منبع پایان نامه درباره پرسش نامه، شهرستان رشت، روش پژوهش

دانلود پایان نامه

2-7-5) اصل تعدد بيمه 25
2-7-6) اصل داوري 25
2-7-7) اصل علت نزديک 26
2-7-8) اصل اتکايي 26
2-8) تعريف بيمه بدنه 27
2-9) قلمرو جغرافيايي پوشش قرارداد بيمه بدنه 27
2-10) خسارت هاي تحت پوشش بيمه بدنه 27
2-11) خسارت هاي مستثناء شده يا غيرقابل جبران در بيمه بدنه 28
2-12) بيمه مضاعف در بيمه بدنه 28
2-13) شرايط خطرات اضافي بيمه بدنه 29
2-14) نحوه صدور بيمه نامه بدنه 30
2-15) اصطلاحات بيمه اي 30
2-16) بررسي ويژگي هاي فردي بيمه گر 32
2-16-1) طبيعت انسان 33
2-16-2) ويژگي هاي عمده انسان 33
2-16-3) ويژگي هاي فردي بيمه گر 34
2-17) سوابق و پيشينه تحقيق 38
2-18)جمع بندي 41
فصل سوم: روش اجراي تحقيق
3-1) مقدمه 43
3-2) روش تحقيق 43
3- 3) جامعه آماري 43
3-4) روش نمونه گيري 44
3-5-1) مطالعات کتابخانه اي 44
3-5-2) مطالعات ميداني 44
3-6) روائي و پايائي ابزار اندازه گيري 45
3-6-1) روائي (اعتبار) ابزار اندازه گيري 45
3-6-2) پايائي (اعتماد) ابزار اندازه گيري 46
3-7) روش تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق 46
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات
4-1) مقدمه 48
4-2) بخش اول آمار توصيفي 48
4-3) بخش دوم آمار استنباطي 51
4-3-1) آزمون فرضيه اول 51
4-3-2) آزمون فرضيه دوم 53
4-3-3) آزمون فرضيه سوم 55
4-3-4) آزمون فرضيه چهارم 57
4-3-5) آزمون فرضيه پنجم 58
4-3-6) آزمون فرضيه ششم 60
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1) مقدمه 62
5-2) نتايج تحقيق 62
5-3) پيشنهادات 63
5-5) محدوديت هاي تحقيق 64
منابع و ماخذ 66
پيوست ها 69
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1) شيوه امتيازدهي طيف ليکرت 45
جدول 3-2) ضريب آلفاي کرونباخ 46
4-1) جدول فراواني براي متغير جنس پاسخ دهندگان 48
4-2) جدول فراواني براي متغير سن پاسخ دهندگان 49
4-3) جدول فراواني براي متغيرتحصيلات پاسخ دهندگان 50
جدول 4-4) آزمون کاي دو بين جنسيت و تمايل به خريد 51
جدول 4-5) ضريب همبستگي اتا 52
جدول 4-6) آزمون کولموگراف 53
جدول 4-7) آزمون همبستگي اسپيرمن بين رفتار بيمه گر و تمايل بيمه گذاران 54
جدول 4-8) آزمون خي دو بين ميزان تحصيلات بيمه گر و تمايل به خريد 55
جدول 4-9) ضريب همبستگي اتا براي متغيرهاي ميزان تحصيلات بيمه گر و ترغيب بيمه گذار 55
جدول 4-10) ضريب همبستگي اسپيرمن بين نحوه بيان بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران 57
جدول 4-11) آزمون کاي دو بين سن بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران 58
جدول 4-12) ضريب همبستگي اتا بين گروه سني بيمه گر و ترغيب بيمه گذاران 59
جدول 4-13) آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن بين صداقت بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران 60
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 1-1) مدل مفهومي تحقيق 7
نمودار4-1)متغير جنسيت 49
نمودار4-2) متغير سن 50
نمودار4-3) متغير ميزان تحصيلات 51
نمودار4-4)نمايش رابطه بين متغير جنسيت و تمايل به خريد بيمه گذار 52
نمودار 4-5) نمايش رابطه متغير رفتار بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران 54
نمودار4-6)نمايش رابطه بين متغير ميزان تحصيلات و تمايل به خريد بيمه گذاران 56
نمودار4-7) نمايش رابطه بين متغير نحوه بيان وتمايل به خريد بيمه گذاران 58
نمودار4-8) نمايش رابطه بين متغير سن و تمايل به خريد بيمه گذاران 59
نمودار4-9) نمايش رابطه متغير صداقت بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران 60
چکيده
با افزايش رقابت بين شرکت هاي بيمه در زمينه بدست آوردن سهم بيشتري از بازار، مديران اين شرکت ها ناگزير به دنبال راههايي براي کسب رضايت بيشتر و وفاداري مشتريان هستند. در اين ميان نقش کارکنان در صنعت بيمه بر هيچکس پوشيده نيست. بنابراين با شناسايي ويژگي هاي فردي بيمه گر و بررسي رابطه ي آن با تمايل به خريد بيمه گذاران، مي توان صنعت بيمه را توسعه داد و فضاي رقابتي بهتري را ايجاد نمود. در اين پژوهش هدف کلي توسعه و پايداري صنعت بيمه مي باشد که براي رسيدن به اين هدف بايد به جذب، حفظ و وفاداري بيمه گذاران پرداخت که اين هدف هم خود با بررسي رابطه بين ويژگي هاي فردي بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران امکانپذير مي شود که در اين باره روي نوع بيمه بدنه از بيمه اتومبيل از رشته بيمه هاي غيرزندگي تحقيق به عمل آمده است. اين تحقيق از نظر هدف، يک تحقيق کاربردي است و روش پژوهش توصيفي و طرح آن از نوع همبستگي است، زيرا روابط بين عامل ها در اين پژوهش موردنظر است. جامعه آماري آن کليه کارکنان در شعب و نمايندگي هاي غرب گيلان (رشت،انزلي،فومن) در بيمه البرز مي باشند که حدود 136 نفر هستند. به دليل محدوديت جامعه آماري،پرسش نامه مذبور را در اختيار کليه آن افراد قرار مي دهيم در واقع براي انتخاب نمونه از تمام شماري استفاده خواهيم کرد. براي جمع آوري اطلاعات موردنياز از مطالعات کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است روايي اين پرسش نامه محقق ساخته را با کمک آماره ي Kmo-Bartlet که برابر 68/0 شد يا همان تحليل عاملي تأييدي و پايايي پرسش نامه مذبور را از طريق آلفاي کرونباخ برابر 83/0 ارزيابي نموديم که گوياي روايي و پايائي (اعتبار) کافي پرسش نامه بوده است. در نتيجه بين رفتار بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران ارتباط مثبتي وجود دارد و مقدار ضريب همبستگي آن 0. 74 محاسبه شده است. همچنين بين صداقت بيمه گر و تمايل به خريد بيمه گذاران رابطه ي مثبتي با ضريب همبستگي 0. 63 مشاهده شد.
واژگان کليدي: بيمه گر، بيمه گذار، ويژگي هاي فردي،تمايل به خريد
1-1) مقدمه
امروزه صنايع خدماتي بخش عمده و مهمي از بازارها را در بسياري از کشورهاي جهان به خود اختصاص داده است که در اين باره صنعت بيمه درخور توجه قرار گرفته است که براي حفظ مشتريان خود و کسب مزيت رقابتي بايد بهبود کيفيت خدمات خود را همواره مدنظر قرار دهد.
رشد و توسعه بيمه به عنوان يکي از شاخص هاي توسعه يافتگي جوامع به شدت تحت تأثير ميزان رضايت مشتريان که همان بيمه گذاران آن شرکت ها مي باشد که در اين صورت با حفظ مشتريان فعلي و جذب مشتريان جديد، صنعت بيمه پايدار خواهد ماند.
يکي از تدابير نظام اقتصادي و دارايي عصر جديد، بيمه است که در توسعه صنعتي، نقش کليدي دارد. بيمه در کشورهاي مختلف به چنان جايگاهي رسيده است که مي تواند با ايجاد اطمينان در مجموعه عوامل اقتصادي، نقش کليدي در توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور ايفا کند. ( همتي،1376)
امروزه بيمه را مي توان يکي از ارکان مهم حيات اقتصادي و اجتماعي جوامع بشري و تضمين کننده چرخه اقتادي تلقي کرد. (ظفرقندي مطلق،1383)
بيمه يکي از نيازهاي اساسي انسان است، چرا که حوادث و پي آمدهاي مالي آن که مستلزم ايجاد بيمه هستند، موضوعي همگاني و جهاني گشته اند، مرگ ناگهاني، ازکارافتادگي، بيماري، بيکاري، آتش سوزي، سيل طوفان، غرق شدن، حوادث مربوط به حمل و نقل و خسارات مالي ناشي از آن و. . . به اختيارات شخصي و حرفه اي وابسته نيستند.
بيمه ابزاري ضروري است که با بکارگيري همياري متقابل به حل مسائل عمومي بشر مي خيزد و علاوه براين، عملاً هيچ جايگزيني ندارد.
1-2) بيان مسأله تحقيق
مسأله يا موضوع تحقيق که بيانگر وضعيت و مشکلي است که محقق آن را احساس مي کند و درصدد دستيابي به راه حل آن مي باشد عبارت است از ويژگي هاي فردي بيمه گر در تمايل به خريد بيمه گذاران که مطالعه موردي آن بيمه بدنه در سطح شهرستان رشت در بين نمايندگي هاي بيمه ايران مي باشد.
از آن جا که نفع بيمه پذير يک اصل اساسي صنعت بيمه است، مفهوم اين اصل آن است فردي که درصدد گرفتن بيمه نامه است بايد به طور قانوني اختيار بيمه کردن اموال، حادثه يا زندگي خود را داشته باشد (دهقاني،1378).
همان طور که مي دانيم امروزه مشتريان حرف اول را در سازمان ها و شرکت ها مي زنند و همه در پي جذب و حفظ آن ها در برابر رقباي خود هستند و با اين مشکل مواجه مي شوندکه مشتريان بسيار قدرتمند، باهوش و دست نيايفتني شده اند و اين در حالي است که رقابت بين سازمان ها براي جذب اين چنين مشترياني بسيار سخت وطاقت فرسا خواهد بود (رجبيون،1383). بنابراين بازاريابي ضامن بقاي سازمان ها مي باشد که در اين زمينه شناخت ويژگي هاي فردي بيمه گر تأثيرگذار خواهد بود.
صنعت بيمه کشور به سرعت به سوي خصوصي سازي و آزاد سازي گام برداشته است به طوري که تاکنون شاهد فعاليت 24شرکت به ثبت رسيده و فعال در زمينه بيمه هاي بازرگاني در ايران هستيم، لذا بيمه گران هر روز با رقابتي فزاينده تراز قبل مواجهند و مسلماً آينده از آن بيمه گراني خواهد بود که بتوانند روش هاي فروش را با واقعيت ها و مهارت هاي بازاريابي و فروشندگي حرفه اي خدمات بيمه اي جايگزين نمايند.
براي شرکت هاي بيمه شناسايي و تقويت عوامل مؤثر بر افزايش تمايل بر خريد بيمه گذاران بسيار مهم است زيرا شناسايي و تقويت اين عوامل نه تنها موجب حفظ بيمه گذاران فعلي مي گردد بلکه باعث افزايش تعداد بيمه گذاران جديد نيز خواهد شد (خالقي ماکلواني،1386). بنابراين تحقيق حاضر روي بررسي ارتباط ويژگي هاي فردي بيمه گر از جمله جنسيت، سن، ميزان تحصيلات، صداقت، نحوه بيان و رفتار بيمه گران با ميزان تمايل بيمه گذارا به خريد خدمات بيمه اي خصوصاً بيمه بدنه است.
بعضاً ديده شده است زماني اطلاعات درست در مورد بيمه نامه به بيمه گذار داده نمي شود يا اينکه بيمه گر در وعده اي که به بيمه گذار داده عملي نمي کند يا طرز برخورد(رفتار) با بيمه گذار مناسب نباشد، نشان مي‎دهد که تمايل به خريد بيمه نامه از سوي بيمه گذار کاهش پيدا مي کند زيرا صداقت در عمل از سوي بيمه گر وجود نداشته است. اگر خدمت رساني و صداقت در عمل در اذعان عمومي حاکم شود روي تمايل به خريد بيمه گذاران تأثير مي گذارد (Shiu, 2011).
در اين پژوهش بررسي روي عوامل مؤثر در تمايل افراد براي خريد بيمه نامه مي باشد که محقق ويژگي‎هاي فردي را به عنوان يکي از عوامل مؤثر در خريد بيمه نامه مورد بررسي قرار مي دهد و شاخص هايي را براي ويژگي هاي فردي بيمه گر بيان مي کند که اين شاخص ها از کتاب هاي رفتار سازماني استيفن پي. رابينز و تئوري هاي مديريت دکتر داور ونوس و مهرداد پرچ گرفته شده است.
در اين پژوهش تک تک شاخص هاي ويژگي هاي فردي مورد آزمون قرار مي گيرد تا مهمترين ويژگي ها مشخص شود.
به اين دليل که ويژگي هاي فردي بيمه گر از متغيرهاي ديگري هم تشکيل مي شود جاي بحث و گفتگو دارد و مسئله ديگر اين است که بيمه بدنه مانند برخي بيمه نامه ها اجباري نيست و تمايل به خريد آن علاوه بر ويژگي هاي فردي تحت تأثير عوامل فرهنگي و اجتماعي مي باشد.
1-3) اهميت و ضرورت تحقيق
در اين تحقيق به ويژگي ها و مشخصات بارز و خاص فروشنده حرفه اي در صنعت بيمه پرداخته مي شود که با شناسايي اين ويژگي ها و بررسي رابطه اي که در جذب مشتري دارند بتوان گامي در جهت تحقيق اهداف والاي بيمه که همانا آرامش،آسايش، پيشرفت و شکوفايي امروز و فرداي جامعه است برداريم (خالقي ماکلواني،1386).
مي توان با شناسايي عوامل عمده ي تأثيرگذار بر تقاضاي بيمه ي بدنه و تقويت عوامل مؤثر، تمايل بيمه گذار را براي خريد بيمه نامه افزايش داد (پزشک فلاح،1379). تمايل بيمه گذار براي خريد خدمات بيمه اي تحت تأثير عوامل گوناگوني از قبيل ويژگي هاي فردي، شخصيتي و عوامل فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي قرار مي گيرد. در راستاي تحقيق

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *