه مي باشد.
1-5) چارچوب نظري تحقيق
هر تحقيق به يک چارچوب نظري احتياج دارد، چارچوب نظري الگويي است که فرد پژوهشگر براساس آن درباره روابط بين ايجاد مسأله مهم تشخيص داده شده اند، نظريه پردازي مي کند. چارچوب نظري ضرورتاً نبايد سخن پژوهشگر باشد و گاه به طور منطقي از نتايج تحقيقات قبلي نشأت مي گيرد. چارچوب نظري روابط ميان متغيرها را روشن مي کند. نظريه هايي را که مباني اين روابط هستند مي پروراند و نيز ماهيت و جهت اين روابط را توصيف مي کند (ظفرقندي مطلق،1383).
متغيرهاي مستقل در اين تحقيق، ويژگي هاي فردي عبارتند از: جنسيت، سن، ميزان تحصيلات، رفتار، نحوه بيان و صداقت
متغير مستقل در اين تحقيق، تمايل به خريد بيمه گذاران مي باشد که تحت تأثير عوامل مختلف، باعث مؤفقيت و پايداري صنعت بيمه خواهد بود.
مدل مفهومي که در اين تحقيق بيان شده است، محقق ساخته مي باشد، شاخص هاي ويژگي هاي فردي با تمايل به خريد بيمه گذاران مورد بررسي قرار مي گيرد.
جلب رضايت مشتري مقوله اي است که ريشه در تاريخ زندگي بشر، تجارت و بازاريابي دارد و تا اين امر اتفاق پيدا نکند تمايل به خريد هم اتفاق نمي افتد.
1-6) مدل مفهومي تحقيق
نمودار 1-1) مدل مفهومي تحقيق
محقق ساخته(تدوين آن توسط محقق است)
1-7) پرسش هاي تحقيق
1) آيا بين جنسيت بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد؟
2) آيا بين رفتار بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد؟
3) آيا بين ميزان تحصيلات بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد؟
4) آيا بين نحوه ي بيان بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد؟
5) آيا بين سن بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد؟
6) آيا بين صداقت بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد؟
1-8) فرضيه هاي تحقيق
1) بين جنسيت بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد.
2) بين رفتار بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد.
3) بين ميزان تحصيلات بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد.
4) بين نحوه ي بيان بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد.
5) بين سن بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد.
6) بين صداقت بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه وجود دارد.
1-9) تعاريف متغيرها
متغيرهاي مستقل در اين تحقيق عبارتند از:
جنسيت: افراد به دو دسته زن و مرد تقسيم مي شوند. (مقياس اسمي)
سن: سن افراد در اين تحقيق با فاصله زماني 10 سال مورد ارزيابي قرار مي گيرد. (مقياس نسبتي مي باشد ولي با اين فاصله زماني تبديل به مقياس ترتيبي شده است)
ميزان تحصيلات: اين متغير مربوط به تحصيلات آکادميک افراد است. (مقياس ترتيبي)
رفتار: عوامل ذيل رفتار هاي افراد را شکل مي دهند:
-عوامل دروني: شامل نيازها، سائقه ها، تمايلات آن ها را کلاً انگيزه معرفي مي کنيم.
-عوامل بيروني:شامل اهداف يا محرک هاي خارجي(رابينز،1390 )
همه رفتارهاي آدمي هدفدار است. (ونوس،پرچ،1389) طرز برخورد افراد با مشتري مورد بررسي قرار مي‎گيرد که اين متغير در پرسشنامه با سؤالات 5تا8 از سوي بيمه گر مورد آزمون قرار گرفته است.
نحوه ي بيان: مربوط به متقاعد کردن بيمه گذار از سوي بيمه گر است که در اين باره بايد به نحوه ي ارتباط او با بيمه گذار و درک نيازهاي بيمه گذار و تفهيم درست بيمه نامه براي بيمه گذاران توجه شود. اين متغير در پرسشنامه با سؤالات 1تا4 مورد آزمون قرار گرفته است.
صداقت: صداقت جزئي از اصول اخلاقي است که رعايت کردن آن به عنوان يکي از مهمترين موضوعات در عرصه کسب و کار مطرح شده است. (رابينز،1390) اين متغير در پرسش نامه با سؤالات 9 تا 12 مورد سنجش قرار گرفته است.
لازم به يادآوري است که بين متغير نحوه بيان و صداقت از نظر محقق تفاوت وجود دارد، زيرا نحوه بيان مربوط به خلاقيتي است که بيمه گر بايد براي جذب مشتري به کار ببرد ولي صداقت در وراي اصول اخلاقي موردنظر محقق است.
متغير وابسته عبارت است از:
تمايل به خريد بيمه گذاران: اين متغير تحت تأثير عوامل گوناگوني قرار مي گيرد، اين عوامل يا فردي هستند مانند تأهل، سن، وضعيت شغل، ميزان درآمد، ميزان تحصيلات و يا غيرفردي هستند مانند ميزان حق بيمه پرداختي، قيمت بيمه نامه(در اينجا نوع بدنه) يا عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي(صفايي،1384)
اين متغير در پرسشنامه با سؤالات 13تا16 مورد سنجش قرار گرفته است.
1-10) قلمرو تحقيق
1-10-1) قلمرو موضوعي
اين پژوهش به دنبال بررسي و تعيين عوامل مؤثر بر قصد خريد مجدد بيمه گذاران و همچنين جذب بيمه گذاران جديد بيمه نامه هاي بدنه و بررسي ويژگي هاي فردي بيمه گر مي باشد که در قلمرو مديريت بازاريابي جاي مي گيرد.
1-10-2) قلمرو مکاني
اين تحقيق در سطح نمايندگي هاي بيمه البرز در سطح برخي از شهرستان هاي غرب استان گيلان شامل نمايندگي هاي شهرستان رشت-فومن-انزلي مي باشد. در شهر رشت 30 نمايندگي،در انزلي 9 نمايندگي و در فومن 3 نمايندگي وجود دارد.
1-10-3) قلمرو زماني
از نظر قلمرو زماني نمايندگي هاي بيمه اي را که در سال 1392 به فعاليت و فروش بيمه نامه و انتقال ريسک از بيمه گذار به بيمه گر مي پردازند مورد بررسي قرار داديم. به عبارتي زمان آماري تحقيق سال 1392 مي باشد و زمان آمارگيري و مراجعه حضوري به نمايندگي ها براي تکميل پرسشنامه بهار 1392 مي باشد.
1-11)جمع بندي
در اين فصل مسأله تحقيق تشريح شده است آن گاه چارچوب نظري تحقيق بيان گشته است و بعد از آن مدل مفهومي تحقيق ارائه شده است و همينطور فرضيه هاي تحقيق بيان شده است و بعداز بيان فرضيه ها به تعريف متغيرهاي مستقل و وابسته پرداخته شده است و در انتها به قلمرويي که موضوع تحقيق در آن بررسي شده اشاره شده است.
2-1) مقدمه
توسعه ي خدمات بيمه در کشور مستلزم افزايش فروش اين خدمات است. به زبان ديگر در صورتي که قادر نباشيم بهترين شيوه هاي فروش خدمات بيمه را به کار گيريم توسعه ي اين خدمات در سطح جامعه بي‎معني خواهد بود. فروش خدمات اساساً مشکلتر از فروش کالا هاست، به اين دليل که خدمات نامحسوس مي باشند و در اين ميان فروش خدمات بيمه امري مشکل تر است زيرا خدمات بيمه داراي ويژگي هايي است که آن را از ساير خدمات ناملموس تر مي سازد. در اين راستا از مؤثرترين روش هاي فروشي که مي‎توان براي خدمات بيمه با ويژگي هاي ذکرشده به کار گرفت استفاده از نيروهاي فروش يا همان بيمه گران (فروشندگان حضوري) است که تا به امروز تحقيقات به عمل آمده نشان مي دهد که اين نيروهاي فروش در صنعت بيمه مؤفقيت چشمگيري کسب نکرده اند.
بيمه از جمله انتظارهاي ملي تحقق نيافته در ايران است. اين صنعت يکي از مکانيسم هاي ضروري در توسعه ي بازار ملي است و همانند ديگر نهادهاي اقتصادي نيازمند تحول و بازنگري در تک تک فعاليت‎هاي انجام شده است. شرکت سهامي بيمه ي ايران در ميان شرکتهاي بيمه از برجسته ترين آنها محسوب مي شود (رحيمي،1378).
در فعاليت هاي صنعتي، بيمه نقش مهمي را در پيکره ي اقتصادي و اجتماعي جامعه ايفا مي کند. اهميت بيمه در زندگي اجتماعي تا آن حد است که از آن به عنوان ضرورت ياد مي شود. بيمه نيز همانند ساير پديده هاي اقتصادي از ساختارها و شرايط جديد تأثير پذيرفته است و مي بايست براساس مقتضيات زمان حرکت کند (رحيمي،1378). بنابراين بايد بازاريابي مناسبي در اين زمينه صورت گيرد که اين وظيفه برعهده‎ي بيمه گران مي باشد.
امروز با توسعه ي مفهوم بازاريابي و رقابت، سازمان هاي تجاري از جمله شرکت هاي بيمه به اين مطلب پي برده اند که براي رسيدن به هدف هاي خود(بقاء) و يا فرارفتن از آن بايد رضايت مشتريان خود را جلب کنند زيرا موتور تجارت نه محصول و بازار بلکه مشتري است.
امروز ديگر تصور اين که گونه اي از فعاليت انسان بدون وجود بيمه شکل و حيات پذيرد تقريبا”غيرممکن و دشوار است به ويژه آن که در قرن بيست و يکم تحولات تکنولوژي،حمل و نقل و ارتباطات با سرعت و وسعت شگفت آوري انجام پذيرفته است. برجسته ترين نمونه اين موضوع پيشرفت موتور اتومبيل است که متعاقب آن بيمه اتومبيل يکي از مهمترين بخشهاي صنعت بيمه تبديل شده است. همراه با ارتقا و پيچيدگي بيشتر زندگي انسان امروز بيمه ها نيز از زواياي مختلف و باشتاب توسعه يافته اند.
از ديد شرکت هاي بيمه، بيمه هاي اتومبيل کليد فتح بازار بيمه است، زيرا تعداد زيادي از خانواده ها با آن سروکار دارند. به عبارت ديگر بيمه هاي اتومبيل مستلزم توجه به مشتري(بيمه گذار) و جلب رضايت اوست.
مؤسسات پيشتاز در امر بيمه همه ساله با استفاده از انواع وسايل و امکانات سعي مي کنند از تقاضاي واقعي بيمه گذار مطلع شوند و توليدات خود را منطبق با اين نياز طراحي و عرضه کنند و درباره ي بيمه گذار به عنوان تنها ممر درآمد خود تلاش کنند.
برخلاف کشورهاي توسعه يافته، در کشورهاي توسعه نيافته و يا روبه رشد،به صنعت بيمه چنان که بايد و شايد توجه نمي شود بيمه ي اتومبيل با بيش از نيم قرن فعاليت، از رشته هايي است که عده ي زيادي با آن آشنايي دارند. با اين وجود، آمار وارقام مربوط به بيمه ي اتومبيل به ويژه بدنه ي آن اصولاً خوشايند نيست (رجبي تر به تر،1386).
در اين پژوهش در رابطه با بيمه گراني است که براي ادامه بقاي خود به برخوردي متفاوت با مشتريان خود نياز دارندکه در اين راستا به ويژگي هاي فردي بيمه گر در تمايل به خريد بيمه گذار پرداخته شده است که در اين زمينه رشته مورد مطالعه بيمه بدنه ي اتومبيل مي باشد.
در اين فصل سعي شده ابتدا به تعريفات جامعي از بيمه و تاريخچه آن در ايران و جهان پرداخته شود،آن گاه انواع بيمه ها را ذکر کرده و پيرامون بيمه بدنه به صورت موضوع موردي پژوهش پرداخته شود و متغيرهاي پژوهش را مورد بررسي قرار داده و همچنين آماري از بيمه بدنه در ايران و در استان گيلان و همچنين غرب گيلان يعني سه شهر انزلي، رشت و فومن جمع آوري شده است.
در اين فصل اطلاعات کلي در مورد بيمه و اطلاعات خاصي در مورد بيمه بدنه جمع آوري گرديده است تا به خواننده اطلاعات مناسبي در مورد پژوهش داده شود.
2-2) تعريف بيمه و عقد قرارداد آن
2-2-1) ريشه لغوي بيمه
واژه بيمه که در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگليسي Insurance ناميده مي شود، ظاهراً به کلام فارسي شباهت دارد ولي معلوم نيست از چه تاريخي مصطلح شده و غر

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *